Ghi chú phát hành

Ghi chú phát hành cho PageSpeed Insights API và Giao diện người dùng PageSpeed Insights

Lưu ý: API có phiên bản là v5, tuy nhiên, phiên bản Lighthouse là độc lập và được cập nhật thường xuyên.

Ngày 10 tháng 5 năm 2024

Kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2024, PageSpeed Insights và API đã được cập nhật lên Lighthouse 12.0. Xin lưu ý rằng có một số thay đổi có thể gây lỗi trong phản hồi của API, bao gồm cả việc xoá danh mục PWA.

Ngày 28 tháng 8 năm 2023

Kể từ ngày 9 tháng 8 năm 2023, PageSpeed Insights và API đã được cập nhật thành Lighthouse 11.0. Xin lưu ý rằng có một số thay đổi có thể gây lỗi trong phản hồi của API.

Bài đăng trên blog Lighthouse 11 mô tả những thay đổi đáng chú ý, trong đó có nội dung cập nhật đối với danh mục Hỗ trợ tiếp cận và các quy trình kiểm tra hiện tại.

Ngày 8/8/2023

Như đã đề cập trong ghi chú phát hành trước đó, EXPERIMENTAL_INTERACTION_TO_NEXT_PAINT không còn trong phản hồi API. INTERACTION_TO_NEXT_PAINT có cùng dữ liệu và nên được dùng cho trường INP của trang.

Ngày 10 tháng 5 năm 2023

Chỉ số Lượt tương tác với Nội dung hiển thị tiếp theo (INP) không còn là chỉ số thử nghiệm nữa mà hiện là Chỉ số quan trọng chính của trang web đang chờ xử lý. Thay đổi này được phản ánh trong giao diện người dùng và API.

Riêng đối với API, phản hồi hiện có chỉ số INTERACTION_TO_NEXT_PAINT, chứa dữ liệu giống như EXPERIMENTAL_INTERACTION_TO_NEXT_PAINT. EXPERIMENTAL_INTERACTION_TO_NEXT_PAINT sẽ bị xoá khỏi phản hồi sau 90 ngày (ngày 8 tháng 8 năm 2023).

Ngày 16 tháng 3 năm 2023

Công bố một tính năng mới trong giao diện người dùng: đường liên kết có thể chia sẻ! Giờ đây, việc phân tích một URL sẽ đưa bạn đến một đường dẫn /analysis mới, trong đó có một giá trị nhận dạng duy nhất trong đường liên kết.

Ảnh chụp màn hình về các đường liên kết có thể chia sẻ trong giao diện người dùng của PageSpeed Insights.

Trang này chứa thông tin tổng quan nhanh có thể chia sẻ về báo cáo, với dấu thời gian ở trên cùng cho biết thời điểm phân tích. Thao tác nhấp vào nút "Sao chép đường liên kết" sẽ sao chép đường liên kết vào bảng nhớ tạm và bạn có thể chia sẻ thông tin này trong 30 ngày sau khi tạo. Xin lưu ý rằng đường dẫn /report trước đó sẽ chuyển hướng đến đường dẫn /analysis tương tự.

Ngày 14 tháng 3 năm 2023

PageSpeed Insights và API đã được cập nhật từ Lighthouse 9.6.x thành Lighthouse 10.0.x. Có một số thay đổi có thể gây lỗi trong phản hồi của API, bao gồm cả vị trí mới của full-page-screenshot và các thuộc tính Url đã cập nhật.

Bài đăng trên blog Lighthouse 10 mô tả những thay đổi đáng chú ý, bao gồm cả việc tính điểm.

Ngày 27 tháng 10 năm 2022

Giờ đây, ngoài phần Hiệu suất, giao diện người dùng có thêm nhiều danh mục Lighthouse trong phần dữ liệu phòng thí nghiệm. Các danh mục được bổ sung là Hỗ trợ tiếp cận, Các phương pháp hay nhất và SEO. Hãy xem Tài liệu về Lighthouse để biết chi tiết về các danh mục này và nội dung kiểm tra tương ứng.

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Giới thiệu hai chỉ số trường thử nghiệm mới cho cả API và giao diện người dùng: Lượt tương tác với nội dung hiển thị tiếp theo (INP)Thời gian dẫn đến byte đầu tiên (TTFB). Những chỉ số trường này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng hiện đã có sẵn để người dùng dùng thử. Chỉ số thử nghiệm có thể thay đổi hoặc biến mất.

Giao diện người dùng cũng có trải nghiệm tải mới. Các thay đổi bao gồm:

  • Dữ liệu thực địa và phòng thí nghiệm tải song song, nên bạn sẽ thấy kết quả sớm hơn.
  • PSI sẽ cố gắng phân giải lệnh chuyển hướng HTTP trước khi phân tích. Trước đây, PSI sẽ gửi trực tiếp URL đến Lighthouse và Lighthouse sẽ xử lý các lệnh chuyển hướng. Giờ đây, PSI sẽ cố gắng theo các lệnh chuyển hướng 3XX trước khi chuyển URL đó sang Lighthouse. Bạn vẫn có thể chọn chạy với URL "gốc" nhưng điều này thường không được khuyên dùng.
  • Các chỉ số Các chỉ số quan trọng về trang web (CWV) (LCP, FID, CLS) sẽ xuất hiện ngay trong kết quả đánh giá CWV.
  • Chúng tôi thắt chặt thiết kế, giảm độ chi tiết và không gian theo chiều dọc.

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

PageSpeed Insights hiện đang sử dụng Lighthouse 9.3.0. Hãy xem ghi chú phát hành hoàn chỉnh cho phiên bản 9.3.0.

Ngày 15 tháng 11 năm 2021

Giao diện người dùng của PageSpeed Insights có giao diện và trang chủ mới. Hãy khám phá ngay! Hãy xem bài đăng trên blog được liên kết để biết thêm thông tin.

Ngoài ra, kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2021, PageSpeed Insights hiện đang sử dụng Lighthouse 9.0.0. Hãy xem ghi chú phát hành hoàn chỉnh dành cho phiên bản 9.0.0 và đọc qua những thay đổi đáng chú ý.

Ngày 22 tháng 9 năm 2021

PageSpeed Insights hiện đang sử dụng Lighthouse 8.4.0. Hãy xem ghi chú phát hành hoàn chỉnh cho phiên bản 8.4.0.

Ngày 31 tháng 8 năm 2021

PageSpeed Insights hiện đang sử dụng Lighthouse 8.3.0. Hãy xem ghi chú phát hành hoàn chỉnh cho phiên bản 8.3.0, cùng với ghi chú phát hành dành cho 8.2.08.1.0.

Ngày 10 tháng 6 năm 2021

Hiện tại, chúng tôi cung cấp dữ liệu trường PageSpeed Insights cho những trang và nguồn gốc có thể không có đủ dữ liệu cho một chỉ số, nhưng có thể cung cấp đủ dữ liệu cho các chỉ số khác. Trước đây, dữ liệu trường chỉ xuất hiện nếu tất cả chỉ số cho một trang hoặc nguồn gốc đều đáp ứng ngưỡng dữ liệu. Bây giờ, mọi chỉ số đáp ứng ngưỡng dữ liệu sẽ được cung cấp. Điều này được phản ánh trong các đối tượng loadingExperienceoriginLoadingExperience trong API cũng như trong giao diện người dùng. Hãy xem docs để biết mối liên hệ giữa vấn đề này với kết quả đánh giá Các chỉ số quan trọng về trang web.

Ngày 1 tháng 6 năm 2021

PageSpeed Insights đang sử dụng Lighthouse 8.0.0. Hãy xem ghi chú phát hành phiên bản 8.0.0 hoàn chỉnh và đọc những thay đổi đáng chú ý. Nếu bạn sử dụng API, hãy xem xét các Thay đổi có thể gây lỗi cho người dùng có lập trình.

API CrUX (làm cơ sở cho mục dữ liệu trường của PSI) đã được cập nhật. Vui lòng xem ghi chú phát hành của API này.

Ngày 24 tháng 5 năm 2021

Phiên bản Chrome cơ bản của Pagespeed đã được nâng cấp từ Chrome 88 lên Chrome 90. Quá trình này sẽ khó ghi nhận lắm, ngoại trừ tác động có thể xảy ra từ một vài điểm cải tiến đối với CLS ở trạng thái 89 và 90.

Ngày 1 tháng 4 năm 2021

Lighthouse 7.3.0 đã được triển khai cho PageSpeed Insights vào ngày 1 tháng 4 năm 2021. Xem ghi chú phát hành 7.3.0 hoàn chỉnh.

Ngày 3 tháng 3 năm 2021

Kể từ ngày 3/3/2021, PageSpeed Insights sẽ sử dụng http/2 để tạo yêu cầu về mạng nếu máy chủ hỗ trợ. Trước đây, tất cả các yêu cầu đều được đưa ra bằng http/1.1 do những hạn chế về cơ sở hạ tầng kết nối. Với cải tiến này, bạn có thể kỳ vọng nhiều điểm tương đồng hơn giữa kết quả Lighthouse từ PSI và từ Lighthouse CLI và công cụ cho nhà phát triển (luôn thực hiện yêu cầu với h2). Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng các môi trường khác nhau (phần cứng và khả năng kết nối) sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đo lường, vì vậy, tính nhất quán giữa nhiều môi trường là gần như không thể.

Với thay đổi này, kết nối mạng thường được thiết lập nhanh hơn. Vì các yêu cầu của bạn được phân phát trong h2, nên có thể bạn sẽ thấy các chỉ số và điểm hiệu suất sẽ cải thiện. Nhìn chung, điểm hiệu suất trên tất cả các lần chạy PageSpeed Insights đã tăng thêm vài điểm.

Nếu trang của bạn không hỗ trợ h2 thì giờ đây, báo cáo sẽ hiển thị quy trình kiểm tra ước tính mức độ cải thiện hiệu suất nếu trang hỗ trợ h2.

Ngày 2 tháng 3 năm 2021

Kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2021, thời gian chờ tối đa của API PSI đã tăng từ 60 giây lên 120 giây. Các trang web phức tạp và nặng có thể mất nhiều thời gian phân tích hơn và nhiều trang sẽ hết thời gian chờ. Chúng tôi đã giảm thời gian chờ để giúp những trang có dung lượng nặng này có cơ hội nhận được kết quả tốt hơn.

Ngày 19 tháng 2 năm 2021

Kể từ ngày 19 tháng 2 năm 2021, PageSpeed Insights sẽ sử dụng Lighthouse 7.1.0. Xem ghi chú phát hành phiên bản 7.0.0 hoàn chỉnh và đọc qua Những thay đổi đáng chú ý. Nếu bạn sử dụng API, hãy xem xét bài viết Thay đổi có thể gây lỗi cho người dùng có lập trình. Vì đây là bản nâng cấp kể từ 6.3.0, nên bản phát hành chính v7 này cùng với bản phát hành 6.4.0, 6.5.0 và 7.1.0. Bạn có thể thấy quá trình chạy mất nhiều thời gian hơn một chút đối với các trang nặng. Bạn sẽ không thấy điểm số hiệu suất chênh lệch đáng kể, mặc dù việc điều chỉnh chỉ số nhỏ là do chúng tôi sửa lỗi trong quá trình phân tích và triển khai chỉ số.

Ngày 3 tháng 12 năm 2020

Kể từ ngày 3 tháng 12 năm 2020, PageSpeed Insights sẽ sử dụng API Báo cáo trải nghiệm người dùng của Chrome (CrUX) để lấy dữ liệu thực địa. Trong API, điều này ảnh hưởng đến các đối tượng loadingExperienceoriginLoadingExperience. Bạn có thể xem thêm thông tin về thay đổi này tại đây.

Ngày 8 tháng 9 năm 2020

Lighthouse 6.3.0 đã được triển khai cho PageSpeed Insights vào ngày 8 tháng 9 năm 2020.

Ngày 27 tháng 5 năm 2020

Lighthouse 6.0.0 đã được triển khai cho PageSpeed Insights vào ngày 27 tháng 5 năm 2020.

Tháng 5 năm 2020

API PageSpeed Insights v1, v2, v3beta1 và v4 đã bị xóa vào tháng 5 năm 2020. Dưới đây là một số tính năng không được dùng nữa trong tháng 11 năm 2018. Xem tại đây để biết các đề xuất di chuyển.

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

Lighthouse phát hành 5.0 vào ngày 7 tháng 5 năm 2019. Bạn có thể tìm thấy thông tin về những thay đổi tại đây: Lighthouse 5.0 + PSI Ghi chú phát hành

Ngày 31 tháng 1 năm 2019

Lighthouse (hỗ trợ PageSpeed Insights) phát hành phiên bản 4.1 vào ngày 31 tháng 1 năm 2019. Bạn có thể tìm thấy thông tin về những thay đổi này tại đây: Ghi chú phát hành Lighthouse 4.1

Tháng 11 năm 2018

Phiên bản 5 của API PageSpeed Insights ra mắt vào tháng 11 năm 2018. Công cụ này hiện sử dụng Lighthouse làm công cụ phân tích, đồng thời kết hợp dữ liệu thực địa do Báo cáo trải nghiệm người dùng Chrome (CrUX) cung cấp. Phiên bản 5 của API nay cung cấp dữ liệu CrUX và tất cả quy trình kiểm tra Lighthouse. Các phiên bản trước của API PSI sẽ ngừng hoạt động sau sáu tháng nữa.

Các phiên bản API trước đây

Phiên bản 4

API PageSpeed Insights phiên bản 4 đã được phát hành vào tháng 1 năm 2018. Tính năng này thêm điểm tốc độ dựa trên Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome và tinh chỉnh điểm PSI ban đầu dưới dạng điểm tối ưu hoá mới. Điểm tối ưu hoá này chủ yếu tập trung vào những khả năng cải thiện tương đối.

Phiên bản 2

Phiên bản 2 của PageSpeed Insights API được phát hành vào tháng 1 năm 2015. Hộp cát về quyền riêng tư hỗ trợ thêm cho các nhóm quy tắc, chẳng hạn như "TỐC ĐỘ" hoặc " KHẢ NĂNG SỬ DỤNG".

Bản cập nhật sau khi phát hành:

  • Danh mục kết quả đã được thêm vào ngày 12 tháng 5 năm 2017.
  • Công cụ kết xuất đã được chuyển từ Webkit sang Blink vào ngày 2 tháng 2 năm 2017.
  • Thư viện tối ưu hóa hình ảnh đã được chuyển sang sử dụng thư viện trong mod_pagespeed vào ngày 12 tháng 12 năm 2016.
  • Vào ngày 23 tháng 8 năm 2016, quy tắc về quảng cáo xen kẽ cài đặt ứng dụng đã bị xoá khỏi tính toán điểm số trong cả hai phiên bản API. Quy tắc này đã bị xóa hoàn toàn vào ngày 1 tháng 11 năm 2016.

Không dùng nữa. Sẽ đóng vào tháng 6 năm 2018.

Phiên bản 1

Phiên bản ban đầu của API. Bản phát hành này bao gồm tính năng hỗ trợ bản địa hoá bằng 40 ngôn ngữ.

Vào ngày 29 tháng 10 năm 2013, trường ruleScore (đã ngừng hoạt động trong PageSpeed Insights trong hơn một năm) đã bị xóa khỏi API. Ứng dụng nên sử dụng trường ruleImpact.

Đã đóng.