ข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าแรกสำหรับ Google Podcasts

พอดแคสต์ต้องมีหน้าแรกที่อธิบายเนื้อหาของพอดแคสต์อย่างชัดเจน

หน้าแรกต้องไม่มีเอลิเมนต์ <link type="application/rss+xml" rel="alternate"> อีกรายการ Googlebot ต้องเข้าถึงหน้าแรกได้ที่ URL ที่ตรงกันทุกประการซึ่งระบุไว้ในฟีด RSS หน้าแรกต้องมีเอลิเมนต์ HTML ต่อไปนี้อยู่ในโค้ดของหน้า

<link type="application/rss+xml" rel="alternate"
   title="Your Podcast's Name" href="Your podcast's RSS url"/>

เอลิเมนต์ HTML ต้องมีแอตทริบิวต์ที่จำเป็นต่อไปนี้ คุณอาจใส่แอตทริบิวต์ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอดแคสต์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

แอตทริบิวต์ HTML ที่จำเป็น
href

URL ฟีด RSS ของพอดแคสต์

แอตทริบิวต์ HTML ที่แนะนำ
title

ชื่อที่สื่อความหมายสั้นๆ ของพอดแคสต์

ต่อไปนี้คือตัวอย่างหน้าแรกแบบเรียบง่ายที่สุดสำหรับตัวอย่างฟีด RSS ด้านบน โดยจะต้องอยู่ที่ https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/ เพื่อให้เป็นไปตามคำจำกัดความของฟีด RSS

<html>
 <head>
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Podcast"
     href="https://www.example.com/podcasts/dafnas-zebras/rss/podcast.rss"/>
  <title>Dafna's Zebra Podcast</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Dafna's Zebra Podcast</h1>
  <p>Most people don't realize that zebras actually make fabulous house pets.
  They're clean, well behaved, and always well dressed. In this podcast series
  we talk to zebra lovers and zebra experts to get to the bottom of this amazing
  striped animal.</p>
 </body>
</html>