Method: tasklists.get

מחזירה את רשימת המשימות שצוינה של המשתמש המאומת.

בקשת HTTP

GET https://tasks.googleapis.com/tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}

כתובת ה-URL כוללת תחביר של קידוד gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
tasklist

string

מזהה רשימת המשימות.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, גוף התגובה מכיל מופע של TaskList.

היקפי הרשאה

מחייב אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/tasks
  • https://www.googleapis.com/auth/tasks.readonly

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאה.