Tổng quan

Tài liệu tham khảo giải thích yêu cầu đối với các tính năng và chức năng tìm kiếm khác nhau. Dưới đây là các loại tài liệu tham khảo:

Danh mục tài liệu tham khảo
Dữ liệu có cấu trúc Sử dụng dữ liệu có cấu trúc để giúp Google hiểu nội dung trang web của bạn và bật các tính năng đặc biệt trong kết quả Tìm kiếm cho các trang của bạn. Nếu bạn không chắc chắn nên thêm tính năng nào, hãy khám phá thư viện tìm kiếm của chúng tôi.
Thu thập dữ liệu và lập chỉ mục Sử dụng tệp robots.txt và thẻ meta robots để giúp đỡ và hạn chế những nội dung Google có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.
API lập chỉ mục Sử dụng API lập chỉ mục để thông báo trực tiếp cho Google khi thêm hoặc xóa các trang đăng tin tuyển dụng.