Korzystanie z interfejsów API specyficznych dla sieci

Sieci zapośredniczenia mogą udostępniać interfejsy API we własnych pakietach SDK na Androida i iOS, które umożliwiają dalsze dostosowywanie reklam. Te interfejsy API możesz wywoływać w kodzie dart, używając kanału platformy.

Z przykładu poniżej dowiesz się, jak wywoływać interfejsy API prywatności w pakietach SDK AppLovin na Androida i iOS za pomocą Dart.

Utwórz kanał metody w dart

W kodzie darta utwórz kanał metody:

/// Wraps a method channel that makes calls to AppLovin privacy APIs.
class MyMethodChannel {
 final MethodChannel _methodChannel =
   MethodChannel('com.example.mediationexample/mediation-channel');

 /// Sets whether the user is age restricted in AppLovin.
 Future<void> setAppLovinIsAgeRestrictedUser(bool isAgeRestricted) async {
  return _methodChannel.invokeMethod(
   'setIsAgeRestrictedUser',
   {
    'isAgeRestricted': isAgeRestricted,
   },
  );
 }

 /// Sets whether we have user consent for the user in AppLovin.
 Future<void> setHasUserConsent(bool hasUserConsent) async {
  return _methodChannel.invokeMethod(
   'setHasUserConsent',
   {
    'hasUserConsent': hasUserConsent,
   },
  );
 }
}

Modyfikowanie kodu Androida

Skonfiguruj kanał metody, aby wykonywać wywołania interfejsu API do pakietu SDK AppLovin na Androidzie:

public class MainActivity extends FlutterActivity {
 private static final String CHANNEL_NAME =
  "com.example.mediationexample/mediation-channel";

 @Override
 public void configureFlutterEngine(@NonNull FlutterEngine flutterEngine) {
  super.configureFlutterEngine(flutterEngine);

  // Set up a method channel for calling APIs in the AppLovin SDK.
  new MethodChannel(flutterEngine.getDartExecutor().getBinaryMessenger(), CHANNEL)
    .setMethodCallHandler(
     (call, result) -> {
      switch (call.method) {
       case "setIsAgeRestrictedUser":
        AppLovinPrivacySettings.setIsAgeRestrictedUser(call.argument("isAgeRestricted"), context);
        result.success(null);
        break;
       case "setHasUserConsent":
        AppLovinPrivacySettings.setHasUserConsent(call.argument("hasUserConsent"), context);
        result.success(null);
        break;
       default:
        result.notImplemented();
        break;
      }
     }
    );
 }
}

Modyfikowanie kodu iOS

Skonfiguruj kanał metody, aby wykonywać wywołania interfejsu API do pakietu SDK AppLovin na iOS:

@implementation AppDelegate

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
  didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
 [GeneratedPluginRegistrant registerWithRegistry:self];

 // Set up a method channel for calling methods in 3P SDKs.
 FlutterViewController* controller = (FlutterViewController*)self.window.rootViewController;

 FlutterMethodChannel* methodChannel = [FlutterMethodChannel
                     methodChannelWithName:@"com.example.mediationexample/mediation-channel"
                     binaryMessenger:controller.binaryMessenger];
 [methodChannel setMethodCallHandler:^(FlutterMethodCall* call, FlutterResult result) {
  if ([call.method isEqualToString:@"setIsAgeRestrictedUser"]) {
   [ALPrivacySettings setIsAgeRestrictedUser:call.arguments[@"isAgeRestricted"]];
   result(nil);
  } else if ([call.method isEqualToString:@"setHasUserConsent"]) {
   [ALPrivacySettings setHasUserConsent:call.arguments[@"hasUserConsent"]];
   result(nil);
  } else {
   result(FlutterMethodNotImplemented);
  }
 }];
}
@end

Używaj MethodChannel w Dart

Teraz możesz używać MyMethodChannel do wywoływania z Dart interfejsów API prywatności AppLovin:

/// An example widget for the home page of your app.
class HomePage extends StatefulWidget {
 @override
 _HomePageState createState() => _HomePageState();
}

class _HomePageState extends State<HomePage> {
 
 // Keep a reference to your MyMethodChannel.
 static MyMethodChannel platform = MyMethodChannel();
 
 @override
 void initState() {
  super.initState();

  _updateAppLovinSettingsAndLoadAd();
 }
 
 Future<void> _updateAppLovinSettingsAndLoadAd() async {
  // Update the AppLovin settings before loading an ad.
  await platform.setAppLovinIsAgeRestrictedUser(true);
  await platform.setHasUserConsent(false);
  _loadAd();
 }
 
 void _loadAd() {
  // TODO: Load an ad.
 };

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  // TODO: Build your widget.
 }
}

Więcej informacji o interfejsach API obsługiwanych przez inne sieci znajdziesz w dokumentacji Androida i iOS.