Tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm (SEO) trên thiết bị di động cho các thiết bị khác

Máy tính bảng

Khi nghĩ về cách định cấu hình trang web của bạn cho người dùng trên thiết bị di động, chúng ta thường nghĩ về những người sử dụng thiết bị máy tính bảng để truy cập trang web của bạn. Mặc dù chúng tôi không có đề xuất cụ thể nào về cách xây dựng các trang web được tối ưu hóa cho máy tính bảng và thân thiện với công cụ tìm kiếm, nhưng có một số mẹo để xây dựng các trang web mà có thể phục vụ cả người dùng máy tính để bàn, điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Thiết kế web đáp ứng

Khuyến nghị chung của chúng tôi là bạn nên sử dụng thiết kế web đáp ứng. Khi sử dụng thiết kế này, trang web của bạn sẽ cung cấp một mã HTML giống nhau cho tất cả các thiết bị nhưng với các quy tắc kiểu CSS khác nhau để tối ưu hóa giao diện của trang web trên máy tính để bàn, điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Nếu trang web của bạn sử dụng thiết kế web đáp ứng, hãy kiểm tra trang trên nhiều loại máy tính bảng để đảm bảo trang hiển thị chính xác vì máy tính bảng có nhiều loại kích thước và độ phân giải màn hình khác nhau, giống như trên điện thoại thông minh.

Nội dung dành riêng cho thiết bị

Một trang web có thể trả về các trang khác nhau (ví dụ: HTML, CSS và JavaScript khác nhau) cho các thiết bị khác nhau. Các trang này có thể được phân phát trên cùng một URL (cấu hình gọi là phân phát động) hoặc trên các URL riêng biệt.

Nếu trang web của bạn có các trang khác nhau cho người dùng máy tính để bàn và điện thoại thông minh nhưng không có trang dành riêng cho máy tính bảng, thì theo kinh nghiệm của chúng tôi, người dùng máy tính bảng thường sẽ muốn xem trang web cho máy tính để bàn thay vì các trang cho điện thoại thông minh.

Nếu trang web của bạn có các trang được tối ưu hóa cho máy tính bảng, thì những nguyên tắc này có thể giúp bạn định cấu hình trang web của mình:

  • Phân phát động: Trong tính năng này, các URL sẽ hiển thị cho người dùng máy tính để bàn, điện thoại thông minh và máy tính bảng bằng cách phân phát HTML (và CSS) khác nhau tùy thuộc vào tác nhân người dùng. Như chúng tôi đã đề cập trong các mục đề xuất về trang web dành cho điện thoại thông minh, bạn nên sử dụng tiêu đề HTTP Vary.
  • URL riêng biệt dành cho máy tính bảng: Trong trường hợp này, bạn nên cho phép Googlebot thu thập dữ liệu URL dành cho máy tính bảng và sử dụng rel="canonical" trên mỗi URL dành cho máy tính bảng để trỏ đến URL tương đương trên máy tính.

Điện thoại phổ thông

Khuyến nghị của chúng tôi cho các trang web phục vụ người dùng điện thoại thông minh là sử dụng thiết kế web đáp ứng nếu có thể. Tuy nhiên, vì điện thoại phổ thông không có khả năng đáp ứng các truy vấn nội dung đa phương tiện CSS, nên các quản trị viên web muốn phục vụ người dùng điện thoại phổ thông sẽ cần định cấu hình trang web của họ để sử dụng tính năng phân phát động hoặc URL riêng biệt để phân phát nội dung cho điện thoại phổ thông.

Bạn cũng nên bao gồm thẻ <link rel="alternate" media="handheld"> trong mọi trang dành cho điện thoại phổ thông như mô tả bên dưới.

Phần này trình bày cách triển khai từng cấu hình trong số này.

Phân phát động

Việc định cấu hình để máy chủ của bạn tự động phân phát nội dung được tối ưu hóa cho điện thoại phổ thông trên cùng một URL dành cho cả các thiết bị khác có cách triển khai giống như khi phân phát nội dung cho điện thoại thông minh. Máy chủ nên bao gồm tiêu đề phản hồi HTTP Vary: User-Agent và bạn cũng nên tìm hiểu về những sai lầm phổ biến khi phát hiện tác nhân người dùng. Ngoài ra, trên trang của bạn, hãy bao gồm thẻ sau:

<link rel="alternate" media="handheld" href="[current page URL]" />

URL riêng biệt

Các quản trị viên web thường hỗ trợ ba cấu hình khi hiển thị cho người dùng trên máy tính để bàn, điện thoại thông minh và điện thoại phổ thông trên các URL khác nhau. Các cấu hình này sử dụng các chú thích mà chúng tôi đã mô tả trước đây trong phần xây dựng các trang web được tối ưu hóa cho điện thoại phổ thông và điện thoại thông minh.

Cấu hình URL riêng

Trong cấu hình này, cách thiết lập sẽ có dạng như sau:

  • http://www.example.com/page-1 cho các yêu cầu trên máy tính
  • http://m.example.com/page-1 cho người dùng điện thoại thông minh
  • http://phone.example.com/page-1 cho người dùng điện thoại phổ thông

Trong cấu hình này, bạn nên thêm các chú thích sau để giúp thuật toán của chúng tôi hiểu mối quan hệ giữa các trang tương ứng nhắm mục tiêu các thiết bị khác nhau:

Trên www.example.com/page-1, hãy thêm:

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.example.com/page-1" />
<link rel="alternate" media="handheld" href="http://phone.example.com/page-1" />

Trên m.example.com/page-1, hãy thêm:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1" />

Trên phone.example.com/page-1, hãy thêm:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1" />

Cấu hình URL cho máy tính và tất cả các thiết bị di động

Trong cấu hình này, một trang web sẽ hiển thị qua một URL trên các thiết bị máy tính và hiển thị qua một URL riêng trên tất cả các thiết bị di động (tức là cả điện thoại thông minh và điện thoại phổ thông). Ví dụ:

  • http://www.example.com/page-1 cho người dùng máy tính
  • http://m.example.com/page-1 cho cả người dùng điện thoại thông minh và phổ thông

Trong trường hợp này, chú thích trên http://www.example.com/page-1 sẽ là:

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.example.com/page-1" />
<link rel="alternate" media="handheld" href="http://m.example.com/page-1" />

Trên trang m.example.com, hãy bao gồm thẻ sau:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1" />

rel="canonical" cần được đưa vào bất kể trang dành cho điện thoại phổ thông, điện thoại thông minh hay thiết bị khác.

Máy chủ phải bao gồm tiêu đề HTTP Vary: User-Agent trong phản hồi. Tiêu đề này sẽ gửi tín hiệu đến bộ nhớ đệm Internet và Googlebot rằng phản hồi của máy chủ có thể khác nhau tùy thuộc vào tác nhân người dùng. Googlebot sử dụng tín hiệu này để thu thập thông tin.

Cấu hình URL riêng biệt cho điện thoại phổ thông

Trong cấu hình này, một trang web hiển thị qua một URL trên máy tính và điện thoại thông minh bằng cách sử dụng thiết kế web thích ứng hoặc phân phát động, và hiển thị trên điện thoại phổ thông trên một URL riêng. Ví dụ:

  • http://www.example.com/page-1 cho người dùng máy tính và điện thoại thông minh
  • http://m.example.com/page-1 cho người dùng điện thoại phổ thông

Trong trường hợp này, chú thích trên http://www.example.com/page-1 là thẻ sau:

<link rel="alternate" media="handheld" href="http://m.example.com/page-1" />

Chú thích trên http://m.example.com/page-1 là thẻ sau:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1" />

Lệnh chuyển hướng và tiêu đề HTTP Vary

Nếu trang web của bạn tự động chuyển hướng những người sử dụng thiết bị di động để truy cập trang web trên máy tính để bàn đến trang web dành cho thiết bị di động hoặc ngược lại, hãy đảm bảo định cấu hình máy chủ của bạn để bao gồm tiêu đề Vary HTTP.

Sơ đồ trang web

Các nội dung đề xuất của chúng tôi về việc sử dụng sơ đồ trang web cho điện thoại phổ thông và sơ đồ trang web về URL thay thế cho điện thoại thông minh vẫn không thay đổi.