Method: presentations.get

آخرین نسخه ارائه مشخص شده را دریافت می کند.

درخواست HTTP

GET https://slides.googleapis.com/v1/presentations/{presentationId}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
presentationId

string

شناسه ارائه برای بازیابی.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از Presentation است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.readonly

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.