Film

Przykład filmów i wyniku z elementami rozszerzonymi wideo w wyszukiwarce grafiki

Dodaj do swoich materiałów wideo uporządkowane dane, by umożliwić użytkownikom odkrywanie i oglądanie filmów przez wyszukiwarkę Google. Możesz podawać takie szczegóły jak opis, adres URL miniatury, data umieszczenia w sieci i czas trwania, dodając do filmu znacznik VideoObject. Do obiektu VideoObject możesz też dołączyć dodatkowe uporządkowane dane, by umożliwić korzystanie z tych ulepszeń filmów:

 • Karuzela filmów: użyj uporządkowanych danych ItemList, by dodać znaczniki do stron galerii filmów (strony z listą filmów).
 • Segmenty wideo: użyj uporządkowanych danych Clip, by oznaczyć ważne fragmenty filmu. Dzięki temu użytkownicy będą mogli szybko przejść do określonego miejsca w filmie.

Nadanie treściom struktury zgodnej z opisaną w tym przewodniku może im automatycznie włączyć plakietkę wideo w wynikach wyszukiwania grafiki na urządzeniach mobilnych.

Przykłady

Standardowy wynik z elementami rozszerzonymi wideo

Oto przykład standardowych znaczników filmu zapisanych w postaci kodu JSON-LD: Obejmuje tylko właściwość VideoObject i nie kwalifikuje się do karuzeli filmów ani segmentów wideo.

Oto przykład strony z listą filmów. Włączenie karuzeli filmów umożliwia właściwość VideoObject i dodatkowe uporządkowane dane ItemList na stronie.

JSON-LD
Mikrodane

Segmenty wideo (ograniczony dostęp)

Oto przykład znacznika VideoObject zapisanego w postaci kodu JSON-LD z dodatkowymi uporządkowanymi danymi Clip do oznaczania segmentów wideo. Segmenty wideo są obecnie dostępne dla niewielkiej grupy dostawców. Jeśli też chcesz z nich skorzystać, wyraź swoje zainteresowanie w naszym formularzu.

Strona AMP z filmem

Oto przykład znacznika VideoObject na stronie AMP.

Wytyczne

Aby film mógł się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi wideo, musisz przestrzegać tych wytycznych.

Wytyczne dotyczące segmentów wideo (ograniczony dostęp)

Jeśli oznaczasz segmenty wideo za pomocą znacznika Clip, musisz przestrzegać tych wytycznych:

 • Film musi być dostępny publicznie i nie może być objęty subskrypcją.
 • Film musi zawierać precyzyjne linki prowadzące do innych punktów niż punkt początkowy w adresie URL filmu. Na przykład http://www.example.com/example?t=30 rozpoczyna się po 30 sekundach filmu.
 • Uporządkowane dane segmentów wideo należy dodać do strony, na której użytkownicy mogą obejrzeć film. Wskazanie strony, na której nie można go wyświetlić, może powodować frustrację użytkowników.
 • Łączny czas trwania filmu musi wynosić co najmniej 30 sekund.
 • Upewnij się, że żadne dwa klipy w jednym filmie zdefiniowane na określonej stronie nie mają tego samego czasu rozpoczęcia.
 • Film musi zawierać uporządkowane dane VideoObject.

Definicje typów uporządkowanych danych

W tej sekcji opisano typy uporządkowanych danych związane z funkcjami wideo w wyszukiwarce Google. Aby treści mogły wyświetlać się w wynikach z elementami rozszerzonymi wideo, musisz określić dla nich wymagane właściwości VideoObject. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach dla wygody użytkowników. Oprócz właściwości VideoObject możesz też dodać poniższe typy danych, by włączyć ulepszenia filmów w wyszukiwarce Google:

 • ItemList: dodaj do stron znaczniki listy filmów, by włączyć karuzelę filmów.
 • Clip: oznacz ważne segmenty filmu, by umożliwić użytkownikom szybkie przejście do określonych fragmentów filmu.

VideoObject

Pełną definicję znaczników VideoObject znajdziesz na schema.org/VideoObject. Jeśli nie podasz wymaganych właściwości, Google może nie być w stanie wyodrębnić żadnych informacji o filmie. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach dla wygody użytkowników.

Właściwości wymagane
description

Text

Opis filmu. Tagi HTML są ignorowane.

name

Text

Tytuł filmu.

thumbnailUrl

Powtórzone pole ImageObject lub URL

URL wskazujący plik miniatury filmu.

 • Adresy URL obrazów muszą być dostępne do zeskanowania i zindeksowania.
 • Obrazy muszą symbolizować treści objęte znacznikami.
 • Obrazy muszą być w formacie JPG, PNG lub GIF.
 • Rozmiary obrazów muszą wynosić co najmniej 60 x 30 pikseli.
uploadDate

Date

Data pierwszej publikacji filmu podana w formacie ISO 8601.

Właściwości zalecane
contentUrl

URL

URL wskazujący multimedialny plik wideo.

Przestrzegaj naszych sprawdzonych metod dotyczących filmów.

duration

Duration

Czas trwania filmu podany w formacie ISO 8601. Na przykład T00H30M5S wskazuje czas trwania „trzydzieści minut i pięć sekund”.

embedUrl

URL

Adres URL prowadzący do odtwarzacza konkretnego filmu. Zazwyczaj ta informacja znajduje się w elemencie src tagu <embed>.

Przestrzegaj naszych sprawdzonych metod dotyczących filmów.

expires

Date

Data, po której film nie będzie już dostępny, podana w formacie ISO 8601. Nie podawaj tej informacji, jeśli Twój film będzie dostępny przez cały czas.

interactionStatistic

InteractionCounter

Liczba obejrzeń filmu, np.:


"interactionStatistic":
 {
  "@type": "InteractionCounter",
  "interactionType": { "@type": "http://schema.org/WatchAction" },
  "userInteractionCount": 12345
 }

ItemList

Aby film mógł się pojawić w karuzeli filmów, oprócz właściwości VideoObject musisz dodać poniższe właściwości ItemList. Chociaż właściwości ItemList nie są wymagane, musisz dodać poniższe właściwości, jeśli chcesz, by Twój film wyświetlał się w karuzeli filmów. Więcej informacji o karuzelach znajdziesz w artykule Karuzela.

Pełną definicję znaczników ItemList znajdziesz na schema.org/ItemList.

Właściwości wymagane
itemListElement

ListItem

Adnotacja o pojedynczej stronie elementu. Każdy element ListItem powinien zawierać właściwości VideoObject, a także właściwości ListItem.

ListItem.position

Integer

Pozycja porządkowa strony elementu na liście, np.:


"itemListElement": [
 {
  "@type": "VideoObject",
  "position": 1,
  ... other VideoObject properties ...
 }, {
  "@type": "VideoObject",
  "position": 2,
  ... other VideoObject properties ...
 }
]
ListItem.url

URL

Kanoniczny URL strony elementu. Każdy element powinien mieć niepowtarzalny adres URL.

Klip (ograniczony dostęp)

Aby umożliwić korzystanie z segmentów wideo w filmie, musisz w obiekcie VideoObject umieścić poniższe właściwości. Chociaż właściwości Clip nie są wymagane, musisz dodać poniższe właściwości, jeśli chcesz, by film wyświetlał się z segmentami wideo.

Pełną definicję znaczników Clip znajdziesz na schema.org/Clip.

Właściwości wymagane
name

Text

Opisowy tytuł zawartości klipu.

startOffset

Number

Czas rozpoczęcia klipu wyrażony w postaci liczby sekund, które upłynęły od początku filmu.

url

URL

Adres URL wskazujący czas rozpoczęcia klipu.

Adres URL klipu musi wskazywać tę samą ścieżkę adresu URL co film, z dodatkowymi parametrami zapytania określającymi czas.

Na przykład ten URL oznacza, że klip rozpoczyna się po upływie 2 minut od początku filmu:


"url": "https://www.example.com/example?t=120"
Właściwości zalecane
endOffset

Number

Czas zakończeniu klipu wyrażony w postaci liczby sekund, które upłynęły od rozpoczęcia filmu.