Sites: list

Yêu cầu uỷ quyền

Liệt kê các trang web của người dùng trong Search Console. Thử ngay.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites

Ủy quyền

Yêu cầu này yêu cầu uỷ quyền có ít nhất một trong các phạm vi sau (đọc thêm về xác thực và cấp phép).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly
https://www.googleapis.com/auth/webmasters

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
  "siteEntry": [
    sites Resource
  ]
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
siteEntry[] list Chứa thông tin về cấp độ quyền của trang web trong Search Console. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quyền trong Search Console.

Hãy dùng thử!

Hãy dùng API Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.