תחילת העבודה עם PageSpeed Insights API

אתם יכולים להשתמש ב-PageSpeed Insights API כדי:

 • מדידת הביצועים של דף אינטרנט.
 • לקבל הצעות לשיפור הביצועים, הנגישות וה-SEO של הדף.
 • כאן מוסבר איך להמיר את הדף ל-Progressive Web App.

ב-PageSpeed Insights API מוצגים נתונים אמיתיים מהדוח לגבי חוויית המשתמש ב-Chrome, ונתונים לשיעור Lab מ-Lighthouse.

דרישות מוקדמות

במדריך הזה אנחנו מניחים שיש לכם ידע כללי בממשקי שורת הפקודה ובפיתוח אתרים.

אופציונלי: הגדרת מפתח API

אם אתם רק מנסים את PageSpeed Insights API, אין צורך במפתח API. אם אתם מתכננים להשתמש ב-API באופן אוטומטי ולבצע מספר שאילתות בשנייה, תצטרכו מפתח API.

קבלת מפתח API ושימוש בו

לקבלת מפתח

או ליצור חשבון בדף פרטי הכניסה.

אחרי שיוצרים מפתח API, האפליקציה יכולה לצרף את פרמטר השאילתה key=yourAPIKey לכל כתובות ה-URL של הבקשות.

מפתח ה-API בטוח להטמעה בכתובות URL. אין צורך בקידוד.

API Explorer

כדי לבצע קריאות ל-PageSpeed Insights API בלי לכתוב קוד, מומלץ לעיין ב-API Explorer.

CURL

כדי לנסות את PageSpeed Insights API משורת הפקודה:

 1. פותחים מסוף.
 2. מריצים את הפקודה הבאה. צריך לצרף את הערך &key=yourAPIKey אם משתמשים במפתח API.

  curl https://www.googleapis.com/pagespeedonline/v5/runPagespeed?url=https://developers.google.com
  

  התגובה היא אובייקט JSON. בקטע תגובה יש מידע נוסף על כל אחד מהנכסים באובייקט התגובה.

  {
   "captchaResult": "CAPTCHA_NOT_NEEDED",
   "kind": "pagespeedonline#result",
   "id": "https://developers.google.com/",
   "loadingExperience": {
   "id": "https://developers.google.com/",
   "metrics": {
    "FIRST_CONTENTFUL_PAINT_MS": {
    "percentile": 3482,
    "distributions": [
     {
     "min": 0,
     "max": 1000,
     "proportion": 0.37151728768042963
     },
     {
     "min": 1000,
     "max": 2500,
     "proportion": 0.4244153519077991
     },
     {
     "min": 2500,
     "proportion": 0.2040673604117713
     }
    ],
    "category": "SLOW"
    },
    "FIRST_INPUT_DELAY_MS": {
    "percentile": 36,
    "distributions": [
     {
     "min": 0,
     "max": 50,
     "proportion": 0.960628961482204
     },
     {
     "min": 50,
     "max": 250,
     "proportion": 0.02888834714773281
     },
     {
     "min": 250,
     "proportion": 0.010482691370063388
     }
    ],
    "category": "FAST"
    }
   },
   "overall_category": "SLOW",
   "initial_url": "https://developers.google.com/"
   },
   "originLoadingExperience": {
   "id": "https://developers.google.com",
   "metrics": {
    "FIRST_CONTENTFUL_PAINT_MS": {
    "percentile": 2761,
    "distributions": [
     {
     "min": 0,
     "max": 1000,
     "proportion": 0.4236433226493666
     },
     {
     "min": 1000,
     "max": 2500,
     "proportion": 0.45045120795679117
     },
     {
     "min": 2500,
     "proportion": 0.1259054693938423
     }
    ],
    "category": "SLOW"
    },
    "FIRST_INPUT_DELAY_MS": {
    "percentile": 45,
    "distributions": [
     {
     "min": 0,
     "max": 50,
     "proportion": 0.9537371485251699
     },
     {
     "min": 50,
     "max": 250,
     "proportion": 0.03044972719889055
     },
     {
     "min": 250,
     "proportion": 0.01581312427593959
     }
    ],
    "category": "FAST"
    }
   },
   "overall_category": "SLOW",
   "initial_url": "https://developers.google.com/"
   },
   "lighthouseResult": {
   "requestedUrl": "https://developers.google.com/",
   "finalUrl": "https://developers.google.com/",
   "lighthouseVersion": "3.2.0",
   "userAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/72.0.3584.0 Safari/537.36",
   "fetchTime": "2018-11-01T03:03:58.394Z",
   "environment": {
    "networkUserAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3559.0 Safari/537.36",
    "hostUserAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/72.0.3584.0 Safari/537.36",
    "benchmarkIndex": 590.0
   },
   "runWarnings": [],
   "configSettings": {
    "emulatedFormFactor": "desktop",
    "locale": "en-US",
    "onlyCategories": [
    "performance"
    ]
   },
   "audits": {
    "estimated-input-latency": {
    "id": "estimated-input-latency",
    "title": "Estimated Input Latency",
    "description": "The score above is an estimate of how long your app takes to respond to user input, in milliseconds, during the busiest 5s window of page load. If your latency is higher than 50 ms, users may perceive your app as laggy. [Learn more](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/estimated-input-latency).",
    "score": 1.0,
    "scoreDisplayMode": "numeric",
    "displayValue": "30 ms"
    },
    "uses-rel-preconnect": {
    "id": "uses-rel-preconnect",
    "title": "Preconnect to required origins",
    "description": "Consider adding preconnect or dns-prefetch resource hints to establish early connections to important third-party origins. [Learn more](https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/resource-prioritization#preconnect).",
    "score": 1.0,
    "scoreDisplayMode": "numeric",
    "details": {
     "headings": [],
     "type": "opportunity",
     "items": [],
     "overallSavingsMs": 0.0
    }
    },
    ...
   },
   "categories": {
    "performance": {
    "id": "performance",
    "title": "Performance",
    "score": 0.96,
    "auditRefs": [
     {
     "id": "first-contentful-paint",
     "weight": 3.0,
     "group": "metrics"
     },
     {
     "id": "first-meaningful-paint",
     "weight": 1.0,
     "group": "metrics"
     },
     ...
    ]
    }
   },
   "categoryGroups": {
    "a11y-element-names": {
    "title": "Elements Have Discernible Names",
    "description": "These are opportunities to improve the semantics of the controls in your application. This may enhance the experience for users of assistive technology, like a screen reader."
    },
    "a11y-language": {
    "title": "Page Specifies Valid Language",
    "description": "These are opportunities to improve the interpretation of your content by users in different locales."
    },
    ...
   },
   "i18n": {
    "rendererFormattedStrings": {
    "varianceDisclaimer": "Values are estimated and may vary.",
    "opportunityResourceColumnLabel": "Opportunity",
    "opportunitySavingsColumnLabel": "Estimated Savings",
    "errorMissingAuditInfo": "Report error: no audit information",
    "errorLabel": "Error!",
    "warningHeader": "Warnings: ",
    "auditGroupExpandTooltip": "Show audits",
    "passedAuditsGroupTitle": "Passed audits",
    "notApplicableAuditsGroupTitle": "Not applicable",
    "manualAuditsGroupTitle": "Additional items to manually check",
    "toplevelWarningsMessage": "There were issues affecting this run of Lighthouse:",
    "scorescaleLabel": "Score scale:",
    "crcLongestDurationLabel": "Maximum critical path latency:",
    "crcInitialNavigation": "Initial Navigation",
    "lsPerformanceCategoryDescription": "[Lighthouse](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/) analysis of the current page on an emulated mobile network. Values are estimated and may vary.",
    "labDataTitle": "Lab Data"
    }
   }
   },
   "analysisUTCTimestamp": "2018-11-01T03:03:58.394Z"
  }
  

JavaScript

כדי לנסות את PageSpeed Insights API מ-JavaScript:

 1. מעתיקים את הקוד שבהמשך. הקוד משתמש ב-PageSpeed Insights API כדי למדוד את הביצועים של https://developers.google.com, ולאחר מכן הוא מציג את התוצאות.

  <script>
  function run() {
   const url = setUpQuery();
   fetch(url)
    .then(response => response.json())
    .then(json => {
     // See https://developers.google.com/speed/docs/insights/v5/reference/pagespeedapi/runpagespeed#response
     // to learn more about each of the properties in the response object.
     showInitialContent(json.id);
     const cruxMetrics = {
      "First Contentful Paint": json.loadingExperience.metrics.FIRST_CONTENTFUL_PAINT_MS.category,
      "First Input Delay": json.loadingExperience.metrics.FIRST_INPUT_DELAY_MS.category
     };
     showCruxContent(cruxMetrics);
     const lighthouse = json.lighthouseResult;
     const lighthouseMetrics = {
      'First Contentful Paint': lighthouse.audits['first-contentful-paint'].displayValue,
      'Speed Index': lighthouse.audits['speed-index'].displayValue,
      'Time To Interactive': lighthouse.audits['interactive'].displayValue,
      'First Meaningful Paint': lighthouse.audits['first-meaningful-paint'].displayValue,
      'First CPU Idle': lighthouse.audits['first-cpu-idle'].displayValue,
      'Estimated Input Latency': lighthouse.audits['estimated-input-latency'].displayValue
     };
     showLighthouseContent(lighthouseMetrics);
    });
  }
  
  function setUpQuery() {
   const api = 'https://www.googleapis.com/pagespeedonline/v5/runPagespeed';
   const parameters = {
    url: encodeURIComponent('https://developers.google.com')
   };
   let query = `${api}?`;
   for (key in parameters) {
    query += `${key}=${parameters[key]}`;
   }
   return query;
  }
  
  function showInitialContent(id) {
   document.body.innerHTML = '';
   const title = document.createElement('h1');
   title.textContent = 'PageSpeed Insights API Demo';
   document.body.appendChild(title);
   const page = document.createElement('p');
   page.textContent = `Page tested: ${id}`;
   document.body.appendChild(page);
  }
  
  function showCruxContent(cruxMetrics) {
   const cruxHeader = document.createElement('h2');
   cruxHeader.textContent = "Chrome User Experience Report Results";
   document.body.appendChild(cruxHeader);
   for (key in cruxMetrics) {
    const p = document.createElement('p');
    p.textContent = `${key}: ${cruxMetrics[key]}`;
    document.body.appendChild(p);
   }
  }
  
  function showLighthouseContent(lighthouseMetrics) {
   const lighthouseHeader = document.createElement('h2');
   lighthouseHeader.textContent = "Lighthouse Results";
   document.body.appendChild(lighthouseHeader);
   for (key in lighthouseMetrics) {
    const p = document.createElement('p');
    p.textContent = `${key}: ${lighthouseMetrics[key]}`;
    document.body.appendChild(p);
   }
  }
  
  run();
  </script>
  
 2. מדביקים את הקוד בקובץ HTML.
 3. פותחים את קובץ ה-HTML בדפדפן. אחרי שהתהליך יסתיים בהצלחה, ייראה הדף איור 1.

  איור 1. הדגמת JavaScript

השלבים הבאים

משוב

האם הדף הזה הועיל לך?