Codelabs

Codelab แบบเรียนรู้ด้วยตนเองจะแนะนำขั้นตอนที่จำเป็นในการเพิ่มบัตรลงใน Google Wallet หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้เลือก "Android" หากการติดตั้งใช้งานของคุณจะทำในอุปกรณ์ Android เท่านั้น แล้วเลือก "เว็บ" หากการติดตั้งใช้งานรองรับ Android, เว็บ, อีเมล หรือ SMS

Android เว็บ