Instrukcje

Użyj uporządkowanych danych HowTo, by wyraźnie poinformować Google, że Twoje treści są instrukcjami. Instrukcje przedstawiają listę czynności, które należy wykonać, by zrealizować dane zadanie. Mogą zawierać wideo, obrazy i tekst. Przykłady instrukcji to „Jak zawiązać krawat” lub „Jak ułożyć płytki nad blatem kuchennym”. Jeśli instrukcję należy wykonywać krok po kroku, warto skorzystać z uporządkowanych danych HowTo. Uporządkowane dane HowTo są najlepszym wyborem, jeśli treść strony składa się głównie z instrukcji.

Prawidłowo oznaczone strony z instrukcjami mogą pojawiać się w wyszukiwarce i w działaniach Asystenta Google dotyczących instrukcji z elementami rozszerzonymi, dzięki czemu Twoja witryna może dotrzeć do odpowiednich użytkowników.

Dostępność funkcji

Obecnie wyniki z elementami rozszerzonymi typu How-to są dostępne we wszystkich językach i krajach, w których działa wyszukiwarka Google. Z tej funkcji można korzystać tylko na urządzeniach mobilnych, a nie na komputerach.

Przykłady

Oto kilka przykładów ilustrujących, w jaki sposób Twoje treści mogą być widoczne w wynikach z elementami rozszerzonymi typu How-to. Wariant bardziej wizualny może być wyświetlany, jeśli instrukcje zawierają obraz przedstawiający efekt końcowy, a każdy krok jest dodatkowo zilustrowany obrazem. Aby Twoje instrukcje były jak najlepiej przedstawione w wyszukiwarce Google, dodaj jak najwięcej właściwości wymaganych i zalecanych.

Standardowy wynik z elementami rozszerzonymi typu How-to

Obraz standardowego wyniku z elementami rozszerzonymi typu How-to
JSON-LD

Oto przykład strony z instrukcjami w wersji tekstowej zapisanej w postaci kodu JSON-LD. W podanym przykładzie jest tylko jeden obraz, który przedstawia efekt końcowy instrukcji. W tym wyniku użytkownicy mogą zobaczyć podgląd treści niektórych kroków.

Mikrodane

Oto przykład strony z instrukcjami w wersji tekstowej zapisanej w postaci mikrodanych. W podanym przykładzie jest tylko jeden obraz, który przedstawia efekt końcowy instrukcji. W tym wyniku użytkownicy mogą zobaczyć podgląd treści niektórych kroków.

Wynik z elementami rozszerzonymi typu How-to z obrazami w każdym kroku

Obraz wizualnego wyniku z elementami rozszerzonymi typu How-to
JSON-LD

Oto przykład zapisanej w postaci kodu JSON-LD strony z instrukcjami, w których każdy krok zilustrowano obrazem. W tym wyniku użytkownicy mogą zobaczyć podgląd z karuzelą obrazów.

Mikrodane

Oto przykład zapisanej w postaci mikrodanych strony z instrukcjami, w których każdy krok zilustrowano obrazem. W tym wyniku użytkownicy mogą zobaczyć podgląd z karuzelą obrazów.

Wynik z elementami rozszerzonymi typu How-to z wideo

JSON-LD

Oto przykład zapisanej w postaci kodu JSON-LD strony z instrukcjami, które są połączeniem tekstu, obrazów i klipów wideo.

Mikrodane

Oto przykład zapisanej w postaci mikrodanych strony z instrukcjami, które są połączeniem tekstu, obrazów i klipów wideo.

Wytyczne

Aby Twoja strona mogła pojawiać się w wynikach z elementami rozszerzonymi typu How-to i działaniach Asystenta Google dotyczących instrukcji, musisz uwzględnić te wytyczne:

Wskazówki dotyczące treści

 • Reklamy: nie wykorzystuj uporządkowanych danych HowTo do celów reklamowych.
 • Nieodpowiednie treści: wyniki z elementami rozszerzonymi typu How-to mogą nie być wyświetlane, jeśli zawierają treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, treści wulgarne, obsceniczne, przedstawiające przemoc, propagujące niebezpieczne lub niezgodne z prawem zachowania, treści szerzące nienawiść lub mające na celu nękanie innych.
 • Źródło: wszystkie treści HowTo muszą być widoczne dla użytkowników na stronie źródłowej. Instrukcje powinny być głównym tematem strony źródłowej. Na jednej stronie używaj najwyżej jednego typu HowTo.
 • Materiały i narzędzia: dodaj uporządkowane dane do wszystkich materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania zadania.
 • Kroki: każdy element HowToStep musi obejmować całą zawartość kroku źródłowego. Nie oznaczaj jako kroków materiałów, które nimi nie są, np. wprowadzenia czy podsumowania.
 • Obrazy towarzyszące krokom: jeśli kroki najlepiej przedstawić wizualnie, upewnij się, że w przypadku każdego elementu HowToStep obrazy w danym kroku są objęte znacznikami. Dodaj znaczniki wyłącznie do tych obrazów, które są powiązane z danym krokiem, i nie używaj tego samego obrazu w wielu krokach jednej instrukcji. Używaj tych samych obrazów, które odpowiadają treściom na Twojej stronie. Nie używaj obrazów, które nie odzwierciedlają instrukcji, ani innych obrazów w celu zoptymalizowania wyników z elementami rozszerzonymi.
 • Obraz końcowy: jeśli efekt końcowy można zilustrować obrazem, zadbaj o to, by odpowiedni obraz znajdował się na stronie, a znacznik HowTo go zawierał, używając właściwości image. Może to być ten sam obraz, który został wybrany dla ostatniego kroku.
 • Treść: nie używaj znacznika HowTo w przepisach. Należy w nich używać znacznika Recipe structured data. W artykułach i ogólnych poradach, które nie stanowią konkretnego zestawu instrukcji, nie ma zastosowania dla znaczników HowTo.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby treści mogły wyświetlać się w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich zastosować wymagane właściwości. Możesz też dodać do nich właściwości zalecane, by wzbogacić informacje podane w uporządkowanych danych i zwiększyć w ten sposób komfort użytkowników.

Aby zweryfikować uporządkowane dane i wyświetlić ich podgląd, użyj naszego Testu wyników dla elementów rozszerzonych.

HowTo

Pełną definicję znaczników HowTo znajdziesz na schema.org/HowTo.

Typ HowTo wskazuje, że strona zawiera instrukcje. Każda strona musi zawierać jedną definicję typu HowTo.

Właściwości wymagane
name

Text

Tytuł instrukcji, np. „Jak zawiązać krawat”.

step HowToStep lub HowToSection

Tablica elementów HowToStep, które zawierają pełne instrukcje. Każdy element step powinien odpowiadać pojedynczemu krokowi w instrukcji. Używając tej właściwości, nie oznaczaj jako kroków materiałów, które nimi nie są, np. wprowadzenia czy podsumowania. Na przykład:

 • Możesz określić pełną treść każdego kroku, ustawiając właściwość text dla każdego elementu HowToStep. Właściwości image, nazwa kroku podana jako nameurl są opcjonalne, ale zalecane, ponieważ mogą uatrakcyjnić wygląd wyniku wyszukiwania.
 • W przypadku złożonych kroków można podać nazwę kroku (name) i listę poszczególnych podetapów za pomocą właściwości HowToDirection lub HowToTip.

Tablica elementów HowToSection, które zawierają pełne instrukcje HowTo, np.:

Właściwości zalecane
description

Text

Opis instrukcji.

estimatedCost MonetaryAmount lub Text

Szacowany koszt materiałów zużywanych podczas wykonywania instrukcji.

image ImageObject lub URL

Obraz zamierzonego efektu końcowego. Dodatkowe wytyczne dotyczące obrazów:

supply HowToSupply lub Text

Materiały zużywane podczas wykonywania instrukcji lub wskazówek.

tool HowToTool lub Text

Przedmiot używany (ale nie zużywany) podczas wykonywania instrukcji lub wskazówek.

totalTime Duration

Całkowity czas potrzebny do wykonania wszystkich instrukcji lub wskazówek (w tym czas przygotowania materiałów), podany w formacie ISO 8601.

video VideoObject

Film instruktażowy. Zapoznaj się z listą wymaganych i zalecanych właściwości Video. Obejmij kroki filmu znacznikiem hasPart.

video.hasPart

Clip

Klip wideo, który jest częścią całego filmu.

video.hasPart.endOffset

Number

Czas zakończeniu klipu wyrażony w postaci liczby sekund, które upłynęły od rozpoczęcia filmu.

video.hasPart.name

Text

Nazwa klipu. Na przykład „Pociągnij i zaciśnij” może być nazwą klipu, który pokazuje, jak zawiązać krawat.

hasPart.startOffset

Number

Czas rozpoczęcia klipu wyrażony w postaci liczby sekund, które upłynęły od początku filmu.

video.hasPart.url

URL

Link do czasu rozpoczęcia klipu. Czas rozpoczęcia musi odpowiadać wartości określonej we właściwości video.hasPart.startOffset, np.:


"startOffset": 30,
"endOffset": 45,
"url": "http://www.example.com/example&t=30"

HowToSection

Pełną definicję znaczników HowToSection znajdziesz na schema.org/HowToSection.

Typ HowToSection określa sekcję pojedynczej instrukcji i zawiera co najmniej jeden krok. Nie określaj różnych sposobów wykonania danego zadania za pomocą typu HowToSection. Typ HowToSection powinien być raczej częścią jednego sposobu. Aby wymienić wiele możliwości wykonania danego zadania, użyj wielu obiektów HowTo, np. wiele sposobów, by zmienić przebitą oponę jest wymienionych jako wiele obiektów HowTo, a nie obiektów HowToSection.

Właściwości wymagane
itemListElement HowToStep

Lista szczegółowych kroków danej sekcji.

name Text

Nazwa sekcji.

HowToStep

Pełną definicję znaczników HowToStep znajdziesz na schema.org/HowToStep.

Typ HowToStep określa prosty krok w wersji tekstowej i może zawierać obraz.

Właściwości wymagane
itemListElement HowToDirection lub HowToTip

Lista szczegółowych podetapów, w tym wskazówek.

Opcjonalne, jeśli używana jest właściwość text.

text Text

Pełna treść instrukcji zawartej w danym kroku.

Opcjonalne, jeśli używana jest właściwość itemListElement. Dodatkowe wskazówki:

 • Podawaj tylko treść instrukcji bez dodatkowego tekstu takiego jak „Wskazówki”, „Obejrzyj film” czy „Krok 1”. Takie wyrażenia należy dodawać poza treściami zawierającymi znaczniki.
Właściwości zalecane
image ImageObject lub URL

Obraz ilustrujący dany krok. Dodatkowe wytyczne dotyczące obrazów:

name Text

Słowo lub krótkie wyrażenie podsumowujące krok (np. „Podłącz przewody do słupa” lub „Kop”). Nie używaj nieopisowego tekstu, np. „Krok 1: [tekst]”, ani innych form z numerem kroku, np. „1. [tekst]”.

url URL

Adres URL prowadzący bezpośrednio do kroku (jeśli jest dostępny), np. fragment linku kotwiczącego.

video VideoObject lub Clip

Wideo lub klip wideo przedstawiające dany krok.

W przypadku VideoObject postępuj zgodnie z listą wymaganych i zalecanych właściwości Video.

HowToSupply, HowToTool

Pełne definicje typów HowToSupplyHowToTool znajdziesz na schema.org/HowToSupply oraz schema.org/HowToTool.

Typy HowToSupplyHowToTool określają, co jest potrzebne do wykonania instrukcji wskazanej w typie HowTo. Mają te same właściwości wymagane i zalecane.

Właściwości wymagane
name Text

Nazwa materiału lub narzędzia.

Właściwości zalecane
image ImageObject lub URL

Obraz materiału lub narzędzia. Dodatkowe wytyczne dotyczące obrazów:

HowToDirection, HowToTip

Pełne definicje typów HowToDirectionHowToTip znajdziesz na schema.org/HowToDirection oraz schema.org/HowToTip.

Użyj typów HowToDirectionHowToTip, by opisać wskazówki. Mają te same właściwości wymagane i zalecane.

Właściwości wymagane
text Text

Treść wskazówki.