Giờ đây, thẻ toàn trang web (gtag.js) được gọi là thẻ Google. Tìm hiểu thêm

Cookie và thông tin nhận dạng người dùng

Các thẻ Google đặt và đọc cookie để xác định những người dùng riêng biệt trên các phiên duyệt web. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trên máy tính của mọi người để giúp lưu trữ các lựa chọn ưu tiên và thông tin khác được sử dụng trên các trang web mà họ truy cập.

Google sử dụng cookie theo nhiều cách khác nhau. Cả tính năng tái tiếp thị và Google Analytics đều dùng cookie để giúp làm những việc như chạy quảng cáo hoặc đo lường mức độ thành công của bạn. Các tính năng đo lường lượt chuyển đổi của Google AdsCampaign Manager cũng sử dụng cookie. Để giúp bạn đo lường doanh số bán hàng và các lượt chuyển đổi khác từ quảng cáo của bạn, cookie sẽ được thêm vào máy tính của người dùng khi người dùng nhấp vào quảng cáo. Tham khảo tài liệu tham khảo về cookie quảng cáo và đo lường để biết danh sách chi tiết các cookie mà Google sử dụng.

Đối với hầu hết các trang web và ứng dụng, bộ nhớ cookie cũng phải được kiểm soát bởi sự đồng ý của người dùng. Trang này giải thích cách tuỳ chỉnh các chế độ cài đặt cookie bằng thẻ Google và Trình quản lý thẻ của Google. Quản lý quyền riêng tư của người dùng giới thiệu các tuỳ chọn có sẵn để quản lý sự đồng ý của người dùng.

Bạn cũng có thể quản lý chế độ hết hạn cookie và chế độ cài đặt cập nhật cookie bằng cách sử dụng giao diện Analytics. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Thay đổi chế độ cài đặt cookie mặc định.

Theo mặc định, các thẻ Google sử dụng cấu hình miền cookie tự động. Cookie được đặt ở cấp miền cao nhất có thể. Ví dụ: nếu địa chỉ trang web của bạn là blog.example.com, cookie sẽ được đặt trên miền example.com. Nếu phát hiện thấy bạn đang chạy máy chủ cục bộ (ví dụ: localhost), cookie_domain sẽ tự động được đặt thành 'none' và cookie sẽ sử dụng miền đầy đủ từ vị trí tài liệu.

Để thay đổi cấu hình miền cookie, hãy làm theo các bước sau:

gtag.js

Để tắt cấu hình miền cookie tự động, hãy cập nhật config cho thẻ của bạn để chỉ định một giá trị cho thông số cookie_domain:

gtag('config', 'TAG_ID', {
 'cookie_domain': 'blog.example.com'
});

Trình quản lý thẻ

Đối với thẻ Google Analytics:

 1. Trong Trình quản lý thẻ, hãy chuyển đến phần Các trường cần đặt:
 2. Khi mở rộng phần Trường cần đặt, hãy nhấp vào Thêm hàng.
 3. Đối với Tên trường, hãy nhập giá trị chính xác:
  • Đối với thẻ Cấu hình Google Analytics 4, hãy nhập cookie_domain.
  • Đối với các biến cài đặt Universal Analytics của Google Analytics, hãy nhập cookieDomain.
 4. Đối với Giá trị, hãy nhập giá trị miền, ví dụ: my.example.com.
 5. Lưu thẻ và xuất bản.

Đối với thẻ Google AdsFloodlight:

Bạn có thể sửa đổi chế độ cài đặt miền từ thẻ Trình liên kết chuyển đổi:

 1. Trong Trình quản lý thẻ, hãy mở thẻ Trình liên kết chuyển đổi hiện có hoặc tạo một thẻ nếu chưa có thẻ trong vùng chứa của bạn.
 2. Trong mục Tuỳ chọn trình liên kết, hãy nhấp vào Ghi đè các chế độ cài đặt cookie (nâng cao)
 3. Trong trường Miền, hãy nhập miền cấp cao nhất mà bạn sẽ cho phép đặt cookie. Bạn cũng có thể chỉ định một đường dẫn cụ thể trong trường Path (Đường dẫn). Bạn chỉ nên sử dụng các chế độ cài đặt này nếu cần giới hạn cookie cho một miền con hoặc thư mục con cấp thấp hơn.

Đổi tên cookie

Để tránh xung đột với cookie khác, bạn có thể cần phải thay đổi tên cookie.

gtag.js

Cấu hình này sẽ thêm example vào đầu cookie mà hệ thống đặt (ví dụ: _ga trở thành example_ga hoặc _gcl_au trở thành example_gcl_au):

gtag('config', 'TAG_ID', {
 cookie_prefix: 'example'
});

Trình quản lý thẻ

Đối với thẻ Cấu hình Google Analytics 4:

 1. Trong Trình quản lý thẻ của Google, hãy mở một thẻ Cấu hình Google Analytics 4 rồi nhấp vào Cấu hình thẻ > Các trường cần đặt.
 2. Khi mở rộng phần Trường cần đặt, hãy nhấp vào Thêm hàng.
 3. Đối với Tên trường, hãy nhập cookie_prefix.
 4. Đối với Giá trị, hãy nhập giá trị của tiền tố, ví dụ: example.
 5. Lưu thẻ và xuất bản.

Đối với thẻ Universal Analytics:

Thẻ Universal Analytics trong Trình quản lý thẻ có thể thay thế tên của cookie bằng cookieName thông qua biến cài đặt Google Analytics.

 1. Trong Trình quản lý thẻ, hãy mở biến cài đặt Google Analytics rồi chọn Cấu hình biến > Cài đặt khác > Trường cần đặt.
 2. Khi mở rộng phần Trường cần đặt, hãy nhấp vào Thêm hàng.
 3. Đối với Tên trường, hãy nhập cookieName.
 4. Đối với Giá trị, hãy nhập tên của cookie, ví dụ như myCookie.
 5. Lưu thẻ và xuất bản.

Đối với thẻ Google AdsFloodlight:

Bạn có thể sửa đổi chế độ cài đặt tiền tố tên từ thẻ Trình liên kết chuyển đổi:

 1. Trong Trình quản lý thẻ, hãy mở thẻ Trình liên kết chuyển đổi hiện có hoặc tạo một thẻ nếu chưa có thẻ trong vùng chứa của bạn.
 2. Trong mục Tuỳ chọn trình liên kết, hãy nhấp vào Ghi đè các chế độ cài đặt cookie (nâng cao)
 3. Trong trường Tiền tố tên, hãy nhập tiền tố tên bạn muốn dùng. Mọi thẻ sử dụng các cookie này (ví dụ: thẻ chuyển đổi Google Ads) cũng phải được định cấu hình để sử dụng cùng một tiền tố.

Trong mỗi lần tải trang, thời gian hết hạn cookie được cập nhật thành thời gian hiện tại cộng với giá trị thời hạn cookie do thẻ Google đặt. Điều này có nghĩa là nếu thời hạn cookie được đặt thành một tuần (604800 giây) và người dùng truy cập bằng cùng một trình duyệt trong vòng 5 ngày, thì cookie sẽ xuất hiện trong một tuần nữa và họ sẽ xuất hiện dưới dạng cùng một khách truy cập trong báo cáo của bạn. Thay vào đó, nếu người dùng đó truy cập sau khi cookie ban đầu hết hạn, thì cookie mới sẽ được tạo và lượt truy cập đầu tiên, thứ hai của họ sẽ xuất hiện dưới dạng đến từ khách truy cập riêng biệt trong báo cáo.

Nếu bạn đặt giá trị ngày hết hạn cookie thành 0 (không) giây, thì cookie sẽ chuyển thành cookie dựa trên phiên và hết hạn khi phiên hoạt động của trình duyệt hiện tại kết thúc.

gtag.js

gtag('config', 'TAG_ID', {
 cookie_expires: 28 * 24 * 60 * 60 // 28 days, in seconds
});

Trình quản lý thẻ

Đối với thẻ Google Analytics:

 1. Trong Trình quản lý thẻ, hãy chuyển đến phần Các trường cần đặt:
 2. Khi mở rộng phần Trường cần đặt, hãy nhấp vào Thêm hàng.
 3. Đối với Tên trường, hãy nhập giá trị chính xác:
  • Đối với thẻ Cấu hình Google Analytics 4, hãy nhập cookie_expires.
  • Đối với các biến cài đặt Universal Analytics của Google Analytics, hãy nhập cookieExpires.
 4. Đối với Giá trị, hãy nhập số giây trước khi cookie hết hạn, ví dụ: trong 28 ngày, hãy nhập 2419200.
 5. Lưu thẻ và xuất bản.

Khi cờ cookie_update được đặt thành true (giá trị mặc định), các thẻ của Google có thể cập nhật cookie trên mỗi lần tải trang và có thể cập nhật thời điểm cookie hết hạn thành được đặt liên quan đến lượt truy cập gần đây nhất vào trang web. Ví dụ: nếu thời hạn cookie được đặt thành một tuần và người dùng truy cập bằng cùng một trình duyệt 5 ngày một lần, thì thời hạn sử dụng cookie sẽ được cập nhật cho mỗi lượt truy cập và do đó sẽ không bao giờ hết hạn.

Khi được đặt thành false, cookie sẽ không được cập nhật mỗi lần tải trang. Điều này sẽ có tác động đến thời điểm cookie hết hạn liên quan đến lần đầu tiên người dùng truy cập vào trang web.

gtag.js

gtag('config', 'TAG_ID', {
 cookie_update: false
});

Trình quản lý thẻ

Đối với thẻ Google Analytics:

 1. Trong Trình quản lý thẻ, hãy chuyển đến phần Các trường cần đặt:
 2. Khi mở rộng phần Trường cần đặt, hãy nhấp vào Thêm hàng.
 3. Đối với Tên trường, hãy nhập giá trị chính xác:
  • Đối với thẻ Cấu hình Google Analytics 4, hãy nhập cookie_update.
  • Đối với các biến cài đặt Universal Analytics của Google Analytics, hãy nhập cookieUpdate.
 4. Đối với Giá trị, hãy nhập một giá trị boolean, ví dụ: false.
 5. Lưu thẻ và xuất bản.