Nhật ký thay đổi theo dõi web của Google Analytics (analytics.js)

Chúng tôi cập nhật định kỳ Mã theo dõi JavaScript (analytics.js) của Google Analytics để cung cấp các tính năng mới và sửa các lỗi được phát hiện trong các phiên bản trước.

Trang này ghi lại mọi thay đổi đối với mã theo dõi analytics.js. Bạn nên kiểm tra định kỳ danh sách này để xem mọi thông báo mới. Bạn cũng có thể đăng ký nhận thông tin thay đổi qua các nguồn cấp dữ liệu trong phần Đăng ký dưới đây.

Xin lưu ý rằng bạn và người dùng của bạn có thể không thấy mã theo dõi analytics.js đã cập nhật ngay lập tức bởi vì:

 • Nội dung thay đổi sẽ được triển khai dần trong vài ngày trên cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu toàn cầu của Google.
 • Có thể người dùng trên trang web của bạn có các phiên bản JavaScript cũ hơn của JavaScript được lưu vào bộ nhớ đệm trong trình duyệt của họ.

Đăng ký nhật ký thay đổi liên quan

Bao gồm tất cả các API thu thập, Cấu hình và Báo cáo.

Bao gồm tính năng Theo dõi web (ga.js và analytics.js), Android SDK, iOS SDK và Measurement Protocol.

Đã thêm URL "android-app://" làm nguồn giới thiệu hợp lệ.

Bản phát hành này bổ sung nhiệm vụ mới có tên customTask.

Bản phát hành này bổ sung một trường mới. Xem lại Tham chiếu trường để biết danh sách đầy đủ các trường.

Phương tiện vận chuyển

 • Trường transport (truyền tải) cho phép bạn đặt cơ chế sẽ gửi lượt truy cập.

Các thay đổi khác

 • Tuỳ chọn useBeacon không còn được dùng nữa.
 • Sửa lỗi

Bản phát hành này bổ sung một trường mới. Xem lại Tham chiếu trường để biết danh sách đầy đủ các trường.

Nguồn dữ liệu

 • Trường Nguồn dữ liệu cho phép bạn đặt nguồn dữ liệu của một lượt truy cập.
 • Giờ đây, bạn có thể gửi lượt truy cập bằng navigator.sendBeacon (trong các trình duyệt được hỗ trợ) bằng cách truyền thông số useBeacon.
 • Cookie do trình bổ trợ tính năng hiển thị đặt được đổi tên từ _dc thành _gat.
 • Cập nhật danh sách các nguồn không phải trả tiền được hỗ trợ.

  • Đã xoá: Netscape, About, Mamma, Voila, Live, Wirtulana Polska, Yam, Ozu.
  • Đã thêm/cập nhật: Baidu, DOCOMO, Onet, Centrum, Sogou, Tut.By, Globo, Ukr.net, So.com, au one.

Bản phát hành này chứa các phần thay thế loại lượt truy cập appview và bổ sung các trường mới. Xem lại Tham chiếu trường để biết danh sách đầy đủ các trường.

Thay thế appview

 • Loại lượt truy cập appview đã được thay thế bằng screenview. Hãy cập nhật mã theo dõi ứng dụng của bạn càng sớm càng tốt để sử dụng screenview thay vì appview.

Trường mới

 • Tên màn hình – Tên của trang/màn hình. Khi không được đặt, thuộc tính này mặc định thành URL trang (web) hoặc mã màn hình (ứng dụng).
 • Application ID (Mã ứng dụng) – Giá trị nhận dạng ứng dụng.
 • Mã trình cài đặt ứng dụng - Giá trị nhận dạng trình cài đặt ứng dụng.

Các thay đổi khác

 • Cải thiện kết quả gỡ lỗi.
 • Sửa nhiều lỗi kết xuất trước.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho các API kết xuất trước chưa được định sẵn. Ngoài Chrome, quá trình kết xuất trước hiện đã hoạt động trong IE11.
 • Các bản sửa lỗi nhỏ khác trong dịch vụ hỗ trợ trình liên kết.
 • Tham số trình liên kết không còn bị bỏ qua khi điều hướng trên các miền ở các mức thu phóng khác nhau trong Firefox.
 • Đã khắc phục vấn đề khiến Analytics trong trang không tải được cho một số URL nhất định.
 • Cải tiến đối với đầu ra của chế độ gỡ lỗi.
 • Bản phát hành bảo trì.