Nhắm mục tiêu

Hướng dẫn này giải thích cách cung cấp thông tin nhắm mục tiêu cho một yêu cầu quảng cáo.

Điều kiện tiên quyết

RequestConfiguration

RequestConfiguration là một cấu trúc thu thập thông tin nhắm mục tiêu sẽ được áp dụng toàn cầu thông qua hàm chung SetRequestConfiguration().

Để cập nhật cấu hình của yêu cầu, trước tiên, hãy lấy cấu hình hiện tại, thực hiện mọi nội dung cập nhật mong muốn và đặt cấu hình như sau:

 firebase::gma::RequestConfiguration retrieved_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 // .. apply your changes, then:

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

Chế độ cài đặt hướng tới trẻ em

Nhằm tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA), chúng tôi cung cấp cho bạn một chế độ cài đặt có tên là "thẻ được dành cho trẻ em". Bằng việc đặt thẻ này, bạn xác nhận rằng thông báo này là chính xác và bạn được uỷ quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu ứng dụng. Bạn hiểu rằng việc sử dụng chế độ cài đặt này sai mục đích có thể khiến Tài khoản Google của bạn bị chấm dứt.

Là nhà phát triển ứng dụng, bạn có thể cho biết liệu bạn có muốn Google xem nội dung của mình là dành cho trẻ em hay không khi bạn đưa ra yêu cầu quảng cáo. Nếu bạn cho biết rằng bạn muốn Google coi nội dung của mình là hướng tới trẻ em, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để tắt quảng cáo IBA và quảng cáo tái tiếp thị trên yêu cầu quảng cáo đó.

Bạn có thể định cấu hình chế độ cài đặt này bằng cách chỉ định thành phần tag_for_child_directed_treatment của cấu trúc RequestConfiguration cho một trong các giá trị được liệt kê sau:

 • Chỉ định RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment cho RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentTrue để cho biết rằng bạn muốn Google xem nội dung của bạn là hướng tới trẻ em theo COPPA.
 • Chỉ định RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment cho RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentFalse để cho biết rằng bạn không muốn nội dung của mình được xem là hướng tới trẻ em theo COPPA.
 • Chỉ định RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment cho RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentUnspecifiednếu bạn không muốn cho biết cách bạn muốn Google xử lý nội dung của bạn theo COPPA trong các yêu cầu quảng cáo.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn Google coi nội dung của bạn là hướng tới trẻ em nhằm tuân thủ COPPA:

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.tag_for_child_directed_treatment =
  firebase::RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentTrue;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

Khi đặt thẻ này, bạn xác nhận rằng thông báo này là chính xác và bạn được uỷ quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu ứng dụng. Bạn hiểu rằng việc sử dụng chế độ cài đặt này sai mục đích có thể khiến Tài khoản Google của bạn bị chấm dứt.

Bạn có thể đánh dấu các yêu cầu quảng cáo của mình để áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Tính năng này được thiết kế để giúp bạn dễ dàng tuân thủ Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR). Xin lưu ý rằng bạn có thể phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khác theo GDPR. Vui lòng xem lại hướng dẫn của Liên minh Châu Âu và tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý của bạn. Vui lòng lưu ý rằng các công cụ của Google được thiết kế để tạo điều kiện cho việc tuân thủ và không miễn trừ nghĩa vụ cho bất kỳ nhà xuất bản cụ thể nào theo luật. Tìm hiểu thêm về những ảnh hưởng của GDPR đối với nhà xuất bản.

Khi sử dụng tính năng này, thông số Thẻ cho người dùng dưới độ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản ở Châu Âu (TFUA) sẽ được đưa vào yêu cầu quảng cáo. Thông số này vô hiệu hóa hoạt động quảng cáo được cá nhân hóa (bao gồm cả hoạt động tiếp thị lại) đối với tất cả các yêu cầu quảng cáo. Thông số này cũng vô hiệu hóa các yêu cầu đối với nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, chẳng hạn như pixel đo lường quảng cáo và máy chủ quảng cáo bên thứ ba.

Giống như chế độ cài đặt hướng tới trẻ em, trong RequestConfiguration có một thành phần để định cấu hình tham số TFUA: tag_for_under_age_of_consent. Thông số này có thể được định cấu hình bằng các giá trị liệt kê sau:

 • Chỉ định RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent cho RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentTrue để cho biết rằng bạn muốn yêu cầu quảng cáo áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA).
 • Chỉ định RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent cho RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentFalse để cho biết rằng bạn muốn yêu cầu quảng cáo không áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA).
 • Chỉ định RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent cho RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentUnspecified để cho biết rằng bạn chưa chỉ định liệu yêu cầu quảng cáo có áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) hay không.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn đưa TFUA vào yêu cầu quảng cáo:

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.tag_for_under_age_of_consent =
  firebase::RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentTrue;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

Bạn không được đặt đồng thời các thẻ để bật Chế độ cài đặt hướng tới trẻ em và Người dùng dưới Độ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản thành true. Nếu có, chế độ cài đặt hướng tới trẻ em sẽ được ưu tiên.

Lọc nội dung quảng cáo

Các ứng dụng có thể đặt mức phân loại nội dung quảng cáo tối đa cho các yêu cầu quảng cáo thông qua RequestConfiguration::max_ad_content_rating field. Quảng cáo AdMob được trả về khi định cấu hình này có mức phân loại nội dung ở mức đó hoặc thấp hơn. Các giá trị có thể có cho trường hợp này được dựa trên cách phân loại nhãn nội dung kỹ thuật số và phải là một trong các giá trị được liệt kê sau:

 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingG
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingPG
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingT
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingMA

Mã sau đây định cấu hình một cấu trúc RequestConfiguration để chỉ định rằng nội dung quảng cáo được trả về phải tương ứng với thông tin chỉ định nhãn nội dung kỹ thuật số không cao hơn G:

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.max_ad_content_rating =
  firebase::RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingG;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

AdRequest

Đối tượng AdRequest thu thập thông tin nhắm mục tiêu sẽ được gửi cùng với yêu cầu quảng cáo.

URL nội dung

Khi yêu cầu quảng cáo, các ứng dụng có thể chuyển URL của nội dung mà ứng dụng đang phân phát. Điều này cho phép tính năng nhắm mục tiêu theo từ khoá kết hợp quảng cáo với nội dung.

Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn yêu cầu một quảng cáo trong khi hiển thị nội dung từ https://www.example.com, thì bạn có thể chuyển URL này để nhắm mục tiêu các từ khoá có liên quan:

 // AdRequest with content URL:
 firebase::admob::AdRequest ad_request(/*content_url=*/"https://www.example.com");

 // AdRequest without content URL:
 firebase::admob::AdRequest ad_request();