Sitemaps: get

Yêu cầu uỷ quyền

Truy xuất thông tin về một sơ đồ trang web cụ thể. Thử ngay.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/siteUrl/sitemaps/feedpath

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
feedpath string URL của sơ đồ trang web thực tế. Ví dụ: http://www.example.com/sitemap.xml
siteUrl string URL của tài sản như được xác định trong Search Console. Ví dụ: http://www.example.com/ (Tài sản tiền tố URL), hoặc sc-domain:example.com (Tài sản Miền).

Ủy quyền

Yêu cầu này yêu cầu uỷ quyền có ít nhất một trong các phạm vi sau (đọc thêm về xác thực và cấp phép).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly
https://www.googleapis.com/auth/webmasters

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyên Sơ đồ trang web trong nội dung phản hồi.

Hãy dùng thử!

Hãy dùng API Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.