Điểm xếp hạng tổng hợp về nhà tuyển dụng

Nếu trang web của bạn công bố điểm xếp hạng do người dùng tạo về các tổ chức tuyển dụng, bạn nên thêm dữ liệu có cấu trúc EmployerAggregateRating vào trang web của mình. EmployerAggregateRating là chỉ số đánh giá về tổ chức tuyển dụng được tổng hợp từ nhiều người dùng. Việc thêm EmployerAggregateRating có thể cung cấp cho người tìm việc điểm xếp hạng về tổ chức tuyển dụng để giúp họ lựa chọn công việc. Thuộc tính này cũng mang lại vị trí nổi bật cho thương hiệu trong trải nghiệm tìm kiếm việc làm được bổ sung chi tiết trên Google.

Ví dụ về điểm xếp hạng về nhà tuyển dụng trong kết quả tìm kiếm

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về EmployerAggregateRating sử dụng mã JSON-LD.


<html>
 <head>
  <title>World's Best Coffee Shop</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org/",
   "@type": "EmployerAggregateRating",
   "itemReviewed": {
    "@type": "Organization",
    "name" : "World's Best Coffee Shop",
    "sameAs" : "http://www.worlds-best-coffee-shop.example.com"
   },
   "ratingValue": "91",
   "bestRating": "100",
   "worstRating": "1",
   "ratingCount" : "10561"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trang. Nếu mới sử dụng dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Dưới đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để biết hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy xem lớp học mã về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm thuộc tính bắt buộc. Để biết thông tin về nơi để đặt dữ liệu có cấu trúc trên trang, hãy xem Dữ liệu có cấu trúc JSON-LD: Vị trí chèn dữ liệu vào trang.
 2. Làm theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và dùng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu trang có vẻ không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu đối với các URL này.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hóa quy trình này bằng cách sử dụng API sơ đồ trang web của Search Console.

Nguyên tắc

Bạn phải tuân thủ các nguyên tắc này để đủ điều kiện xuất hiện trong trải nghiệm tìm kiếm việc làm của Google.

Nguyên tắc kỹ thuật

 • Đảm bảo người dùng có thể xem điểm xếp hạng trên trang mà bạn thêm dữ liệu có cấu trúc EmployerAggregateRating. Người dùng phải ngay lập tức có thể nhận ra đây là trang có nội dung xếp hạng.
 • Cung cấp điểm xếp hạng về một tổ chức tuyển dụng cụ thể chứ không phải về một danh mục hoặc danh sách các mục. Ví dụ: "10 nơi làm việc tốt nhất" và "công ty công nghệ" không phải tổ chức tuyển dụng cụ thể.
 • Theo mặc định, Google giả định rằng trang web của bạn sử dụng thang điểm 5, trong đó 5 là điểm xếp hạng cao nhất và 1 là điểm thấp nhất, nhưng bạn có thể sử dụng một thang điểm bất kỳ khác. Nếu sử dụng thang điểm khác, bạn có thể chỉ định điểm xếp hạng cao nhất và thấp nhất, sau đó Google sẽ quy về thang điểm 5 sao.

Nguyên tắc về nội dung

 • Người dùng phải đăng được điểm xếp hạng của riêng họ trên trang web của bạn và trang web của bạn phải lưu trữ các điểm xếp hạng từ người dùng đó.
 • Số lượng điểm xếp hạng phải phản ánh điểm xếp hạng thực tế mà người dùng cung cấp.
 • Điểm tổng hợp phải được tính chính xác từ các điểm xếp hạng được cung cấp.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Phần này mô tả các kiểu dữ liệu có cấu trúc liên quan đến điểm xếp hạng tổng hợp về nhà tuyển dụng. Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của bạn đủ điều kiện hiển thị trong kết quả tìm kiếm nâng cao.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về EmployerAggregateRating tại schema.org/EmployerAggregateRating.

Thuộc tính bắt buộc
itemReviewed

Organization

Tổ chức đang được xếp hạng. Thuộc tính itemReviewed phải trỏ đến một đối tượng schema.org/Organization đại diện cho công ty đang được xếp hạng. Ví dụ:


{
 "@context" : "https://schema.org/",
 "@type": "EmployerAggregateRating",
 "itemReviewed": {
  "@type": "Organization",
  "name" : "World's Best Coffee Shop",
  "sameAs" : "http://www.worlds-best-coffee-shop.example.com"
 }
}
ratingCount

Number

Tổng số lượt xếp hạng về tổ chức trên trang web của bạn. Bạn phải cung cấp ratingCount hoặc reviewCount.

ratingValue

Number hoặc Text

Điểm xếp hạng chất lượng bằng số cho mục, có thể ở dạng số, phân số hoặc tỉ lệ phần trăm (ví dụ: "4", "60%" hoặc "6 / 10"). Google hiểu được các thang điểm dạng phân số và phần trăm, vì thang điểm đó được biểu hiện qua chính phân số và tỷ lệ phần trăm. Thang điểm mặc định dạng số là thang điểm 5, trong đó 1 là giá trị thấp nhất và 5 là giá trị cao nhất. Nếu bạn dự định sử dụng thang điểm khác, hãy sử dụng bestRatingworstRating.

reviewCount

Number

Xác định số người cung cấp bài đánh giá có hoặc không có điểm xếp hạng kèm theo. Bạn phải cung cấp ratingCount hoặc reviewCount.

Thuộc tính nên có
bestRating

Number

Giá trị cao nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Nếu bạn bỏ qua bestRating, giá trị mặc định sẽ là 5.

worstRating

Number

Giá trị thấp nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Nếu bạn bỏ qua worstRating, giá trị mặc định sẽ là 1.

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp khó khăn khi triển khai dữ liệu có cấu trúc, thì sau đây là một số tài nguyên có thể giúp bạn.