Pabilisin ang iyong mga web page sa lahat ng device

SURIIN
  • Ano'ng Bago
  • Pagganap ng Web
  • Magbigay ng Feedback
    Mayroon ka bang mga partikular at masasagot na tanong tungkol sa paggamit ng PageSpeed Insights? Magtanong sa Stack Overflow. Para sa pangkalahatang feedback at talakayan, magsimula ng thread sa aming mailing list.
  • Tungkol sa Mga Insight ng PageSpeed
    Sinusuri ng PageSpeed Insights ang content ng web page, pagkatapos ay bumubuo ito ng mga suhestyon para mas pabilisin ang page na iyon. Tingnan ang dokumentasyon at mga tala sa pag-release ng PageSpeed Insights.