Trung tâm kiến thức nền tảng thẻ là một nền tảng trực tuyến mang tính tương tác, cung cấp nội dung học tập nhất quán, toàn diện và bình đẳng và được cung cấp rộng rãi cho cộng đồng người dùng toàn cầu của chúng tôi.

Người dùng có thể tìm hiểu về Trình quản lý thẻ của Google thông qua một loạt lộ trình học tập.

Bắt đầu với lộ trình học tập đầu tiên của chúng tôi, Những kiến thức cơ bản về tính năng gắn thẻ phía máy chủ và chú ý theo dõi các thông báo về lộ trình học tập mới khi có sẵn.