Google Mobile Ads SDK

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

Google Mobile Ads C++ SDK، کیت توسعه نرم افزاری iOS و Android Ads Google Mobile را پوشش می دهد و فقط در آن پلتفرم ها در دسترس است.

استفاده شما از Google Mobile Ads SDK توسط شرایط خدمات سایت توسعه دهندگان Google کنترل می شود.

برای نصب این SDK، به راهنمای شروع به کار تبلیغات ++ Google Mobile Ads مراجعه کنید.

،

Google Mobile Ads C++ SDK، کیت توسعه نرم افزاری iOS و Android Ads Google Mobile را پوشش می دهد و فقط در آن پلتفرم ها در دسترس است.

استفاده شما از Google Mobile Ads SDK توسط شرایط خدمات سایت توسعه دهندگان Google کنترل می شود.

برای نصب این SDK، به راهنمای شروع به کار تبلیغات ++ Google Mobile Ads مراجعه کنید.

،

Google Mobile Ads C++ SDK، کیت توسعه نرم افزاری iOS و Android Ads Google Mobile را پوشش می دهد و فقط در آن پلتفرم ها در دسترس است.

استفاده شما از Google Mobile Ads SDK توسط شرایط خدمات سایت توسعه دهندگان Google کنترل می شود.

برای نصب این SDK، به راهنمای شروع به کار تبلیغات ++ Google Mobile Ads مراجعه کنید.