Google cam kết thúc đẩy sự bình đẳng chủng tộc cho các cộng đồng Người da đen. Xem cách thực hiện.

Điều khoản dịch vụ

Việc bạn sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phải tuân theo các điều khoản điều chỉnh việc bạn sử dụng AdMob.