Opinia krytyka

Opinia krytyka to fragment dłuższego artykułu zawierającego recenzję napisaną, opracowaną lub skompilowaną dla wydawcy przez pojedynczego redaktora. Opinie krytyków pojawiają się w wynikach wyszukiwania jako fragment tekstu napisanego przez krytyka wraz z jego imieniem i nazwiskiem oraz ikoną wydawcy. Pomagają one użytkownikom łatwiej znajdować recenzje i otwierać ich pełną treść w Twojej witrynie. Możesz zamieszczać opinie krytyków na te tematy:

Przykłady

Opinie krytyków można umieszczać w obrębie znaczników LocalBusiness. Przydaje się to w witrynach, które oferują usługi rezerwacji w wielu firmach lub gromadzą wizytówki firm. Oto przykład umieszczonej opinii o firmie zapisanej w postaci kodu JSON-LD:

Możesz też udostępniać autonomiczne obiekty z opiniami krytyków, które nadają się do stosowania w witrynach niewykonujących żadnej bezpośredniej funkcji związanej z recenzowaną firmą, np. w witrynach z wiadomościami. Oto przykład autonomicznej opinii o firmie zapisanej w postaci kodu JSON-LD:

Wytyczne

Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz przestrzegać tych wytycznych.

Wskazówki techniczne

 • Odwołuj się wyraźnie do konkretnego produktu lub konkretnej usługi, umieszczając opinię w obrębie znaczników innego typu schema.org, np. schema.org/Book lub schema.org/LocalBusiness albo używając typu schema.org jako wartości właściwości itemReviewed.
 • Upewnij się, że opinie i oceny objęte znacznikami są dostępne dla użytkowników z poziomu strony zawierającej znaczniki. Dla użytkowników powinno być natychmiast oczywiste, że strona zawiera opinie.
 • Podawaj opinie o konkretnym elemencie, a nie o kategorii czy liście elementów.

  Zalecane: Hotel Hesperia Madrid

  Niezalecane: 10 najlepszych hoteli w Madrycie

Wskazówki dotyczące treści

 • Opinie krytyków muszą pisać, opracowywać lub kompilować wiarygodni redaktorzy.
 • Długość fragmentu tekstu nie może przekraczać 200 znaków.
 • Fragment tekstu musi zawierać jednoznaczną opinię o przedmiocie recenzji. Nie może stanowić tylko jego definicji (np. „"Grawitacja" to film Alfonso Cuaróna”) ani streszczenia fabuły (np. „Dr Ryan Stone to astronautka, która pełni rolę inżyniera w trakcie swojej pierwszej misji kosmicznej”).
 • Opinie krytyków nie mogą być zbiorem szablonowych zdań utworzonych na podstawie danych lub automatycznych statystyk.
 • Nie podawaj opinii krytyków, które w przypadku wielu firm są identyczne lub bardzo podobne do siebie.
 • Nie podawaj opinii krytyków, które zostały przygotowane bezpośrednio przez współtwórców Twojej witryny, opinii pochodzących z witryn zewnętrznych ani opinii sponsorowanych.
 • Używaj cudzysłowów prostych (") do oznaczania tytułów (np. „"Grawitacja" jest najlepszym filmem”).
 • Fragment tekstu musi być samodzielną całością, a jego treść nie może wprowadzać w błąd użytkownika, który nie czytał całej recenzji.
 • Fragment tekstu musi być dokładnym cytatem z pełnej recenzji. Nie może być nagłówkiem recenzji, pytaniem ani sloganem reklamowym.
 • Fragment tekstu musi być kompletny (bez wycinania i skracania słów oraz bez zakończenia trzema kropkami) oraz wypowiedzią sformułowaną prawidłowo pod względem gramatyki i interpunkcji.
 • Unikaj wulgaryzmów i obraźliwego języka. Opinie powinny być odpowiednie dla jak największej grupy zróżnicowanych odbiorców. Dlatego opinie zawierające wulgaryzmy lub obraźliwy język mogą nie kwalifikować się do użycia w wynikach wyszukiwania.
 • Nie dodawaj uporządkowanych danych związanych z opiniami krytyków do produktów lub usług przeznaczonych tylko dla dorosłych.
 • Jeśli opinia krytyka dotyczy firmy lokalnej, musisz przestrzegać tych dodatkowych wskazówek:
  • Fragmenty tekstu nie mogą być napisane ani udostępnione przez firmę lub dostawcę treści, chyba że są to oryginalne, niezależne i bezpłatne opinie redaktorów.
  • W swoich opiniach klienci muszą mieć możliwość wyrażania zarówno odczuć pozytywnych, jak i negatywnych. Przed przekazaniem do Google ich zawartość nie może być cenzurowana przez firmy ani ograniczana przez dostawców treści zależnie od jej pozytywnego lub negatywnego wydźwięku.
  • Opinie krytyków o firmach mających wiele placówek, np. o sieciach sklepów detalicznych czy franczyzach, mogą być przekazywane do Google tylko w odniesieniu do konkretnych lokalizacji, o których zostały napisane. Inaczej mówiąc, opinie krytyków o tego rodzaju firmie nie mogą być stosowane do wszystkich jej placówek naraz.
  • Dostawca treści nie może mieć zawartej z recenzowaną firmą żadnej komercyjnej umowy (zakładającej odpłatność lub inną gratyfikację) na publikowanie opinii krytyków.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich stosować wymagane właściwości. Możesz też dodawać do nich podane niżej właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

Review

Pełną definicję znaczników Review znajdziesz na schema.org/Review.

Właściwości wymagane
datePublished

Date

Data pierwszej publikacji opinii podana w formacie ISO 8601.

description

Text

Fragment treści recenzji, który zawiera opinię autora o ocenianym przedmiocie. Fragment ten musi być zgodny z naszymi wskazówkami dotyczącymi treści.

itemReviewed

Book, Movie, lub LocalBusiness

Przedmiot opinii.

itemReviewed.address

PostalAddress

Adres konkretnej placówki firmy. Właściwość itemReviewed.address jest wymagana tylko w przypadku opinii o firmach lokalnych.

itemReviewed.address.addressCountry

Text

Dwuliterowy kod kraju w formacie ISO 3166-1 alpha-2. Właściwość itemReviewed.address.addressCountry jest wymagana tylko w przypadku opinii o firmach lokalnych.

itemReviewed.address.addressLocality

Text

Miasto (jeśli występuje), w którym znajduje się dana placówka firmy lokalnej. Właściwość itemReviewed.address.addressLocality jest wymagana tylko w przypadku opinii o firmach lokalnych.

itemReviewed.address.addressRegion

Text

Województwo (lub jego odpowiednik w innych krajach), w którym znajduje się dana placówka firmy lokalnej (jeśli ono występuje). Właściwość itemReviewed.address.addressRegion jest wymagana tylko w przypadku opinii o firmach lokalnych.

itemReviewed.address.postalCode

Text

Kod pocztowy (jeśli występuje) danej placówki firmy lokalnej. Właściwość itemReviewed.address.postalCode jest wymagana tylko w przypadku opinii o firmach lokalnych.

itemReviewed.address.streetAddress

Text

Nazwa ulicy i numer (jeśli występują) budynku, w którym znajduje się dana placówka firmy lokalnej. Właściwość itemReviewed.address.streetAddress jest wymagana tylko w przypadku opinii o firmach lokalnych.

itemReviewed.author

Person

Adnotacja o autorze książki. Właściwość itemReviewed.author jest wymagana tylko w przypadku recenzji książek.

itemReviewed.author.name

Text

Imię i nazwisko autora książki. Właściwość itemReviewed.author.name jest wymagana tylko w przypadku recenzji książek.

itemReviewed.isbn

Text

Numer ISBN książki. Jeśli go nie ma, użyj właściwości itemReviewed.sameAs. Właściwość itemReviewed.isbn jest wymagana tylko w przypadku recenzji książek.

itemReviewed.name

Text

Nazwa przedmiotu, którego dotyczy opinia. Może to być tytuł filmu lub książki albo nazwa firmy lokalnej.

itemReviewed.sameAs

URL

Adres URL strony, która jednoznacznie identyfikuje przedmiot, którego dotyczy opinia. Google zaleca stosowanie takich adresów URL uzależnionych od przedmiotu opinii:

 • Książki: strona książki w Książkach Google Play lub w Wikipedii albo jej oficjalna witryna.
 • Filmy: strona filmu w IMDB lub w Wikipedii albo jego oficjalna witryna.
 • Firmy lokalne: oficjalna witryna firmy.

W przypadku książek właściwość itemReviewed.sameAs nie jest wymagana, jeśli określisz właściwość itemReviewed.isbn .

publisher

Organization

Adnotacja o wydawcy recenzji.

publisher.name

Text

Nazwa wydawcy recenzji, np. „Gazeta Wyborcza”.

Właściwości zalecane
aggregateRating

AggregateRating

Średnia ocena przyznana przedmiotowi, którego dotyczy opinia. Zwykle ma zastosowanie raczej do ocen użytkowników niż do ocen zawodowych krytyków.

aggregateRating.bestRating

Text

Najwyższa wartość dopuszczalna w systemie ocen stosowanym przez recenzenta. Jeśli pominiesz tę właściwość, zostanie domyślnie przyjęta wartość 5. Dozwolone są oceny literowe (np. „A”).

aggregateRating.ratingCount

Number

Liczba ocen przyznanych przedmiotowi, którego dotyczy opinia.

aggregateRating.ratingValue

Text

Średnia ocena przyznana przedmiotowi, którego dotyczy opinia. Dozwolone są oceny literowe (np. „B+”).

aggregateRating.worstRating

Text

Najniższa wartość dopuszczalna w systemie ocen stosowanym przez recenzenta. Jeśli pominiesz tę właściwość, zostanie domyślnie przyjęta wartość 1. Dozwolone są oceny literowe (np. „C-”).

author

Person lub Organization

Autor opinii. Musisz podać prawidłowe imię i nazwisko recenzenta. Na przykład: „50% zniżki do soboty” nie jest prawidłowym imieniem i nazwiskiem recenzenta.

author.name

Text

Imię i nazwisko autora opinii. Podaj jego pełne imię i nazwisko, stosując prawidłową wielkość liter. Imiona i nazwiska pisane samymi wielkimi lub małymi literami są modyfikowane w ten sposób, że wielka jest tylko pierwsza litera każdego wyrazu.

author.sameAs

URL

Adres URL strony, która jednoznacznie identyfikuje autora (np. jego oficjalna witryna, strona profilu lub artykuł o nim w Wikipedii).

inLanguage

Text

Kod języka opisu opinii podany w formacie BCP-47 (np. „pl” to język polski). Używanie właściwości inLanguage zalecamy w przypadku wszystkich opinii napisanych w innym języku niż angielski.

itemReviewed.actor

Person

Adnotacje o głównych członkach obsady filmu. Właściwość itemReviewed.actor jest zalecana tylko w przypadku recenzji filmów.

itemReviewed.actor.name

Text

Imię i nazwisko aktora lub aktorki. Właściwość itemReviewed.actor.name jest zalecana tylko w przypadku recenzji filmów.

itemReviewed.actor.sameAs

URL

Adres URL strony, która jednoznacznie identyfikuje aktora lub aktorkę. Google zaleca stronę w IMDB lub w Wikipedii. Właściwość itemReviewed.actor.sameAs jest zalecana tylko w przypadku recenzji filmów.

itemReviewed.datePublished

Date

Data pierwotnej publikacji książki albo premiery kinowej lub internetowej filmu (w przypadku produkcji przeznaczonych wyłącznie do rozpowszechniania cyfrowego) podana w formacie ISO 8601. Właściwość itemReviewed.datePublished jest zalecana tylko w przypadku recenzji książek i filmów.

itemReviewed.director

Person

Adnotacja o reżyserze filmu. Właściwość itemReviewed.director jest zalecana tylko w przypadku recenzji filmów.

itemReviewed.director.name

Text

Imię i nazwisko reżysera. Właściwość itemReviewed.director.name jest zalecana tylko w przypadku recenzji filmów.

itemReviewed.director.sameAs

URL

Adres URL strony, która jednoznacznie identyfikuje reżysera. Google zaleca stronę w IMDB lub w Wikipedii. Właściwość itemReviewed.director.sameAs jest zalecana tylko w przypadku recenzji filmów.

itemReviewed.geo

GeoCoordinates

Współrzędne geograficzne placówki firmy. Właściwość itemReviewed.geo jest zalecana tylko w przypadku opinii o firmach lokalnych.

itemReviewed.geo.latitude

Number lub Text

Szerokość geograficzna lokalizacji placówki firmy. Dokładność powinna wynosić co najmniej pięć miejsc po przecinku. Właściwość itemReviewed.geo.latitude jest zalecana tylko w przypadku opinii o firmach lokalnych.

itemReviewed.geo.longitude

Number lub Text

Długość geograficzna lokalizacji placówki firmy. Dokładność powinna wynosić co najmniej pięć miejsc po przecinku. Właściwość itemReviewed.geo.longitude jest zalecana tylko w przypadku opinii o firmach lokalnych.

itemReviewed.telephone

Text

Numer telefonu firmy (razem z kodem kraju), który jest dostępny dla klientów. Właściwość itemReviewed.telephone jest zalecana tylko w przypadku opinii o firmach lokalnych.

publisher.sameAs

URL

Adres URL oficjalnej witryny wydawcy lub jego strony w Wikipedii.

reviewRating

Musi mieć jedną z tych wartości:

Rating

Ocena przyznana w tej recenzji w pewnej skali (np. trzy gwiazdki na pięć możliwych). Oceny mogą mieć postać numeryczną (np. od 1 do 5) lub tekstową (np. od A do F). Najwyższą i najniższą możliwą ocenę definiujesz w polach właściwości bestRatingworstRating. Ocenę można podać w formie umieszczonej właściwości Rating lub za pomocą jej bardziej szczegółowego podtypu. Najpopularniejszym podtypem jest AggregateRating. Oto przykład właściwości reviewRating.Rating:


"reviewRating": [{
 "@type": "Rating",
 "ratingValue": "3.0",
 "bestRating": "5",
 "worstRating": "0"
}]
EndorsementRating

Ocena, która wyraża pewien stopień aprobaty dla przedmiotu recenzji, np. umieszczenie na blogu „Wybór krytyka” czy dodanie „Lubię to” lub „+1” w sieci społecznościowej. Wartość w polu EndorsementRating jest samodzielną oceną (np. „Czapki z głów”), a nie oceną w ramach jakiejś skali. Oto przykład właściwości reviewRating.EndorsementRating:


"reviewRating": [{
 "@type": "EndorsementRating",
 "name": "2 thumbs up",
 "ratingValue": "2"
}]

Dodatkowe wskazówki:

 • Google zaleca używanie ciągu tekstowego składającego się z maksymalnie kilku słów (o łącznej długości 10–15 znaków).
 • Wartość w polu EndorsementRating może być składnikiem skali numerycznej lub uporządkowanego systemu ocen.
 • Jeśli skala nie jest numeryczna, podkreśl pozytywny charakter oceny, by pomóc klientom dostrzec ogólną aprobatę dla przedmiotu recenzji.
reviewRating.bestRating

Text

Najwyższa wartość dopuszczalna w tym systemie ocen. Ta właściwość jest wymagana wtedy, gdy system ocen odbiega od skali pięciostopniowej. Jeśli pominiesz właściwość bestRating, zostanie domyślnie przyjęta wartość 5.

reviewRating.ratingValue

Text

Ocena przyznana przedmiotowi recenzji. Dozwolone są oceny literowe, np. „B+”.

reviewRating.worstRating

Text

Najniższa wartość dopuszczalna w tym systemie ocen. Właściwość worstRating jest wymagana wtedy, gdy system ocen odbiega od skali pięciostopniowej. Jeśli pominiesz właściwość worstRating, zostanie domyślnie przyjęta wartość 1.

URL

URL

Adres URL strony internetowej, która zawiera pełną treść recenzji.

Strona wskazana w tym polu właściwości musi zawierać pełną treść recenzji o długości przekraczającej 300 słów.

Inne zastosowania:

 • Jeśli nie podasz żadnej wartości, Google przyjmie założenie, że zindeksowana strona zawiera całą recenzję.
 • Jeśli Twoje uporządkowane dane znajdują się na innej stronie niż ta, która zawiera pełną treść recenzji, lub jeśli masz wiele adresów URL stron z pełną treścią recenzji, musisz wypełnić to pole właściwości.
 • Jeśli masz zduplikowane strony zawierające te same treści, pamiętaj, by użyć kanonicznego adresu URL.