REST Resource: urlInspection.index

Tài nguyên

Các tài nguyên để lấy hoặc đưa thông tin về các URL trong tài sản của bạn vào Chỉ mục của Google.

Phương thức

inspect

Kiểm tra chỉ mục.