การกำหนดเป้าหมาย

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

คําแนะนํานี้จะอธิบายวิธีให้ข้อมูลการกําหนดเป้าหมายสําหรับคําขอโฆษณา

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

RequestConfiguration

RequestConfiguration เป็นโครงสร้างที่รวบรวมข้อมูลการกําหนดเป้าหมายที่จะนําไปใช้ทั่วโลกผ่านฟังก์ชัน SetRequestConfiguration() ทั่วโลก

หากต้องการอัปเดตการกําหนดค่าคําขอ ให้มองหาการกําหนดค่าปัจจุบันก่อน ดําเนินการอัปเดตที่ต้องการ แล้วตั้งค่าดังนี้

 firebase::gma::RequestConfiguration retrieved_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 // .. apply your changes, then:

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

การตั้งค่าที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย

สําหรับวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA) จะมีการตั้งค่าที่เรียกว่า "แท็กสําหรับการดูแลให้เหมาะสมกับเด็ก" การตั้งค่าแท็กนี้ถือว่าคุณรับรองว่าการแจ้งเตือนนี้ถูกต้องและคุณได้รับอนุญาตให้ดําเนินการในนามของเจ้าของแอป คุณเข้าใจว่าการละเมิดการตั้งค่านี้อาจส่งผลให้มีการสิ้นสุดการใช้งานบัญชี Google ของคุณ

ในฐานะนักพัฒนาแอป คุณระบุได้ว่าต้องการให้ Google ปฏิบัติต่อเนื้อหาให้เด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือไม่เมื่อคุณส่งคําขอโฆษณา หากคุณระบุว่าต้องการให้ Google ปฏิบัติต่อเนื้อหาของคุณว่ามีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย เราจะดําเนินการเพื่อปิดใช้ IBA และโฆษณารีมาร์เก็ตติ้งในคําขอโฆษณานั้น

กําหนดการตั้งค่านี้ได้โดยมอบหมายโครงสร้าง tag_for_child_directed_treatment ของสมาชิก RequestConfiguration ให้กับค่าที่ระบุค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • กําหนด RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment ให้กับ RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentTrue เพื่อระบุว่าต้องการให้เนื้อหาที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ COPPA
 • กําหนด RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment ให้ RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentFalse เพื่อระบุว่าไม่ต้องการให้เนื้อหาของคุณมีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ COPPA
 • กําหนด RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment ให้กับ RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentUnspecifiedหากคุณไม่ต้องการระบุว่าคุณต้องการให้เนื้อหาได้รับการปฏิบัติอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับ COPPA ในคําขอโฆษณา

ตัวอย่างต่อไปนี้ระบุว่าต้องการให้เนื้อหามีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ COPPA

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.tag_for_child_directed_treatment =
  firebase::RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentTrue;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

การตั้งค่าแท็กนี้แสดงว่าคุณรับรองว่าการแจ้งเตือนนี้ถูกต้องและคุณได้รับอนุญาตให้ดําเนินการในนามของเจ้าของแอป คุณเข้าใจว่าการละเมิดการตั้งค่านี้อาจส่งผลให้มีการสิ้นสุดการใช้งานบัญชี Google ของคุณ

คุณทําเครื่องหมายให้กับคําขอโฆษณาเพื่อรับการปฏิบัติสําหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่มีอายุต่ํากว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้ ฟีเจอร์นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ได้สะดวก อย่างไรก็ตาม คุณอาจมีภาระหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆ ภายใต้ GDPR ด้วย โปรดอ่านคําแนะนําของสหภาพยุโรปและปรึกษากับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณ โปรดทราบว่าเครื่องมือของ Google ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ได้สะดวก และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของผู้เผยแพร่โฆษณารายใดภายใต้กฎหมาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของ GDPR ที่มีต่อผู้เผยแพร่โฆษณา

เมื่อใช้ฟีเจอร์นี้ ระบบจะรวมแท็กสําหรับผู้ใช้ที่อายุต่ํากว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้ในยุโรป (TFUA) ไว้ในคําขอโฆษณา พารามิเตอร์นี้จะปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้และรีมาร์เก็ตติ้งสําหรับคําขอโฆษณาทั้งหมด ทั้งยังปิดใช้คําขอที่ส่งไปยังผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สาม เช่น พิกเซลการวัดผลโฆษณาและเซิร์ฟเวอร์โฆษณาบุคคลที่สาม

เช่นเดียวกับการตั้งค่าที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย จะมีสมาชิกใน RequestConfiguration สําหรับการกําหนดค่าพารามิเตอร์ TFUA: tag_for_under_age_of_consent ซึ่งอาจกําหนดค่าด้วยค่าที่แจกแจงต่อไปนี้

 • กําหนด RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent ให้ RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentTrue เพื่อระบุว่าคุณต้องการให้คําขอโฆษณาได้รับการดูแลสําหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่มีอายุต่ํากว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้
 • กําหนด RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent ให้กับ RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentFalse เพื่อระบุว่าคุณไม่ต้องการให้ คําขอโฆษณาไม่ได้รับการปฏิบัติสําหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่มีอายุต่ํากว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้
 • กําหนด RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent ให้ RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentUnspecified เพื่อระบุว่าคุณไม่ได้ระบุว่าคําขอโฆษณาควรได้รับการดูแลสําหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่มีอายุต่ํากว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้หรือไม่

ตัวอย่างต่อไปนี้ระบุว่าต้องการให้ TFUA รวมอยู่ในคําขอโฆษณา

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.tag_for_under_age_of_consent =
  firebase::RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentTrue;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

แท็กเพื่อเปิดใช้การตั้งค่าที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย และผู้ใช้ที่อายุต่ํากว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้ไม่ควรตั้งค่าเป็น "จริง" พร้อมกัน หากใช่ การตั้งค่าการดูแลให้เหมาะสมกับเด็กจะมีความสําคัญเหนือกว่า

การกรองเนื้อหาโฆษณา

แอปตั้งค่าการจัดประเภทเนื้อหาโฆษณาสูงสุดสําหรับคําขอโฆษณาผ่าน RequestConfiguration::max_ad_content_rating field โฆษณา AdMob ที่กลับมาเมื่อกําหนดค่านี้จะได้รับการจัดประเภทเนื้อหาที่ระดับหรือต่ํากว่าระดับนั้น ค่าที่เป็นไปได้สําหรับการจัดประเภทนี้อิงตามการจัดประเภทป้ายกํากับเนื้อหาดิจิทัล และต้องเป็นค่าแจกแจงค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingG
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingPG
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingT
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingMA

โค้ดต่อไปนี้กําหนดค่าโครงสร้าง RequestConfiguration เพื่อระบุว่าเนื้อหาโฆษณาที่แสดงผลควรสอดคล้องกับการระบุป้ายกํากับเนื้อหาดิจิทัลที่ไม่สูงกว่า G

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.max_ad_content_rating =
  firebase::RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingG;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

AdRequest

ออบเจ็กต์ AdRequest รวบรวมข้อมูลการกําหนดเป้าหมายที่จะส่งไปพร้อมกับคําขอโฆษณา

URL เนื้อหา

เมื่อขอโฆษณา แอปอาจส่ง URL ของเนื้อหาที่แสดง ซึ่งจะเปิดใช้การกําหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ดเพื่อจับคู่โฆษณากับเนื้อหา

เช่น หากแอปขอโฆษณาขณะแสดงเนื้อหาจาก https://www.example.com คุณสามารถส่ง URL นี้เพื่อกําหนดเป้าหมายคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องได้

 // AdRequest with content URL:
 firebase::admob::AdRequest ad_request(/*content_url=*/"https://www.example.com");

 // AdRequest without content URL:
 firebase::admob::AdRequest ad_request();