Method: tasks.move

מעביר את המשימה שצוינה למיקום אחר ברשימת המשימות. יכול להיות שצריך להגדיר אותה כמשימה לילדים כהורה חדש ו/או להעביר אותה למיקום אחר בין המשימות המקבילות שלה.

בקשת HTTP

POST https://tasks.googleapis.com/tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}/move

כתובת ה-URL כוללת תחביר של קידוד gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
tasklist

string

מזהה רשימת המשימות.

task

string

מזהה המשימה.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
parent

string

מזהה המשימה החדשה של ההורה. אם המשימה הועברה לרמה העליונה, הפרמטר הזה יושמט. אופציונלי.

previous

string

מזהה משימה חדש של אח. אם המשימה מועברת למיקום הראשון בין אחים-אחים שלה, הפרמטר הזה יושמט. אופציונלי.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, גוף התגובה מכיל מופע של Task.

היקפי הרשאה

נדרשת רמת OAuth הבאה:

  • https://www.googleapis.com/auth/tasks

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאה.