Trung tâm bảo mật và quyền riêng tư là nơi tập trung tất cả các tính năng về bảo mật và quyền riêng tư mà Trình quản lý thẻ của Google hỗ trợ. Trung tâm này cung cấp hướng dẫn về các chủ đề sau:
 • Bảo vệ các lựa chọn của người dùng bằng chế độ đồng ý
 • Chuẩn bị sẵn sàng cho dữ liệu của bên thứ nhất bằng tính năng gắn thẻ phía máy chủ
 • Quản lý tài khoản Trình quản lý thẻ và quyền của người dùng
 • Cải thiện khả năng bảo mật vùng chứa của Trình quản lý thẻ

Tôn trọng quyền riêng tư của người dùng bằng chế độ đồng ý

API chế độ đồng ý của Google giúp bạn nắm bắt các lựa chọn về quyền riêng tư của người dùng trong khi vẫn duy trì kết quả đo lường tốt nhất có thể.
Để nắm bắt các lựa chọn về sự đồng ý của người dùng, bạn cần có một biểu ngữ cookie trên trang web của mình. Bạn có thể triển khai biểu ngữ bằng cách sử dụng thẻ CMP từ Thư viện mẫu hoặc triển khai biểu ngữ cookie và chế độ đồng ý theo cách thủ công.
Bạn có thể sử dụng chế độ đồng ý thông qua Firebase Analytics trên cả iOS và Android.
Nếu bạn đang duy trì một biểu ngữ sử dụng cookie và muốn tích hợp chế độ đồng ý của Google, hãy tạo một mẫu thẻ rồi tải mẫu đó lên Thư viện mẫu.

Gắn thẻ phía máy chủ

Cấu hình gắn thẻ phía máy chủ được thiết kế để ưu tiên quyền riêng tư

Khi triển khai một vùng chứa của máy chủ trong Trình quản lý thẻ, bạn sẽ được mở khoá:
 • Tính minh bạch của dữ liệu: Một luồng dữ liệu duy nhất từ trang web đến máy chủ bảo mật của riêng bạn sẽ cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu được thu thập và truyền đi.
 • Kiểm soát: Bạn có lựa chọn để loại bỏ hoặc tăng cường dữ liệu trước khi dữ liệu được gửi đến Google hoặc bên thứ ba.
 • Đo lường bền vững: Vùng chứa máy chủ hỗ trợ chế độ đồng ý và lượt chuyển đổi nâng cao. Khi cookie được đặt phía máy chủ, bạn sẽ xây dựng được một nền tảng vững chắc cho quy trình lập mô hình lượt chuyển đổi.
 • Tính linh hoạt: Các vùng chứa máy chủ đi kèm với các công cụ tích hợp gốc cho hệ sinh thái Google Ads, Google Cloud Platform và các giải pháp đo lường của bên thứ ba.

Bảo mật vùng chứa của Trình quản lý thẻ

Trình quản lý thẻ hỗ trợ các biện pháp để chạy các vùng chứa bằng chính sách bảo mật nội dung. Ngoài ra, bạn có thể hạn chế các loại thẻ được phép chạy trong vùng chứa của mình.
Nếu chạy chính sách bảo mật nội dung trên trang web, bạn cần cho phép Trình quản lý thẻ và chế độ Xem trước được thực thi.
Thiết lập các quy tắc để cho phép hoặc chặn việc sử dụng một số loại thẻ nhất định.

Quản lý tài khoản

Trình quản lý thẻ cho phép bạn uỷ quyền truy cập cho người dùng khác ở cấp tài khoản và cấp vùng chứa. Bạn có thể đặt quyền ở cấp tài khoản thành Quản trị viên hoặc Người dùng. Quyền ở cấp vùng chứa giúp bạn có quyền truy cập chi tiết hơn.
Quản trị viên có thể bật xác minh 2 bước để yêu cầu xác minh trước khi sửa đổi những điều sau:
 • Biến JavaScript tùy chỉnh
 • Thẻ HTML tùy chỉnh
 • Chế độ cài đặt cho người dùng

Các tùy chọn hỗ trợ

Nếu cần được hỗ trợ thêm trong việc triển khai các thẻ đo lường, bạn có thể liên hệ với các đối tác được Google chứng nhận hoặc hỏi cộng đồng.