Sites: add

Yêu cầu uỷ quyền

Thêm một trang web vào tập hợp trang web của người dùng trong Search Console. Thử ngay.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

PUT https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/siteUrl

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
siteUrl string URL của tài sản cần thêm. Ví dụ: http://www.example.com/ (đối với Tài sản có tiền tố URL) hoặc sc-domain:example.com (đối với Tài nguyên miền)

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép nếu có phạm vi sau (đọc thêm về quy trình xác thực và cấp phép).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/webmasters

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi trống.

Hãy dùng thử!

Hãy dùng API Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.