Truy vấn dữ liệu phân tích của Google Tìm kiếm

Bạn có thể chạy truy vấn trên dữ liệu Google Tìm kiếm để xem tần suất xuất hiện của tài sản của bạn trong kết quả của Google Tìm kiếm, với những cụm từ tìm kiếm nào, từ máy tính hay điện thoại thông minh, v.v. Bạn có thể sử dụng kết quả để cải thiện hiệu suất tìm kiếm cho tài sản của mình, ví dụ:

 • Xem cách lưu lượng tìm kiếm của bạn thay đổi theo thời gian, nguồn gốc của lưu lượng tìm kiếm và những cụm từ tìm kiếm nào có nhiều khả năng sẽ hiển thị tài sản của bạn.
 • Tìm hiểu truy vấn nào được thực hiện trên điện thoại thông minh và sử dụng thông tin này để cải thiện việc nhắm mục tiêu trên thiết bị di động.
 • Xem trang nào có tỷ lệ nhấp cao nhất (và thấp nhất) trong kết quả tìm kiếm của Google.

Dữ liệu về cụm từ tìm kiếm được hiển thị bằng phương thức searchanalytics.query(). Phương thức query() hiển thị tất cả dữ liệu có trong Báo cáo hiệu suất trong Search Console. Trước khi chạy bất kỳ truy vấn nào, bạn nên đọc tài liệu báo cáo Phân tích tìm kiếm để tìm hiểu ý nghĩa của việc dữ liệu bị lộ.

Trang này cho biết cách thực hiện các truy vấn phổ biến với các tham số yêu cầu khác nhau.

Bắt đầu

Xác minh sự hiện diện của dữ liệu

Trước khi chạy truy vấn, trước tiên bạn nên kiểm tra sự hiện diện của dữ liệu trong phạm vi thời gian đó. Bỏ qua bộ lọc, sắp xếp, giới hạn hàng và bất kỳ thông số nào khác ngoại trừ ngày bắt đầu, ngày kết thúc và "ngày" làm phương diện duy nhất.

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['date']
 }

Kết quả

python search_analytics_api_sample.py 'https://www.example.com/' '2015-05-01' '2015-05-15'
Available dates:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
2015-05-01            22823.0      373911.0   0.0610385893969    8.1829472789
2015-05-02            16075.0      299718.0   0.0536337490574    8.14173322924
2015-05-03            18794.0      337759.0   0.055643224903    8.07772405769
2015-05-04            31894.0      468076.0   0.0681385074219    7.4104611217
2015-05-05            34392.0      482919.0   0.071216912153    7.20689805123
2015-05-06            35650.0      484353.0   0.0736033430164    7.11683214515
2015-05-07            33994.0      465812.0   0.0729779395979    6.91755472165
2015-05-08            27328.0      413007.0   0.0661683700276    7.22172747677
2015-05-09            16637.0      297302.0   0.0559599329974    8.01876206685
2015-05-10            19167.0      332607.0   0.0576265682923    7.87882696395
2015-05-11            35358.0      499888.0   0.070731843933    7.11701821208
2015-05-12            35952.0      486583.0   0.073886675038    6.80677294521
2015-05-13            34417.0      480777.0   0.071586203167    6.86552185317
2015-05-14            32029.0      457187.0   0.0700566726525    6.92575904389
2015-05-15            27071.0      415973.0   0.0650787430915    7.27105605412

Hãy thử ngày khác

Chúng tôi thấy rằng chúng tôi có dữ liệu cho phân đoạn thời gian đó, vì vậy chúng tôi có thể tiến hành an toàn. Điều quan trọng là bạn phải thực hiện việc này trước khi chạy truy vấn thực tế. Ví dụ: chạy truy vấn này cho một phạm vi khác trả về kết quả sau:

python search_analytics_api_sample.py 'https://www.example.com/' '2015-06-01' '2015-06-15'
Available dates:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
2015-06-01            31897.0      468486.0   0.0680852789624    6.81207122518
2015-06-02            32975.0      460266.0   0.0716433540605    6.62655942433
2015-06-03            32779.0      459599.0   0.0713208688444    6.58126758326
2015-06-04            30116.0      435308.0   0.0691831990223    6.71409668557
2015-06-05            25188.0      380444.0   0.0662068530454    7.00998570092
2015-06-06            14829.0      272324.0   0.0544535186028    7.6309910254
2015-06-07            17896.0      318094.0   0.056260099216    7.56606223318
2015-06-08            33377.0      487274.0   0.0684973957158    6.77552260125
2015-06-09            33885.0      484241.0   0.0699754874123    6.70545451542
2015-06-10            32622.0      466250.0   0.0699667560322    6.64417372654
2015-06-11            31317.0      447306.0   0.0700124746818    6.61534832978
2015-06-12            25932.0      393791.0   0.065852190629    7.15718998149
2015-06-13            15451.0      275493.0   0.0560849095984    7.69994518917
2015-06-14            18358.0      318193.0   0.0576945438775    7.34048517724

Hãy xem xét kỹ và bạn sẽ nhận thấy rằng dữ liệu kết thúc vào ngày 14; không có dữ liệu cho ngày 15.

Bạn nên sử dụng Trình khám phá API ở chế độ chỉnh sửa biểu mẫu tùy ý để nhanh chóng kiểm tra truy vấn của bạn (nhấp vào mũi tên thả xuống ở bên cạnh trường nội dung yêu cầu và nhấp vào "Trình chỉnh sửa biểu mẫu tùy ý").

Sau khi xác minh phạm vi ngày hợp lệ, bạn có thể bắt đầu nhóm theo các phương diện khác, thêm bộ lọc, giới hạn số hàng, v.v.:

10 cụm từ tìm kiếm phổ biến nhất, sắp xếp theo số lượt nhấp, giảm dần

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['query'],
  'rowLimit': 10
}

Kết quả

Top Queries:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
seo                3523.0      270741.0   0.0130124362398    5.86615252215
hreflang             3207.0       5496.0   0.583515283843    1.10080058224
robots.txt            2650.0       23005.0   0.115192349489    4.30367311454
301 redirect           2637.0       7814.0   0.337471205529     1.621192731
googlebot             2572.0       6421.0   0.400560660333    1.15823080517
google seo            2260.0       11205.0   0.201695671575    1.38295403838
google sitemap          1883.0       4288.0   0.439132462687    1.21175373134
canonical url           1882.0       3714.0   0.506731287022    1.12762520194
sitemap              1453.0       22982.0    0.06322339222    3.78074144983

10 trang hàng đầu, được sắp xếp theo số lượt nhấp, giảm dần

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['page'],
  'rowLimit': 10
}

Kết quả

Top Pages:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
https://www.example.com/21    10538.0       62639.0   0.168233847922    3.63031019014
https://www.example.com/65    9740.0       82375.0   0.118239757208    5.61003945372
https://www.example.com/15    9220.0      128101.0   0.0719744576545    5.32300294299
https://www.example.com/41    8859.0      426633.0   0.0207649197319    1.62309057199
https://www.example.com/53    8791.0      829679.0   0.0105956641062    14.4941887164
https://www.example.com/46    7390.0       82303.0   0.0897901656076    5.7723290767
https://www.example.com/27    7169.0       64013.0   0.111992876447    4.98709637105
https://www.example.com/80    6047.0       84233.0   0.0717889663196    4.10592048247
https://www.example.com/9     5886.0       59704.0   0.0985863593729    4.0897594801
https://www.example.com/8     5043.0       66869.0   0.0754161120998    4.57651527614

10 truy vấn hàng đầu ở Ấn Độ, được sắp xếp theo số lượt nhấp, giảm dần

Xin lưu ý rằng toán tử bộ lọc "bằng" bị bỏ qua vì toán tử này là toán tử mặc định.

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['query'],
  'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'country',
       'expression': 'ind'
     }]
   }],
   'rowLimit': 10
 }

Kết quả

Top queries in India:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
googlebot             250.0        429.0   0.582750582751         1.0
search console           238.0       34421.0  0.00691438366114    1.00101682113
dns error             189.0        850.0   0.222352941176    1.38470588235
google seo             165.0        552.0   0.298913043478    1.04166666667
canonical url           141.0        282.0         0.5         1.0
301 redirect            132.0        557.0   0.236983842011    1.78276481149
google search console       126.0       16898.0  0.00745650372825    1.03929459108
robots.txt             117.0       1046.0   0.111854684512    3.9206500956
canonical tag           111.0        223.0   0.497757847534         1.0

10 cụm từ tìm kiếm hàng đầu trên thiết bị di động ở Ấn Độ, được sắp xếp theo số lượt nhấp, giảm dần

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['query'],
  'dimensionFilterGroups': [{
    'filters': [{
      'dimension': 'country',
      'expression': 'ind'
     }, {
      'dimension': 'device',
      'expression': 'MOBILE'
    }]
  }],
  'rowLimit': 10
}

Kết quả

Top mobile queries in India:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
search console           26.0       1004.0   0.0258964143426    1.00298804781
dns error              24.0        111.0   0.216216216216    1.27927927928
google seo             18.0        69.0   0.260869565217    1.02898550725
eliminar              16.0        134.0   0.119402985075         1.0
googlebot              11.0        24.0   0.458333333333         1.0
404                 9.0        214.0   0.0420560747664    8.64018691589
robots.txt              9.0        40.0        0.225        4.025
google search console        8.0        438.0   0.0182648401826    1.04337899543
seo                 8.0        111.0   0.0720720720721    4.96396396396

Truy vấn một phần hàng

Bạn có thể truy vấn một phần của hàng cụ thể bằng cách chỉ định số hàng bắt đầu (dựa trên 0) và số hàng cần trả về. Việc chỉ định số hàng bắt đầu không hợp lệ sẽ trả về lỗi, nhưng việc chỉ định nhiều hàng hơn mức có sẵn sẽ trả về tất cả các hàng có sẵn.

11 – 20 cụm từ tìm kiếm hàng đầu trên thiết bị di động trong phạm vi ngày, được sắp xếp theo số lượt nhấp, giảm dần

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['query'],
   'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'device',
       'expression': 'mobile'
     }]
   }],
   'rowLimit': 10,
   'startRow': 10
 }

Kết quả

Top 11-20 Mobile Queries:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
dns error             1220.0       15064.0    0.0809877854    3.13448726206
google seo            1161.0       7923.0     0.146535403    2.31479556195
sitemap              926.0       12478.0    0.0742106107    5.8130025067
googlebot             903.0       7822.0     0.115443621    4.6910285792
robots.txt             799.0       24868.0    0.0321296445    5.92759215963
404                520.0       12777.0    0.0406981295    5.80352636506
seo                506.0       2925.0     0.172991453    2.50413960996
search console           487.0        981.0     0.496432212    1.00036102455
canonical url           326.0       4087.0    0.0797651089    3.23664971157
301 redirect            261.0       3165.0     0.082464455    3.63074363869

Nhận được hơn 25.000 hàng

Nếu truy vấn của bạn có hơn 25.000 hàng dữ liệu, thì bạn có thể yêu cầu dữ liệu theo lô 25.000 hàng cùng một lúc bằng cách gửi nhiều truy vấn và tăng giá trị startRow mỗi lần. Đếm số hàng đã truy xuất; nếu số lượng hàng được yêu cầu ít hơn, bạn đã truy xuất tất cả dữ liệu. Nếu yêu cầu của bạn kết thúc chính xác trên ranh giới dữ liệu (ví dụ: có 25.000 hàng và bạn đã yêu cầu startRow=0 và rowLimit=25000), trong lệnh gọi tiếp theo, bạn sẽ nhận được một phản hồi trống.

1–25.000 cụm từ tìm kiếm trên thiết bị di động hàng đầu trong phạm vi ngày, được sắp xếp theo số lượt nhấp, giảm dần

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['query'],
   'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'device',
       'expression': 'mobile'
     }]
   }],
   'rowLimit': 25000,
   'startRow': 0
 }

25.001 – 50.000 cụm từ tìm kiếm trên thiết bị di động hàng đầu trong phạm vi ngày này, được sắp xếp theo số lượt nhấp, giảm dần

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['query'],
   'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'device',
       'expression': 'mobile'
     }]
   }],
   'rowLimit': 25000,
   'startRow': 25000
 }

Lấy tất cả dữ liệu

Xem bài viết Truy vấn tất cả lưu lượng tìm kiếm của bạn.