REST Resource: urlInspection.index

Tài nguyên

Tài nguyên để nhận hoặc đặt thông tin về URL trong tài sản của bạn trong chỉ mục của Google.

Phương pháp

inspect

Kiểm tra chỉ mục.