BlinkOn 6 Day 1 Talk 1: State of Web Platform

Dimitri Glazkov and Jochen Eisinger

Slides: http://bit.ly/blinkon6-keynote