Google Analytics - Tất cả nhật ký thay đổi API

Trang này ghi lại những thay đổi đối với tất cả API và SDK của Google Analytics. Báo cáo này bao gồm nhật ký thay đổi cho tất cả Bộ sưu tập, Báo cáo và Cấu hình. Bạn nên kiểm tra định kỳ danh sách này để xem mọi thông báo mới. Bạn cũng có thể đăng ký nhận thông tin về các thay đổi qua các nguồn cấp dữ liệu trong phần Đăng ký dưới đây.

Đăng ký nhật ký thay đổi liên quan

Bao gồm tất cả các API thu thập, Cấu hình và Báo cáo.

Đây là bản phát hành đầu tiên của API Hoạt động của người dùng

 • API hoạt động của người dùng cho phép bạn truy xuất tất cả dữ liệu được liên kết với một Client ID hoặc User ID trong một phạm vi ngày nhất định. Chế độ này chủ yếu nhằm hỗ trợ chủ sở hữu tài sản muốn cấp quyền truy cập tự động vào dữ liệu của người dùng trực tiếp cho người dùng đó. Truy cập Hướng dẫn về API hoạt động người dùng để biết thêm chi tiết.

Đã thêm phương thức hashClientId vào API Quản lý

Phương thức hashClientId cung cấp hàm băm của một Mã ứng dụng khách nhất định. Bạn có thể tìm thấy dữ liệu này ở một số định dạng dữ liệu được xuất nhất định, chẳng hạn như trong dữ liệu Google Analytics được xuất sang BigQuery.

Chế độ cài đặt giữ lại dữ liệu người dùng trong API Quản lý

Giờ đây, bạn có thể định cấu hình theo phương thức lập trình các chế độ cài đặt giữ lại dữ liệu người dùng bằng cách sử dụng các trường "dataKeepTtl" và "dataTerritoryResetOnNewActivity" mới được thêm vào tài nguyên WebProperty.

Đây là bản phát hành đầu tiên của API Xoá người dùng:

 • API Xoá người dùng cho phép khách hàng Google Analytics xoá dữ liệu của một người dùng cuối cụ thể khỏi một dự án hoặc tài sản web. Bạn có thể thực hiện yêu cầu Xoá người dùng bằng dự án Firebase hoặc tài sản Google Analytics. Truy cập trang Tổng quan về API xoá người dùng để biết thêm thông tin chi tiết.

Thao tác ghi trong API Quản lý

Các hoạt động ghi trong API Quản lý (ví dụ: tạo, cập nhật, xóa, bản vá) cho Tài sản web, Chế độ xem (Hồ sơ) và Tài nguyên Mục tiêu không còn yêu cầu đưa vào danh sách trắng nữa. Giới hạn hằng ngày mặc định cho tất cả các thao tác ghi trong API Quản lý là 50 lượt ghi/ngày. Hãy xem trang Giới hạn và hạn mức để biết thêm thông tin.

Bản phát hành này giới thiệu các thay đổi đối với hạn mức và giới hạn API thời gian thực của Analytics.

Các cuộc gọi API Báo cáo theo thời gian thực của Analytics được dùng để đóng góp vào giới hạn 10.000 lệnh gọi trên mỗi lượt xem (hồ sơ) mỗi ngày,ngang bằng với các lệnh gọi Analytics API khác. Giờ đây, các lệnh gọi API Báo cáo theo thời gian thực của Analytics được tính riêng, có nghĩa là bạn có thể thực hiện 10.000 cuộc gọi mỗi ngày cho mỗi chế độ xem (hồ sơ) bằng cách sử dụng API Báo cáo theo thời gian thực của Analytics thực hiện thêm 10.000 cuộc gọi mỗi ngày cho mỗi chế độ xem (hồ sơ) bằng bất kỳ API Analytics nào khác. Hãy xem trang Giới hạn và hạn mức để biết thêm thông tin.

Thay đổi này cung cấp phương pháp quản lý hạn mức chi tiết hơn và không an toàn hơn để các lệnh gọi thường xuyên sử dụng API Báo cáo theo thời gian thực của Analytics sẽ không vô tình chặn tất cả các lệnh gọi API Analytics khác trong thời gian còn lại trong ngày cho một hồ sơ riêng lẻ.

Bản phát hành này tăng số hàng tối đa được trả về trong tập hợp kết quả API Báo cáo Analytics phiên bản 4.

Số hàng tối đa được trả về trong đối tượng API Báo cáo Analytics phiên bản 4 ReportData tăng từ 10.000 lên 100.000.

Bản phát hành này bổ sung bản xem trước Hệ thống hạn mức dựa trên tài nguyên cho API Báo cáo Google Analytics phiên bản 4, cho phép sử dụng ngưỡng lấy mẫu cao hơn cho khách hàng Analytics 360 (Premium).

Đã thêm URL "android-app://" làm nguồn giới thiệu hợp lệ.

Bản phát hành này bổ sung nhiệm vụ mới có tên customTask.

Bản phát hành này sẽ ngừng sử dụng tính năng Sản phẩm có liên quan cũng như các phương diện và chỉ số được liên kết. Bạn nên xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa. Xem Chính sách không dùng dữ liệu để biết thông tin chi tiết về việc xoá dữ liệu:

Bản phát hành này không còn dùng các phương diện và chỉ số sau:

 • ga:correlationModelId
 • ga:queryProductId
 • ga:queryProductName
 • ga:queryProductVariation
 • ga:relatedProductId
 • ga:relatedProductName
 • ga:relatedProductVariation
 • ga:correlationScore
 • ga:queryProductQuantity
 • ga:relatedProductQuantity

Bản phát hành này bổ sung một phương diện mới vào API; hãy xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa. Bản phát hành này cũng sẽ loại bỏ một số phương diện và chỉ số không dùng nữa; hãy xem lại Chính sách về việc ngừng sử dụng dữ liệu cho các API Google Analytics để hiểu toàn bộ quy trình xoá dữ liệu.

Thời gian

 • Phương diện mới ga:dateHourMinute, kết hợp ga:date, ga:hourga:minute.

Xoá dữ liệu

Bản phát hành này xoá những phương diện và chỉ số không dùng nữa sau đây:

 • ga:socialactivities
 • ga:socialactivityaction
 • ga:socialactivitydisplayname
 • ga:socialactivityendorsingurl
 • ga:socialactivitynetworkaction
 • ga:socialactivitypost
 • ga:socialactivitytagssummary
 • ga:socialactivitytimestamp
 • ga:socialactivityuserhandle
 • ga:socialactivityuserphotourl
 • ga:socialactivityuserprofileurl
 • ga:socialinteractionspervisit

Bản phát hành này cập nhật các chỉ số và phương diện hiện có trong API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Chỉ số người dùng

Cách tính toán chỉ số Số người dùngSố người dùng đang hoạt động đã được cập nhật để tính số người dùng một cách hiệu quả hơn. Bạn có thể thấy một thay đổi nhỏ trong chỉ số của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bài viết Cách xác định người dùng cho chỉ số người dùng.

Chỉ số người dùng bị ảnh hưởng khi cập nhật tính năng:

 • ga:users – Tổng số người dùng trong khoảng thời gian được yêu cầu.
 • ga:1dayusers – Tổng số người dùng đang hoạt động trong 1 ngày mỗi ngày trong khoảng thời gian đã yêu cầu.
 • ga:7dayusers – Tổng số người dùng đang hoạt động trong 7 ngày mỗi ngày trong khoảng thời gian yêu cầu.
 • ga:14dayusers – Tổng số người dùng đang hoạt động trong 14 ngày mỗi ngày trong khoảng thời gian yêu cầu.
 • ga:30dayusers – Tổng số người dùng đang hoạt động trong 30 ngày cho mỗi ngày trong khoảng thời gian yêu cầu.

Số sự kiện duy nhất

Chúng tôi sắp hết thời gian ngừng sử dụng cho ga:uniqueEvents. Sau ngày 26 tháng 3 năm 2017, định nghĩa cho ga:uniqueEvents sẽ được cập nhật và chỉ số ga:uniqueEventsTemporary riêng tư sẽ bị xóa khỏi API. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tài liệu trợ giúp về Sự kiện duy nhất.

Bản phát hành này bổ sung một phương diện mới vào API, cải thiện thông báo lỗi và bắt đầu thực thi các thay đổi đã thông báo trước đó cho phương diện và chỉ số AdSense.

Phương diện người dùng

 • Phương diện – ga:userBucket – Đối với bất kỳ người dùng cụ thể nào, phương diện Nhóm người dùng (có giá trị từ 1 đến 100) cho biết nhóm mà người dùng đã được chỉ định. Hãy xem bài viết Thử nghiệm chiến dịch tái tiếp thị để biết thông tin chi tiết.

Thông báo lỗi

Trong trường hợp trước đó API sẽ trả về một thông báo lỗi không chính xác, Unknown dimension(s): hoặc Unknown metric(s): khi yêu cầu dữ liệu với các điều kiện chưa được đáp ứng, thì giờ đây API sẽ trả về thông báo: Restricted metric(s): ... can only be queried under certain conditions.

Phương diện và chỉ số AdSense

Những chế độ xem được liên kết không phải AdSense sẽ bị hạn chế truy vấn các phương diện và chỉ số AdSense. Bạn sẽ thấy lỗi khi truy vấn những phương diện và chỉ số này bằng chế độ xem được liên kết không phải AdSense.

Chỉ số tuỳ chỉnh

Đây là bản phát hành sửa lỗi; bản phát hành này khắc phục vấn đề không thể tạo Chỉ số tùy chỉnh thuộc loại TIME khi chưa đặt min_value. Các yêu cầu không có min_value hiện tạo chỉ số tùy chỉnh có min_value mặc định là 0.

Đây là bản phát hành sửa lỗi, giúp khắc phục vấn đề với các phương diện và chỉ số AdSense, đồng thời thông báo về sự thay đổi sắp tới đối với các phương diện và chỉ số này.

Phương diện và chỉ số AdSense

Bản phát hành này khắc phục sự cố bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 năm 2017, trong đó việc truy vấn thứ nguyên và chỉ số AdSense sẽ trả về lỗi "Chỉ số không xác định" cho các chế độ xem được liên kết không phải AdSense.

Thay đổi sắp tới

Kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2017, những chế độ xem không được liên kết với AdSense sẽ bị hạn chế truy vấn phương diện và chỉ số AdSense. Bạn sẽ thấy lỗi khi truy vấn những phương diện và chỉ số này bằng chế độ xem được liên kết không phải AdSense.

Bản phát hành này bổ sung chỉ số mới sau đây vào API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Chỉ số được tính

Bản phát hành này hỗ trợ thêm các chỉ số được tính.

 • Chỉ số – ga:calcMetric_ – Giá trị của chỉ số được tính mà bạn yêu cầu, trong đó là tên của chỉ số được tính do người dùng xác định. Lưu ý rằng loại dữ liệu của ga:calcMetric_ có thể là FLOAT, INTEGER, CURRENCY, THỜI GIAN hoặc PERCENT. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Giới thiệu về chỉ số được tính.

Bản phát hành này bổ sung một chỉ số mới cho API. Hệ thống cũng ngừng sử dụng một chỉ số hiện có. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Theo dõi sự kiện

Định nghĩa về ga:uniqueEvents sẽ thay đổi để phản ánh chính xác hơn số lượng sự kiện riêng biệt. Để ảnh hưởng đến thay đổi này, về mặt kỹ thuật, chúng tôi sẽ không dùng chỉ số ga:uniqueEvents hiện tại nữa theo chính sách về việc ngừng sử dụng dữ liệu của chúng tôi. Nếu muốn thử định nghĩa mới, bạn có thể tham chiếu đến chỉ số riêng tư ga:uniqueEventsTemporary. Chỉ số này sẽ tính số lượng sự kiện riêng biệt chính xác hơn. Chúng tôi cũng sẽ ra mắt một chỉ số mới ga:uniqueDimensionCombinations. Chỉ số này giữ nguyên định nghĩa hiện tại của ga:uniqueEvents. Sau khoảng thời gian ngừng sử dụng thích hợp (khoảng 6 tháng), chỉ số riêng tư ga:uniqueEventsTemporary sẽ bị xoá và chỉ số gốc ga:uniqueEvents sẽ thể hiện chính xác số lượng sự kiện riêng biệt. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu trợ giúp về Sự kiện duy nhất.

Số sự kiện duy nhất

 • Chỉ số – ga:uniqueEvents – Định nghĩa của ga:uniqueEvents sẽ sớm thay đổi để phản ánh chính xác hơn số lượng sự kiện riêng biệt. Vui lòng dùng ga:uniqueDimensionCombinations nếu bạn muốn giữ lại định nghĩa hiện tại. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tài liệu trợ giúp về Sự kiện duy nhất.
 • Chỉ số – ga:uniqueDimensionCombinations - Kết hợp phương diện duy nhất tính số lượng kết hợp phương diện-giá trị duy nhất cho mỗi phương diện trong một báo cáo. Chỉ số này cho phép bạn xử lý trước các thứ nguyên được kết hợp (được nối), giúp báo cáo linh hoạt hơn mà không phải cập nhật triển khai theo dõi hoặc sử dụng thêm vùng thứ nguyên tùy chỉnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tài liệu trợ giúp về Sự kiện duy nhất.

Kiểm thử chuyển đổi – Riêng tư

 • Chỉ số – ga:uniqueEventsTemporary – Số sự kiện riêng biệt; đây sẽ là định nghĩa mới cho ga:uniqueEvents. Bạn có thể sử dụng chỉ số này để nắm được định nghĩa mới trước khi thay đổi. Xin lưu ý rằng chỉ số này là riêng tư và sẽ không xuất hiện trong Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Khả năng tương thích và các bản sửa lỗi của iOS 10.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Khắc phục sự cố.

Bản phát hành này bổ sung các phương diện và chỉ số mới vào API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Trình quản lý giá thầu của DoubleClick

 • Phương diện – ga:dbmClickAdvertiser - Tên nhà quảng cáo DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickAdvertiserId - Mã nhận dạng nhà quảng cáo DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên hoạt động trên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickCreativeId - Mã quảng cáo DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickExchange - Tên nền tảng trao đổi DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickExchangeId - Mã nền tảng trao đổi DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickInsertionOrder - Tên đơn đặt hàng quảng cáo DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên hoạt động trên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickInsertionOrderId – Mã đơn đặt hàng quảng cáo DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên hoạt động trên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickLineItem - Tên mục hàng DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên hoạt động trên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickLineItemId - Mã mục hàng DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickSite - Tên trang web DBM nơi quảng cáo DBM được hiển thị và được nhấp vào cho nhấp chuột DBM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickSiteId - Mã trang web DBM nơi quảng cáo DBM được hiển thị và được nhấp vào cho lượt nhấp DBM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện - ga:dbmLastEventAdvertiser - Tên nhà quảng cáo DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmLastEventAdvertiserId - Mã nhà quảng cáo DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện - ga:dbmLastEventCreativeId - Mã quảng cáo DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmLastEventExchange - Tên nền tảng trao đổi DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmLastEventExchangeId - Mã nền tảng trao đổi DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmLastEventInsertionOrder - Tên đơn đặt hàng quảng cáo DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmLastEventInsertionOrderId - Mã đơn đặt hàng quảng cáo DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmLastEventLineItem - Tên mục hàng DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmLastEventLineItemId - Mã mục hàng DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện - ga:dbmLastEventSite - Tên trang web DBM nơi quảng cáo DBM được hiển thị và được nhấp vào cho sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện - ga:dbmLastEventSiteId - Mã trang web DBM nơi quảng cáo DBM được hiển thị và được nhấp vào cho sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số – ga:dbmCPA – eCPA doanh thu của DBM (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số – ga:dbmCPC – eCPC doanh thu DBM (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số - ga:dbmCPM - eCPM doanh thu DBM (chỉ Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số – ga:dbmCTR – CTR DBM (chỉ Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số – ga:dbmClicks - Tổng số lần nhấp DBM (chỉ Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số – ga:dbmConversions - Tổng số chuyển đổi DBM (chỉ Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số – ga:dbmCost – Chi phí DBM (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số – ga:dbmImpressions - Tổng số lượt hiển thị DBM (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số - ga:dbmROAS - ROAS DBM (chỉ Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dsAdGroup – Nhóm quảng cáo DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsAdGroupId – Mã nhóm quảng cáo DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsAdvertiser – Nhà quảng cáo DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsAdvertiserId – Mã nhận dạng nhà quảng cáo DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsAgency – Công ty quảng cáo DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsAgencyId – Mã đại lý DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsCampaign – Chiến dịch DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsCampaignId – Mã chiến dịch DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsEngineAccount – Tài khoản công cụ DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsEngineAccountId – Mã tài khoản DS Engine (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsKeyword – Từ khoá DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsKeywordId – Mã từ khoá DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • ga:dsCPC - Chi phí mỗi lượt nhấp của nhà quảng cáo DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • ga:dsCTR – Tỷ lệ nhấp DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • ga:dsClicks - Số lượt nhấp DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • ga:dsCost - Chi phí DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • ga:dsImpressions – Số lượt hiển thị DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • ga:dsProfit – DS Profie (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • ga:dsReturnOnAdSpend – Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • ga:dsRevenuePerClick – Doanh thu mỗi lượt nhấp DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).

Đơn vị tiền tệ

Đây là bản sửa lỗi; bản phát hành này khắc phục vấn đề một số đơn vị tiền tệ được hỗ trợ trong giao diện web Analytics nhưng không hỗ trợ trong API. Bản phát hành này hỗ trợ thêm các đơn vị tiền tệ sau:

 • UAH, AED, BOB, CLP, COP, EGP, HRK, ILS, MAD, MYR, PEN, PKR, RON, RSD, SAR, SGD, VEF, LVL

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tài liệu tham khảo về Chế độ xem (hồ sơ). – Bài viết Tham khảo đơn vị tiền tệ trong trung tâm trợ giúp.

Bản phát hành này thêm Đối tượng tái tiếp thị vào API Quản lý.

Thành phần tiếp thị lại

API Quản lý cho phép bạn create, get, list, updatepatch đối tượng tái tiếp thị cho một tài sản Google Analytics. Để tìm hiểu thêm về cách đối tượng tái tiếp thị hoạt động, hãy xem bài viết Giới thiệu về Đối tượng tái tiếp thị trong Analytics trên trung tâm trợ giúp.

Bản phát hành này bổ sung một phương diện mới cho API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Mã giao dịch

 • phương diện – mcf:transactionId - Mã giao dịch (do phương pháp theo dõi thương mại điện tử cung cấp) cho giao dịch mua hàng trong giỏ hàng.

Bản phát hành này bổ sung một phương diện mới cho API. Bản phát hành này cũng bổ sung một số hạn chế nhất định về việc kết hợp các phương diện có thể được kết hợp với nhau. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Mạng địa lý

 • Phương diện – ga:continentId - Mã lục địa của người dùng, được lấy từ địa chỉ IP hoặc mã địa lý của người dùng.

Các quy định hạn chế

Không thể xếp hạng các phương diện sau trong các nhóm sau với các phương diện trong các nhóm khác:

 • Truy cập vào Nhóm thông tin mua sắm
  • ga:checkoutOptions
  • ga:shoppingStage
 • Nhóm thử nghiệm GWO
  • ga:experimentVariant
  • ga:experimentId
 • Nhóm đối tượng có cùng mối quan tâm
  • ga:interestOtherCategory
 • Thuộc Nhóm lợi ích thị trường
  • ga:interestInMarketCategory
 • Nhóm quảng cáo nội bộ:
  • ga:internalPromotionCreative
  • ga:internalPromotionId
  • ga:internalPromotionName
  • ga:internalPromotionPosition
 • Nhóm quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu:
  • ga:interestAffinityCategory

Bản phát hành này đưa ra các giới hạn và hạn mức mới. Xem tài liệu về Giới hạn và hạn mức để biết thông tin chi tiết.

Báo cáo lỗi

Bản phát hành này bắt đầu thực thi các giới hạn đối với (5XX) yêu cầu báo cáo không thành công.

 • 10 yêu cầu không thành công cho mỗi dự án trong mỗi hồ sơ mỗi giờ.
 • 50 yêu cầu không thành công cho mỗi dự án trong mỗi hồ sơ mỗi ngày.

Giới hạn tổng hợp

Bản phát hành này bắt đầu thực thi các giới hạn đối với các yêu cầu tổng hợp:

 • Một yêu cầu báo cáo hiện có thể có tối đa 2 trung tâm tổng hợp.
 • Bảng tổng hợp có thể có tối đa 4 phương diện.
 • Phương diện tổng hợp là một phần của quy định hạn chế về tổng số phương diện được phép trong yêu cầu.
 • metrics tổng hợp là một phần của quy định hạn chế về tổng số chỉ số được phép trong yêu cầu.

Bản phát hành này bổ sung các phương diện và chỉ số mới vào API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Mạng địa lý

 • Phương diện - ga:metroId - Mã Khu vực thị trường được chỉ định (DMA) gồm ba chữ số mà từ đó lưu lượng truy cập đến, bắt nguồn từ địa chỉ IP hoặc ID địa lý của người dùng.

DoubleClick for Publishers

 • Chỉ số - ga:dfpImpressions - Một lần hiển thị quảng cáo DFP sẽ được báo cáo bất cứ khi nào một quảng cáo riêng lẻ được hiển thị trên trang web. Ví dụ: nếu một trang có hai đơn vị quảng cáo được xem cùng một lúc, chúng tôi sẽ hiển thị hai hiển thị (liên kết DFP đã bật và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:dfpCoverage – Mức độ phù hợp là tỷ lệ phần trăm các yêu cầu quảng cáo trả về ít nhất một quảng cáo. Nhìn chung, mức độ phù hợp có thể giúp xác định các trang web mà tài khoản DFP không thể cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu. (Số lần hiển thị quảng cáo / Tổng số yêu cầu quảng cáo) * 100 (Đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số - ga:dfpMonetizedPageviews - Chỉ số này đo lường tổng số lượt xem trang trên thuộc tính đã được hiển thị cùng với quảng cáo từ tài khoản DFP được liên kết. Lưu ý rằng một trang có thể có nhiều đơn vị quảng cáo (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:dfpImpressionsPerSession - Tỷ lệ số lượt hiển thị quảng cáo DFP so với số phiên hoạt động Analytics (Số lượt hiển thị quảng cáo / Số phiên hoạt động Analytics) (Đã bật tính năng liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP)."
 • Chỉ số – ga:dfpViewableImpressionsPercent – Tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị quảng cáo có thể xem. Một lần hiển thị được coi là lần hiển thị có thể xem khi lần hiển thị đó đã xuất hiện trong trình duyệt của người dùng và có cơ hội được nhìn thấy (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số - ga:dfpClicks - Số lần quảng cáo DFP được nhấp trên trang web (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số - ga:dfpCTR - Tỷ lệ phần trăm số lần xem trang dẫn đến một lần nhấp vào quảng cáo DFP (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số - ga:dfpRevenue - Doanh thu DFP là ước tính tổng doanh thu quảng cáo dựa trên số lần hiển thị được phân phát (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP chưa được bật)."
 • Chỉ số – ga:dfpRevenuePer1000Sessions - Tổng doanh thu ước tính từ quảng cáo DFP trên 1.000 phiên Analytics. Lưu ý rằng chỉ số này dựa trên các phiên trên trang web, không dựa trên số lần hiển thị quảng cáo (liên kết DFP đã bật và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:dfpECPM – Chi phí hiệu quả cho mỗi nghìn lượt xem trang. Đây là doanh thu DFP trên mỗi 1.000 lượt xem trang (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:backfillImpressions - Số lần hiển thị chèn lấp là tổng tất cả các lần hiển thị quảng cáo AdSense hoặc Ad Exchance được phân phát dưới dạng chèn lấp thông qua DFP. Một lượt hiển thị quảng cáo sẽ được báo cáo bất cứ khi nào một quảng cáo riêng lẻ hiển thị trên trang web. Ví dụ: nếu một trang có hai đơn vị quảng cáo được xem cùng một lúc, chúng tôi sẽ hiển thị hai hiển thị (liên kết DFP đã bật và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:backfillCoverage – Mức độ phù hợp của quảng cáo chèn lấp là tỷ lệ phần trăm các yêu cầu quảng cáo chèn lấp trả về ít nhất một quảng cáo. Nói chung, mức độ phù hợp có thể giúp xác định các trang web mà tài khoản nhà xuất bản không thể cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu. (Số lần hiển thị quảng cáo / Tổng số yêu cầu quảng cáo) * 100. Nếu cả AdSense và Ad Exchange đều cung cấp quảng cáo chèn lấp, thì chỉ số này sẽ là giá trị trung bình có trọng số của hai tài khoản chèn lấp (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số - ga:backfillMonetizedPageviews - Chỉ số này đo lường tổng số lượt xem trang trên thuộc tính đã được hiển thị với ít nhất một quảng cáo từ(các) tài khoản chèn lấp được liên kết. Lưu ý rằng một lượt xem trang kiếm tiền có thể bao gồm nhiều lần hiển thị quảng cáo (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:backfillImpressionsPerSession – Tỷ lệ số lượt hiển thị quảng cáo thay thế so với số phiên hoạt động Analytics (Số lượt hiển thị quảng cáo / Số phiên hoạt động Analytics). Nếu cả AdSense và Ad Exchange đều cung cấp quảng cáo chèn lấp, thì chỉ số này là tổng của hai tài khoản chèn lấp (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số - ga:backfillViewableImpressionsPercent - Tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị quảng cáo chèn lấp có thể xem. Một lượt hiển thị được coi là lượt hiển thị có thể xem khi lượt hiển thị đó đã xuất hiện trong trình duyệt của người dùng và có cơ hội được xem. Nếu AdSense và Ad Exchange đều cung cấp quảng cáo chèn lấp, thì chỉ số này sẽ là giá trị trung bình có trọng số của hai tài khoản chèn lấp (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:backfillClicks – Số lần quảng cáo chèn lấp được nhấp vào trên trang web. Nếu AdSense và Ad Exchange đều cung cấp quảng cáo chèn lấp, thì chỉ số này là tổng của hai tài khoản chèn lấp (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:backfillCTR - Tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị chèn lấp dẫn đến một lượt nhấp vào quảng cáo. Nếu AdSense và Ad Exchange đều cung cấp quảng cáo chèn lấp, thì chỉ số này sẽ là giá trị trung bình có trọng số của hai tài khoản chèn lấp (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:backfillRevenue – Tổng doanh thu ước tính từ quảng cáo chèn lấp. Nếu AdSense và Ad Exchange đều cung cấp quảng cáo chèn lấp, thì chỉ số này là tổng của hai tài khoản chèn lấp (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:backfillRevenuePer1000Sessions – Tổng doanh thu ước tính từ quảng cáo chèn lấp trên mỗi 1.000 phiên hoạt động Analytics. Xin lưu ý rằng chỉ số này dựa trên các phiên hoạt động trên trang web chứ không dựa trên số lượt hiển thị quảng cáo. Nếu cả AdSense và Ad Exchange đều cung cấp quảng cáo chèn lấp, thì chỉ số này là tổng của hai tài khoản chèn lấp (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:backfillECPM – Chi phí hiệu quả cho mỗi nghìn lượt xem trang. Đây là Doanh thu chèn lấp của DFP trên mỗi 1.000 lượt xem trang. Nếu cả AdSense và Ad Exchange đều cung cấp quảng cáo chèn lấp, thì chỉ số này là tổng của hai tài khoản chèn lấp (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."

Đây là bản phát hành sửa lỗi, giúp khắc phục vấn đề về phân đoạn và lấy mẫu.

Phân đoạn

Bản phát hành này khắc phục vấn đề khiến một nhóm nhỏ các yêu cầu có phân khúc Tất cả người dùng (gaid::-1) bị tính thiếu trong API báo cáo chính phiên bản 3 và bị chia thành hai phân đoạn trong API báo cáo Analytics phiên bản 4.

Lấy mẫu

Bản phát hành này khắc phục vấn đề một phần các yêu cầu từ bảng tuỳ chỉnh sẽ trả về dữ liệu được lấy mẫu.

Đây là bản phát hành sửa lỗi, giúp khắc phục vấn đề khi thực hiện các yêu cầu nhóm thuần tập API Báo cáo Analytics phiên bản 4.

Yêu cầu nhóm thuần tập

Yêu cầu nhóm thuần tập hiện có thể yêu cầu tất cả các phương diện nhóm thuần tập; trước đây, API sẽ trả về lỗi khi yêu cầu các phương diện ga:acquisition....

Giá trị vòng đời của yêu cầu có giá trị vòng đời

Xin lưu ý rằng yêu cầu về giá trị toàn thời gian chỉ có thể tạo báo cáo Giá trị toàn thời gian cho lượt xem ứng dụng.

Bản phát hành này bổ sung một thuộc tính mới addedInApiVersion.

Đã thêm vào phiên bản API

Bản phát hành này công bố một phiên bản mới của API, API Báo cáo Analytics phiên bản 4. API mới này là phương pháp lập trình nâng cao nhất để truy cập dữ liệu báo cáo trong Google Analytics.

Tính năng chính

Google Analytics được xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng báo cáo dữ liệu mạnh mẽ. API này cho phép nhà phát triển khai thác sức mạnh của nền tảng Google Analytics. Analytics Reporting API phiên bản 4 có một số tính năng chính như sau:

 • Biểu thức chỉ số - API cho phép bạn yêu cầu không chỉ các chỉ số tích hợp mà còn yêu cầu biểu thức chỉ số toán học. Ví dụ: số mục tiêu hoàn thành trên mỗi số phiên có thể được biểu thị trong yêu cầu dưới dạng ga:goal1completions/ga:sessions.
 • Nhiều phạm vi ngày – Hỗ trợ yêu cầu hai phạm vi ngày, cho phép bạn so sánh dữ liệu trong hai khoảng thời gian trong một yêu cầu.
 • Nhóm thuần tập và Giá trị vòng đời – API có nhiều từ vựng để yêu cầu báo cáo Nhóm thuần tập và báo cáo Giá trị vòng đời.
 • Nhiều phân khúc – Giờ đây, bạn có thể yêu cầu nhiều phân khúc trong một yêu cầu.

Bắt đầu

Hãy xem tài liệu dành cho nhà phát triển để biết tất cả thông tin chi tiết về cách bắt đầu sử dụng API này.

Chính sách về hạn mức

API Báo cáo Analytics phiên bản 4 có các hạn mức và giới hạn riêng. Vì đây là API mới nên các giới hạn và hạn mức này có thể thay đổi.

Di chuyển

Cùng với hướng dẫn di chuyển, chúng tôi cũng cung cấp thư viện tương thích Python trên GitHub.

Thứ nguyên và chỉ số

Bản phát hành này cũng thêm một bộ các phương diện và chỉ số dành riêng cho API Báo cáo Analytics phiên bản 4. Hãy xem trình khám phá phương diện và chỉ số để biết định nghĩa đầy đủ về danh sách.

 • Phương diện – ga:cohort – Tên của nhóm thuần tập chứa người dùng dựa trên định nghĩa nhóm thuần tập. Tuỳ thuộc vào cách xác định nhóm thuần tập, một người dùng có thể thuộc về nhiều nhóm thuần tập, tương tự như cách một người dùng có thể thuộc về nhiều phân khúc.

 • Phương diện – ga:cohortNthDay – mức chênh lệch ngày dựa trên 0 so với ngày xác định nhóm thuần tập. Ví dụ: nếu một nhóm thuần tập được xác định với ngày truy cập đầu tiên là 2015-09-01, thì đối với ngày 2015-09-04, ga:cohortNthDay sẽ là 3.

 • ga:cohortNthMonth – mức chênh lệch tháng dựa trên 0 so với ngày xác định nhóm thuần tập.

 • Phương diện – ga:cohortNthWeek – mức chênh lệch tuần dựa trên 0 so với ngày xác định nhóm thuần tập.

 • Phương diện – ga:acquisitionTrafficChannel – Kênh lưu lượng truy cập mà qua đó người dùng được thu nạp. Mã này được trích xuất từ phiên hoạt động đầu tiên của người dùng. Kênh lưu lượng truy cập được tính toán dựa trên quy tắc nhóm kênh mặc định (ở cấp chế độ xem nếu có) tại thời điểm thu nạp người dùng.

 • Phương diện – ga:acquisitionSource – Nguồn mà qua đó người dùng được thu nạp. Bắt nguồn từ phiên hoạt động đầu tiên của người dùng.

 • Phương diện – ga:acquisitionMedium – Phương tiện mà qua đó người dùng được thu nạp. Bắt nguồn từ phiên hoạt động đầu tiên của người dùng.

 • Phương diện – ga:acquisitionSourceMedium – Giá trị kết hợp của ga:userRevenueSource và ga:vẽMedium.

 • Phương diện – ga:acquisitionCampaign Chiến dịch đã thu nạp được người dùng thông qua đó. Bắt nguồn từ phiên hoạt động đầu tiên của người dùng.

 • Chỉ số – ga:cohortActiveUsers – Chỉ số này có liên quan khi xét đến các phương diện bù trừ dựa trên 0 (ga:cohortNthDay, ga:cohortNthWeek hoặc ga:cohortNthMonth). Chỉ số này cho biết số người dùng trong nhóm thuần tập đang hoạt động trong khoảng thời gian tương ứng với ngày/tuần/tháng của nhóm thuần tập. Ví dụ: đối với ga:cohortNthWeek = 1, số người dùng (trong nhóm thuần tập) đang hoạt động trong tuần thứ hai. Nếu yêu cầu không có bất kỳ giá trị nào trong số ga:cohortNthDay, ga:cohortNthWeek hoặc ga:cohortNthMonth, thì chỉ số này sẽ có cùng giá trị với ga:cohortTotalUsers.

 • Chỉ số – ga:cohortTotalUsers – Số người dùng thuộc nhóm thuần tập, còn được gọi là quy mô nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortAppviewsPerUser – Số lượt xem ứng dụng trên mỗi người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số - ga:cohortGoalCompletionsPerUser - Số mục tiêu hoàn thành trên mỗi người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortPageviewsPerUser – Số lượt xem trang trên mỗi người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortRetentionRate – Tỷ lệ giữ chân nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortRevenuePerUser – Doanh thu trên mỗi người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortVisitDurationPerUser – Thời lượng phiên trên mỗi người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortSessionsPerUser – Số phiên trên mỗi người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortTotalUsersWithLifetimeCriteria – Chỉ số này có liên quan trong trường hợp một yêu cầu có các phương diện ga:acquisitionTrafficChannel, ga:acquisitionSource, ga:acquisitionMedium hoặc ga:acquisitionCampaign. Chỉ số này thể hiện số lượng người dùng trong các nhóm thuần tập mà bạn thu nạp được thông qua kênh, nguồn, phương tiện hoặc chiến dịch hiện tại. Ví dụ: đối với ga:acquisitionTrafficChannel=Direct, giá trị này đại diện cho số người dùng trong nhóm thuần tập đã được thu nạp trực tiếp. Nếu không có phương diện nào được đề cập, thì giá trị của phương diện đó sẽ bằng ga:cohortTotalUsers.

 • Chỉ số – ga:cohortAppviewsPerUserWithLifetimeCriteria – Số lượt xem ứng dụng trên mỗi người dùng cho phương diện thu nạp người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortGoalCompletionsPerUserWithLifetimeCriteria - Số mục tiêu hoàn thành trên mỗi người dùng cho phương diện thu nạp người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortPageviewsPerUserWithLifetimeCriteria – Số lượt xem trang trên mỗi người dùng cho phương diện thu nạp người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortRevenuePerUserWithLifetimeCriteria – Doanh thu trên mỗi người dùng cho phương diện thu nạp người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortSessionsPerUserWithLifetimeCriteria – Thời lượng phiên trên mỗi người dùng cho phương diện thu nạp người dùng cho một nhóm thuần tập.

Các phương diện và chỉ số của Trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội sẽ không được dùng nữa và sẽ chỉ báo cáo về dữ liệu trong quá khứ kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2016. Sau ngày này, dữ liệu mới sẽ không xuất hiện. Theo Chính sách về việc ngừng sử dụng dữ liệu, các phương diện và chỉ số này sẽ bị xóa sau ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Hoạt động trên mạng xã hội

Các phương diện và chỉ số này không được dùng nữa và sẽ bị xóa sau ngày 30 tháng 9 năm 2016. Xem Chính sách không dùng dữ liệu để biết thông tin chi tiết về việc xoá dữ liệu:

 • Phương diện - ga:socialActivityEndorsingUrl - Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là URL của hoạt động trên mạng xã hội (ví dụ: URL của bài đăng trên Google+, URL của nhận xét trên blog, v.v.).
 • Phương diện – ga:socialActivityDisplayName - Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là tiêu đề của hoạt động trên mạng xã hội do người dùng mạng xã hội đăng.
 • Phương diện - ga:socialActivityPost - Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là nội dung của hoạt động trên mạng xã hội (ví dụ: nội dung của thông báo được đăng trong Google+) do người dùng mạng xã hội đăng.
 • Phương diện – ga:socialActivityTimestamp – Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là thời gian hoạt động trên mạng xã hội diễn ra trên mạng xã hội.
 • Phương diện – ga:socialActivityUserHandle – Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là tên người dùng trên mạng xã hội (ví dụ: tên hoặc mã nhận dạng) của người dùng đã thực hiện hoạt động đó trên mạng xã hội."
 • Phương diện – ga:socialActivityUserPhotoUrl – Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là URL của ảnh được liên kết với hồ sơ trên mạng xã hội của người dùng.“
 • Phương diện – ga:socialActivityUserProfileUrl – Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là URL của hồ sơ mạng xã hội của những người dùng được liên kết.
 • Phương diện – ga:socialActivityTagsSummary – Đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là một tập hợp thẻ được phân tách bằng dấu phẩy được liên kết với hoạt động trên mạng xã hội."
 • Phương diện – ga:socialActivityAction – Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, trường này thể hiện loại hành động trên mạng xã hội (ví dụ: bỏ phiếu, nhận xét, +1, v.v.) liên quan đến hoạt động.
 • Phương diện – ga:socialActivityNetworkAction – Đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là loại hành động trên mạng xã hội và mạng xã hội nơi hoạt động bắt nguồn.
 • Phương diện – ga:socialActivityContentUrl – Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là URL do người dùng mạng xã hội được liên kết chia sẻ.
 • Chỉ số – ga:socialActivities – Tổng số hoạt động trong đó URL nội dung được chia sẻ hoặc đề cập trên mạng đối tác của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội.

Bản phát hành này bổ sung một phương diện mới cho API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Nền tảng hoặc thiết bị

 • Kích thước - ga:browserSize - Kích thước khung nhìn của trình duyệt của người dùng. Kích thước trình duyệt là phương diện trong phạm vi phiên hoạt động, ghi lại kích thước ban đầu của khung nhìn tính bằng pixel và được định dạng là chiều rộng X chiều cao. Ví dụ: 1920x960.

Báo cáo chưa được lấy mẫu

API báo cáo chưa được lấy mẫu không còn giới hạn 100 báo cáo mỗi ngày nữa. API sử dụng cùng một hệ thống mã thông báo mỗi tài sản, mỗi ngày như khi tạo báo cáo chưa được lấy mẫu thông qua giao diện web.

Báo cáo chưa được lấy mẫu

Người dùng hiện tại không thể truy cập vào những báo cáo chưa được lấy mẫu sẽ không còn đường liên kết để tải xuống bên trong thông báo phản hồi của API Quản lý. Hành vi này hiện đã phù hợp với chức năng của trang tổng quan giao diện người dùng, trong đó chỉ chủ sở hữu báo cáo mới có thể thấy đường liên kết tải xuống tài liệu được tạo.

Chế độ xem (Hồ sơ)

Bản phát hành này thêm thuộc tính botFilteringEnabled vào tài nguyên chế độ xem (hồ sơ). Thuộc tính này cho biết liệu tính năng lọc bot có được bật cho chế độ xem (hồ sơ) hay không. Hãy xem Tài liệu tham khảo về Chế độ xem (Hồ sơ) để biết thêm thông tin chi tiết.

Báo cáo chưa được lấy mẫu

Bản phát hành này thêm phương thức delete vào các báo cáo chưa được lấy mẫu. Xem tài liệu tham khảo về Xoá báo cáo chưa được lấy mẫu để biết thông tin chi tiết.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Sẽ không có thay đổi nào.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Khắc phục vấn đề có thể gây ra sự cố khi chạy kiểm thử đơn vị.

Phân đoạn

Đây là bản phát hành sửa lỗi. Bản phát hành này khắc phục vấn đề khiến các phân đoạn có giá trị đơn vị tiền tệ trong định nghĩa hiển thị không chính xác khi gọi phương thức danh sách phân đoạn.

Bản phát hành này bổ sung một tham số mới vào API.

Bao gồm các hàng trống

 • Bản phát hành này bổ sung tham số không bắt buộc mới include-empty-rows. Khi đặt tham số này thành false hàng không có dữ liệu, tham số này sẽ bị loại khỏi phản hồi. Giá trị mặc định là true. Đây là một thay đổi không gây lỗi và do đó, bạn không cần phải cập nhật mã. Hãy xem tài liệu tham khảo về API Báo cáo chính để biết thông tin chi tiết.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho mã bit.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho mã bit.

Bản phát hành này bổ sung các chỉ số mới cho API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Người dùng

 • Chỉ số – ga:1dayUsers – Tổng số người dùng đang hoạt động trong 1 ngày cho mỗi ngày trong khoảng thời gian yêu cầu. Bạn phải chỉ định ít nhất một trong số ga:nthDay, ga:date hoặc ga:day làm phương diện để truy vấn chỉ số này. Đối với ngày đã chọn, giá trị được trả về sẽ là tổng số người dùng duy nhất trong khoảng thời gian 1 ngày kết thúc vào ngày đã chọn.
 • Chỉ số – ga:7dayUsers – Tổng số người dùng đang hoạt động trong 7 ngày cho mỗi ngày trong khoảng thời gian yêu cầu. Bạn phải chỉ định ít nhất một trong số ga:nthDay, ga:date hoặc ga:day làm phương diện để truy vấn chỉ số này. Đối với ngày đã chọn, giá trị được trả về sẽ là tổng số người dùng duy nhất trong khoảng thời gian 7 ngày, kết thúc vào ngày đã chọn.
 • Chỉ số – ga:14dayUsers – Tổng số người dùng đang hoạt động trong 14 ngày cho mỗi ngày trong khoảng thời gian yêu cầu. Bạn phải chỉ định ít nhất một trong số ga:nthDay, ga:date hoặc ga:day làm phương diện để truy vấn chỉ số này. Đối với ngày đã chọn, giá trị trả về sẽ là tổng số người dùng duy nhất trong khoảng thời gian 14 ngày, kết thúc vào ngày đã chọn.
 • Chỉ số – ga:30dayUsers – Tổng số người dùng đang hoạt động trong 30 ngày cho mỗi ngày trong khoảng thời gian yêu cầu. Bạn phải chỉ định ít nhất một trong số ga:nthDay, ga:date hoặc ga:day làm phương diện để truy vấn chỉ số này. Đối với ngày đã chọn, giá trị được trả về sẽ là tổng số người dùng duy nhất trong khoảng thời gian 30 ngày, kết thúc vào ngày đã chọn.

Phân đoạn

Đây là bản phát hành sửa lỗi. Bản phát hành này khắc phục vấn đề khiến người dùng có phân khúc riêng tư được ghim vào nhiều chế độ xem (hồ sơ) nhận được phản hồi lỗi 500 khi gọi phương thức danh sách phân khúc.

Bản phát hành này bổ sung các chỉ số mới cho API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

DoubleClick Ad Exchange (AdX)

 • Chỉ số - ga:adxCTR - Tỷ lệ phần trăm số lần xem trang dẫn đến nhấp chuột vào quảng cáo AdX.
 • Chỉ số - ga:adxClicks - Số lần quảng cáo AdX được nhấp trên trang web của bạn.
 • Chỉ số – ga:adxCoverage – Mức độ phù hợp là tỷ lệ phần trăm các yêu cầu quảng cáo trả về ít nhất một quảng cáo. Nhìn chung, mức độ phù hợp có thể giúp bạn xác định các trang web mà tài khoản AdX của bạn không thể cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu. (Số lần hiển thị quảng cáo / Tổng số yêu cầu quảng cáo) * 100
 • Chỉ số – ga:adxECPM – Chi phí hiệu quả cho mỗi nghìn lượt xem trang. Đây là Doanh thu AdX của bạn trên mỗi 1.000 lượt xem trang.
 • Chỉ số - ga:adxImpressions - Một lần hiển thị quảng cáo AdX được báo cáo bất cứ khi nào một quảng cáo riêng lẻ hiển thị trên trang web của bạn. Ví dụ: nếu một trang có hai đơn vị quảng cáo được xem cùng một lúc thì chúng tôi sẽ hiển thị hai lượt hiển thị.
 • Chỉ số – ga:adxImpressionsPerSession – Tỷ lệ số lượt hiển thị quảng cáo AdX với số phiên Analytics (Số lượt hiển thị quảng cáo / Số phiên Analytics).
 • Chỉ số - ga:adxMonetizedPageviews - Số lượt xem trang có kiếm tiền đo lường tổng số lượt xem trang trên thuộc tính đã được hiển thị cùng với quảng cáo từ tài khoản AdX được liên kết của bạn. Lưu ý: Một trang có thể có nhiều đơn vị quảng cáo.
 • Chỉ số – ga:adxRevenue – Tổng doanh thu ước tính từ quảng cáo AdX.
 • Chỉ số – ga:adxRevenuePer1000Sessions – Tổng doanh thu ước tính từ quảng cáo AdX trên 1000 phiên hoạt động Analytics. Lưu ý rằng chỉ số này dựa trên các phiên hoạt động cho trang web của bạn và không dựa trên số lần hiển thị quảng cáo.
 • Chỉ số – ga:adxViewableImpressionsPercent - Tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị quảng cáo có thể xem. Một lần hiển thị được coi là lần hiển thị có thể xem khi lần hiển thị đó đã xuất hiện trong trình duyệt của người dùng và có cơ hội được nhìn thấy.

Bản phát hành này bổ sung một tham số bổ sung vào URL cấp phép cho Điều khoản dịch vụ API:

 • Việc thêm tham số URL provisioningSignup=false sẽ khắc phục vấn đề xảy ra khi cấp phép tài khoản Google Analytics cho người dùng không có tài khoản Google Analytics nào. Nhà phát triển phải cập nhật mã nguồn để thêm tham số này vào URL của Điều khoản dịch vụ.

Tạo lô

Trong bản phát hành này, ngoài dịch vụ hỗ trợ hàng loạt nói chung, chúng tôi đã bổ sung tính năng hỗ trợ đặc biệt cho User Permissions API. Các yêu cầu Quyền người dùng theo lô sẽ giúp tăng hiệu suất đáng kể và giảm mức sử dụng hạn mức.

Chế độ xem (Hồ sơ)

Với bản phát hành này, thuộc tính Chế độ xem (Profile) currency giờ đây sẽ mặc định là USD nếu không được đặt trong thao tác insert. Ngoài ra, các thao tác getlist sẽ trả về USD trên các Chế độ xem (Hồ sơ) đã được tạo trước đó mà không có thuộc tính currency.

Bản phát hành này không dùng các phương diện hoặc chỉ số hiện có nữa. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Phương diện không dùng nữa

Các phương diện này không được dùng nữa. Xem Chính sách không dùng dữ liệu để biết thông tin chi tiết về việc xoá dữ liệu:

 • Phương diện – ga:adSlotPosition – Sử dụng ga:adSlot.
 • Phương diện – ga:nextPagePath – Sử dụng ga:pagePath.
 • Phương diện – ga:nextContentGroupXX – Sử dụng ga:contentGroupXX.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Khắc phục vấn đề gây ra sự cố khi sử dụng setCampaignParametersFromUrl. Vấn đề 636.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Sẽ không có thay đổi nào.

Bộ lọc

Bản phát hành này đánh dấu việc loại bỏ cuối cùng các trường bộ lọc không dùng nữa IS_MOBILEIS_TABLET. Các trường này sẽ được thay thế bằng DEVICE_CATEGORY=mobileDEVICE_CATEGORY=tablet. Các yêu cầu chèn, cập nhật và vá khi đặt các trường bộ lọc để sử dụng IS_MOBILEIS_TABLET sẽ trả về lỗi.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Sẽ không có thay đổi nào.

Trình quản lý thẻ của Google

Bản phát hành này bổ sung một phương diện mới cho API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các phương diện và chỉ số.

AdWords

 • Phương diện – ga:adQueryWordCount – Số từ trong cụm từ tìm kiếm.

Bộ lọc

Bản phát hành này hỗ trợ thêm việc sử dụng phương diện tuỳ chỉnh cho một trường bộ lọc bằng cách thêm thuộc tính fieldIndex vào tất cả các phần thông tin chi tiết về bộ lọc. Ví dụ: hiện bạn có thể đặt biểu thức lọc bằng "field": "CUSTOM_DIMENSION""fieldIndex": "1" để bộ lọc hoạt động trên phương diện tuỳ chỉnh đầu tiên.

Bàn thắng

Bản phát hành này cũng khắc phục vấn đề không tạo được mục tiêu bằng "comparisonValue": "0".

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Bổ sung tính năng hỗ trợ gửi thư ở chế độ nền trên các thiết bị không phải của Google Play.
 • Ngừng sử dụng Trình ghi nhật ký/Loglevel của Analytics. Analytics hiện đang sử dụng tính năng ghi nhật ký Android. Để bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi, hãy chạy adb shell setprop log.tag.GAv4 DEBUG.
 • Tái cấu trúc để cải thiện hoạt động phân bổ dữ liệu và phân bổ lượt cài đặt của chiến dịch.
 • Đã sửa lỗi phân tích cú pháp chiến dịch. Vấn đề 596.
 • Hệ thống sẽ báo cáo chính xác các trường hợp ngoại lệ của ứng dụng chưa được xử lý trong những giây đầu tiên của quá trình khởi chạy Analytics. Vấn đề 443.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Không có thay đổi nào.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Báo cáo độ phân giải màn hình bằng nativeBounds trên iOS 8.0 trở lên. Bài viết này giải quyết Vấn đề 504.
 • Đã thêm tính năng hỗ trợ cho các thông số chiến dịch liên quan đến lượt nhấp.
 • Báo cáo mẫu phần cứng iOS ngoài phiên bản hệ điều hành của thiết bị. Bài viết này sẽ giải quyết Vấn đề 408.
 • Báo cáo mô hình phân bổ lượt cài đặt iAd trên iOS 7.1 trở lên. Việc này yêu cầu khung iAd.
 • Thêm cảnh báo về việc ngừng sử dụng cho loại lượt truy cập appview.
 • sqlite3 hiện là thư viện bắt buộc.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Khắc phục sự cố chuỗi nil trong TAGDispatcher.

Bản phát hành này bổ sung một trường mới. Xem lại Tham chiếu trường để biết danh sách đầy đủ các trường.

Phương tiện vận chuyển

 • Trường transport (truyền tải) cho phép bạn đặt cơ chế sẽ gửi lượt truy cập.

Các thay đổi khác

 • Tuỳ chọn useBeacon không còn được dùng nữa.
 • Sửa lỗi

Bản phát hành này đánh dấu lần ngừng hoạt động cuối cùng và xoá tài nguyên dailyUpload. Tài nguyên dailyUpload chính thức ngừng hoạt động vào ngày 20 tháng 6 năm 2014; giờ đây, bạn phải thực hiện tất cả thao tác nhập dữ liệu chi phí bằng tài nguyên tải lên.

Bản phát hành này bổ sung các phương diện mới cho API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các phương diện và chỉ số.

Nền tảng hoặc thiết bị

 • Phương diện – ga:dataSource – Nguồn dữ liệu của lượt truy cập. Lượt truy cập được gửi từ ga.js và analytics.js được báo cáo là "web"; lượt truy cập được gửi từ SDK dành cho thiết bị di động được báo cáo là "ứng dụng". Bạn có thể ghi đè các giá trị này.
 • Phương diện – ga:searchAfterDestinationPage – Trang mà người dùng đã truy cập sau khi thực hiện tìm kiếm nội bộ trên trang web của bạn.

Đây là bản phát hành sửa lỗi:

 • Bản phát hành này khắc phục vấn đề trong việc thực thi các quy tắc ràng buộc lọc trong truy vấn API Báo cáo theo thời gian thực. Những yêu cầu có rt:activeUsers và bộ lọc trên phương diện cấp sự kiện sẽ dẫn đến lỗi với lý do là badRequest và một thông báo cho biết OR operator not supported for a hit level filter. Hãy xem Hướng dẫn cho nhà phát triển API Báo cáo theo thời gian thực để biết thêm thông tin chi tiết về những quy tắc ràng buộc đối với truy vấn.

Bản phát hành này thêm thông số lượt truy cập mới. Xem lại Tham chiếu tham số để biết danh sách đầy đủ các thông số.

Nguồn dữ liệu

 • Thông số ds Nguồn dữ liệu cho phép bạn đặt nguồn dữ liệu của một lượt truy cập.

Bản phát hành này bổ sung một trường mới. Xem lại Tham chiếu trường để biết danh sách đầy đủ các trường.

Nguồn dữ liệu

 • Trường Nguồn dữ liệu cho phép bạn đặt nguồn dữ liệu của một lượt truy cập.

Bản phát hành này thêm thông số lượt truy cập mới. Xem lại Tham chiếu tham số để biết danh sách đầy đủ các thông số.

Ghi đè theo vị trí địa lý

 • geoid Ghi đè địa lý cho phép bạn đặt rõ ràng vị trí địa lý của người dùng.

Bản phát hành này bổ sung hai tập hợp mới vào API Quản lý là Phương diện tuỳ chỉnh và Chỉ số tuỳ chỉnh.

Phương diện và số liệu tùy chỉnh

Giờ đây, bạn có thể tạo, liệt kê, nhận, vá cũng như cập nhật các Phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh bằng API Quản lý.

Bản phát hành này bổ sung các phương diện và chỉ số mới vào API và không dùng hai chỉ số hiện có nữa. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

ECommerce

 • Chỉ số – ga:transactionsPerUser – Tổng số giao dịch chia cho tổng số người dùng.
 • Chỉ số – ga:revenuePerUser – Tổng doanh thu bán hàng được cung cấp trong giao dịch, không bao gồm phí vận chuyển và thuế chia cho tổng số người dùng.

Người dùng

 • Chỉ số – ga:sessionsPerUser – Tổng số phiên hoạt động chia cho tổng số người dùng.

Mạng địa lý

 • Phương diện - ga:cityId - Mã thành phố của người dùng, bắt nguồn từ địa chỉ IP hoặc mã địa lý.
 • Phương diện - ga:countryIsoCode - Mã ISO quốc gia của người dùng, bắt nguồn từ địa chỉ IP hoặc ID địa lý. Các giá trị được cung cấp dưới dạng mã ISO-3166-1 alpha-2.
 • Phương diện - ga:regionId - Mã khu vực của người dùng, bắt nguồn từ địa chỉ IP hoặc mã địa lý. Ở Hoa Kỳ, vùng là tiểu bang, chẳng hạn như New York.
 • Phương diện - ga:regionIsoCode - Mã ISO khu vực của người dùng, bắt nguồn từ địa chỉ IP hoặc ID địa lý. Các giá trị được cung cấp dưới dạng mã ISO-3166-2.
 • Phương diện - ga:subContinentCode - Mã tiểu lục địa của người dùng, bắt nguồn từ địa chỉ IP hoặc ID địa lý. Ví dụ: Polynesia hoặc Bắc Âu. Các giá trị được cung cấp dưới dạng mã UN M.49.

DoubleClick Campaign Manager

 • Chỉ số - ga:dcmROAS - Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) DCM (chỉ đặc biệt).

Các chỉ số không dùng nữa

Các chỉ số này không được dùng nữa. Xem Chính sách về việc ngừng sử dụng dữ liệu để biết thông tin chi tiết về việc xoá dữ liệu: + Chỉ số – ga:dcmROI – Sử dụng ga:dcmROAS. + Chỉ số – ga:dcmMargen – Sử dụng ga:dcmROAS.

Phản hồi của phương thức list cho tất cả tập hợp hiện bao gồm một danh sách trống cho thuộc tính items khi tập hợp không chứa tài nguyên nào. Trước đây, thuộc tính items sẽ bị bỏ qua trong phản hồi. Xem Tài liệu tham khảo API để biết đầy đủ chi tiết về các truy vấn và phản hồi cho dữ liệu cấu hình Google Analytics.

Bản phát hành này giới thiệu một phạm vi mới cho API Quản lý Google Analytics. – analytics.manage.users.readonly – Xem các quyền của người dùng trên Google Analytics.

Thêm trường DEVICE_CATEGORY filter (bộ lọc) mới, đồng thời ngừng sử dụng IS_MOBILEIS_TABLET. Hãy sử dụng DEVICE_CATEGORY=mobileDEVICE_CATEGORY=tablet.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho gửi tất cả các beacon khi gửi các beacon.
 • Cập nhật ứng dụng mẫu CuteAnimals để minh hoạ cách điều phối khi ứng dụng chuyển sang chạy ở chế độ nền.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho các trường Thương mại điện tử nâng cao khác.
 • Xoá các thông báo cảnh báo về các lớp GAIHit và GAIProperty bị thiếu khi biên dịch trên SDK iOS 8.0; các lớp đó đã bị xoá.
 • Việc điều phối beacon giờ đây hiệu quả hơn, với nhiều beacon được gửi trong một yêu cầu HTTPS.
 • Các yêu cầu sẽ được nén để lưu mức sử dụng gói dữ liệu trong một số trường hợp nhất định.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Ngừng sử dụng OpenContainerWithId dựa trên TAGContainerFuture. Việc sử dụng API này trên iOS8 sẽ dẫn đến lỗi nếu quá trình nhận được gọi trong một số giai đoạn của vòng đời UIAppDelegate.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho chỉ số tùy chỉnh và thứ nguyên tùy chỉnh vào Thương mại điện tử nâng cao cho thẻ Google Universal Analytics.
 • Đã khắc phục lỗi bắt buộc phải có sản phẩm cho hành động Thương mại điện tử nâng cao có sản phẩm không bắt buộc.
 • Hỗ trợ các tính năng mã nhận dạng cho quảng cáo cho thẻ Google Universal Analytics.
 • Cập nhật ứng dụng mẫu CuteAnimals để minh hoạ cách gửi dữ liệu khi ứng dụng chuyển sang chạy ở chế độ nền.

Tài nguyên Chế độ xem (Hồ sơ) hiện bao gồm thuộc tính enhancedECommerceTracking cho biết liệu bạn đang bật (true) hay tắt tính năng Thương mại điện tử nâng cao (false).

Bản phát hành này bổ sung một chỉ số mới vào API và không dùng hai chỉ số hiện có nữa. Hãy xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

AdWords

 • Chỉ số – ga:ROAS - Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) là tổng doanh thu giao dịch và giá trị mục tiêu chia cho chi phí quảng cáo phát sinh.

Phương diện và chỉ số không dùng nữa

Các phương diện và chỉ số này đã ngừng hoạt động. Xem Chính sách về việc ngừng sử dụng dữ liệu để biết thông tin chi tiết về việc xoá dữ liệu: + Chỉ số – ga:ROI – Sử dụng ga:ROAS. + Chỉ số – ga:margin – Sử dụng ga:ROAS.

Bản phát hành này bổ sung các chỉ số mới cho API. Hãy xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

AdSense

 • Chỉ số – ga:adsenseCoverage – Tỷ lệ phần trăm số yêu cầu quảng cáo trả lại ít nhất một quảng cáo.
 • Chỉ số – ga:adsenseViewableImpressionPercent – Tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị có thể xem.
 • Giờ đây, bạn có thể gửi lượt truy cập bằng navigator.sendBeacon (trong các trình duyệt được hỗ trợ) bằng cách truyền thông số useBeacon.
 • Cookie do trình bổ trợ tính năng hiển thị đặt được đổi tên từ _dc thành _gat.

Bản phát hành này bổ sung các phương diện và chỉ số mới vào API. Hãy xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Lộ trình chuyển đổi

 • phương diện - mcf:dcmAd - Tên quảng cáo DCM của sự kiện DCM (lần hiển thị hoặc lần nhấp) khớp với lượt chuyển đổi Google Analytics.
 • thứ nguyên - mcf:dcmAdPath - Đường dẫn đến chuyển đổi trong đó các tương tác trên đường dẫn được thể hiện bằng quảng cáo DCM.
 • phương diện - mcf:dcmAdType - Tên loại quảng cáo DCM của sự kiện DCM (lần hiển thị hoặc lần nhấp) khớp với lượt chuyển đổi Google Analytics.
 • phương diện - mcf:dcmAdvertiser - Tên nhà quảng cáo DCM của sự kiện DCM (lần hiển thị hoặc lần nhấp) khớp với lượt chuyển đổi Google Analytics.
 • thứ nguyên - mcf:dcmAdvertiserPath - Đường dẫn đến chuyển đổi trong đó các tương tác trên đường dẫn được thể hiện bởi nhà quảng cáo DCM.
 • phương diện - mcf:dcmCampaign - Tên chiến dịch DCM của sự kiện DCM (hiển thị hoặc nhấp chuột) khớp với chuyển đổi Google Analytics.
 • thứ nguyên - mcf:dcmCampaignPath - Đường dẫn đến chuyển đổi trong đó các tương tác trên đường dẫn được thể hiện bằng chiến dịch DCM.
 • phương diện - mcf:dcmCreative - Tên quảng cáo DCM của sự kiện DCM (lần hiển thị hoặc lần nhấp) khớp với lượt chuyển đổi Google Analytics.
 • thứ nguyên - mcf:dcmCreativePath - Đường dẫn đến chuyển đổi trong đó các tương tác trên đường dẫn được thể hiện bằng quảng cáo DCM.
 • thứ nguyên - mcf:dcmCreativeVersion - Phiên bản quảng cáo DCM của sự kiện DCM (hiển thị hoặc nhấp chuột) khớp với chuyển đổi Google Analytics.
 • thứ nguyên - mcf:dcmCreativeVersionPath - Đường dẫn đến chuyển đổi trong đó các tương tác trên đường dẫn được thể hiện bằng phiên bản quảng cáo DCM.
 • phương diện – mcf:dcmNetwork – Mạng được sử dụng.
 • phương diện - mcf:dcmPlacement - Tên vị trí trên trang web DCM (hiển thị hoặc nhấp chuột) khớp với chuyển đổi Google Analytics.
 • thứ nguyên - mcf:dcmPlacementPath - Đường dẫn đến chuyển đổi trong đó các tương tác trên đường dẫn được thể hiện bằng vị trí DCM.
 • phương diện - mcf:dcmSite - Tên trang web DCM nơi quảng cáo DCM được hiển thị cho sự kiện DCM (lần hiển thị hoặc lần nhấp) khớp với lượt chuyển đổi Google Analytics.
 • thứ nguyên - mcf:dcmSitePath - Đường dẫn đến chuyển đổi trong đó các tương tác trên đường dẫn được thể hiện bằng trang web DCM.
 • chỉ số - mcf:firstImpressionConversions - Số chuyển đổi mà hiển thị chiến dịch DCM là tương tác chuyển đổi đầu tiên trong giai đoạn xem lại 30 ngày. Thứ nguyên này bao gồm cả số mục tiêu hoàn thành và số giao dịch.
 • chỉ số - mcf:firstImpressionValue - Giá trị của các chuyển đổi mà hiển thị chiến dịch trong chiến dịch DCM là tương tác chuyển đổi đầu tiên trong giai đoạn xem lại 30 ngày. Thứ nguyên này bao gồm cả số mục tiêu hoàn thành và số giao dịch.
 • chỉ số - mcf:impressionAssistedConversions - Số chuyển đổi mà hiển thị chiến dịch DCM xuất hiện trên đường dẫn chuyển đổi nhưng không phải là tương tác chuyển đổi cuối cùng. Thứ nguyên này bao gồm cả số mục tiêu hoàn thành và số giao dịch.
 • chỉ số - mcf:impressionAssistedValue - Giá trị chuyển đổi mà lần hiển thị chiến dịch trong chiến dịch DCM xuất hiện trên đường dẫn chuyển đổi nhưng không phải là tương tác chuyển đổi cuối cùng. Thứ nguyên này bao gồm cả số mục tiêu hoàn thành và số giao dịch.

Bản phát hành này bao gồm việc bổ sung chỉ số phiên mới, thứ nguyên nguồn lưu lượng truy cập mới cũng như thứ nguyên và chỉ số Trình quản lý chiến dịch DoubleClick mới.

Thứ nguyên và chỉ số

Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Phiên hoạt động

 • Chỉ số – ga:hits – Tổng số lượt truy cập được gửi đến Google Analytics. Chỉ số này tính tổng tất cả các loại lượt truy cập (ví dụ: lượt xem trang, sự kiện, thời gian, v.v.)

Nguồn lưu lượng truy cập

 • Phương diện – ga:campaignCode – Khi sử dụng tính năng theo dõi chiến dịch thủ công, giá trị của thông số theo dõi chiến dịch utm_id.

DoubleClick Campaign Manager

 • Phương diện – ga:dcmClickAd - Tên quảng cáo DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmClickAdId - Mã quảng cáo DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmClickAdType - Tên loại quảng cáo DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmClickAdTypeId - Mã loại quảng cáo DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmClickAdvertiser - Tên nhà quảng cáo DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmClickAdvertiserId - Mã nhận dạng nhà quảng cáo DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho gói đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmClickCampaign - Tên chiến dịch DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickCampaignId - Mã chiến dịch DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickCreative - Tên quảng cáo DCM của nhấp chuột DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickCreativeId - ID quảng cáo DCM của lần nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickCreativeType - Tên loại quảng cáo DCM của lần nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickCreativeTypeId - ID loại quảng cáo DCM của nhấp chuột DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickCreativeVersion - Phiên bản quảng cáo DCM của lần nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickRenderingId - Mã hiển thị DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickSite - Tên trang web nơi quảng cáo DCM được hiển thị và được nhấp vào cho lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickSiteId - ID trang web DCM nơi quảng cáo DCM được hiển thị và được nhấp vào cho lần nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickSitePlacement - Tên vị trí trang web DCM của nhấp chuột DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickSitePlacementId - Mã vị trí trang web DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmClickSpotId - Mã cấu hình Floodlight DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho gói đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmFloodlightActivity - Tên hoạt động Floodlight DCM được liên kết với lượt chuyển đổi Floodlight (chỉ dành cho dịch vụ đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmFloodlightActivityAndGroup - Tên nhóm và tên hoạt động Floodlight DCM được liên kết với lượt chuyển đổi Floodlight (chỉ dành cho dịch vụ đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmFloodlightActivityGroup - Tên nhóm hoạt động Floodlight DCM được liên kết với lượt chuyển đổi Floodlight (chỉ dành cho dịch vụ đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmFloodlightActivityGroupId - Mã nhóm hoạt động Floodlight DCM được liên kết với lượt chuyển đổi Floodlight (chỉ dành cho dịch vụ đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmFloodlightActivityId - Mã hoạt động Floodlight DCM được liên kết với lượt chuyển đổi Floodlight (chỉ dành cho dịch vụ đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmFloodlightAdvertiserId - Mã nhận dạng nhà quảng cáo Floodlight DCM được liên kết với lượt chuyển đổi Floodlight (chỉ dành cho dịch vụ đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmFloodlightSpotId - Mã cấu hình Floodlight DCM được liên kết với lượt chuyển đổi Floodlight (chỉ dành cho dịch vụ đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmLastEventAd - Tên quảng cáo DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventAdId - Mã quảng cáo DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventAdType - Tên loại quảng cáo DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventAdTypeId - Mã loại quảng cáo DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventAdvertiser - Tên nhà quảng cáo DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventAdvertiserId - Mã nhận dạng nhà quảng cáo DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmLastEventAttributionType – Có hai giá trị có thể sử dụng (Nhấp qua và Xem qua). Nếu sự kiện DCM mới nhất được liên kết với phiên Google Analytics là một lượt nhấp, thì giá trị sẽ là Lượt nhấp. Nếu sự kiện DCM cuối cùng được liên kết với phiên Google Analytics là một lượt hiển thị quảng cáo, thì giá trị sẽ là Xem qua (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventCampaign - Tên chiến dịch DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventCampaignId - Mã chiến dịch DCM của sự kiện DCM cuối cùng (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventCreative - Tên quảng cáo DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventCreativeId - ID quảng cáo DCM của sự kiện DCM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventCreativeType - Tên loại quảng cáo DCM của sự kiện DCM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventCreativeTypeId - ID loại quảng cáo DCM của sự kiện DCM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventCreativeVersion - Phiên bản quảng cáo DCM của sự kiện DCM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventRenderingId - Mã hiển thị DCM của sự kiện DCM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventSite - Tên trang web nơi quảng cáo DCM hiển thị và được nhấp vào cho sự kiện DCM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventSiteId - ID trang web DCM nơi quảng cáo DCM được hiển thị và được nhấp vào cho sự kiện DCM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventSitePlacement - Tên vị trí trên trang web DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventSitePlacementId - ID vị trí trang web DCM của sự kiện DCM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventSpotId - Mã cấu hình Floodlight DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Chỉ số – ga:dcmFloodlightQuantity - Số lượt chuyển đổi Floodlight của DCM (chỉ đặc biệt).
 • Chỉ số – dcmFloodlightRevenue – Doanh thu Floodlight của DCM (chỉ dành cho dịch vụ đặc biệt).

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Không có thay đổi nào.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Hỗ trợ Thương mại điện tử nâng cao đã được thêm vào Thẻ Google Universal Analytics.
 • Các phương thức dispatchdispatchWithCompletionHandler mới đã được thêm vào lớp TAGManager.

Bản phát hành này bao gồm việc bổ sung các phương diện và chỉ số mới về nhóm nội dung.

Thứ nguyên và chỉ số

Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Nhóm nội dung

 • Phương diện – ga:landingContentGroupXX – Nhóm nội dung phù hợp đầu tiên trong phiên của một người dùng.
 • Phương diện – ga:nextContentGroupXX – Chỉ nhóm nội dung đã được truy cập sau một nhóm nội dung khác.
 • Phương diện – ga:contentGroupXX – Nhóm nội dung trên một tài sản. Nhóm nội dung là một tập hợp nội dung cung cấp cấu trúc logic có thể được xác định bằng mã theo dõi hoặc kết quả phù hợp với biểu thức chính quy/tiêu đề trang/url hoặc các quy tắc được xác định trước.
 • Phương diện – ga:previousContentGroupXX – Chỉ nhóm nội dung đã được truy cập trước một nhóm nội dung khác.
 • Chỉ số – ga:contentGroupUniqueViewsXX – Số trang khác nhau (duy nhất) trong một phiên cho nhóm nội dung được chỉ định. Việc này đưa ra cả pagePath và pageTitle để xác định tính duy nhất.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Chúng tôi đã bổ sung tính năng hỗ trợ cho tính năng thương mại điện tử nâng cao. Xem Hướng dẫn cho nhà phát triển về Thương mại điện tử nâng cao để biết thông tin chi tiết.
 • Mã ứng dụng khách hiện sẽ được đặt lại mỗi khi mã nhận dạng cho quảng cáo thay đổi.
 • Tính năng thu thập mã nhận dạng cho quảng cáo bị tắt theo mặc định.
 • Thêm các API có lập trình để báo cáo ngoại lệ.
 • Sửa các lỗi trong tài liệu.
 • Các bản sửa lỗi nhỏ.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Không có thay đổi nào đối với Trình quản lý thẻ của Google.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • SDK hiện sẽ thu thập IDFA và cờ đã bật tính năng theo dõi nhà quảng cáo nếu thư viện libAdIdAccess.a (được cung cấp dưới dạng một SDK) được đưa vào ứng dụng và thuộc tính allowIDFACollection được đặt thành true trên trình theo dõi.
 • Chúng tôi đã thêm tính năng hỗ trợ Thương mại điện tử nâng cao.
 • Thêm loại lượt truy cập xem màn hình để thay thế loại lượt truy cập xem ứng dụng.
 • Bây giờ, hệ thống sẽ thêm thông số mã lượt truy cập vào mỗi lượt truy cập. Số liệu này thay đổi mỗi khi lượt xem ứng dụng, lượt xem màn hình hoặc lượt xem trang được tạo.
 • ClientId hiện sẽ được đặt lại mỗi khi giá trị IDFA thay đổi. Điều này chỉ xảy ra khi IDFA được thu thập trong một trình theo dõi.
 • Một phương thức dispatchWithCompletionHandler mới đã được thêm vào lớp GAI.
 • Khắc phục vấn đề SDK có thể gửi beacon mà không có clientId hoặc có clientId trống.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Không có thay đổi nào
 • Các lượt truy cập không chứa mã theo dõi hợp lệ sẽ bị loại bỏ.

Bản phát hành này bao gồm các loại nhập dữ liệu mới và ngừng sử dụng tài nguyên dailyUpload.

Nhập dữ liệu

Xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển nhập dữ liệu để biết chi tiết về cách sử dụng API quản lý để nhập dữ liệu vào tài khoản Google Analytics của bạn.

Video tải lên

 • Tài nguyên upload hiện hỗ trợ các loại tệp tải lên sau:
  • Dữ liệu chiến dịch
  • Dữ liệu nội dung
  • Dữ liệu chi phí
  • Dữ liệu sản phẩm
  • Dữ liệu tiền hoàn lại
  • Dữ liệu người dùng
 • Tài nguyên upload có phương thức migrateDataImport mới để di chuyển Dữ liệu chi phí hiện tại customDataSources.

Ngừng sử dụng tính năng tải lên hằng ngày

 • Tài nguyên dailyUpload hiện không được dùng nữa! Hãy xem Hướng dẫn di chuyển để biết chi tiết về cách di chuyển sang sử dụng tính năng Nhập dữ liệu.
 • Tài nguyên dailyUpload sẽ tiếp tục hoạt động trong 6 tháng nữa. Tại thời điểm đó, mọi customDataSources còn lại có thuộc tính uploadType được đặt thành analytics#dailyUploads sẽ tự động được di chuyển và chỉ hoạt động với tài nguyên upload.
 • Những người dùng hiện tại của tài nguyên dailyUpload phải cập nhật mã và chuyển sang sử dụng tài nguyên Tải lên sớm nhất có thể.

Bản phát hành này bao gồm điều kiện dateOfSession mới cho Phân đoạn và thêm các thứ nguyên và chỉ số Thương mại điện tử nâng cao mới.

Phân đoạn

Phân đoạn hiện hỗ trợ điều kiện dateOfSession mới. Điều kiện này có thể hạn chế phân khúc ở một nhóm người dùng đã bắt đầu phiên trong một phạm vi ngày nhất định. Xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển phân đoạn để biết chi tiết.

Thứ nguyên và chỉ số

Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa về Thương mại điện tử nâng cao.

Thương mại điện tử nâng cao

 • Phương diện – ga:internalPromotionCreative – Nội dung mẫu quảng cáo được thiết kế cho chương trình khuyến mãi.
 • Phương diện – ga:internalPromotionId – Mã nhận dạng mà bạn đang sử dụng cho chương trình khuyến mãi.
 • Phương diện – ga:internalPromotionName – Tên của chương trình khuyến mãi.
 • Phương diện – ga:internalPromotionPosition – Vị trí của chương trình khuyến mãi trên trang web hoặc màn hình ứng dụng.
 • Phương diện – ga:orderCouponCode – Mã cho phiếu giảm giá cấp đơn đặt hàng.
 • Phương diện – ga:productBrand – Tên thương hiệu mà sản phẩm được bán.
 • Phương diện – ga:productCategoryHierarchy – Danh mục phân cấp mà sản phẩm được phân loại (Thương mại điện tử nâng cao).
 • Phương diện – ga:productCategoryLevelXX – Cấp (1-5) trong hệ thống phân cấp danh mục sản phẩm, bắt đầu từ trên cùng.
 • Phương diện – ga:productCouponCode – Mã cho phiếu giảm giá cấp sản phẩm.
 • Phương diện – ga:productListName – Tên của danh sách sản phẩm mà sản phẩm xuất hiện.
 • Phương diện – ga:productListPosition – Vị trí của sản phẩm trong danh sách sản phẩm.
 • Phương diện – ga:productVariant – Biến thể cụ thể của một sản phẩm, ví dụ: XS, S, M, L cho kích thước hoặc Đỏ, Xanh dương, Xanh lục, Đen cho màu sắc.
 • Phương diện – ga:checkoutOptions – Các lựa chọn của người dùng được chỉ định trong quy trình thanh toán, ví dụ: FedEx, DHL, UPS đối với các lựa chọn giao hàng hoặc Visa, MasterCard, AmEx đối với các tuỳ chọn thanh toán. Thứ nguyên này nên được sử dụng cùng với Giai đoạn mua sắm.
 • Phương diện – ga:shoppingStage – Các giai đoạn khác nhau của trải nghiệm mua sắm mà người dùng đã hoàn tất trong một phiên hoạt động, ví dụ: PRODUCT_VIEW, ADD_TO_CART, Toolbar, v.v.
 • Chỉ số – ga:internalPromotionCTR – Tỷ lệ mà người dùng đã nhấp để xem quảng cáo nội bộ (số lượt nhấp / số lần quảng cáo xuất hiện).
 • Chỉ số – ga:internalPromotionClicks – Số lượt nhấp vào quảng cáo nội bộ.
 • Chỉ số – ga:internalPromotionViews – Số lượt xem quảng cáo nội bộ.
 • Chỉ số – ga:localProductRefundAmount – Số tiền hoàn lại cho một sản phẩm nhất định bằng nội tệ.
 • Chỉ số – ga:localRefundAmount – Tổng số tiền hoàn lại cho giao dịch bằng nội tệ.
 • Chỉ số – ga:productAddsToCart – Số lần sản phẩm được thêm vào giỏ hàng.
 • Chỉ số – ga:productCheckouts – Số lần sản phẩm được đưa vào quy trình thanh toán.
 • Chỉ số – ga:productDetailViews – Số lần người dùng xem trang chi tiết sản phẩm.
 • Chỉ số – ga:productListClicks – Số lần người dùng nhấp vào sản phẩm khi sản phẩm đó xuất hiện trong danh sách sản phẩm.
 • Chỉ số – ga:productListViews – Số lần sản phẩm xuất hiện trong danh sách sản phẩm.
 • Chỉ số – ga:productListCTR – Tỷ lệ người dùng nhấp vào sản phẩm trong một danh sách sản phẩm.
 • Chỉ số – ga:productRefunds – Số lần hoàn tiền cho sản phẩm.
 • Chỉ số – ga:productRefundAmount – Tổng số tiền hoàn lại liên quan đến sản phẩm.
 • Chỉ số – ga:productRemovesFromCart – Số lần sản phẩm bị xoá khỏi giỏ hàng.
 • Chỉ số – ga:productRevenuePerPurchase – Doanh thu sản phẩm trung bình trên mỗi lượt mua (thường được sử dụng với Mã giảm giá sản phẩm).
 • Chỉ số – ga:buyToDetailRate – Số giao dịch mua hàng duy nhất chia cho số lượt xem trang chi tiết sản phẩm.
 • Chỉ số – ga:cartToDetailRate – Số lượt thêm sản phẩm chia cho số lượt xem chi tiết sản phẩm.
 • Chỉ số – ga:quantityAddedToCart – Số đơn vị sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng.
 • Chỉ số – ga:quantityCheckedOut – Số đơn vị sản phẩm được đưa vào quy trình thanh toán.
 • Chỉ số – ga:quantityRefunded – Số đơn vị sản phẩm được hoàn tiền.
 • Chỉ số – ga:quantityRemovedFromCart – Số đơn vị sản phẩm đã bị xoá khỏi giỏ hàng.
 • Chỉ số – ga:refundAmount – Số tiền được hoàn lại cho một giao dịch.
 • Chỉ số – ga:totalRefunds – Số lượt hoàn tiền đã được thực hiện.

Bản phát hành này bao gồm một bản sửa lỗi cho tên tiêu đề cột cũng như bổ sung các phương diện và chỉ số mới.

Thứ nguyên và chỉ số

Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Hệ thống

 • Phương diện – ga:sourcePropertyDisplayName - Tên hiển thị của tài sản nguồn của các tài sản tổng hợp. Điều này chỉ hợp lệ cho các tài sản tổng hợp.
 • Phương diện – ga:sourcePropertyTrackingId - Mã theo dõi tài sản nguồn của các tài sản tổng hợp. Thông tin này chỉ hợp lệ cho các tài sản tổng hợp

Nhóm kênh

 • Phương diện – ga:channelGrouping - Nhóm kênh mặc định được chia sẻ trong Chế độ xem (Hồ sơ).
 • Phương diện – ga:correlationModelId – Mã mô hình tương quan cho các sản phẩm có liên quan.
 • Phương diện – ga:queryProductId - Mã của sản phẩm đang được truy vấn.
 • Phương diện – ga:queryProductName - Tên của sản phẩm đang được truy vấn.
 • Phương diện – ga:queryProductVariation – Biến thể của sản phẩm đang được truy vấn.
 • Phương diện – ga:relatedProductId – Mã của sản phẩm có liên quan.
 • Phương diện – ga:relatedProductName – Tên của sản phẩm có liên quan.
 • Phương diện – ga:relatedProductVariation – Biến thể của sản phẩm có liên quan.
 • Chỉ số – ga:correlationScore – Điểm tương quan cho các sản phẩm có liên quan.
 • Chỉ số – ga:queryProductQuantity – Số lượng sản phẩm được truy vấn.
 • Chỉ số – ga:relatedProductQuantity – Số lượng của sản phẩm có liên quan.

Chỉnh sửa tên cột tiêu đề

 • Đã xảy ra lỗi trong bản phát hành ngày 16/4/2014; nếu bạn đã truy vấn một phương diện hoặc chỉ số không dùng nữa, API sẽ trả về các tiêu đề cột có phương diện hoặc chỉ số thay thế. Hiện tại, hàm này sẽ trả về chính xác tên phương diện hoặc chỉ số đã dùng trong yêu cầu.

Bản phát hành này có sự thay đổi về quy ước đặt tên cho thuộc tính uiName.

Thay đổi uiName

 • Thuộc tính uiName cho các cột mẫu lập trình hiện sử dụng XX để biểu thị chỉ mục dạng số thay vì 1. Ví dụ: Goal 1 Value hiện là Goal XX Value.

Đây là bản phát hành đầu tiên của API Nhúng:

 • API nhúng Google Analytics là thư viện JavaScript cho phép bạn dễ dàng tạo và nhúng trang tổng quan trên trang web của bên thứ ba chỉ trong vài phút. Hãy truy cập trang Tổng quan về API nhúng để biết thêm thông tin chi tiết.
 • Bao gồm các thành phần: xác thực, bộ chọn chế độ xem, dữ liệu và biểu đồ dữ liệu.

Đây là bản phát hành đầu tiên của API cấp phép:

 • Bạn có thể sử dụng API cấp phép để tạo tài khoản Google Analytics mới theo phương thức lập trình. API này chỉ dành cho những người được mời và dành cho các nhà cung cấp dịch vụ đủ điều kiện và các đối tác lớn. Hãy truy cập trang Tổng quan về API cấp phép để biết thêm thông tin chi tiết.

Bản phát hành này bổ sung 2 API cấu hình mới.

Bộ lọc

Báo cáo chưa được lấy mẫu: API Quản lý

Một tài nguyên mới đang được thêm vào API quản lý có tên là Báo cáo chưa được lấy mẫu. Báo cáo chưa được lấy mẫu là báo cáo của Google Analytics (GA) đã được tạo bằng cách sử dụng dữ liệu chưa được lấy mẫu.Hiện chỉ người dùng GA Premium mới có thể xem báo cáo chưa được lấy mẫu. 

 • Cập nhật danh sách các nguồn không phải trả tiền được hỗ trợ.

  • Đã xoá: Netscape, About, Mamma, Voila, Live, Wirtulana Polska, Yam, Ozu.
  • Đã thêm/cập nhật: Baidu, DOCOMO, Onet, Centrum, Sogou, Tut.By, Globo, Ukr.net, So.com, au one.
 • Cập nhật danh sách các nguồn không phải trả tiền được hỗ trợ.

  • Đã xoá: Netscape, About, Mamma, Voila, Live, Wirtulana Polska, Yam, Ozu.
  • Đã thêm/cập nhật: Baidu, DOCOMO, Onet, Centrum, Sogou, Tut.By, Globo, Ukr.net, So.com, au one.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Thêm trường Mã nhận dạng người dùng.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Đã khắc phục lỗi trong Mã nhận dạng cho Macro quảng cáo để có thể trả về chính xác giá trị nhận dạng cho nhà quảng cáo (IDFA) nếu có.
 • Khắc phục vấn đề để người dùng có thể sử dụng NSNumber cho dữ liệu thương mại điện tử.

Bản phát hành này bao gồm việc ngừng sử dụng thuộc tính appUiName. Tham khảo Chính sách về việc ngừng sử dụng dữ liệu để biết thông tin chi tiết về việc xoá thuộc tính:

Ngừng sử dụng appUiName

 • Ngừng sử dụng appUiName. API siêu dữ liệu không còn cần đến API này nữa vì tên giao diện người dùng cho chế độ xem web và ứng dụng (hồ sơ) đã được hợp nhất. Bạn nên xoá mọi mã sử dụng thuộc tính appUiName và chỉ sử dụng thuộc tính uiName.

Bản phát hành này bao gồm việc đổi tên phương diện và chỉ số. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Đã đổi tên Phương diện và chỉ số

Các phương diện và chỉ số sau đây đã được đổi tên. Xem Chính sách về việc không dùng dữ liệu để biết thông tin chi tiết về cách đổi tên dữ liệu:

Người dùng

 • Phương diện – rt:visitorType – Sử dụng rt:userType.
 • Chỉ số – rt:activeVisitors – Sử dụng rt:activeUsers.

Bản phát hành này bao gồm việc thêm và đổi tên phương diện và chỉ số. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Phương diện và chỉ số mới

Chúng tôi đã thêm các phương diện sau đây vào API báo cáo chính:

AdWords

 • Phương diện – ga:isTrueViewVideoAd - Yes hay No – Cho biết quảng cáo có phải là quảng cáo video TrueView của AdWords hay không.

Thời gian

 • Phương diện – ga:nthHour – Chỉ mục cho mỗi giờ trong phạm vi ngày được chỉ định. Chỉ mục cho giờ đầu tiên của ngày đầu tiên (tức là ngày bắt đầu) trong phạm vi ngày là 0, 1 cho giờ tiếp theo, v.v.

Đã đổi tên Phương diện và chỉ số

Tất cả các thứ nguyên và chỉ số dựa trên khách truy cậplượt truy cập đều đã được đổi tên để sử dụng lần lượt người dùngphiên.

Các phương diện và chỉ số sau đây đã được đổi tên. Xem Chính sách về việc không dùng dữ liệu để biết thông tin chi tiết về cách đổi tên dữ liệu:

Đối tượng người xem

 • Phương diện – ga:visitorAgeBracket – Sử dụng ga:userAgeBracket.
 • Phương diện – ga:visitorGender – Sử dụng ga:userGender.

Thương mại điện tử

 • Chỉ số – ga:transactionRevenuePerVisit – Sử dụng ga:transactionRevenuePerSession.
 • Chỉ số – ga:transactionsPerVisit – Sử dụng ga:transactionsPerSession.

Theo dõi sự kiện

 • Chỉ số – ga:eventsPerVisitWithEvent – Sử dụng ga:eventsPerSessionWithEvent.
 • Chỉ số – ga:visitsWithEvent – Sử dụng ga:sessionsWithEvent.

Số lần chuyển đổi mục tiêu

 • Chỉ số – ga:goalValuePerVisit – Sử dụng ga:goalValuePerSession.
 • Chỉ số – ga:percentVisitsWithSearch – Sử dụng ga:percentSessionsWithSearch.
 • Chỉ số – ga:searchVisits – Sử dụng ga:searchSessions.

Theo dõi trang

 • Chỉ số – ga:pageviewsPerVisit – Sử dụng ga:pageviewsPerSession.

Phiên hoạt động

 • Phương diện – ga:visitLength – Sử dụng ga:sessionDurationBucket.
 • Chỉ số – ga:avgTimeOnSite – Sử dụng ga:avgSessionDuration.
 • Chỉ số – ga:timeOnSite – Sử dụng ga:sessionDuration.
 • Chỉ số – ga:visitBounceRate – Sử dụng ga:bounceRate.
 • Chỉ số – ga:visits – Sử dụng ga:sessions.

Tương tác trên mạng xã hội

 • Phương diện – ga:socialInteractionNetworkActionVisit – Sử dụng ga:socialInteractionNetworkActionSession.
 • Chỉ số – ga:socialInteractionsPerVisit – Sử dụng ga:socialInteractionsPerSession.

Người dùng

 • Phương diện – ga:daysSinceLastVisit – Sử dụng ga:daysSinceLastSession.
 • Phương diện – ga:visitCount – Sử dụng ga:sessionCount.
 • Phương diện – ga:visitorType – Sử dụng ga:userType.
 • Phương diện – ga:visitsToTransaction – Sử dụng ga:sessionsToTransaction.
 • Chỉ số – ga:newVisits – Sử dụng ga:newUsers.
 • Chỉ số – ga:percentNewVisits – Sử dụng ga:percentNewSessions.
 • Chỉ số – ga:visitors – Sử dụng ga:users.

Bản phát hành này chứa nội dung thay thế loại lượt truy cập appview cũng như việc thêm và đổi tên các tham số. Xem lại Tham chiếu tham số để biết danh sách đầy đủ các thông số.

Thay thế appview

 • Loại lượt truy cập appview đã được thay thế bằng screenview. Hãy cập nhật mã theo dõi ứng dụng của bạn càng sớm càng tốt để sử dụng screenview thay vì appview.

Thông số mới

Đổi tên thông số

 • Mô tả nội dung được đổi tên thành Tên màn hình. Tên tham số truy vấn (cd) sẽ vẫn giữ nguyên.

Bản phát hành này chứa các phần thay thế loại lượt truy cập appview và bổ sung các trường mới. Xem lại Tham chiếu trường để biết danh sách đầy đủ các trường.

Thay thế appview

 • Loại lượt truy cập appview đã được thay thế bằng screenview. Hãy cập nhật mã theo dõi ứng dụng của bạn càng sớm càng tốt để sử dụng screenview thay vì appview.

Trường mới

 • Tên màn hình – Tên của trang/màn hình. Khi không được đặt, thuộc tính này mặc định thành URL trang (web) hoặc mã màn hình (ứng dụng).
 • Application ID (Mã ứng dụng) – Giá trị nhận dạng ứng dụng.
 • Mã trình cài đặt ứng dụng - Giá trị nhận dạng trình cài đặt ứng dụng.

Các thay đổi khác

 • Cải thiện kết quả gỡ lỗi.
 • Sửa nhiều lỗi kết xuất trước.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho các API kết xuất trước chưa được định sẵn. Ngoài Chrome, quá trình kết xuất trước hiện đã hoạt động trong IE11.
 • Các bản sửa lỗi nhỏ khác trong dịch vụ hỗ trợ trình liên kết.
 • Tính năng tìm kiếm an toàn của Yahoo hiện được phân loại chính xác là nguồn không phải trả tiền.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho các API kết xuất trước chưa được định sẵn. Ngoài Chrome, quá trình kết xuất trước hiện đã hoạt động trong IE11.

Phân khúc: API báo cáo chính phiên bản 2.4 và phiên bản 3.0

Hỗ trợ các phân khúc mới trong API báo cáo chính.

 • Tham số segment hiện hỗ trợ các phân khúc người dùng và trình tự. Bạn có thể truy vấn các phân đoạn cấp người dùngcấp phiên được tạo trên giao diện web bằng thông số segment.
 • Bạn có thể sử dụng cú pháp mới cho phân đoạn động với thông số segment. Để biết chi tiết, hãy xem Hướng dẫn phát triển phân đoạn
 • Tiền tố dynamic:: không còn được dùng nữa. Bạn nên migrate sang cú pháp mới càng sớm càng tốt.

Phân khúc: API Quản lý phiên bản 2.4 và v3.0

Những thay đổi sau đã được thực hiện cho Bộ sưu tập phân đoạn:

 • Phân khúc người dùng và phân khúc trình tự hiện được hỗ trợ trong API.
 • Bộ sưu tập phân đoạn hiện trả về tất cả phân đoạn cấp phiêncấp người dùng được tích hợp sẵn và tùy chỉnh.
 • Giờ đây, thuộc tính definition cho phân đoạn sẽ sử dụng cú pháp phân đoạn mới. Điều này bao gồm định nghĩa cho phân đoạn cấp phiên hoạt động hiện tại sẽ thay đổi từ definition: "" thành definition: "sessions::condition::".
 • Một thuộc tính type mới đã được thêm vào tài nguyên Phân khúc để cho biết một phân khúc là CUSTOM (tức là do người dùng tạo trong giao diện web) hay BUILT_IN (tức là do Google Analytics cung cấp).

Thử nghiệm

Giờ đây, các chỉ số sau đây của AdSense có thể được dùng làm mục tiêu tối ưu hoá:

 • ga:adsenseAdsClicks — Số lần quảng cáo AdSense trên trang web của bạn đã được nhấp.
 • ga:adsenseAdsViewed — Số quảng cáo AdSense đã xem. Có thể hiển thị nhiều quảng cáo trong một Đơn vị quảng cáo.
 • ga:adsenseRevenue — Tổng doanh thu từ quảng cáo trên AdSense.

Google Analytics và Trình quản lý thẻ của Google

Tiền tố ga: không dùng nữa

Tiền tố ga: đã ngừng hoạt động cho tất cả các Phương diện và Chỉ số theo thời gian thực và được thay thế bằng tiền tố rt: mới. Các yêu cầu API sử dụng tiền tố ga: sẽ tiếp tục hoạt động trong 6 tháng, sau đó hệ thống sẽ trả về lỗi.

Phương diện và chỉ số mới

Bản cập nhật này bổ sung các phương diện và chỉ số mới vào API Báo cáo theo thời gian thực. Hãy xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ.

Theo dõi sự kiện

 • Phương diện – rt:eventAction – hành động của sự kiện.
 • Phương diện – rt:eventCategory - danh mục của sự kiện.
 • Phương diện – rt:eventLabel – nhãn của sự kiện.
 • Phương diện – rt:totalEvents - tổng số sự kiện cho trang doanh nghiệp, trên tất cả các danh mục.

Theo dõi mục tiêu

 • Phương diện – rt:goalId – một chuỗi tương ứng với mã mục tiêu.
 • Chỉ số – rt:goalXXValue – tổng giá trị dạng số cho số mục tiêu được yêu cầu, trong đó XX là một số từ 1 đến 20.
 • Số liệu - rt:goalValueAll - tổng giá trị số cho tất cả các mục tiêu được xác định cho hồ sơ của bạn.
 • Chỉ số – rt:goalXXCompletions – tổng số lần hoàn thành số mục tiêu được yêu cầu, trong đó XX là một số từ 1 đến 20.
 • Chỉ số - rt:goalCompletionsAll - tổng số lần hoàn thành cho tất cả các mục tiêu được xác định cho hồ sơ của bạn.

Theo dõi trang

 • Chỉ số – rt:pageViews – tổng số lượt xem trang.

Theo dõi ứng dụng

 • Chỉ số – rt:screenViews – tổng số lượt xem màn hình.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Theo mặc định, SDK hiện sẽ điền thông số Mã ứng dụng (&aid).

Trình quản lý thẻ của Google

 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho Macro thử nghiệm nội dung của Google Analytics.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Không có thay đổi nào đối với Google Analytics.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho Macro thử nghiệm nội dung của Google Analytics.

Bản phát hành này chứa:

Google Analytics

 • Không trực tiếp thay đổi đối với Google Analytics. Người dùng GA nên lưu ý rằng Trình quản lý thẻ của Google không còn có phần phụ thuộc trên AdSupport.framework theo mặc định. Việc này có thể giúp giải quyết Vấn đề 387.

Trình quản lý thẻ của Google

 • Các hàm gọi API AdSupport.framework được chia nhỏ thành một thư viện libAdIdAccess.a riêng. Các ứng dụng cần liên kết với thư viện đó để có quyền truy cập vào chuỗi mã nhận dạng cho quảng cáo (IDFA) và cờ đã bật tính năng theo dõi của nhà quảng cáo.

Bản phát hành này bổ sung các phương diện và chỉ số mới vào API. Hãy xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Lộ trình chuyển đổi

 • Phương diện - mcf:adwordsCustomerIDPath - Trình tự của ID khách hàng AdWords dọc theo đường dẫn chuyển đổi.

Số lượt tương tác

 • Phương diện – mcf:adwordsCustomerID – Tương ứng với API AdWords Customer.id.
 • Tham số trình liên kết không còn bị bỏ qua khi điều hướng trên các miền ở các mức thu phóng khác nhau trong Firefox.
 • Đã khắc phục vấn đề khiến Analytics trong trang không tải được cho một số URL nhất định.
 • Cải tiến đối với đầu ra của chế độ gỡ lỗi.
 • Bản phát hành bảo trì.

Bản phát hành này chứa: * Đã loại bỏ nhu cầu đối với AdSupport.framework. * Đã xoá đoạn mã không dùng đến.

Bản phát hành này chứa: * Bổ sung hỗ trợ cho SDK iOS 7.0 64 bit. * Xoá libGoogleAnalytics_debug.a, đây là một phần của thư viện libGoogleAnalyticsServices.a. * Dọn dẹp tệp bản dựng CuteAnimals cho Google Analytics.

Bản phát hành này bổ sung các phương diện và chỉ số mới vào API. Hãy xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Lộ trình chuyển đổi

 • Phương diện - mcf:adwordsAdGroupIDPath - Trình tự của ID nhóm quảng cáo AdWords dọc theo đường dẫn chuyển đổi.
 • Phương diện – mcf:adwordsCampaignIDPath - Trình tự của mã chiến dịch AdWords dọc theo đường dẫn chuyển đổi.
 • Phương diện - mcf:adwordsCreativeIDPath - Trình tự của ID quảng cáo AdWords dọc theo đường dẫn chuyển đổi.
 • Phương diện - mcf:adwordsCriteriaIDPath - Trình tự của ID tiêu chí AdWords dọc theo đường dẫn chuyển đổi.

Số lượt tương tác

 • Phương diện – mcf:adwordsAdGroupID – Tương ứng với API AdWords AdGroup.id.
 • Phương diện – mcf:adwordsCampaignID – Tương ứng với API AdWords Campaign.id.
 • Phương diện – mcf:adwordsCreativeID – Tương ứng với API AdWords Ad.id.
 • Phương diện – mcf:adwordsCriteriaID – Tương ứng với API AdWords Criterion.id.

Bản phát hành này bao gồm định dạng phản hồi mới cho Bảng dữ liệu, cũng như việc bổ sung và ngừng sử dụng các phương diện và chỉ số (Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa).

Kết quả đầu ra của bảng dữ liệu

Để giúp hiển thị dữ liệu Google Analytics của bạn dễ dàng hơn bằng cách sử dụng hình ảnh trực quan của Google Biểu đồ, API có thể tùy chọn trả về đối tượng Bảng dữ liệu trong phản hồi.

 • Thêm một tham số truy vấn output không bắt buộc vào API. Bạn có thể dùng đối tượng này để chọn định dạng đầu ra của dữ liệu Analytics trong phản hồi (định dạng JSON theo mặc định). Nếu bạn đặt thành datatable, thuộc tính dataTable chứa đối tượng Bảng dữ liệu sẽ được đưa vào phản hồi. Có thể sử dụng trực tiếp đối tượng này với Google Biểu đồ. Hãy xem Tài liệu tham khảo API Báo cáo chính để biết thông tin chi tiết.

Phương diện và chỉ số mới

Các phương diện và chỉ số sau đã được thêm vào API báo cáo chính:

Thời gian

 • Phương diện – ga:minute – Trả về phút trong giờ. Các giá trị có thể nằm trong khoảng từ 00 đến 59.
 • Phương diện – ga:nthMinute – Chỉ mục cho mỗi phút trong phạm vi ngày được chỉ định. Chỉ mục cho phút đầu tiên của ngày đầu tiên (tức là ngày bắt đầu) trong phạm vi ngày là 0, 1 cho phút tiếp theo, v.v.

Đối tượng người xem

 • Phương diện – ga:visitorAgeBracket – Nhóm tuổi của khách truy cập.
 • Phương diện – ga:visitorGender – Giới tính của khách truy cập.
 • Phương diện – ga:interestAffinityCategory – Cho biết rằng người dùng có nhiều khả năng sẽ quan tâm đến việc tìm hiểu về danh mục được chỉ định.
 • Phương diện – ga:interestInMarketCategory – Cho biết rằng người dùng có nhiều khả năng sẵn sàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ trong danh mục được chỉ định.
 • Phương diện – ga:interestOtherCategory – Cho biết rằng người dùng có nhiều khả năng sẽ quan tâm đến việc tìm hiểu về danh mục được chỉ định và có nhiều khả năng sẽ sẵn sàng mua hàng hơn.

Phương diện và chỉ số được phép trong phân đoạn

Giờ đây, bạn có thể sử dụng các phương diện và chỉ số sau trong phân đoạn:

 • Phương diện – ga:sourceMedium – Giá trị kết hợp của ga:sourcega:medium.
 • Chỉ số – ga:localItemRevenue – Doanh thu sản phẩm bằng nội tệ.

Phương diện và chỉ số không dùng nữa

Các phương diện và chỉ số này đã ngừng hoạt động. Xem Chính sách không dùng dữ liệu để biết thông tin chi tiết về việc xoá dữ liệu:

 • Phương diện – ga:isMobile – Sử dụng ga:deviceCategory (ví dụ: ga:deviceCategory==mobile).
 • Phương diện – ga:isTablet – Sử dụng ga:deviceCategory (ví dụ: ga:deviceCategory==tablet).
 • Chỉ số – ga:entranceBounceRate – Sử dụng ga:visitBounceRate.

Những thay đổi sau đây đã được thực hiện đối với các phân đoạn mặc định do các phương diện ga:isMobilega:isTablet không còn được dùng:

 • Phân đoạn gaid::-11 đã được đổi tên từ Lưu lượng truy cập trên thiết bị di động thành Lưu lượng truy cập trên thiết bị di động và máy tính bảng. Định nghĩa cho phân đoạn này đã được thay đổi từ ga:isMobile==Yes thành ga:deviceCategory==mobile,ga:deviceCategory==tablet. Lưu ý rằng ga:isMobile bao gồm lưu lượng truy cập trên máy tính bảng, được phản ánh trong định nghĩa mới. Nếu bạn chỉ muốn lưu lượng truy cập trên thiết bị di động, không bao gồm máy tính bảng, hãy chuyển sang phân đoạn Lưu lượng truy cập trên thiết bị di động mới (gaid::-14).
 • Định nghĩa phân đoạn gaid::-13 đã thay đổi từ ga:isTablet==Yes thành ga:deviceCategory==tablet. Số liệu này tiếp tục biểu thị Lưu lượng truy cập trên máy tính bảng.
 • Thêm phân đoạn gaid::-14. Tên của phân đoạn là Lưu lượng truy cập trên thiết bị di động và định nghĩa là ga:deviceCategory==mobile.
 • Bản phát hành bảo trì.

Bản phát hành này bổ sung các phương diện và chỉ số mới vào API. Hãy xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

AdSense

 • Chúng tôi đã thêm quyền truy cập vào dữ liệu AdSense:

  • Đáp ứng - ga:adsenseRevenue - Tổng doanh thu từ quảng cáo AdSense.
  • Đáp ứng - ga:adsenseAdUnitsViewed - Số đơn vị quảng cáo AdSense được xem. Đơn vị quảng cáo là một tập hợp các quảng cáo hiển thị nhờ có một đoạn mã quảng cáo AdSense. Chi tiết: https://support.google.com/adsense/answer/32715.
  • Đáp ứng - ga:adsenseAdsViewed - Số quảng cáo AdSense được xem. Có thể hiển thị nhiều quảng cáo trong một Đơn vị quảng cáo.
  • Đáp ứng - ga:adsenseAdsClicks - Số lần quảng cáo AdSense trên trang web của bạn đã được nhấp.
  • Đáp ứng - ga:adsensePageImpressions - Số lượt xem trang trong đó quảng cáo AdSense đã được hiển thị. Một lượt hiển thị trang có thể có nhiều Đơn vị quảng cáo.
  • Đáp ứng - ga:adsenseCTR - Tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị trang dẫn đến một lần nhấp vào quảng cáo AdSense. (ga:adsenseAdsClicks/ga:adsensePageImpressions)
  • Đáp ứng - ga:adsenseECPM - Chi phí ước tính cho mỗi nghìn lần hiển thị trang. Đây là Doanh thu AdSense cho mỗi 1000 lần hiển thị trang của bạn. (ga:adsenseRevenue/(ga:adsensePageimpressions/1000).
  • Đáp ứng - ga:adsenseExits - Số phiên kết thúc do người dùng nhấp vào quảng cáo AdSense.

Thời gian

 • Mờ – ga:isoYear – Năm theo ISO của lượt truy cập. Chi tiết: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date. Bạn chỉ nên sử dụng ga:isoYear với ga:isoWeekga:week đại diện cho lịch tự do.
 • Độ mờ – ga:isoYearIsoWeek – Giá trị kết hợp của ga:isoYearga:isoWeek.

AdWords

 • Bạn có thể tìm thấy dữ liệu này trong báo cáo AdWords:

Sửa lỗi:

 • Thông tin múi giờ cho chế độ xem (hồ sơ) đã được sửa. Chi tiết: Trước khi có bản sửa lỗi này, trong một số trường hợp khi chế độ xem danh sách (hồ sơ) trong API Quản lý, thông tin múi giờ không chính xác cho một chế độ xem (hồ sơ) đã bị trả về. Giờ đây, thông tin múi giờ cho chế độ xem (hồ sơ) đã nhất quán với thông tin được đặt trong giao diện quản trị của Google Analytics.

Bản phát hành này chứa: * Đã khắc phục vấn đề xung đột với SDK vùng đệm giao thức. * Sửa lỗi trình liên kết khi tính năng xoá mã được bật.

Các tính năng mới về chế độ kiểm soát kích thước mẫu và ngày tương đối

Ngày tương đối
 • Chúng tôi đã thêm tính năng hỗ trợ cho ngày tương đối vào API Báo cáo MCF. today, yesterdayNdaysAgo hiện là các giá trị hợp lệ cho tham số truy vấn start-dateend-date.
 • Việc sử dụng các giá trị này sẽ tự động xác định phạm vi ngày dựa trên ngày hiện tại tại thời điểm truy vấn được thực hiện và dựa trên múi giờ của chế độ xem (hồ sơ) được chỉ định trong truy vấn. Hãy xem Tài liệu tham khảo API để biết thêm chi tiết.
Mức lấy mẫu
 • Một thông số mới, samplingLevel, đã được giới thiệu cho phép bạn đặt cấp độ lấy mẫu (tức là số lượt truy cập được dùng để tính toán kết quả) cho truy vấn báo cáo. Các giá trị được phép là: DEFAULT, FASTERHIGHER_PRECISION.
 • 2 trường mới đã được thêm vào Phản hồi của API: sampleSizesampleSpace. Bạn có thể sử dụng các giá trị này để tính tỷ lệ phần trăm số lượt truy cập đã được dùng cho một lượt phản hồi được lấy mẫu.
 • Hãy xem Tài liệu tham khảo APILấy mẫu để biết thêm chi tiết.

Các tính năng mới về chế độ kiểm soát kích thước mẫu và ngày tương đối

Ngày tương đối
 • Chúng tôi đã thêm tính năng hỗ trợ cho ngày tương đối vào API Báo cáo chính. today, yesterdayNdaysAgo hiện là các giá trị hợp lệ cho tham số truy vấn start-dateend-date.
 • Việc sử dụng các giá trị này sẽ tự động xác định phạm vi ngày dựa trên ngày hiện tại tại thời điểm truy vấn được thực hiện và dựa trên múi giờ của chế độ xem (hồ sơ) được chỉ định trong truy vấn. Hãy xem Tài liệu tham khảo API để biết thêm chi tiết.
Mức lấy mẫu
 • Một thông số mới, samplingLevel, đã được giới thiệu cho phép bạn đặt cấp độ lấy mẫu (tức là số lượt truy cập được dùng để tính toán kết quả) cho truy vấn báo cáo. Các giá trị được phép là: DEFAULT, FASTERHIGHER_PRECISION.
 • 2 trường mới đã được thêm vào Phản hồi của API: sampleSizesampleSpace. Bạn có thể sử dụng các giá trị này để tính tỷ lệ phần trăm số lượt truy cập đã được dùng cho một lượt phản hồi được lấy mẫu.
 • Hãy xem Tài liệu tham khảo APILấy mẫu để biết thêm chi tiết.

Bản phát hành này chứa: * Bản phát hành beta thứ sáu. * Thực hiện thay đổi bắt buộc để tránh trường hợp ngoại lệ về thời gian chạy khi một ứng dụng nhắm đến KitKat (API cấp 19) sử dụng SDK.

Bản phát hành này chứa: * Bản phát hành thứ hai của phiên bản 3.0. * Thực hiện thay đổi bắt buộc để tránh trường hợp ngoại lệ về thời gian chạy khi một ứng dụng nhắm đến KitKat (API cấp 19) sử dụng SDK.

Bản phát hành này giới thiệu các thao tác ghi cho tài nguyên Thuộc tính web, Chế độ xem (Hồ sơ) và Mục tiêu, đồng thời bộ 3 tài nguyên mới cho phép quản lý Quyền người dùng.

API thiết lập và cấu hình tài khoản

Quyền của người dùng trong API Quản lý

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi đường liên kết khi nhắm đến iOS 7.0.

Đây là bản phát hành đầu tiên của API siêu dữ liệu:

 • API siêu dữ liệu trả về thông tin về những phương diện và chỉ số xuất hiện trong API báo cáo của Google Analytics. Siêu dữ liệu được trả về bao gồm các thuộc tính như tên giao diện người dùng, nội dung mô tả, khả năng hỗ trợ phân đoạn nâng cao, v.v. Bằng cách sử dụng API siêu dữ liệu, các ứng dụng của bạn có thể tự động cập nhật dữ liệu mới nhất về các phương diện và chỉ số có sẵn cho các truy vấn báo cáo. Hãy truy cập trang Tổng quan về API siêu dữ liệu để biết thêm thông tin chi tiết.

Bản phát hành này có: * Bản phát hành đầu tiên của phiên bản 3.0 * Thay đổi API SDK để điều chỉnh cho phù hợp với analytics.js. Các phương thức tracksend đã bị xoá. Thay vào đó, hãy sử dụng các phương thức tạo sendGAIDictionaryBuilder. * Hầu hết thuộc tính trên giao thức GAITracker đã bị xoá. Thay vào đó, hãy sử dụng set trên các trường khác nhau. * Tất cả thông số được thiết lập bằng phương thức set sẽ được duy trì. Trước đây, một số thông số chỉ được thiết lập cho lệnh gọi gửi/theo dõi tiếp theo. * Giao thức GAILogger có sẵn cho những người muốn triển khai tính năng ghi nhật ký tuỳ chỉnh của riêng mình cho SDK. * Đã thay đổi các yêu cầu về hệ thống tối thiểu. Hãy truy cập vào Readme.txt để biết thông tin chi tiết. * Tất cả hoạt động trên SDK (quyền truy cập cơ sở dữ liệu và mạng) nay được thực hiện trên một luồng riêng. * clientId hiện có thể đọc được. Gọi [tracker get:kGAIClientId]. Lưu ý rằng lệnh gọi này sẽ chặn cho đến khi hệ thống có thể đọc clientId trong cơ sở dữ liệu. * SDK không còn sử dụng POST trừ phi lượt truy cập lớn hơn 2.000 byte. Thay vào đó, hệ thống sẽ sử dụng GET. * SDK sẽ không còn thử gửi lại các lượt truy cập dựa trên mã phản hồi HTTP nữa.

Bản phát hành này chứa: * Bản phát hành đầu tiên của phiên bản 3.0 * SDK API được viết lại để phù hợp hơn với analytics.js. Hãy xem javadoc và /analytics/devguides/collection/android/v3/ để biết thông tin chi tiết. * Đã xoá tất cả phương thức tracksend. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng phương thức gửi và các phương thức tạo tương ứng trong lớp MapBuilder để gửi lượt truy cập. Xem lớp Fields để biết danh sách các hằng số bạn có thể sử dụng để tạo lượt truy cập bằng cách sử dụng setsend. * Nhiều thuộc tính trong số này cũng đã bị xoá, bao gồm cả useHttps, anonymizeIp, v.v. Bạn có thể thiết lập/đặt lại các thuộc tính đó bằng lệnh set. * EasyTracker hiện mở rộng Tracker. Bạn không cần gọi EasyTracker.getTracker để trực tiếp thực hiện theo dõi cuộc gọi. * SDK không còn đặt cờ kiểm soát phiên để bắt đầu khi khởi động. Giờ đây, nhà phát triển có trách nhiệm xác định xem có cần phiên mới hay không. Lưu ý rằng EasyTracker vẫn xử lý hoạt động quản lý phiên như trước đây. * SDK này hiện hỗ trợ một lớp ghi nhật ký tuỳ chỉnh. Hãy xem Logger trong javadoc để biết thông tin chi tiết. * Đã thêm chế độ dryRun. * clientId hiện có thể đọc được. Chỉ cần gọi tracker.get(Fields.CLIENT_ID). Lệnh gọi này sẽ chặn cho đến khi clientId được tải từ kho lưu trữ cố định. * SDK sẽ không còn thử lại lượt truy cập dựa trên mã phản hồi HTTP nữa.

Đây là bản phát hành đầu tiên của API Báo cáo theo thời gian thực trong phiên bản beta có giới hạn:

 • API Báo cáo theo thời gian thực cho phép bạn báo cáo về hoạt động đang xảy ra trên tài sản của mình ngay bây giờ. Bạn có thể sử dụng API Báo cáo theo thời gian thực để truy vấn các phương diện và chỉ số nhằm tạo các trang tổng quan và tiện ích dành cho khách hàng trên web. Hãy truy cập trang Tổng quan về API Báo cáo theo thời gian thực để biết thêm thông tin chi tiết.

Sửa lỗi

 • ga:adwordsCustomerID hiện trả về chính xác mã khách hàng AdWords gồm 10 chữ số tương ứng với AccountInfo.customerId của API AdWords. Bản sửa lỗi này giúp bạn có thể kết hợp dữ liệu Analytics với nhiều tài khoản AdWords.

Trong quá trình ra mắt các phân khúc mới, chúng tôi sẽ triển khai những thay đổi sau đây đối với API báo cáo chính.

 • Tham số segment hiện hỗ trợ mã chữ và số mới cho phân đoạn nâng cao tuỳ chỉnh, được trả về trong Bộ sưu tập phân đoạn của API Quản lý.
 • Các mã dạng số hiện tại cho phân khúc tuỳ chỉnh hiện đã ngừng hoạt động. Các mã nhận dạng cũ này sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong 6 tháng. Các ứng dụng lưu mã phân khúc người dùng để chuyển sang mã nhận dạng gồm chữ và số mới. Sau khi thời gian ngừng sử dụng kết thúc, mọi truy vấn có mã nhận dạng dạng số cũ đều sẽ trả về lỗi.
 • Hiện tại, chỉ phân đoạn cấp truy cập được tạo trong giao diện web mới có thể truy vấn thông qua thông số segment.
 • Các phân đoạn mặc định hiện tại có mã số âm sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các phân khúc mặc định mới hiện không được hỗ trợ.

Trong quá trình ra mắt phân khúc mới, chúng tôi sẽ triển khai những thay đổi sau cho Tập hợp phân khúc:

 • Tất cả Mã phân đoạn sẽ được thay đổi từ số nguyên dương thành chuỗi chữ và số. Nếu đã lưu Mã phân khúc của người dùng, bạn nên cập nhật các Mã phân khúc này để sử dụng Mã phân khúc mới.
 • Bộ sưu tập phân đoạn sẽ chỉ trả về phân đoạn cấp lượt truy cập hiện tại. API này hiện chưa hỗ trợ khách truy cập mới, nhóm thuần tập và phân khúc trình tự.
 • Bộ sưu tập phân đoạn sẽ tiếp tục trả về các phân đoạn mặc định hiện có có cùng ID số âm, tuy nhiên, phân đoạn mặc định mới hiện không được hỗ trợ.

Bản phát hành này bổ sung các phương diện và chỉ số mới vào API. Hãy xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Theo dõi ứng dụng

 • Bạn có thể xem dữ liệu sau trong báo cáo Hồ sơ ứng dụng:
  • Độ mờ – ga:appId – Mã của ứng dụng.
  • Độ mờ – ga:appInstallerId – Mã của trình cài đặt (ví dụ: Cửa hàng Google Play) nơi ứng dụng được tải xuống. Theo mặc định, mã trình cài đặt ứng dụng được đặt dựa trên phương thức PackageManager#getInstallerPackageName.
  • Độ mờ – ga:appName – Tên của ứng dụng.
  • Độ mờ – ga:appVersion – Phiên bản của ứng dụng.
  • Làm mờ - ga:exitScreenName - Tên của màn hình khi người dùng thoát khỏi ứng dụng.
  • Độ mờ – ga:landingScreenName – Tên của màn hình đầu tiên được xem.
  • Độ mờ – ga:screenDepth – Số lượt xem màn hình trên mỗi phiên được báo cáo dưới dạng chuỗi. Có thể hữu ích cho biểu đồ này.
  • Độ mờ – ga:screenName – Tên màn hình.
  • Đáp ứng – ga:avgScreenviewDuration – Lượng thời gian trung bình mà người dùng dành cho một màn hình tính bằng giây.
  • Đáp ứng - ga:timeOnScreen - Thời gian xem màn hình hiện tại.
  • Đáp ứng – ga:screenviews – Tổng số lượt xem màn hình. Sử dụng thuộc tính này thay cho ga:appviews.
  • Đáp ứng – ga:uniqueScreenviews – Số ga:screenviews khác nhau (duy nhất) trong một phiên. Sử dụng thuộc tính này thay cho ga:uniqueAppviews.
  • Đáp ứng – ga:screenviewsPerSession – Số ga:screenviews trung bình trên mỗi phiên. Sử dụng thuộc tính này thay cho ga:appviewsPerVisit.

Không được dùng nữa

Các chỉ số sau đây không còn được dùng nữa. Hãy sử dụng tên chỉ số mới.

 • Đáp ứng – ga:appviews – Thay vào đó, hãy sử dụng ga:screenviews.
 • Đáp ứng – ga:uniqueAppviews – Thay vào đó, hãy sử dụng ga:uniqueScreenviews.
 • Đáp ứng – ga:appviewsPerVisit – Thay vào đó, hãy sử dụng ga:screenviewsPerSession.

Biến tùy chỉnh hoặc cột

 • Quyền truy cập vào phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh:

  • Độ mờ – ga:dimensionXX – Tên của phương diện tuỳ chỉnh được yêu cầu, trong đó XX đề cập đến số lượng/chỉ mục của phương diện tuỳ chỉnh đó.
  • Đáp ứng – ga:metricXX – Tên của chỉ số tuỳ chỉnh được yêu cầu, trong đó XX đề cập đến số lượng/chỉ mục của chỉ số tuỳ chỉnh.

Thay đổi về tài liệu

Phương diện và chỉ số của Biến tuỳ chỉnh sau đây đã được đổi tên. Đây chỉ là thay đổi về tài liệu, không yêu cầu bạn cập nhật truy vấn của mình.

 • ga:customVarName(n)ga:customVarNameXX
 • ga:customVarValue(n)ga:customVarValueXX

Thương mại điện tử

 • Dim – ga:currencyCode – Mã nội tệ của giao dịch dựa trên tiêu chuẩn ISO 4217.
 • Met - ga:localItemRevenue - Doanh thu sản phẩm bằng nội tệ.
 • Met - ga:localTransactionRevenue - Doanh thu giao dịch bằng nội tệ.
 • Met – ga:localTransactionShipping – Phí vận chuyển của giao dịch bằng nội tệ.
 • Met – ga:localTransactionTax – Thuế giao dịch bằng nội tệ.

Ngoại lệ

 • Dữ liệu này đến từ hoạt động theo dõi ngoại lệ.
  • Độ mờ – ga:exceptionDescription – Nội dung mô tả cho trường hợp ngoại lệ.
  • Đáp ứng – ga:exceptionsPerScreenview - Số trường hợp ngoại lệ được gửi chia cho số lượt xem màn hình.
  • Đáp ứng – ga:fatalExceptionsPerScreenview - Số trường hợp ngoại lệ nghiêm trọng được gửi chia cho số lượt xem màn hình.

Số lần chuyển đổi mục tiêu

 • Làm mờ – ga:goalCompletionLocation – Đường dẫn trang hoặc tên màn hình khớp với mọi trạng thái hoàn thành mục tiêu loại đích đến.
 • Làm mờ – ga:goalPreviousStep1 – Đường dẫn trang hoặc tên màn hình khớp với bất kỳ mục tiêu loại đích đến nào, một bước trước vị trí mục tiêu hoàn thành.
 • Làm mờ – ga:goalPreviousStep2 – Đường dẫn trang hoặc tên màn hình khớp với bất kỳ mục tiêu loại đích đến nào, hai bước trước vị trí mục tiêu hoàn thành.
 • Làm mờ – ga:goalPreviousStep3 – Đường dẫn trang hoặc tên màn hình khớp với bất kỳ mục tiêu loại đích đến nào, ba bước trước vị trí mục tiêu hoàn thành.

Thay đổi về tài liệu

Thứ nguyên và chỉ số Chuyển đổi mục tiêu sau đây đã được đổi tên. Đây chỉ là thay đổi về tài liệu, không yêu cầu bạn cập nhật truy vấn của mình.

 • ga:goal(n)AbandonRatega:goalXXAbandonRate
 • ga:goal(n)Abandonsga:goalXXAbandons
 • ga:goal(n)Completionsga:goalXXCompletions
 • ga:goal(n)ConversionRatega:goalXXConversionRate
 • ga:goal(n)Startsga:goalXXStarts
 • ga:goal(n)Valuega:goalXXValue
 • ga:searchGoal(n)ConversionRatega:searchGoalXXConversionRate
 • Đáp ứng - ga:percentSearchRefinements - Tỷ lệ phần trăm số lần tinh chỉnh (nghĩa là chuyển đổi) xảy ra giữa các từ khóa tìm kiếm nội bộ trong một phiên.

Theo dõi trang

 • Đáp ứng – ga:pageValue – Giá trị trung bình của trang hoặc tập hợp trang này. Giá trị trang bằng ((Doanh thu giao dịch + Tổng giá trị mục tiêu) chia cho Số lượt xem trang riêng biệt cho trang hoặc tập hợp trang).

Nền tảng hoặc thiết bị

 • Dữ liệu này bắt nguồn từ chuỗi Tác nhân người dùng HTTP.

  • Giảm độ sáng – ga:deviceCategory – Loại thiết bị: Máy tính, Máy tính bảng hoặc Thiết bị di động.
  • Mờ – ga:isTablet – Cho biết có khách truy cập trên máy tính bảng. Giá trị có thể là Yes hoặc No.
  • Dim – ga:mobileDeviceMarketingName – Tên tiếp thị được dùng cho thiết bị di động.

Tương tác trên mạng xã hội

 • Dữ liệu này đến từ hoạt động theo dõi lượt tương tác trên mạng xã hội tại chỗ.

  • Độ mờ – ga:socialEngagementType – Loại tương tác. Giá trị có thể là Socially Engaged hoặc Not Socially Engaged.

Thời gian

 • Độ mờ – ga:dateHour – Giá trị kết hợp của ga:datega:hour.
 • Mờ – ga:dayOfWeekName – Tên của ngày trong tuần (bằng tiếng Anh).
 • Mờ – ga:isoWeek – Số tuần theo ISO, trong đó mỗi tuần bắt đầu bằng thứ Hai. Chi tiết: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date.
 • Độ mờ – ga:yearMonth – Giá trị kết hợp của ga:yearga:month.
 • Độ mờ – ga:yearWeek – Giá trị kết hợp của ga:yearga:week.

Nguồn lưu lượng truy cập

 • Mờ – ga:fullReferrer – URL giới thiệu đầy đủ bao gồm cả tên máy chủ và đường dẫn.
 • Độ mờ – ga:sourceMedium – Giá trị kết hợp của ga:sourcega:medium.

Bản phát hành này thêm 2 thuộc tính mới vào Tài nguyên thuộc tính web:

 • profileCount – Trả về số lượng hồ sơ cho một thuộc tính. Điều này cho phép bạn lọc các thuộc tính không có bất kỳ tiểu sử nào (nghĩa là profileCount = 0).
 • industryVertical – Trả về ngành dọc/danh mục ngành đã chọn cho một thuộc tính.

Sửa lỗi:

 • Thuộc tính eCommerceTracking của Tài nguyên hồ sơ hiện nhất quán với các chế độ cài đặt Thương mại điện tử trong phần quản trị của giao diện web. Trả về true khi tính năng Theo dõi thương mại điện tử được bật và false nếu không bật.

Bản phát hành này chứa: * Bản phát hành beta thứ năm. * Sửa lỗi phân tích cú pháp ngoại lệ của EasyTracker. Khi bạn đặt cờ ga_reportUncaughtExceptions, chúng ta đã không khởi chạy trình phân tích cú pháp ngoại lệ. Do đó, sẽ không phân tích cú pháp vị trí của một ngoại lệ chưa nắm bắt được. Với bản sửa lỗi này, báo cáo sự cố và ngoại lệ sẽ báo cáo vị trí của các trường hợp ngoại lệ chưa nắm bắt khi ga_reportUncaughtExceptions được đặt thành true.

 • Một điểm cuối mới đã được thêm vào API Quản lý phiên bản 3 để truy cập và sửa đổi các tài nguyên Thử nghiệm.

Hôm nay, chúng tôi đã ra mắt Measurement Protocol mới trong giai đoạn thử nghiệm công khai.

Những thay đổi sau đã được đẩy lên phiên bản mới nhất của mã theo dõi:

 • Hỗ trợ thêm tính năng chỉ định nội tệ bằng _set, ví dụ: gaq.push(['_set', 'currencyCode', 'EUR'])
 • Bản phát hành này bổ sung 5 chỉ số mới về tốc độ trang web:
  • ga:domInteractiveTime
  • ga:avgDomInteractiveTime
  • ga:domContentLoadedTime
  • ga:avgDomContentLoadedTime
  • ga:domLatencyMetricsSample
 • Bản phát hành này thêm một phân khúc mặc định mới cho Lưu lượng truy cập trên máy tính bảng là gaid::-13.
 • Tài nguyên hồ sơ hiện bao gồm một thuộc tính type để xác định xem một hồ sơ có được định cấu hình cho một Trang web hoặc Ứng dụng hay không. Hai giá trị có thể sử dụng là: WEB hoặc APP.

Bản phát hành này chứa:

 • Thay đổi appVersion mặc định thành giá trị trong CFBundleShortVersionString thay vì CFBundleVersionKey.
 • Sử dụng HTTPS làm giao thức mặc định thay vì HTTP.
 • Phương thức theo dõi đã thay đổi thành Gửi (ví dụ: trackView hiện được gọi là sendView).
 • Một số bản sửa lỗi nhỏ.

Bản phát hành này chứa: * Bản phát hành beta thứ tư. * SDK hiện sẽ tuân theo chế độ cài đặt tốc độ lấy mẫu. Nếu trước đây bạn đặt tốc độ lấy mẫu khác 100%, thì giờ đây, bạn sẽ thấy một số chỉ số Analytics giảm tương ứng so với phiên bản beta 3. * Đã thay đổi phương thức theo dõi để gửi (ví dụ: trackView hiện được gọi là sendView). * Bổ sung khả năng hỗ trợ nội tệ qua Transaction.setCurrencyCode * Sử dụng HTTPS theo mặc định thay vì HTTP. * SDK sẽ không tìm cách gửi lượt truy cập nếu không có kết nối mạng. * Tránh lỗi ANR trong khi cố gắng xử lý dữ liệu chiến dịch cài đặt. * Xoá lớp TrackedActivity khỏi SDK. * Di chuyển quy trình khởi chạy SDK ra khỏi Luồng giao diện người dùng chính. * Cải thiện khả năng khôi phục của SDK từ cơ sở dữ liệu SQLite bị hỏng. * Đã khắc phục một số sự cố và lỗi khác.

Bản phát hành này chứa:

 • Thêm kiến trúc armv7s vào libGoogleAnalytics.a.
 • Xoá cấu trúc armv6 khỏi libGoogleAnalytics.a.

Bản phát hành này bổ sung các phương diện và chỉ số mới vào API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết định nghĩa.

Theo dõi ứng dụng

 • Bạn có thể xem dữ liệu sau trong báo cáo của SDK theo dõi ứng dụng di động:
  • Đáp ứng – ga:uniqueAppviews – Số lượt xem ứng dụng trên mỗi phiên.
  • Đáp ứng - ga:appviews - Tổng số lượt xem ứng dụng.
  • Đáp ứng – ga:appviewsPerVisit – Số lượt xem ứng dụng trung bình trên mỗi phiên.

Nguồn lưu lượng truy cập

 • Dim – ga:socialNetwork – Một chuỗi đại diện cho tên mạng xã hội. Điều này có thể liên quan đến mạng xã hội giới thiệu cho các nguồn lưu lượng truy cập hoặc với mạng xã hội cho các hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội. Ví dụ: Google+, Blogger, Reddit, v.v.
 • Dim - ga:hasSocialSourceReferral - Cho biết số lượt truy cập đến trang web từ một nguồn xã hội (ví dụ: mạng xã hội như Google+, Facebook, Twitter, v.v.). Các giá trị có thể là Có hoặc Không, trong đó chữ cái đầu tiên phải được viết hoa.

Hoạt động trên mạng xã hội

 • Dữ liệu này lấy từ hoạt động bên ngoài trang web được nhập từ các đối tác của Trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội.
  • Dim - ga:socialActivityDisplayName - Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này thể hiện tiêu đề của hoạt động trên mạng xã hội do người dùng mạng xã hội đăng.
  • Làm mờ - ga:socialActivityEndorsingUrl - Đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này biểu thị URL của hoạt động trên mạng xã hội (ví dụ: URL của bài đăng trên Google+, URL nhận xét trên blog, v.v.)
  • Dim - ga:socialActivityPost - Đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này thể hiện nội dung của hoạt động trên mạng xã hội do người dùng mạng xã hội đăng (ví dụ: nội dung thông báo của một bài đăng trên Google+)
  • Mờ - ga:socialActivityTimestamp - Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này biểu thị thời điểm hoạt động trên mạng xã hội diễn ra trên mạng xã hội.
  • Mờ – ga:socialActivityUserPhotoUrl – Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này thể hiện URL của ảnh được liên kết với hồ sơ trên mạng xã hội của người dùng.
  • Dim - ga:socialActivityUserProfileUrl - Đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này đại diện cho URL của hồ sơ mạng xã hội của người dùng được liên kết.
  • Dim - ga:socialActivityContentUrl - Đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này thể hiện URL được chia sẻ bởi người dùng mạng xã hội được liên kết.
  • Dim - ga:socialActivityTagsSummary - Đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là tập hợp các thẻ được phân tách bằng dấu phẩy được liên kết với hoạt động trên mạng xã hội.
  • Làm mờ - ga:socialActivityUserHandle - Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này thể hiện tên người dùng trên mạng xã hội (tên) của người dùng đã thực hiện hoạt động trên mạng xã hội.
  • Làm mờ – ga:socialActivityAction – Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này thể hiện loại hành động trên mạng xã hội được liên kết với hoạt động (ví dụ: bỏ phiếu, nhận xét, +1, v.v.).
  • Dim - ga:socialActivityNetworkAction - Đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này thể hiện loại hành động trên mạng xã hội và mạng xã hội nơi hoạt động bắt nguồn.
  • Đáp ứng - ga:socialActivities - Số hoạt động trong đó URL nội dung được chia sẻ/đề cập trên mạng đối tác của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội.

Tương tác trên mạng xã hội

 • Dữ liệu này đến từ hoạt động theo dõi lượt tương tác trên mạng xã hội tại chỗ.
  • Làm mờ - ga:socialInteractionAction - Đối với tương tác trên mạng xã hội, một chuỗi thể hiện hành động trên mạng xã hội đang được theo dõi (ví dụ: +1, thích, đánh dấu trang)
  • Dim – ga:socialInteractionNetwork – Đối với các hoạt động tương tác trên mạng xã hội, một chuỗi đại diện cho mạng xã hội đang được theo dõi (ví dụ: Google, Facebook, Twitter, LinkedIn)
  • Làm mờ - ga:socialInteractionNetworkAction - Đối với tương tác trên mạng xã hội, một chuỗi đại diện cho việc nối ga:socialInteractionNetworkga:socialInteractionAction đang được theo dõi (ví dụ: Google: +1, Facebook: thích)
  • Dim – ga:socialInteractionTarget – Đối với tương tác trên mạng xã hội, một chuỗi đại diện cho URL (hoặc tài nguyên) nhận hành động trên mạng xã hội.
  • Đáp ứng - ga:socialInteractions - Tổng số lượt tương tác trên mạng xã hội trên trang web của bạn.
  • Đáp ứng - ga:uniqueSocialInteractions - Tổng số lượt tương tác xã hội riêng biệt trên trang web của bạn. Dựa trên cặp giá trị ga:socialInteractionNetworkga:socialInteractionAction
  • Đáp ứng – ga:socialInteractionsPerVisitga:socialInteractions / ga:uniqueSocialInteractions. Số tương tác trên mạng xã hội trung bình trên mỗi lượt truy cập vào trang web của bạn.

Địa lý / Mạng

 • Dim - ga:metro - Khu vực thị trường được chỉ định (DMA) từ nơi bắt nguồn lưu lượng truy cập.

Theo dõi trang

 • Dim - ga:pagePathLevel1 - Thứ nguyên này cuộn lên tất cả các pagePath vào cấp phân cấp đầu tiên trong pagePath.
 • Dim - ga:pagePathLevel2 - Thứ nguyên này cuộn lên tất cả các pagePath vào cấp phân cấp thứ hai trong pagePath.
 • Dim - ga:pagePathLevel3 - Thứ nguyên này cuộn lên tất cả các pagePath vào cấp phân cấp thứ ba trong pagePath.
 • Dim - ga:pagePathLevel4 - Thứ nguyên này cuộn lên tất cả các pagePath vào cấp phân cấp thứ tư trong pagePath. Tất cả các cấp bổ sung trong thứ bậc pagePath cũng đều được tổng hợp trong thứ nguyên này.

Theo dõi ngoại lệ

 • Dữ liệu này lấy từ dữ liệu theo dõi ngoại lệ.

  • Đáp ứng - ga:exceptions - Số lượng ngoại lệ được gửi đến Google Analytics.
  • Đáp ứng - ga:fatalExceptions - Số trường hợp ngoại lệ trong đó isFatal được đặt thành true.

Thời gian người dùng

 • Dữ liệu này được lấy từ dữ liệu thời gian của người dùng.

  • Dim – ga:userTimingCategory – Chuỗi để phân loại tất cả biến thời gian của người dùng thành các nhóm logic nhằm mục đích báo cáo dễ dàng hơn.
  • Độ mờ – ga:userTimingLabel – Một chuỗi cho biết tên hành động của tài nguyên đang được theo dõi.
  • Mờ – ga:userTimingVariable – Chuỗi có thể được dùng để tăng sự linh hoạt trong việc trực quan hoá thời gian người dùng trong báo cáo.
  • Giảm độ sáng – ga:userTimingValue Số mili giây thời gian đã trôi qua được gửi đến Google Analytics.
  • Đáp ứng – ga:userTimingSample - Số lượng mẫu đã gửi.
  • Đáp ứng – ga:avgUserTimingValue – Giá trị thời gian trung bình của người dùng. ga:userTimiingValue / ga:userTimiingSample.

Thiết bị / Nền tảng

 • Dữ liệu này lấy từ tác nhân người dùng của dữ liệu đã thu thập.
  • Dim – ga:mobileDeviceBranding – Tên thương hiệu hoặc nhà sản xuất thiết bị di động (ví dụ: Samsung, HTC, Verizon, T-Mobile).
  • Độ mờ - ga:mobileDeviceModel - Mẫu thiết bị di động (ví dụ: Nexus S)
  • Giảm độ sáng – ga:mobileInputSelector – Bộ chọn dùng trên thiết bị di động (ví dụ: màn hình cảm ứng, cần điều khiển, bánh xe nhấp, bút cảm ứng)
  • Dim - ga:mobileDeviceInfo – Tên xây dựng thương hiệu, kiểu máy và tên tiếp thị dùng để xác định thiết bị di động.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:

  • Xoá phiên bản thư viện NoThumb.
  • Thả hỗ trợ cho armv6.
 • Các tính năng mới:

  • Thêm tính năng hỗ trợ cho armv7s (dành cho iPhone5).

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Khắc phục sự cố di chuyển từ SDK CV trước 1.5 sang biến tuỳ chỉnh SDK 1.5.
  • Tuân thủ chế độ cài đặt hạn chế dữ liệu nền của người dùng.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Các phương thức giao thức GANTrackerDelegate hiện là không bắt buộc.
  • Các sự kiện hiện bao gồm lượt xem trang được theo dõi gần đây nhất (utmp).
 • Tính năng mới:
  • Hỗ trợ tối đa 50 biến tùy chỉnh (Lưu ý: tính năng này chỉ dành cho người dùng Google Analytics Premium).
  • Cập nhật ứng dụng mẫu BasicExample.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:

  • Khắc phục sự cố rò rỉ bộ nhớ.
  • Các sự kiện hiện bao gồm lượt xem trang được theo dõi gần đây nhất (utmp).
 • Các tính năng mới:

  • Hỗ trợ 50 biến tùy chỉnh (Lưu ý: tính năng này chỉ dành cho người dùng Google Analytics Premium).

Bản phát hành này chứa:

 • Đã thêm phương pháp theo dõi mạng xã hội vào GAITracker:
  • trackSocial:withAction:withTarget:
 • Chữ ký phương thức thời gian đã thay đổi thành:
  • trackTiming:withValue:withName:withLabel:
 • Thêm các phương thức xây dựng và điều phối thủ công vào GAITracker:
  • set:value:
  • get:
  • send:params:
 • Thêm các phương thức setter phương diện tuỳ chỉnh vào GAITracker:
  • setCustom:dimension:
  • setCustom:metric:
 • Cấu trúc của kho dữ liệu được tái cấu trúc để ngăn chặn các vấn đề về CoreData được báo cáo.

Bản phát hành này chứa:

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho các phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho tính năng theo dõi lượt tương tác trên mạng xã hội.
 • Đặt lớp StandardExceptionParser ở chế độ công khai
 • Khắc phục các sự cố không thường xuyên xảy ra trong quá trình khởi chạy SDK.
 • Khắc phục sự cố thông báo INSTALL_REFERRER bị bỏ qua trên một số thiết bị.
 • Sửa ConcurrentModificationExceptions trong lớp GoogleTracker.
 • Các bản sửa lỗi và tính năng nâng cao khác

Đây là bản phát hành đầu tiên của API Báo cáo phễu đa kênh:

 • API mới này cho phép bạn yêu cầu dữ liệu Phễu đa kênh cho người dùng đã xác thực. Dữ liệu bắt nguồn từ dữ liệu lộ trình chuyển đổi, cho biết các tương tác của người dùng với các nguồn lưu lượng truy cập khác nhau qua nhiều lượt truy cập trước khi chuyển đổi. Điều này cho phép bạn phân tích mức độ ảnh hưởng của nhiều kênh tiếp thị đến lượt chuyển đổi theo thời gian. Để biết thêm chi tiết về dữ liệu nào có sẵn và cách sử dụng API, hãy xem bài viết API Báo cáo phễu đa kênh.

Bản phát hành này chứa:

 • Đã cập nhật lên định dạng dây mới nhất.
 • Đã thay đổi sampleRate thành số thực có độ chính xác gấp đôi.
 • Hoạt động theo dõi quá mức sẽ bị điều tiết.
 • Thông tin theo dõi chưa gửi sẽ bị xoá khi bạn bật chế độ chọn không sử dụng.
 • Thông tin theo dõi chưa gửi cũ hơn 30 ngày sẽ bị xoá.
 • Các tính năng nâng cao để đạt được điều phối.
 • Thay vì thử lại định kỳ, người điều phối sẽ sử dụng API Khả năng tiếp cận khi mất kết nối để nhận thông báo khi kết nối được thiết lập lại.
 • Cập nhật ứng dụng mẫu.
 • Các bản sửa lỗi và tính năng nâng cao khác.

Bản phát hành này chứa:

 • Giao diện EasyTracker được đơn giản hóa.
 • Chuyển quyền kiểm soát hoạt động điều phối sang một lớp mới là GAServiceManager.
 • Đã cập nhật lên định dạng dây mới nhất.
 • Đã thay đổi sampleRate thành gấp đôi.
 • Hoạt động theo dõi quá mức sẽ bị điều tiết.
 • Thông tin theo dõi chưa gửi sẽ bị xoá khi bạn bật chế độ chọn không sử dụng.
 • Thông tin theo dõi chưa gửi cũ hơn 30 ngày sẽ bị xoá.
 • Các bản sửa lỗi và tính năng nâng cao khác.

Sửa lỗi

 • API hiện xử lý chính xác các ký tự UTF-8 trong một bộ lọc hoặc phân đoạn động.

Bản phát hành này chứa:

 • Thêm cơ sở xử lý ngoại lệ chưa nắm bắt được.
 • Xoá tài sản dispatchEnabled khỏi GAI.
 • Thêm thuộc tính defaultTracker vào GAI.
 • Thêm phương thức close vào GAITracker.
 • Thêm phương pháp theo dõi thời gian vào GAITracker.
 • Đã thêm phương thức trackView vào GAITracker. Phương thức này không nhận đối số.
 • Đã cập nhật tên trường của mục giao dịch.
 • Đã cập nhật lên định dạng dây mới nhất.
 • Giá trị sự kiện được hiểu là số nguyên 64 bit.
 • Quá trình tạo mã ARMV6 được chuyển từ THUMB sang ARM.

Bản phát hành này chứa:

 • Xoá phương thức startSession. Sử dụng setStartSession thay thế.
 • Thêm tham số ga_sessionTimeout vào EasyTracker.
 • Đã triển khai chế độ tiết kiệm điện năng.
 • Đã thêm phương thức trackView vào GAITracker. Phương thức này không nhận đối số.
 • Sửa lỗi ngăn các thông số ngoại lệ được gửi khi có lượt truy cập.
 • Các lượt truy cập không thể đọc được từ cơ sở dữ liệu sẽ bị loại bỏ thay vì chặn vĩnh viễn tất cả các lượt truy cập được gửi đi.
 • Đã cập nhật lên định dạng dây mới nhất.
 • Loại lượt truy cập theo thời gian được triển khai.
 • Các loại lượt truy cập Thương mại điện tử đã triển khai (giao dịch và mặt hàng).

Bản phát hành này cho phép các tài khoản Google Analytics Premium truy cập vào tối đa 50 biến tùy chỉnh.

Những thay đổi sau đã được đẩy lên phiên bản mới nhất của mã theo dõi:

 • Đã tăng tốc độ lấy mẫu tốc độ trang web tối đa được phép (_setSiteSpeedSampleRate) từ 10% lên 100%.
 • Phương thức _setAccount hiện cắt bỏ mọi dấu cách ở đầu và cuối.

Bản phát hành này khắc phục 2 lỗi:

Sửa lỗi

 • Bộ lọc truy vấn chứa các ký tự đặc biệt bên trong biểu thức chính quy sẽ không trả về lỗi máy chủ nữa.

 • Kết hợp bộ lọc chỉ số với phân đoạn nâng cao không còn trả lại lỗi.

Bản phát hành này bổ sung các chỉ số mới về tốc độ trang web vào API.

Các chỉ số mới

 • Chúng tôi đã thêm những chỉ số tốc độ trang web sau đây:
  • ga:speedMetricsSample
  • ga:domainLookupTime
  • ga:pageDownloadTime
  • ga:redirectionTime
  • ga:serverConnectionTime
  • ga:serverResponseTime
  • ga:avgDomainLookupTime
  • ga:avgPageDownloadTime
  • ga:avgRedirectionTime
  • ga:avgServerConnectionTime
  • ga:avgServerResponseTime

Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết định nghĩa.

Lời nhắc về việc ngừng sử dụng API phiên bản 2.3

 • Phiên bản 2.3 của API xuất dữ liệu đã không được dùng nữa trong 2 tháng. Trong khoảng 4 tháng nữa, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp dịch vụ này và chỉ hỗ trợ API Báo cáo chính mới phiên bản 3.0phiên bản 2.4.

 • Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên di chuyển ứng dụng của mình sang phiên bản 3.0.

 • Trong 4 tháng, yêu cầu đến nguồn cấp dữ liệu XML phiên bản 2.3 cũ sẽ được chuyển tiếp đến nguồn cấp dữ liệu XML phiên bản 2.4 và trả về phản hồi XML phiên bản 2.4. Tại thời điểm đó, tất cả các chính sách hạn mức của phiên bản 2.4 sẽ được áp dụng cho các yêu cầu của phiên bản 2.3.

 • Tất cả các yêu cầu đối với JSON phiên bản 2.3 hoặc thư viện ứng dụng JavaScript Data JavaScript của Google sử dụng đầu ra JSON phiên bản 2.3 sẽ trả về mã trạng thái 404.

 • Để có được toàn bộ hạn mức, cả phiên bản 3.0 và phiên bản 2.4 đều yêu cầu bạn đăng ký ứng dụng trong Google API Console và sử dụng khoá API (hoặc mã thông báo OAuth 2.0) trong mỗi yêu cầu.

Những thay đổi sau đã được đẩy lên phiên bản mới nhất của mã theo dõi:

 • Cập nhật danh sách các công cụ tìm kiếm không phải trả tiền được phát hiện theo mặc định. Thêm "startsiden.no", "rakuten.co.jp", "biGlobe.ne.jp" và "goo.ne.jp". Đã xoá "search" và thêm "conduit.com", "babylon.com", "search-results.com", " Pixel.com", "comcast.net" và "incredimail.com" (trước đây)

Chúng tôi đã sửa một lỗi nhỏ với ga:visitLength. Phương diện này hiện trả về dữ liệu chính xác.

Bản phát hành này bổ sung các phản hồi hữu ích về lỗi cho API Quản lý.

 • Chúng tôi đã thêm các mã lỗi, lý do và nội dung mô tả mới vào phần nội dung của phản hồi lỗi API. Tất cả các mã đều đã được ghi lại cho cả hai phiên bản (Phiên bản 2.4Phiên bản 3.0) của API Quản lý.

Những thay đổi sau đã được đẩy lên phiên bản mới nhất của mã theo dõi:

 • Giới hạn về độ dài biến tuỳ chỉnh đã tăng từ 64 lên 128 ký tự. Ngoài ra, độ dài hiện sẽ được kiểm tra trước khi mã hoá URL.
 • Đã nới lỏng giới hạn tốc độ cho lượt truy cập sự kiện. Bây giờ bạn có thể gửi 10 lượt truy cập với 1 lượt truy cập bổ sung mỗi giây (trước đây, điều này giới hạn ở 1 lượt truy cập mỗi 5 giây). Lưu ý rằng giới hạn 500 lượt truy cập trên mỗi phiên vẫn được áp dụng.
 • Cookie __utmv hiện được viết bằng một dấu phân tách biến khác (dấu nháy thay vì dấu phẩy) để tương thích với RFC. Cách này sẽ khắc phục được một số vấn đề liên quan đến vấn đề mã hoá cookie mà khách hàng nhìn thấy.

Bản phát hành này ảnh hưởng đến tất cả nhà phát triển API Google Analytics. Dịch vụ này công bố hai phiên bản mới của API, yêu cầu ứng dụng đăng ký, đưa ra chính sách hạn mức mới và đổi tên API thành API Báo cáo chính. Cuối cùng, API Xuất dữ liệu phiên bản 2.3 hiện sẽ không được dùng nữa.

Phiên bản 3.0

 • API Báo cáo chính phiên bản 3.0 là phiên bản chính mới nhất của API và không có khả năng tương thích ngược. Mọi hoạt động phát triển API trong tương lai sẽ được thực hiện trên phiên bản này.

 • Tính năng mới

  • Đầu ra mới dựa trên JSON giúp giảm kích thước của phản hồi xấp xỉ 10 lần so với đầu ra XML trước đó.
  • Thư viện ứng dụng Google API mới hỗ trợ Java, JavaScript, Python, PHP, Ruby và .Net.
  • Dịch vụ hỗ trợ dành cho API Khám phá của Google.
  • Hỗ trợ cho OAuth 2.0 dưới dạng cách mới, được đề xuất để ủy quyền cho người dùng.
 • Thông tin cập nhật

  • URL mới để tạo yêu cầu: https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga….
  • Bắt buộc phải có mã đăng ký và mã của nhà phát triển.
  • Bạn phải thực hiện tất cả các yêu cầu về dữ liệu cấu hình thông qua API Quản lý.

Phiên bản 2.4

 • API Báo cáo chính phiên bản 2.4 là một bản nâng cấp nhỏ, chủ yếu tương thích ngược với API Xuất dữ liệu phiên bản 2.3 hiện tại.

 • Thông tin cập nhật

  • URL mới để tạo yêu cầu: https://www.googleapis.com/analytics/v2.4/data…
  • Bắt buộc phải có mã đăng ký và mã của nhà phát triển.
  • Đầu ra XML phù hợp với phiên bản 2.3, vì vậy, các thư viện ứng dụng khách hiện có khác của Google Data sẽ tiếp tục hoạt động.
  • Mã lỗi cho lỗi hạn mức đã thay đổi từ 503 thành 403
  • Không hỗ trợ phản hồi JSON.
  • Thư viện ứng dụng JavaScript trong Dữ liệu của Google không được hỗ trợ.
  • Không có nguồn cấp dữ liệu tài khoản. Bạn phải thực hiện tất cả các yêu cầu về dữ liệu cấu hình thông qua API Quản lý.

Đăng ký

 • Tất cả các ứng dụng được tạo bằng API Google Analytics đều phải được đăng ký dưới dạng dự án thông qua Bảng điều khiển API Google.

 • Mỗi yêu cầu gửi tới API phải bao gồm một khoá API hoặc một Mã ứng dụng khách và Khoá bí mật của OAuth 2.0 cho OAuth 2.0.

Chính sách về hạn mức

 • Hạn mức sau đây áp dụng cho cả API Anlaytics (API Quản lý và API xuất dữ liệu)

  • 50.000 yêu cầu cho mỗi dự án mỗi ngày
  • 10 truy vấn mỗi giây (QPS) trên mỗi địa chỉ IP
 • Hạn mức sau đây áp dụng cho API Xuất dữ liệu

  • 10.000 yêu cầu trên mỗi hồ sơ mỗi ngày
  • 10 yêu cầu đồng thời cho mỗi hồ sơ
 • Đối với những đơn đăng ký chưa đăng ký, chúng tôi sẽ cung cấp hạn mức gia hạn rất thấp để đáp ứng một số ít bài thử nghiệm.

Ngừng sử dụng

 • Bản phát hành này cũng thông báo về việc ngừng sử dụng Phiên bản 2.3 và việc Nguồn cấp dữ liệu tài khoản trong API Xuất dữ liệu sắp ngừng hoạt động. Trong 6 tháng:

  • Yêu cầu gửi đến nguồn cấp dữ liệu XML phiên bản 2.3 sẽ được chuyển tiếp đến phiên bản 2.4 và trả về phản hồi của phiên bản 2.4. Tại thời điểm đó, tất cả các chính sách hạn mức của phiên bản 2.4 sẽ được áp dụng cho các yêu cầu của phiên bản 2.3.

  • Các yêu cầu gửi đến đầu ra JSON phiên bản 2.3 sẽ không được phản hồi phiên bản 2.4 hỗ trợ và sẽ trả về mã trạng thái 404 Not Found. Nếu bạn cần phản hồi JSON, hãy nâng cấp lên phiên bản 3.0.

  • Các yêu cầu đối với Nguồn cấp dữ liệu tài khoản trong API Xuất dữ liệu sẽ trả về mã trạng thái 404 Not Found. Bạn phải thực hiện tất cả các yêu cầu về dữ liệu cấu hình thông qua API Quản lý.

Bản phát hành này bổ sung dữ liệu, thay đổi chức năng hiện có và sửa một lỗi.

Dữ liệu mới

 • Bộ sưu tập Phân đoạn nâng cao hiện chứa trường segmentId có thể được sử dụng trong tham số phân đoạn của API Xuất dữ liệu.

Các thay đổi

 • Loại dữ liệu của max-results đã được thay đổi thành integer.

 • Giá trị mặc định và tối đa của max-results đã được đổi thành 1000.

Sửa lỗi

 • Tài khoản, thuộc tính web và hồ sơ cho thử nghiệm Trình tối ưu hóa trang web của Google không còn được bao gồm trong các bộ sưu tập tương ứng của chúng.

Bản phát hành này chứa:

 • Tài liệu:

  • Tệp ReadMe.txt đã được cập nhật để trỏ đến trang web phục vụ việc đọc tài liệu.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Khắc phục quá trình xử lý tính năng Tự động theo dõi URL đích từ Google Play.
  • Cho phép mã hoá url đến tham số liên kết giới thiệu đến setReferrer.

Các thay đổi đối với việc thu thập dữ liệu Tốc độ trang web:

 • Dữ liệu tốc độ trang web hiện được thu thập tự động cho tất cả các tài sản web với tốc độ lấy mẫu 1%. Hàm _trackPageLoadTime (trước đây được yêu cầu để chọn tham gia thu thập dữ liệu tốc độ trang web) giờ đây không còn được dùng nữa.
 • Bạn có thể điều chỉnh tốc độ lấy mẫu mặc định bằng hàm _setSiteSpeedSampleRate mới.
 • Nếu một đường dẫn ảo được sử dụng trong lệnh gọi _trackPageview, thì đường dẫn đó giờ cũng sẽ được liên kết với mọi dữ liệu tốc độ trang web thu thập được từ trang đó.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Thay đổi vị trí của cơ sở dữ liệu từ thư mục Tài liệu sang thư mục Thư viện.
  • SDK không còn gửi NSAsserts cho các lỗi cơ sở dữ liệu SQLite.
  • Khắc phục sự cố khi gọi trackPageview có một chuỗi trống.
  • Khắc phục sự cố khi gọi nhiều phương thức GANTracker sau khi gọi stopTracker.
  • Đã sửa một số lỗi rò rỉ bộ nhớ, bao gồm cả một lỗi gọi Logcat với pageURL bắt đầu bằng '/'.
 • Tính năng mới:
  • Thêm phương thức dispatchSynchronously.
  • Tiết lộ một số hằng số hữu ích (xem GANTracker.h).

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Đã mắc lỗi và xử lý một vài SQLiteExceptions.
  • Sửa NullPointerException trong stopSession nếu được gọi trước khi gọi startNewSession.
  • Sửa lỗi Hết bộ nhớ trên thiết bị HTC Thunderbolt và Motorola Droid Bionic.
  • Loại bỏ quyền truy cập cơ sở dữ liệu không cần thiết trong phương thức điều phối.

Bản phát hành này có tính năng mới sau đây:

 • Bạn có thể đánh dấu sự kiện là không tương tác bằng cách đặt tham số opt_noninteraction mới của phương thức _trackEvent() thành true. Đánh dấu sự kiện thành không tương tác cho thấy rằng số lần truy cập từ sự kiện được gắn thẻ sẽ không ảnh hưởng đến tỷ lệ thoát. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu tham khảo về ga.js.

Bản phát hành này chứa bản sửa lỗi sau:

 • Đã khắc phục vấn đề trong đó việc truyền tham số URL gclid của AdWords trên các liên kết trang web nội bộ có thể dẫn đến số lượt truy cập có trả tiền tăng cao.

Bản phát hành này bổ sung dữ liệu AdWords mới hơn và nhiều kết hợp hơn cho các phương diện và chỉ số AdWords.

 • Bây giờ, dữ liệu AdWords được cập nhật trong vòng một giờ. Trước khi dữ liệu được cập nhật hằng ngày.

 • Chúng tôi đã nới lỏng một số hạn chế kết hợp hợp lệ với dữ liệu AdWords.

Vài tuần trước, chúng tôi đã thực hiện thay đổi để không cho phép các truy vấn API yêu cầu ga:adGroup hoặc ga:adContent bằng ga:impressions, vì tổ hợp này trả về 0. Với thay đổi này, kiểu kết hợp này hiện đã quay trở lại và đã được khắc phục để trả về dữ liệu chính xác.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Sửa lỗi bus khi cố gắng đặt cờ dryRun trước khi khởi động trình theo dõi.
  • Sửa lỗi bus khi cố truyền NULL vì lỗi.
  • Sử dụng đúng ngôn ngữ trong tiêu đề HTTP.
 • Tính năng mới:
  • Thêm cờ anonymizeIp.
  • Thêm tham số sampleRate.
  • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho lượt giới thiệu chiến dịch.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Đã sửa lỗi trong tính năng theo dõi giới thiệu chiến dịch chung.
  • Khắc phục cờ anonymizeIp cản trở hoạt động theo dõi chiến dịch.

Bản phát hành này bổ sung hai phiên bản API mới với nhiều tính năng mới và không dùng phiên bản cũ nữa. Những thay đổi này ảnh hưởng đến cách bạn yêu cầu và xử lý dữ liệu từ API.

Phiên bản 3.0

 • Đây là phiên bản lớn mới nhất của API và không có khả năng tương thích ngược. Mọi hoạt động phát triển API trong tương lai sẽ được thực hiện trên phiên bản này.

 • Dữ liệu mới

  • Bản trình bày đầy đủ các mục tiêu của sự kiện
  • Mã thuộc tính web nội bộ có thể được dùng để liên kết sâu đến giao diện người dùng GA
  • Cấu hình hồ sơ cho tham số truy vấn tìm kiếm trang và trang mặc định
 • Các thay đổi

Phiên bản 2.4

 • Đây là bản nâng cấp nhỏ và chủ yếu tương thích ngược với Phiên bản 2.3 hiện có.

 • Các thay đổi

  • Chính sách hạn mức mới
  • Tích hợp với Google API Console để quản lý quyền truy cập vào API và yêu cầu nâng hạn mức
  • Tiếp tục hỗ trợ các cơ chế uỷ quyền hiện tại và OAuth 2.0
  • URL mới để tạo yêu cầu: https://www.googleapis.com/analytics/v2.4/management/…
  • Chỉ phản hồi ở định dạng XML
  • Không hỗ trợ thư viện ứng dụng Google Data JavaScript
  • Đầu ra XML phù hợp với phiên bản 2.3, vì vậy, các thư viện ứng dụng khách hiện có khác của Google Data sẽ tiếp tục hoạt động.

Ngừng sử dụng

 • Chúng tôi xin thông báo về việc ngừng sử dụng phiên bản 2.3 cũ của API Quản lý. Nó sẽ tiếp tục hoạt động trong hai tháng, sau đó tất cả các yêu cầu v2.3 sẽ trả về phản hồi v2.4.

Bản phát hành này sửa lỗi làm tăng số lượt truy cập và/hoặc giảm số lượng khách truy cập mới cho một số trang web. Ảnh hưởng đầu tiên chủ yếu ảnh hưởng đến các trang web có lưu lượng truy cập không phải trả tiền đi kèm với hành vi cụ thể của người dùng. Ảnh hưởng thứ hai chỉ là trên các trang web sử dụng cấu hình theo dõi không được hỗ trợ có nhiều trình theo dõi.

Bản phát hành này khắc phục một số cách kết hợp phương diện và chỉ số không hợp lệ

Đã khắc phục các kiểu kết hợp chỉ số/phương diện không hợp lệ

 • Tháng trước, chúng tôi đã thông báo một số thay đổi sắp tới đối với API để không cho phép một số truy vấn không hợp lệ trong nguồn cấp dữ liệu không trả về bất kỳ dữ liệu nào. Chúng tôi hiện đã thực hiện những thay đổi đó đối với API và các tổ hợp sau hiện không hợp lệ:

  • Không thể kết hợp thứ nguyên sản phẩm với chỉ số giao dịch.
  • Không thể kết hợp ga:adContent hoặc ga:adGroup với ga:impressions.

  Thay vì trả về phản hồi kèm 0 kết quả, API hiện sẽ trả về mã lỗi 400 cho mọi truy vấn yêu cầu các tổ hợp này.

Thay đổi tính toán phiên:

 • Một chiến dịch cho mỗi phiên: Nếu một chiến dịch mới được bắt đầu trong phiên hiện tại, tập lệnh theo dõi giờ đây sẽ tự động bắt đầu một phiên mới. Một chiến dịch mới sẽ được kích hoạt khi có thay đổi đối với bất kỳ trường nào sau đây: id chiến dịch, tên, nguồn, phương tiện, từ khoá, nội dung hoặc gclid.
 • Tập lệnh theo dõi không còn bắt đầu một phiên mới trong trường hợp người dùng đóng trình duyệt.

Thay đổi đối với tính năng theo dõi tên miền chéo:

 • Lệnh gọi đến _setAllowHash(false) không còn bắt buộc khi định cấu hình theo dõi tên miền chéo. Các trang đã bao gồm lệnh gọi đến _setAllowHash(false) sẽ tiếp tục hoạt động nhưng không còn cần thiết khi thiết lập một trang web mới.
 • Tập lệnh theo dõi hiện sẽ cố gắng sửa các thông số của trình liên kết bị hỏng do các trình chuyển hướng và trình duyệt HTTP. Khoảng 85% các giá trị của trình liên kết hiện đã bị loại bỏ do các thay đổi mã hóa được các trình chuyển hướng và trình duyệt giới thiệu hiện sẽ được khôi phục thành công và được tập lệnh theo dõi chấp nhận.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Sửa một số vấn đề trong quá trình xử lý cơ sở dữ liệu.
  • Khắc phục các trường hợp ngoại lệ trong khi sử dụng biến tuỳ chỉnh.
  • Giữ ngữ cảnh của ứng dụng thay vì ngữ cảnh được truyền vào.
  • Đã xoá khả năng vô tình tạo phiên ảo.
 • Tính năng mới:
  • Đã thêm khả năng đặt lượt giới thiệu chiến dịch bất cứ lúc nào
  • Đã thêm cờ sampleRate
  • Đã thêm cờ anonymizeIp

Bản phát hành này có một tính năng mới:

 • Mã theo dõi hiện trì hoãn lượt truy cập cho các trang được kết xuất trước cho đến khi người dùng xem các trang đó. Nếu một trang được kết xuất trước không bao giờ được xem, thì sẽ không có lượt truy cập nào được gửi. Tính năng này chỉ dành cho các trang web sử dụng tập lệnh theo dõi không đồng bộ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng kết xuất trước trong Blog trung tâm quản trị trang web của Google.

Bản phát hành này có nhiều bản sửa lỗi và nội dung tái cấu trúc cũng như một tính năng mới:

 • Thêm tính năng hỗ trợ theo dõi trên mạng xã hội ( _trackSocial )

Bản phát hành này không còn giá trị khoảng tin cậy trong các chỉ số.

Ngừng sử dụng Khoảng tin cậy

 • Vui lòng ngừng sử dụng giá trị khoảng tin cậy cho các chỉ số nếu bạn chưa làm như vậy. Với bản phát hành này, Nguồn cấp dữ liệu API Xuất dữ liệu trả về 0 cho tất cả các giá trị khoảng tin cậy. Trong khoảng một tháng nữa, chúng tôi sẽ xóa hoàn toàn thuộc tính này khỏi tất cả các phần tử chỉ số.

  Để xác định xem phản hồi đã được lấy mẫu hay chưa, vui lòng sử dụng trường containsSampledData trong phản hồi.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:
  • Khắc phục sự cố khi sử dụng biến tuỳ chỉnh.
  • Khắc phục lỗi rò rỉ bộ nhớ khi sử dụng biến tuỳ chỉnh.
 • Tính năng mới:
  • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho Lượt truy cập thương mại điện tử.
  • Thêm cờ Debug.
  • Thêm cờ DryRun.
  • Thông tin mô tả cụ thể hơn về lỗi SQLite3 về lỗi

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:

  • Sửa lỗi Chuỗi userAgent được định dạng không hợp lệ.
 • Các tính năng mới:

  • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho Theo dõi thương mại điện tử
  • Đã thêm cờ debug
  • Đã thêm cờ dryRun

Bản phát hành này bổ sung 3 chỉ số mới và cập nhật giá trị trả về của 2.

Bản cập nhật dữ liệu mới

 • Chúng tôi đã thêm 3 chỉ số mới xử lý hiệu suất của tốc độ trang web vào API:
  • ga:pageLoadSample
  • ga:pageLoadTime
  • ga:avgPageLoadTime

Cập nhật chỉ số

 • Để chỉ định giá trị đơn vị tiền tệ trong bộ lọc, bạn phải chỉ định giá trị thực tế được chuyển vào từ mã theo dõi (ví dụ: 1 đơn vị giờ đây sẽ được chỉ định là 1).

 • ga:CTR hiện trả về tỷ lệ phần trăm thực tế (ví dụ: giá trị 2% được trả về là 2).

Bản phát hành này có các bản sửa lỗi sau.

 • Đã khắc phục lỗi trong theo dõi tên miền chéo dẫn đến mã hóa dữ liệu chiến dịch không chính xác trong một số trường hợp.
 • Đã khắc phục lỗi trong tính năng theo dõi tên miền chéo khiến cookie được tải từ URL nhiều lần, gây ra cookie không chính xác trong một số trường hợp.
 • Khắc phục lỗi trong Biến tuỳ chỉnh khiến một số giá trị được mã hoá trong báo cáo.

Bản phát hành này chứa:

 • Sửa lỗi:

  • Sửa lỗi mã hoá dấu cách không chính xác.
  • SQLiteExceptions không còn khiến ứng dụng gặp sự cố.
 • Các tính năng mới:

  • Hỗ trợ thêm biến tuỳ chỉnh

Bản phát hành này cải thiện hiệu suất của Nguồn cấp dữ liệu và thêm dữ liệu mới:

Cải thiện hiệu suất

 • Bản phát hành này cải thiện độ trễ của nguồn cấp dữ liệu thêm 30 đến 35%.

Bản cập nhật dữ liệu mới

 • Chúng tôi đã cập nhật danh sách các thứ nguyên và chỉ số được phép trong Phân đoạn nâng cao. Vui lòng tham khảo danh sách mới để đảm bảo các yêu cầu của bạn hợp lệ.

Những thay đổi sắp tới

 • Hiện tại, bạn cần chỉ định một giá trị bộ lọc đơn vị tiền tệ dưới dạng các đơn vị một phần triệu, (ví dụ: 1 đơn vị tiền tệ được chỉ định là 1000000). Trong tương lai gần, bạn sẽ cần chỉ định giá trị thực tế được chuyển vào từ mã theo dõi (ví dụ: 1 đơn vị giờ đây sẽ được chỉ định là 1).

 • Hiện tại, ga:CTR là một percent và trả về giá trị 0,02. Trong tương lai gần, thao tác này sẽ thay đổi để trả về tỷ lệ phần trăm thực tế (ví dụ: 2).

Bản phát hành này thường xuyên được bảo trì, bao gồm cả các bản sửa lỗi và tái cấu trúc. Không có thay đổi nào đối với API hoặc chức năng công khai.

Bản phát hành này có các bản cập nhật và một tính năng mới.

 • Hỗ trợ POST:

  • Mã theo dõi hiện có thể gửi các báo hiệu theo dõi lớn hơn nhiều. Thông thường, beacon được gửi qua các yêu cầu HTTP GET, được giới hạn trong 2048 ký tự bởi một số trình duyệt và proxy. Các yêu cầu vượt quá hạn mức này đã bị loại bỏ nên dữ liệu không bao giờ được đưa vào Google Analytics. Kể từ bản phát hành này, các yêu cầu dài hơn 2.048 ký tự sẽ được gửi qua HTTP POST (không có giới hạn như vậy). Mã theo dõi hiện sẽ hỗ trợ các beacon lên đến 8192 ký tự.

Bản phát hành này bổ sung nhiều dữ liệu hơn vào Nguồn cấp dữ liệu:

Bản cập nhật dữ liệu mới

 • Chúng tôi đã thêm phương diện Thời gian sau đây: ga:dayOfWeek

 • Chúng tôi đã thêm chỉ số Tìm kiếm nội bộ sau đây: ga:percentVisitsWithSearch

 • Các chỉ số Theo dõi sự kiện sau đây đã được thêm:

  • ga:visitsWithEvent
  • ga:eventsPerVisitWithEvent

Những thay đổi sắp tới

Hiện tại, API trả về mã trạng thái 401 cho nhiều vấn đề về việc uỷ quyền. Trong vài tuần tới, trạng thái 401 sẽ được dùng riêng cho các mã thông báo không hợp lệ, giúp nhà phát triển có thể xử lý lỗi ngoại lệ cụ thể này.

Bản phát hành này có các bản sửa lỗi sau.

 • Khắc phục lỗi khiến _addIgnoredOrganic_addIgnoredRef không hoạt động đúng cách trong lần đầu tiên truy cập vào một trang web.
 • Đã khắc phục vấn đề liên quan đến mã theo dõi chạy trên nhiều iframe.

Bản phát hành này chứa:

 • Tính năng mới:
  • Thêm tính năng hỗ trợ cho biến tuỳ chỉnh.
  • Thêm phiên bản NoThumb của thư viện.

Bản phát hành này bổ sung đáng kể dữ liệu vào Nguồn cấp dữ liệu:

Bản cập nhật dữ liệu mới

 • Cách tính ga:visitors đã được thay đổi để trả về số lượng khách truy cập duy nhất trong phạm vi ngày đó, đồng thời hiện hỗ trợ nhiều kết hợp phương diện và chỉ số hơn.

 • 10 phương diện AdWords mới đã được thêm vào: ga:adDistributionNetwork, ga:adMatchType, ga:adMatchedQuery, ga:adPlacementDomain, ga:adPlacementUrl, ga:adFormat, ga:adTargetingType, ga:adTargetingOption, ga:adDisplayUrl, ga:adDestinationUrl.

 • Chỉ số ga:organicSearches đã được thêm vào nhóm chiến dịch.

 • Chỉ số ga:searchResultViews đã được thêm vào nhóm tìm kiếm trang web nội bộ.

 • Chúng tôi đã thêm 3 phương diện mới dựa trên thời gian: ga:nthDay, ga:nthWeek, ga:nthMonth.

 • Các nhóm phương diện và chỉ số đã được thay đổi để phản ánh tốt hơn các tính năng mà chúng đại diện.

Chỉ số được tính mới

Những chỉ số được tính sau đây được lấy từ các phép tính dựa trên chỉ số cơ sở. Lưu ý: Mỗi tên có (n) đều hỗ trợ các giá trị từ 1-20.

 • Dựa trên mục tiêu: ga:costPerConversion, ga:costPerGoalConversion, ga:costPerTransaction, ga:goal(n)AbandonRate, ga:goal(n)Abandons, ga:goal(n)ConversionRate, ga:goalAbandonRateAll, ga:goalAbandonsAll, ga:goalConversionRateAll, ga:goalValueAllPerSearch, ga:goalValuePerVisit.

 • Dựa trên nội dung: ga:entranceBounceRate, ga:visitBounceRate, ga:entranceRate, ga:exitRate, ga:pageviewsPerVisit, ga:avgTimeOnPage, ga:avgTimeOnSite, ga:avgEventValue.

 • Dựa trên kết quả tìm kiếm nội bộ trang web: ga:avgSearchDepth, ga:avgSearchDuration, ga:avgSearchResultViews, ga:searchGoalConversionRateAll, ga:searchGoal(n)ConversionRate, ga:searchExitRate.

 • Dựa trên nền tảng thương mại điện tử: ga:itemsPerPurchase, ga:margin, ga:percentNewVisits, ga:revenuePerItem, ga:revenuePerTransaction, ga:ROI, ga:RPC, ga:totalValue, ga:transactionRevenuePerVisit, ga:transactionsPerVisit.

Bản phát hành này bổ sung một tính năng mới vào Nguồn cấp dữ liệu:

Tính năng mới

 • Một phần tử XML mới đã được thêm vào để cho người dùng biết liệu dữ liệu đã được lấy mẫu hay chưa. true. Phần tử này sẽ luôn trả về cho dù dữ liệu có được lấy mẫu hay không bằng true hoặc false. Thư viện Java và JavaScript cũng đã được cập nhật bằng các phương thức trợ giúp để truy cập vào phần tử này.

Bản phát hành này thường xuyên được bảo trì, bao gồm cả các bản sửa lỗi và tái cấu trúc. Không có thay đổi nào đối với API hoặc chức năng công khai.

Bản phát hành này chứa:

 • Các tính năng mới:

  • Bổ sung tính năng hỗ trợ iOS4

Bản phát hành này khắc phục 2 lỗi:

Sửa lỗi

 • Trước đây, việc thêm toán tử OR vào biểu thức lọc có phương diện (tức là ga:keyword==store,ga:keyword==bar) có thể dẫn đến các giá trị khác với khi mỗi bộ lọc được áp dụng riêng lẻ cho nhiều cụm từ tìm kiếm. Lỗi này đã được khắc phục và việc sử dụng toán tử OR hiện sẽ trả về các giá trị nhất quán.

 • Một số thông báo lỗi API cho các bộ lọc không hợp lệ đã được cập nhật để KHÔNG bao gồm việc liệu đó có phải là bộ lọc phương diện hay chỉ số gây ra lỗi (mặc dù biểu thức lọc thực tế vi phạm sẽ tiếp tục được trả về).

Đây là bản phát hành beta của API Quản lý Google Analytics!

Nguồn cấp dữ liệu mới

Thư viện ứng dụng mới cập nhật

 • API Quản lý đang được phát hành trong cùng một thư viện với API Xuất dữ liệu của Google Analytics. Cả thư viện Google Data Java và JavaScript đều đã được cập nhật. Bạn có thể truy cập mỗi nguồn cấp dữ liệu bằng cách chỉ định URI nguồn cấp dữ liệu thích hợp cho phương thức getManagementFeed() của thư viện.

Tài liệu mới

 • Một phần mới trong tài liệu dành cho nhà phát triển Google Analytics đã được tạo để mô tả cách hoạt động của API Quản lý mới.

Bản phát hành này khắc phục 3 lỗi:

Sửa lỗi

 • Đã khắc phục một sự cố mã hóa trong Thư viện ứng dụng JavaScript. Công cụ theo dõi lỗi của Analytics

 • Lỗi khiến Nguồn cấp dữ liệu tài khoản không trả về khi tên mục tiêu, đường dẫn mục tiêu, giá trị so sánh mục tiêu hoặc loại so sánh mục tiêu được đặt sai hiện đã được khắc phục.

 • Giá trị này không hợp lệ đối với HOẶC một phương diện và chỉ số trong thông số bộ lọc truy vấn Nguồn cấp dữ liệu. Ví dụ: ga:source==google,ga:visits>5. Thông báo lỗi cho truy vấn không hợp lệ này đã được cập nhật thành: Cannot OR dimension filter(s) with metric filter.

Bản phát hành này bổ sung dữ liệu mới và sửa một lỗi:

Tính năng mới

 • 5 phương diện sau đã được thêm vào danh mục mới D8. Adwords:

  • ga:adwordsAdGroupId: tương ứng với AdGroup.id của API AdWords
  • ga:adwordsCampaignId: tương ứng với Campaign.id của API AdWords
  • ga:adwordsCreativeId: tương ứng với Ad.id của API AdWords
  • ga:adwordsCriteriaId: tương ứng với Criterion.id của API AdWords
  • ga:adwordsCustomerId: tương ứng với AccountInfo.customerId của API AdWords

Sửa lỗi

 • Chúng tôi đã khắc phục vấn đề trong đó Nguồn cấp dữ liệu tài khoản sẽ không trả về dữ liệu nếu một trong các hồ sơ có mục tiêu hoặc bước bị định cấu hình sai.

Bản phát hành này chứa các bản sửa lỗi và tính năng dọn dẹp API.

 • Các bản sửa lỗi:

  • Đã sửa lỗi theo dõi sự kiện. Để gọi _trackEvent, bạn không cần gọi trước _initData hoặc _trackPageview nữa.
  • Cập nhật đoạn mã không đồng bộ để có thể đặt đoạn mã đó vào phần đầu trên bất kỳ trang nào mà không gây ra sự cố trong IE 6 và 7. Xem Hướng dẫn theo dõi không đồng bộ cho đoạn mã mới. Cập nhật này diễn ra vào ngày 22/3/2010.
  • Mở rộng cú pháp không đồng bộ để hỗ trợ các phương thức gọi trên đối tượng _gat.
 • Cập nhật các API khởi chạy trình theo dõi để nhất quán với cú pháp không đồng bộ. Cũng ngừng sử dụng các hàm cũ.

  • Thêm hàm _gat._createTracker(opt_account, opt_name). Cho phép đặt tên rồi truy xuất thiết bị theo dõi theo tên.Hãy sử dụng thuộc tính này thay vì _gat._getTracker(account).
  • Thêm _gat._getTrackerByName(name). Truy xuất thiết bị theo dõi theo tên đã đặt.
  • Thêm tracker._getName(). Trả về tên bạn đặt cho trình theo dõi khi trình theo dõi được tạo.
  • Ngừng sử dụng _gaq._createAsyncTracker(account, opt_name). Sử dụng _gat._createTracker thay thế.
  • Ngừng sử dụng _gaq._getAsyncTracker(name). Sử dụng _gat._getTrackerByName thay thế.
 • Hãy xem Tài liệu tham khảo về trình theo dõi để biết thông tin chi tiết về những thay đổi API này.

Bản phát hành này bổ sung một số tính năng mới và sửa một số lỗi:

Tính năng mới

 • Phân đoạn mặc định của iPhone (gaid::-11) đã được nâng cao để báo cáo trên tất cả các thiết bị di động. Mã nhận dạng giống như trước (-11), nhưng bây giờ tên của phân khúc là: Mobile Traffic.

 • Tốc độ lấy mẫu mà API sử dụng hiện giống với giao diện web. Điều này giúp đưa dữ liệu cho các báo cáo được lấy mẫu phù hợp với giao diện web và tăng tính nhất quán giữa hai báo cáo.

 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách hạn mức để đảm bảo rằng tất cả người dùng đều được tiếp cận tài nguyên theo cách công bằng. Vui lòng tham khảo tài liệu về chính sách hạn mức của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Chính sách mới là:

  • Một tài sản web có thể đưa ra tối đa 10.000 yêu cầu mỗi 24 giờ.
  • Một ứng dụng chỉ có thể đưa ra 10 yêu cầu trong khoảng thời gian 1 giây bất kỳ.
  • Một ứng dụng chỉ có thể có 4 yêu cầu đang chờ xử lý tại một thời điểm bất kỳ.
 • Một số quy định hạn chế đối với cách kết hợp phương diện và chỉ số đã được nới lỏng. ga:nextPagePathga:previousPagePath hiện là một phần của nhóm D3. Content. Nhóm D8. Custom Variable hiện được gọi là nhóm D6. Custom Variable. Vui lòng xem hướng dẫn tham khảo cập nhật để biết những cách kết hợp mới này.

Sửa lỗi

 • Chúng tôi đã khắc phục lỗi về cách API báo cáo giá trị confidenceInterval cho các chỉ số. Trước đây, khoảng tin cậy có thể có giá trị INF hoặc một số từ 0 đến 1. Giờ đây, tất cả khoảng tin cậy sẽ có giá trị là INF hoặc một số lớn hơn hoặc bằng 0.

 • ga:itemQuantityga:uniquePurchases trước đó đã được hoán đổi và trả về giá trị của nhau. Hiện tại, các thuộc tính này đã được khắc phục để trả về dữ liệu chính xác.

Ngừng sử dụng Lời nhắc về phương diện và chỉ số

 • Vui lòng ngừng sử dụng những phương diện và chỉ số không được dùng nữa nếu bạn chưa làm như vậy.

Bản phát hành này bổ sung một số tính năng mới:

Bản phát hành này tăng số phiên bản chính lên 2

 • Một số tính năng yêu cầu sử dụng thư viện ứng dụng mới nhất. Chúng tôi chính thức hỗ trợ: JavaJavaScript. Thư viện của bên thứ ba có thể chưa được cập nhật.

  • Phiên bản 2 có thể được yêu cầu bằng cách thêm tiêu đề GData-Version: 2 vào mỗi yêu cầu nguồn cấp dữ liệu hoặc tài khoản. Vui lòng đọc tài liệu để biết thêm chi tiết.
  • Một không gian tên XML mới đã được thêm vào cả nguồn cấp dữ liệu và tài khoản:
   xmlns:ga='http://schemas.google.com/ga/2009'
 • API hiện hỗ trợ giao thức dữ liệu Google phiên bản 2.

Hỗ trợ phân đoạn nâng cao

 • Tham số truy vấn phân đoạn động:

  • ...&segment=dynamic::biểu thức
  • cho phép tạo các phân đoạn nâng cao "nhanh chóng".
  • biểu thức có thể là phương diện hoặc chỉ số bất kỳ và phải tuân theo cú pháp tương tự như bộ lọc.
 • Tham số truy vấn phân khúc mặc định và tùy chỉnh:

  • ...&segment=gaid::số
  • trong đó số là ID tham chiếu đến phân đoạn nâng cao được xác định trong Giao diện web Google Analytics.
  • Bạn có thể tìm thấy mã nhận dạng trong nguồn cấp dữ liệu của tài khoản.
 • Nguồn cấp dữ liệu tài khoản mô tả dữ liệu phân khúc thông qua các phần tử và thuộc tính XML sau:

  • <dxp:segment id="gaid::-3" name="Returning Visitors"></dxp:segment>
  • <dxp:definition>ga:visitorType==Returning Visitor</dxp:definition>
 • Nguồn cấp dữ liệu cũng cung cấp phần tử XML cho biết liệu một phân khúc có được áp dụng trong yêu cầu API hay không.

 • Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết về phân đoạn nâng cao trong tài liệu của chúng tôi.

Đã có dữ liệu mục tiêu mới

 • Các mục tiêu đích đến và loại tương tác có sẵn trong nguồn cấp dữ liệu tài khoản:

  • <ga:goal active="true" name="Completing Order" number="1" value="10.0"></ga:goal>
  • <ga:destination expression="/purchaseComplete.html" matchtype="regex" step1required="false" casesensitive="false"></ga:destination>
  • <ga:step number="1" name="Login" path="/login.html"></ga:step>
  • <ga:engagement comparison=">" thresholdvalue="300" type="timeOnSite"></ga:engagement>
 • 48 chỉ số mục tiêu mới đã được thêm cho các mục tiêu từ 5 đến 20. Tất cả đều tuân theo quy ước goal(n)Completions, trong đó (n) là một số từ 1 đến 20.

  • ga:goal(n)Completions
  • ga:goal(n)Starts
  • ga:goal(n)Value
 • GoalCompletionAll, GoalStartsAllGoalValueAll đã được cập nhật để tính cho dữ liệu mục tiêu mới.

Dữ liệu biến tuỳ chỉnh mới

 • Tất cả biến tuỳ chỉnh mà từng hồ sơ thu thập đều đã được thêm dưới dạng phần tử XML mới vào nguồn cấp dữ liệu tài khoản:

  • <ga:customvariable index="1" name="category" scope="visitor"></ga:customvariable>
 • 10 phương diện mới đã được thêm vào cho biến tùy chỉnh. Chúng tuân theo quy ước customVar(n), trong đó (n) có thể là một số từ 1 đến 5.

  • ga:customVarName(n)
  • ga:customVarValue(n)

Các phương diện và chỉ số không dùng nữa sẽ bị xoá!

 • Vui lòng ngừng sử dụng những phương diện và chỉ số không được dùng nữa nếu bạn chưa làm như vậy. Các API này sẽ sớm bị xoá và sẽ trả về lỗi qua API nếu có yêu cầu.

  • ga:countOfVisits
  • ga:countOfVisitsToATransaction
  • ga:sourceMedium
  • ga:percentNewVisits
 • Các phương diện sau đây đã được đổi tên:

  • ga:countOfVisits đổi tên thành ga:visitCount
  • ga:countOfVisitsToATransaction đổi tên thành ga:visitsToTransaction

Bản phát hành này chứa nội dung cập nhật cho danh sách công cụ tìm kiếm mặc định và các hàm mới để kiểm soát thời gian chờ cookie. Ngoài ra, đoạn mã GA không đồng bộ được khởi chạy giúp giảm tác động đến độ trễ ga.js trên trang.

 • Đã cập nhật danh sách công cụ tìm kiếm mặc định

  • Đã thêm công cụ tìm kiếm Naver, Eniro và Daum.
  • Đã xoá Looksmart, Gigablast, Club-Internet, Netsprint, Intera, Nostrum và Ilse khỏi danh sách.
 • Thêm các hàm để kiểm soát thời gian hết hạn cookie cho tất cả cookie đã lưu trữ. Ngừng sử dụng các hàm hết thời gian chờ cookie hiện tại. Hãy xem tài liệu về API JS để biết thêm thông tin chi tiết.

  • _setVisitorCookieTimeout(cookieTimeoutMillis) thay thế hàm _setCookiePersistence.
  • _setSessionCookieTimeout(cookieTimeoutMillis) thay thế hàm _setSessionTimeout.
  • _setCampaignCookieTimeout(cookieTimeoutMillis) thay thế hàm _setCookieTimeout.
 • Phát hành đoạn mã GA không đồng bộ. Hãy xem tài liệu về cách dùng thử.

 • Ngừng sử dụng hàm _setVar. Tính năng Biến tuỳ chỉnh thay thế _setVar. Hãy xem tài liệu để biết thêm thông tin chi tiết.

Bản phát hành này chứa:

 • Đã thêm hàm mới để truy xuất biến tùy chỉnh cấp khách truy cập. Hãy xem tài liệu về hàm để biết thêm thông tin chi tiết.

  • _getVisitorCustomVar(index)
 • Thay vì chờ window.onload, nội dung Lớp phủ trang được tải ngay khi ga.js được thực thi.

Bản phát hành này có một tính năng mới:

 • Thêm tham số boolean không bắt buộc vào hàm _addOrganic để chỉ định xem các nguồn không phải trả tiền mới được thêm vào đầu hay cuối danh sách nguồn không phải trả tiền. Hãy xem tài liệu để biết thêm chi tiết.

  • _addOrganic(newOrganicEngine, newOrganicKeyword, opt_prepend)

Bản phát hành này thường xuyên bảo trì để cải thiện hiệu suất và tái cấu trúc. Không có thay đổi nào đối với API hoặc chức năng công khai.

Bản phát hành này bổ sung các tính năng mới và không dùng một số chức năng cũ nữa:

 • Các phương diện và chỉ số sau đây hiện đã ngừng hoạt động. Sau một tháng nữa, chúng tôi sẽ xoá vĩnh viễn các nội dung này khỏi API của mình. Hãy nhớ cập nhật mã của bạn để các ứng dụng của bạn không bị lỗi:

  • ga:countOfVisits
  • ga:countOfVisitsToATransaction
  • ga:sourceMedium
  • ga:percentNewVisits
 • Các Phương diện sau đây đã được đổi tên:

  • ga:countOfVisits hiện là ga:visitCount
  • ga:countOfVisitsToATransaction hiện là ga:visitsToTransaction
 • Giờ đây, tất cả dữ liệu Theo dõi sự kiện được hiển thị dưới dạng 2 nhóm mới:

  D7. Sự kiện (Phương diện) * ga:eventCategory * ga:eventAction * ga:eventLabel

  M7. Sự kiện (Chỉ số) * ga:eventValue * ga:totalEvents * ga:uniqueEvents

 • Giờ đây, dữ liệu điều hướng tổng thể trên trang web được hiển thị thông qua các phương diện sau:

  D6. Navigation * ga:previousPagePath * ga:nextPagePath

 • Phương diện điều hướng trang đích hiện được hiển thị thông qua các phương diện sau:

  D3. Nội dung * ga:landingPagePath * ga:secondPagePath

 • Độ dài tối đa của biểu thức chính quy trong tham số truy vấn bộ lọc của Nguồn cấp dữ liệu đã tăng từ 32 lên 128 ký tự.

 • Báo cáo Thời lượng truy cập (được tìm thấy thông qua giao diện người dùng trong Khách truy cập -> Độ trung thành của khách truy cập) giờ đây được hiển thị thông qua thứ nguyên mới:

  • ga:visitLength

Bản phát hành này sửa nhiều lỗi và cải thiện hiệu suất:

 • Mã hoá đúng cách cho cụm từ tìm kiếm đối với kết quả tìm kiếm tự nhiên, thông tin về đường dẫn trang web cho (utmp) và giá trị do người dùng xác định khi được sử dụng cùng với tính năng trình liên kết (ví dụ: hàm _link_linkByPost).
 • Công cụ tìm kiếm Rambler được bổ sung vào danh sách tìm kiếm cơ bản
 • Phân tích cú pháp của kết quả tìm kiếm không phải trả tiền được chỉnh sửa cho công cụ tìm kiếm http://kvasir.no
 • Các công cụ tìm kiếm không phải trả tiền mới do người dùng xác định hiện được thêm vào đầu danh sách
 • Xoá hàm _trackEvent(action, label, value) không dùng nữa và thay thế bằng _trackEvent(category, action, label, value)
 • URL giới thiệu giờ đây được lưu trữ dưới dạng phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ: www.domain.com/PaGe.HtMl sẽ được báo cáo kèm theo thông tin về chữ hoa chữ thường.
 • Đã thêm giới hạn ký tự là 1200 cho kích thước mã thông báo GASO.
 • Hàm mới đã được thêm để cho phép ghi đè thời gian chờ mặc định cho cookie: _setCookiePersistence(timeout)

Bản phát hành này cập nhật API Xuất dữ liệu của Google Analytics như sau:

 • Một số quy định hạn chế đối với cách kết hợp phương diện và chỉ số đã được nới lỏng. Giờ đây, bạn có thể truy vấn hầu hết phương diện cấp khách truy cập và nội dung cùng nhau, ví dụ: ga:pagePathga:source hiện là tổ hợp hợp lệ. Vui lòng xem hướng dẫn tham khảo đã cập nhật cho các kết hợp mới này: http://code.google.com/apis/analytics/docs/gdata/gdataReferenceValidCombos.html

 • Tổng số hàng có thể được yêu cầu trong một yêu cầu đã tăng lên 10.000. Số hàng mặc định được trả về vẫn là 1.000, nhưng bạn hiện có thể tăng số hàng này bằng cách đặt tham số truy vấn max-results.

 • Nguồn cấp dữ liệu tài khoản hiện trả về hai phần tử dữ liệu mới cho mỗi Mã bảng (đơn vị tiền tệ và múi giờ).
  <dxp:property name="ga:currency" value="USD"></dxp:property>
  <dxp:property name="ga:timezone" value="America/Los_Angeles"></dxp:property>

 • Chúng tôi hiện đang thực thi yêu cầu về việc truy vấn dữ liệu phải bao gồm ít nhất một chỉ số hợp lệ.

 • Tất cả thay đổi trước đây về việc ngừng sử dụng đã có hiệu lực.

Bản phát hành này sẽ xoá các tính năng không dùng nữa khỏi phiên bản thử nghiệm riêng tư của chúng tôi:

 • Các yêu cầu nguồn cấp dữ liệu tài khoản sẽ không còn hỗ trợ tên người dùng trong các yêu cầu đó. Thay vào đó, API này sẽ chỉ chấp nhận các yêu cầu có định dạng sau:
  https://www.google.com/analytics/feeds/accounts/default

 • Các chỉ số sau đây đang bị xoá và không hoạt động nữa. Thay vào đó, chúng tôi đã cung cấp hướng dẫn về cách tính các giá trị này tại đây: http://code.google.com/apis/analytics/docs/gdata/gdataReferenceCommonCalculations.html

  • ga:avgPageDuration
  • ga:avgPageviews
  • ga:avgSessionTime
  • ga:bounceRate
  • ga:exitRate
  • ga:costPerConversion
  • ga:costPerGoalConversion
  • ga:costPerTransaction
  • ga:revenuePerClick
  • ga:revenuePerTransaction
  • ga:revenuePerVisit
  • ga:a“ huỷ kênhs 1 ”
  • ga:aidFunnels2
  • ga:apromoteFunnels3
  • ga:a/?hl=vi phễu4
  • ga:goalConversionRate
  • ga:mục tiêuLượt chuyển đổitỷ lệ 1
  • ga:mục tiêu tỷ lệ chuyển đổi2
  • ga:mục tiêuLượt chuyển đổitỷ lệ3
  • ga:mục tiêu tỷ lệ chuyển đổi4
  • ga:goalValuePerVisit
 • Các phương diện và chỉ số sau đây đã được đổi tên. Các tên cũ sẽ không hoạt động nữa. Vui lòng xác minh rằng bạn đang sử dụng tên chính thức trong tài liệu của chúng tôi ở đây: http://code.google.com/apis/analytics/docs/gdata/gdataReferenceDimensionsMetrics.html

  Phương diện * ga:subContinent

  *1Mục tiêu:mục tiêu:mục tiêu:mục tiêu hoàn thành