การติดตามอีคอมเมิร์ซ - Android SDK v2 (เดิม)

เอกสารนี้แสดงภาพรวมของวิธีวัดการชำระเงินในแอปและ รายได้โดยใช้ Google Analytics SDK สำหรับ Android เวอร์ชัน 2

ภาพรวม

การวัดอีคอมเมิร์ซช่วยให้คุณส่งยอดขายและการซื้อในแอปไปยัง Google Analytics ได้ โดยทั่วไปแล้วข้อมูลอีคอมเมิร์ซใน Google Analytics ประกอบด้วยธุรกรรมและรายการซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยรหัสข้อมูลร่วมกัน ใน Google Analytics SDK สำหรับ Android ความสัมพันธ์นี้จะสร้างขึ้นโดย การสร้างออบเจ็กต์ธุรกรรมและเพิ่มรายการลงในออบเจ็กต์ดังกล่าว

ระบบจะใช้ข้อมูลอีคอมเมิร์ซเป็นหลักในรายงานต่อไปนี้

 • ภาพรวมอีคอมเมิร์ซ
 • ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
 • ประสิทธิภาพการขาย
 • ธุรกรรม
 • ระยะเวลาจนถึงวันซื้อ

การใช้งาน

การวัดธุรกรรมด้วย Google Analytics มี 3 ขั้นตอนดังนี้

 1. สร้างออบเจ็กต์ธุรกรรม
 2. สร้างออบเจ็กต์รายการ แล้วเพิ่มลงในออบเจ็กต์ธุรกรรม
 3. ส่งธุรกรรมโดยใช้ sendTransaction(Transaction transObject)

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราสมมติว่าจะมีการเรียก onPurchaseCompleted() หลังจากที่ผู้ใช้ทำการซื้อในแอปเสร็จแล้ว

/**
 * The purchase was processed. We will send the transaction and its associated line items to Google Analytics,
 * but only if the purchase has been confirmed.
 */
public void onPurchaseCompleted() {
 Transaction myTrans = new Transaction.Builder(
   "0_123456",                      // (String) Transaction Id, should be unique.
   (long) (2.16 * 1000000))               // (long) Order total (in micros)
   .setAffiliation("In-App Store")            // (String) Affiliation
   .setTotalTaxInMicros((long) (0.17 * 1000000))     // (long) Total tax (in micros)
   .setShippingCostInMicros(0)              // (long) Total shipping cost (in micros)
   .build();

 myTrans.addItem(new Item.Builder(
   "L_789",                       // (String) Product SKU
   "Level Pack: Space",                 // (String) Product name
   (long) (1.99 * 1000000),               // (long) Product price (in micros)
   (long) 1)                       // (long) Product quantity
   .setProductCategory("Game expansions")        // (String) Product category
   .build());

  Tracker myTracker = EasyTracker.getTracker(); // Get reference to tracker.
  myTracker.sendTransaction(myTrans); // Send the transaction.
}

ประเภทสกุลเงิน

ใน Google Analytics SDK สำหรับ Android ช่องสกุลเงินอีคอมเมิร์ซต้องอยู่ใน ไมโคร (ล้านสกุลเงิน)

ตัวอย่างเช่น หากต้องการส่งค่าสกุลเงิน 4.5991 คุณควรแปลงค่านั้นเป็นไมโคร (กล่าวคือ 4599100) เมื่อส่งธุรกรรมไปยัง Google Analytics ดังที่แสดงในตัวอย่างด้านบน เมื่อ SDK ส่งธุรกรรมดังกล่าวไปยัง Google Analytics ระบบจะแปลงค่านั้นเป็นค่าทศนิยมจุดคงที่โดยอัตโนมัติและส่งเป็น 4.5991

สัญลักษณ์สกุลเงินไม่ควรรวมอยู่ในโค้ดอีคอมเมิร์ซและไม่ควรใช้เครื่องหมายจุลภาค

ช่องสกุลเงินอีคอมเมิร์ซยังรองรับค่าสกุลเงินติดลบด้วย ซึ่งอาจจําเป็นในกรณีของการคืนเงินหรือการคืนสินค้า

การระบุสกุลเงิน

โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะถือว่ามูลค่าธุรกรรมเป็นสกุลเงินของข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ที่มีการรายงาน

หากต้องการลบล้างสกุลเงินท้องถิ่นของธุรกรรม ให้เรียก setCurrencyCode เมื่อสร้าง Transaction ตามตัวอย่างต่อไปนี้

/**
 * In this example, the currency of the transaction is set to Euros. The
 * currency values will appear in reports using the global currency
 * type of the view (profile).
 */
public void onPurchaseCompleted() {
 Transaction myTrans = new Transaction.Builder(
   "0_123456",
   (long) (1.59 * 1000000))
   .setAffiliation("In-App Store")
   .setTotalTaxInMicros((long) (0.13 * 1000000))
   .setShippingCostInMicros(0)
   .setCurrencyCode("EUR")                // (String) Set currency code to Euros.
   .build();

  Tracker myTracker = EasyTracker.getTracker();
  myTracker.sendTransaction(myTrans);
}

ดูรายการสกุลเงินและรหัสสกุลเงินทั้งหมดที่รองรับได้ในข้อมูลอ้างอิงสกุลเงินที่รองรับ