Mẫu chương trình khách hàng thân thiết

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hãy sử dụng công cụ sau để tùy chỉnh thẻ khách hàng thân thiết của bạn và tham khảo các đoạn mã bên dưới.

Thẻ khách hàng thân thiết hỗ trợ hiển thị mẫu. Nếu không có mẫu nào được xác định, thì mẫu mặc định sẽ được sử dụng.

Định nghĩa mẫu

Mẫu thẻ và vé được xác định ở cấp lớp và dùng để hiển thị bất kỳ đối tượng nào được liên kết với lớp. Mẫu này xác định các trường sẽ hiển thị trong các phần khác nhau của thẻ và vé.

Mẫu được chia thành các phần sau đây:

Android

Tổng quan về mẫu

Web

Tổng quan về mẫu

Tiêu đề thẻ

Android

Thành phần tiêu đề thẻ
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 4. class.hexBackgroundColor

Web

Thành phần tiêu đề thẻ
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 4. class.hexBackgroundColor

Phần tiêu đề thẻ hiển thị biểu tượng, tên công ty phát hành và tiêu đề chương trình. Cả tham chiếu trường dùng để điền dữ liệu cũng như vị trí tham chiếu đều không thể thay đổi.

Mẫu thẻ

Android

Tổng quan về mẫu

Web

Tổng quan về mẫu

Phần mẫu thẻ được dùng để hiển thị các hàng bổ sung. Những hàng này có thể chứa trường dữ liệu có cấu trúc dựa trên văn bản hoặc trường mô-đun văn bản.

Bạn có thể chỉ định số lượng hàng xác định số lượng đối tượng trong danh sách class.classTemplateInfo.cardTemplateOverride.cardRowTemplateInfos[]. Danh sách này yêu cầu phải có ít nhất 1 phần tử và chúng tôi kết hợp lại để sử dụng tối đa 2 phần tử. Mỗi phần tử phải thuộc một trong những loại sau:

 • oneItem chấp nhận một mục:
  • item
 • twoItems chấp nhận 2 mục:
  • startItem
  • endItem
 • threeItems chấp nhận 3 mục:
  • startItem
  • middleItem
  • endItem

Mỗi mục có thể được xác định làm một bộ chọn trường (.firstValue), hai bộ chọn trường (.firstValue.secondValue) hoặc một mục được xác định trước (.predefinedItem). Cả giá trị của trường đã chọn và nhãn tương ứng đều hiển thị. Khi bạn xác định hai bộ chọn trường, giá trị của các trường đã chọn sẽ hiển thị bằng dấu phân tách "/". Tương tự như vậy, nhãn của các trường đã chọn cũng tương tự. Các mục định trước được dùng để xác định quy trình kết xuất phức tạp hơn.

Mã mẫu sau đây cho biết cách ghi đè mục hàng của thẻ mẫu thẻ để chỉ định hai hàng. Mỗi hàng bao gồm 3 mục, mỗi mục tham chiếu đến 6 trường tùy chỉnh textModuleData ở cấp lớp và tiêu đề của các mục đó dưới dạng nhãn:

Python

 {
  ... //Rest of class
  "textModulesData": [
    {
      "header": "Label 1",
      "body": "Some info 1",
      "id": "myfield1"
    },
    {
      "header": "Label 2",
      "body": "Some info 2",
      "id": "myfield2"
    },
    {
      "header": "Label 3",
      "body": "Some info 3",
      "id": "myfield3"
    },
    {
      "header": "Label 4",
      "body": "Some info 4",
      "id": "myfield4"
    },
    {
      "header": "Label 5",
      "body": "Some info 5",
      "id": "myfield5"
    },
    {
      "header": "Label 6",
      "body": "Some info 6",
      "id": "myfield6"
    }
  ],
  "classTemplateInfo": {
    "cardTemplateOverride": {
      "cardRowTemplateInfos": [{
        "threeItems": {
          "startItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield1']"
              }]
            }
          },
          "middleItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield2']"
              }]
            }
          },
          "endItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield3']"
              }]
            }
          },
        }
      },{
        "threeItems": {
          "startItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield4']"
              }]
            }
          },
          "middleItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield5']"
              }]
            }
          },
          "endItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield6']"
              }]
            }
          },
        }
      }]
    }
  }
}
  

Java

// Rest of class
 .setTextModulesData((new ArrayList<TextModuleData>() {
  {
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 1")
    .setBody("Some info 1")
    .setId("myfield1"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 2")
    .setBody("Some info 1")
    .setId("myfield2"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 3")
    .setBody("Some info 3")
    .setId("myfield3"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 4")
    .setBody("Some info 4")
    .setId("myfield4"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 5")
    .setBody("Some info 5")
    .setId("myfield5"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 6")
    .setBody("Some info 5")
    .setId("myfield6"));
  }
 }))
 .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
  .setCardTemplateOverride((new CardTemplateOverride())
   .setCardRowTemplateInfos(new ArrayList<CardRowTemplateInfo>() {
    {
     add((new CardRowTemplateInfo()).setThreeItems((new CardRowThreeItems())
      .setStartItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield1']"));
       }
      })))
      .setMiddleItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield2']"));
       }
      })))
      .setEndItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield3']"));
       }
      })))
     ));
     add((new CardRowTemplateInfo()).setThreeItems((new CardRowThreeItems())
      .setStartItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield4']"));
       }
      })))
      .setMiddleItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield5']"));
       }
      })))
      .setEndItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield6']"));
       }
      })))
     ));
     }
 })))
  

PHP

// Rest of class
  $textModulesData1 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData1->setBody("Some info 1");
  $textModulesData1->setHeader("Label 1");
  $textModulesData1->setId("myfield1");

  $textModulesData2 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData2->setBody("Some info 2");
  $textModulesData2->setHeader("Label 2");
  $textModulesData2->setId("myfield2");

  $textModulesData3 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData3->setBody("Some info 3");
  $textModulesData3->setHeader("Label 3");
  $textModulesData3->setId("myfield3");

  $textModulesData4 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData4->setBody("Some info 4");
  $textModulesData4->setHeader("Label 4");
  $textModulesData4->setId("myfield4");

  $textModulesData5 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData5->setBody("Some info 5");
  $textModulesData5->setHeader("Label 5");
  $textModulesData5->setId("myfield5");

  $textModulesData6 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData6->setBody("Some info 6");
  $textModulesData6->setHeader("Label 6");
  $textModulesData6->setId("myfield6");

  $textModulesDatas = array($textModulesData1, $textModulesData2, $textModulesData3,
         $textModulesData4, $textModulesData5, $textModulesData6);

  $startItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $startItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield1']");

  $startItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $startItemFirstValue->setFields(array($startItemField));

  $startItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $startItem->setFirstValue($startItemFirstValue);

  $middleItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $middleItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield2']");

  $middleItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $middleItemFirstValue->setFields(array($middleItemField));

  $middleItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $middleItem->setFirstValue($middleItemFirstValue);

  $endItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $endItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield3']");

  $endItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $endItemFirstValue->setFields(array($endItemField));

  $endItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $endItem->setFirstValue($endItemFirstValue);

  $cardRowTemplate = new Google_Service_Walletobjects_CardRowThreeItems();
  $cardRowTemplate->setStartItem($startItem);
  $cardRowTemplate->setMiddleItem($middleItem);
  $cardRowTemplate->setEndItem($endItem);

  $cardRowTemplateInfo1 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowTemplateInfo();
  $cardRowTemplateInfo1->setThreeItems($cardRowTemplate);

  $startItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $startItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield4']");

  $startItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $startItemFirstValue2->setFields(array($startItemField2));

  $startItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $startItem2->setFirstValue($startItemFirstValue2);

  $middleItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $middleItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield5']");

  $middleItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $middleItemFirstValue2->setFields(array($middleItemField2));

  $middleItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $middleItem2->setFirstValue($middleItemFirstValue2);

  $endItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $endItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield6']");

  $endItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $endItemFirstValue2->setFields(array($endItemField2));

  $endItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $endItem2->setFirstValue($endItemFirstValue2);

  $cardRowTemplate2 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowThreeItems();
  $cardRowTemplate2->setStartItem($startItem2);
  $cardRowTemplate2->setMiddleItem($middleItem2);
  $cardRowTemplate2->setEndItem($endItem2);

  $cardRowTemplateInfo2 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowTemplateInfo();
  $cardRowTemplateInfo2->setThreeItems($cardRowTemplate2);

  $cardTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_CardTemplateOverride();
  $cardTemplateOverride->setCardRowTemplateInfos(array($cardRowTemplateInfo1,
         $cardRowTemplateInfo2));

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setCardTemplateOverride($cardTemplateOverride);

  $payload->setTextModulesData($textModulesDatas);
  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  

Mã này sẽ tạo thẻ và vé có định dạng phần mã mẫu sau đây:

Ví dụ về ghi đè nhãn.

Nếu một mục trống thì mục đó sẽ không xuất hiện. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tài liệu tham khảo về trường. Nếu để trống tất cả mục trong một hàng, hàng đó sẽ không xuất hiện. Nếu một số nhưng không phải tất cả các mục trong hàng đều trống, thì các mục không trống sẽ được sắp xếp lại và hiển thị dưới dạng một hàng có ít mục hơn.

Nếu bạn không ghi đè mẫu thẻ, thì chúng tôi sẽ sử dụng số lượng hàng mặc định, số lượng mục mặc định và thông tin tham chiếu đến trường mặc định. Để biết thêm chi tiết, hãy xem phần Mẫu mặc định.

Sau khi bạn xác định Hình ảnh chính, hình ảnh này có thể xuất hiện sau hàng đầu tiên (nếu có nhiều hàng trong danh sách cardRowTemplateInfos) hoặc phía trên hàng, nếu chỉ có một hàng.

Mã vạch thẻ

Android

Thành phần mã vạch trên thẻ
 1. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstTopDetail
 2. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .secondTopDetail
 3. object.barcode.typeobject.barcode.value
  hoặc object.accountId
 4. object.barcode.alternateText
  hoặc object.accountId
  hoặc object.barcode.value
 5. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstBottomDetail
 6. object.heroImage
  hoặc class.heroImage

Web

Thành phần mã vạch trên thẻ
 1. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstTopDetail
 2. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .secondTopDetail
 3. object.barcode.typeobject.barcode.value
  hoặc object.accountId
 4. object.barcode.alternateText
  hoặc object.accountId
  hoặc object.barcode.value
 5. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstBottomDetail

Phần mã vạch thẻ được dùng để hiển thị thêm văn bản hoặc hình ảnh phía trên và dưới mã vạch. Không có trường nào trong mục này là bắt buộc.

Bạn có thể dùng ba bộ chọn trường để xác định hai trường cạnh nhau ở trên và một ở bên dưới mã vạch. Những quảng cáo này hiển thị không có nhãn và có thể là trường dữ liệu có cấu trúc văn bản, trường mô-đun văn bản hoặc trường mô-đun hình ảnh. Nếu bạn sử dụng hình ảnh, các hình ảnh này phải tuân theo nguyên tắc về thương hiệu.

Mã vạch được xác định theo loại và giá trị. Để biết danh sách các loại mã vạch được hỗ trợ, hãy xem Tài liệu tham khảo. Hơn nữa, văn bản này có thể hiển thị ngay bên dưới mã vạch. Văn bản này có thể giúp dễ dàng quét mã vạch hơn, cùng với nhiều cách sử dụng khác.

Mã mẫu sau đây cho biết cách ghi đè phần mã vạch của một thẻ và vé để hiển thị hình ảnh phía trên mã vạch:

Python

#... rest of class
  "imageModulesData": [
    {
      "mainImage": {
        "sourceUri": {
          "uri": "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg",
          "description": "Coffee"
        }
      },
      "Id": "myimage"
    }
  ],
  "classTemplateInfo": {
    "cardBarcodeSectionDetails": {
      "firstTopDetail": {
        "fieldSelector": {
          "fields": [
            {
            "fieldPath": "class.imageModulesData['myimage'].mainImage"
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
}
  

Java

//... rest of class
 .setImageModulesData((new ArrayList<ImageModuleData>() {
  {
   add((new ImageModuleData())
    .setId("myimage")
    .setMainImage((new Image()).setSourceUri((new ImageUri()).setDescription("Coffee beans")
     .setUri("http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"))));
    }
   }))
   .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
    .setCardBarcodeSectionDetails((new CardBarcodeSectionDetails())
     .setFirstTopDetail((new BarcodeSectionDetail())
      .setFieldSelector((new FieldSelector())
       .setFields((new ArrayList<FieldReference>(){
        {
         add((new FieldReference()).setFieldPath("class.imageModulesData['myimage'].mainImage"));
        }
      })))))
   }
  

PHP

//... rest of class
  $imageUri = new Google_Service_Walletobjects_ImageUri();
  $imageUri->setUri("https://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg");
  $imageUri->setDescription("Baconrista flights image");
  $image = new Google_Service_Walletobjects_Image();
  $image->setSourceUri($imageUri);
  $imageModulesData = new Google_Service_Walletobjects_ImageModuleData();
  $imageModulesData->setMainImage($image);
      $imageModulesData->setId("myimage");

  $cardBarcodeFieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $cardBarcodeFieldReference->setFieldPath("class.imageModulesData['myimage'].mainImage");

  $cardBarcodeFieldSelector = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $cardBarcodeFieldSelector->setFields(array($cardBarcodeFieldReference));

  $cardBarcodeDetail = new Google_Service_Walletobjects_BarcodeSectionDetail();
  $cardBarcodeDetail->setFieldSelector($cardBarcodeFieldSelector);

  $cardBarcodeSectionDetails = new Google_Service_Walletobjects_CardBarcodeSectionDetails();
  $cardBarcodeSectionDetails->setFirstTopDetail($cardBarcodeDetail);

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setCardBarcodeSectionDetails($cardBarcodeSectionDetails);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
      $payload->setImageModuleData($imageModulesData);
  

Mã này sẽ tạo thẻ và vé có định dạng phần mã vạch sau:

Ví dụ về ghi đè mã vạch trên thẻ.

Nếu bạn không ghi đè phần mã vạch, thì các trường mã vạch mặc định sẽ được sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Mẫu mặc định.

Mẫu chi tiết

Android

Các phần mẫu chi tiết
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[0].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[1].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[2].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[3].item
 • ...

Web

Các phần mẫu chi tiết
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[0].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[1].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[2].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[3].item
 • ...

Phần mẫu chi tiết là danh sách các mục class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[]. Các mục này có thể chứa mọi loại trường dữ liệu có cấu trúc, trường mô-đun văn bản, trường mô-đun liên kết, trường mô-đun hình ảnh hoặc thông báo.

Mỗi mục có thể được xác định làm một bộ chọn trường (.firstValue), hai bộ chọn trường (.firstValue.secondValue) hoặc một mục xác định trước (.predefinedItem). Cả giá trị của trường đã chọn và nhãn tương ứng đều hiển thị. Khi bạn xác định hai bộ chọn trường, giá trị của các trường đã chọn sẽ hiển thị bằng dấu phân tách "/". Quy tắc này cũng áp dụng cho các trường của những trường đã chọn. Các mục định sẵn dùng để xác định quá trình kết xuất phức tạp hơn. Các trường mô-đun hình ảnh hiển thị ở chiều rộng đầy đủ mà không có nhãn.

Mã mẫu sau đây cho biết cách ghi đè phần chi tiết của thẻ và vé để hiển thị một trường linksModuleData duy nhất với nhãn:

Python

//... rest of class
  "linksModuleData": {
    "uris": [
      {
        "uri": "http://maps.google.com/",
        "description": "Nearby Locations",
        "id":"mylink"
      }
    ]
  },
  "classTemplateInfo": {
    "detailsTemplateOverride": {
      "detailsItemInfos": [
        {
          "item":{
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.linksModuleData.uris['mylink']"
              }]
            }
          }
        }
      ]
    }
   }
//... rest of class
  

Java

 //... rest of class
 .setLinksModuleData((new ArrayList<LinksModuleData>() {
  {
   add((new LinksModuleData()).setDescription("Nearby Locations")
    .setUri("http://maps.google.com/")
    .setId("mylink"));
   }))
   .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
    .setDetailsTemplateOverride((new DetailsTemplateOverride())
     .setDetailsItemInfos(new ArrayList<DetailsItemInfo>(){
      {
       add((new DetailsItemInfo())
        .setItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
         {
          add((new FieldReference()).setFieldPath("class.linksModuleData.uris['mylink']"));
         }
        }))));
       }
      }))
//... rest of class
  

PHP  //... rest of class building
  $locationUri = new Google_Service_Walletobjects_Uri();
  $locationUri->setUri("http://maps.google.com/");
  $locationUri->setDescription("Nearby Locations");
  $locationUri->setId("mylink");

  $linksModuleData = new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData();
  $linksModuleData->setUris(array($locationUri));

  $detailItemFieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $detailItemFieldReference->setFieldPath("class.linksModuleData.uris['mylink']");
  $detailItemFieldSelector = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $detailItemFieldSelector->setFields(array($detailItemFieldReference));

  $detailItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $detailItem->setFirstValue($detailItemFieldSelector);

  $detailsItemInfo = new Google_Service_Walletobjects_DetailsItemInfo();
  $detailsItemInfo->setItem($detailItem);

  $cardDetailsTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_DetailsTemplateOverride();
  $cardDetailsTemplateOverride->setDetailsItemInfos(array($detailsItemInfo));

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setDetailsTemplateOverride($cardDetailsTemplateOverride);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  $payload->setLinksModuleData($linksModuleData);
  //... rest of class
  

Mã này sẽ tạo thẻ và vé có định dạng phần chi tiết sau đây:

Ví dụ về ghi đè chi tiết.

Nếu một mục trống thì mục đó sẽ không xuất hiện. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tài liệu tham khảo về trường.

Nếu bạn không ghi đè mẫu chi tiết, thì danh sách các trường tham chiếu mặc định theo thứ tự mặc định sẽ hiển thị. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Mẫu mặc định.

Mẫu danh sách

Liệt kê các phần tử mẫu
 1. class.classTemplateInfo.listTemplateOverride
    .firstRowOption.fieldOption.fields[]
 2. class.classTemplateInfo.listTemplateOverride
    .secondRowOption.fields[]
 3. class.programLogo
 4. class.hexBackgroundColor

Mục mẫu danh sách được dùng để chọn trường để hiển thị trong chế độ xem "Thẻ và vé" của ứng dụng Ví Google. Thẻ và vé sẽ xuất hiện trong danh sách thông qua biểu trưng, màu nền và ba hàng.

Mã mẫu sau đây cho biết cách ghi đè mẫu danh sách của một thẻ và vé để hiển thị ngày hết hạn đối tượng của một thẻ và vé trong hàng đầu tiên của mẫu danh sách:

Python


#... rest of class definition
  "classTemplateInfo": {
    "listTemplateOverride":{
      "firstRowOption": {
        "fieldOption":{
          "fields": [{
            "fieldPath": "object.validTimeInterval.end"
          }]
        }
      }
    }
  }
}
  

Java

//... rest of class
 .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
  .setListTemplateOverride((new ListTemplateOverride())
   .setFirstRowOption((new FirstRowOption())
    .setFieldOption((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
     {
      add((new FieldReference()).setFieldPath("object.validTimeInterval.end"));
     }
    }))))
//... rest of class
  

PHP

  //... rest of class
  $fieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $fieldReference->setFieldPath("object.validTimeInterval.end");

  $fieldOption = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $fieldOption->setFields(array($fieldReference));

  $firstRowOption = new Google_Service_Walletobjects_FirstRowOption();
  $firstRowOption->setFieldOption($fieldOption);

  $listTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_ListTemplateOverride();
  $listTemplateOverride->setFirstRowOption($firstRowOption);

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setListTemplateOverride($listTemplateOverride);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  //... rest of class
  

Mã này sẽ tạo thẻ và vé với bản trình bày mẫu danh sách sau đây:

Ví dụ về ghi đè danh sách.

Bạn có thể xác định ba hàng bằng bộ chọn trường. Các trường này sẽ xuất hiện mà không có nhãn.

Nhãn

Tất cả các trường dữ liệu có cấu trúc đều có nhãn do Google cung cấp. Google có trách nhiệm cung cấp bản dịch cho từng nhãn này trong tất cả ngôn ngữ được hỗ trợ.

Bạn có thể tùy chỉnh một số nhãn trong số này bằng một trong các trường class.custom<name_of_the_field>Label. Khi tuỳ chỉnh một nhãn, bạn có trách nhiệm cung cấp bản dịch cho nhãn đó bằng tất cả ngôn ngữ mà bạn muốn hỗ trợ.

Tham chiếu trường

Tham chiếu trường được sử dụng trong các phần khác nhau của mẫu với biểu mẫu class.classTemplateInfo.*.fields[]. Tệp tham chiếu trường chứa danh sách đường dẫn đến các trường dữ liệu có cấu trúc, trường mô-đun văn bản, trường mô-đun liên kết, trường mô-đun hình ảnh hoặc thông báo.

Không phải tất cả các loại đường dẫn đều được phép trong mọi tham chiếu trường. Ví dụ: một số tệp tham chiếu trường chỉ cho phép đường dẫn đến các trường dữ liệu có cấu trúc dựa trên văn bản hoặc các trường mô-đun văn bản. Trường có cấu trúc dựa trên văn bản là các trường dữ liệu có cấu trúc của chuỗi loại, chuỗi đã bản địa hoá, ngày hoặc tiền.

Danh sách này có thể được dùng để triển khai logic dự phòng. Điều này có nghĩa là nếu đường dẫn đầu tiên trong danh sách phân giải thành trường trống, thì đường dẫn tiếp theo sẽ được đánh giá. Logic dự phòng chủ yếu nhắm đến các trường dữ liệu có cấu trúc dựa trên văn bản hoặc các trường mô-đun văn bản. Đừng kết hợp các loại trường khác nhau trong cùng một danh sách. Hãy thận trọng khi sử dụng logic dự phòng và chỉ trong các trường hợp cụ thể khi bạn mong đợi một mẫu trường nhất quán tồn tại trong một số đối tượng nhưng không tồn tại trong các đối tượng khác. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ dễ dàng tạo các lớp riêng biệt cho các trường hợp sử dụng riêng.

Nếu tất cả đường dẫn trong danh sách tham chiếu trường được phân giải thành các trường trống, thì mục sử dụng tham chiếu trường sẽ không hiển thị. Nếu bạn muốn mục luôn sử dụng thông tin tham chiếu trường, hãy đảm bảo rằng ít nhất một đường dẫn không trống. Bạn nên đặt một trường thành một ký tự đặc biệt, chẳng hạn như "-", để biểu thị giá trị rỗng, ngay cả khi một số trường chỉ cho phép các chuỗi chỉ có một dấu cách.

Để tham chiếu đến một trường có trong danh sách, bạn có thể sử dụng chỉ mục của trường đó trong danh sách hoặc trong hầu hết trường hợp, bạn có thể dùng mã tham chiếu. Các mục trong một danh sách có thể được tham chiếu theo mã nhận dạng sẽ có trường .id. Bạn nên dùng mã tham chiếu phía trên chỉ mục của trường trong danh sách (nếu có).

Dưới đây là ví dụ về cách tham chiếu các trường có trong một danh sách.

 • object.imageModulesData[0].id = my-first-id
 • object.imageModulesData[1].id = my-second-id
 • class.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[0].item.firstValue.fields[0].fieldPath = object.imageModulesData[‘my-second-id’]
 • class.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[1].item.firstValue.fields[0].fieldPath = object.imageModulesData[0]

Trong trường hợp này, mục đầu tiên trong phần chi tiết của thẻ và vé là hình ảnh thứ hai được khai báo trong đối tượng. Mặc dù mục thứ hai trong phần chi tiết của thẻ và vé là hình ảnh đầu tiên được khai báo trong đối tượng.

Mẫu mặc định

Android

Các thành phần mẫu mặc định
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 4. ĐIỂM
  hoặc object.loyaltyPoints.localizedLabel
  hoặc object.loyaltyPoints.label
 5. object.loyaltyPoints.balance
 6. PHẦN THƯỞNG
  hoặc object.secondaryLoyaltyPoints.localizedLabel
  hoặc object.secondaryLoyaltyPoints.label
 7. object.secondaryLoyaltyPoints.balance
 8. object.barcode.typeobject.barcode.value
  hoặc object.accountId
 9. object.barcode.alternateText
  hoặc object.accountId
  hoặc object.barcode.value
 10. object.heroImage
  hoặc class.heroImage
 11. class.hexBackgroundColor
 12. TÊN THÀNH VIÊN
  hoặc class.localizedAccountNameLabel
  hoặc class.accountNameLabel
 13. object.accountName
 14. MÃ THÀNH VIÊN
  hoặc class.localizedAccountIdLabel
  hoặc class.accountIdLabel
 15. object.accountId
 16. MỨC SỬ DỤNG
  hoặc class.localizedRewardsTierLabel
  hoặc class.rewardsTierLabel
 17. class.localizedRewardsTier
  hoặc class.rewardsTier
 18. TIỀM NĂNG PHỤ ĐỀ
  hoặc class.localizedSecondaryRewardsTierLabel
  hoặc class.secondaryRewardsTierLabel
 19. class.localizedSecondaryRewardsTier
  hoặc class.secondaryRewardsTier
 20. class.imageModulesData[0].mainImage
 21. object.imageModulesData[0].mainImage
 22. class.messages[].header
 23. class.messages[].body
 24. object.messages[].header
 25. object.messages[].body
 26. class.textModulesData[0..9].header
 27. class.textModulesData[0..9].body
 28. object.textModulesData[0..9].header
 29. object.textModulesData[0..9].body
 30. class.linksModuleData.uris[].description
 31. object.linksModuleData.uris[].description
 32. class.homepageUri

Web

Các thành phần mẫu mặc định
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 4. ĐIỂM
  hoặc object.loyaltyPoints.localizedLabel
  hoặc object.loyaltyPoints.label
 5. object.loyaltyPoints.balance
 6. PHẦN THƯỞNG
  hoặc object.secondaryLoyaltyPoints.localizedLabel
  hoặc object.secondaryLoyaltyPoints.label
 7. object.secondaryLoyaltyPoints.balance
 8. object.barcode.typeobject.barcode.value
  hoặc object.accountId
 9. object.barcode.alternateText
  hoặc object.accountId
  hoặc object.barcode.value
 10. object.heroImage
  hoặc class.heroImage
 11. class.hexBackgroundColor
 12. TÊN THÀNH VIÊN
  hoặc class.localizedAccountNameLabel
  hoặc class.accountNameLabel
 13. object.accountName
 14. MÃ THÀNH VIÊN
  hoặc class.localizedAccountIdLabel
  hoặc class.accountIdLabel
 15. object.accountId
 16. MỨC SỬ DỤNG
  hoặc class.localizedRewardsTierLabel
  hoặc class.rewardsTierLabel
 17. class.localizedRewardsTier
  hoặc class.rewardsTier
 18. TIỀM NĂNG PHỤ ĐỀ
  hoặc class.localizedSecondaryRewardsTierLabel
  hoặc class.secondaryRewardsTierLabel
 19. class.localizedSecondaryRewardsTier
  hoặc class.secondaryRewardsTier
 20. class.imageModulesData[0].mainImage
 21. object.imageModulesData[0].mainImage
 22. class.messages[].header
 23. class.messages[].body
 24. object.messages[].header
 25. object.messages[].body
 26. class.textModulesData[0..9].header
 27. class.textModulesData[0..9].body
 28. object.textModulesData[0..9].header
 29. object.textModulesData[0..9].body
 30. class.linksModuleData.uris[].description
 31. object.linksModuleData.uris[].description
 32. class.homepageUri

Đối với các trường mô-đun hình ảnh, chúng tôi hiển thị một và chỉ một trường mô-đun hình ảnh trong lớp, cũng như một và chỉ một trường mô-đun hình ảnh cho đối tượng đó. Nếu bạn cần nhiều trường mô-đun hình ảnh ở một cấp, hãy ghi đè mẫu mặc định.

Đối với các trường mô-đun văn bản, chúng tôi chỉ hiển thị tối đa 10 trường mô-đun văn bản từ lớp và 10 trường mô-đun văn bản của đối tượng. Các trường này được hiển thị theo thứ tự mà chúng được xác định trong mảng. Nếu bạn cần nhiều hơn 10 trường mô-đun văn bản ở một trong hai cấp, hãy ghi đè mẫu mặc định.

Đối với thông báo, chúng ta chỉ hiển thị tối đa 10 thông báo từ lớp và 10 thông báo từ đối tượng. Chúng tôi không đảm bảo thứ tự của các thông báo. Nếu bạn cần hơn 10 thông báo ở một cấp hoặc đảm bảo cho mọi đơn đặt hàng, hãy ghi đè mẫu mặc định.

Đối với trường mô-đun đường liên kết, không có giới hạn về số lượng uri mà bạn có thể xác định. Uri được phân nhóm theo thứ tự sau cho mỗi cấp (lớp hoặc đối tượng):

 1. Tọa độ bản đồ
 2. Số điện thoại
 3. Địa chỉ email
 4. Các trang web

Đối với mỗi nhóm, URI được hiển thị theo thứ tự mà chúng được xác định trong mảng. Nếu bạn cần một đơn đặt hàng khác, hãy ghi đè mẫu mặc định.

Các thành phần mẫu danh sách mặc định
 1. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 2. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 3. class.programLogo
 4. class.hexBackgroundColor