จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

เงินเดือนโดยประมาณ

ข้อมูลที่มีโครงสร้าง Occupation จะช่วยให้ผู้ให้บริการที่แสดงเงินเดือนโดยประมาณกำหนดช่วงเงินเดือนและเงินเดือนโดยประมาณโดยอิงตามภูมิภาคสำหรับงานประเภทต่างๆ ได้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ เช่น สิทธิประโยชน์ทั่วไป คุณสมบัติ และวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง OccupationAggregationByEmployer จะช่วยให้ผู้ให้บริการที่แสดงเงินเดือนโดยประมาณรวมรายละเอียดเหล่านี้ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับประสบการณ์หรือองค์กรที่เป็นผู้ว่าจ้าง

เงินเดือนโดยประมาณจะปรากฏในประสบการณ์การค้นหางานใน Google Search และแสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สำหรับเงินเดือนโดยประมาณของอาชีพนั้นๆ

ข้อมูลเงินเดือนโดยประมาณในประสบการณ์การค้นหางานใน Google Search

ตัวอย่าง

ตัวอย่างอาชีพ

ตัวอย่าง JSON-LD ต่อไปนี้แสดง Occupation แบบง่ายที่มีข้อมูลเงินเดือนโดยประมาณ


<html>
 <head>
  <title>Software Developer, Applications</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Occupation",
   "name": "Software Developer, Applications",
   "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
   },
   "description": "Develops information systems by designing, developing, and installing software solutions",
   "estimatedSalary": [
    {
     "@type": "MonetaryAmountDistribution",
     "name": "base",
     "currency": "USD",
     "duration": "P1Y",
     "percentile10": "100000.5",
     "percentile25": "115000",
     "median": "120000.28",
     "percentile75": "130000",
     "percentile90": "150000"
    }
   ],
   "occupationLocation": [
    {
     "@type": "City",
     "name": "Mountain View"
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

ตัวอย่างการรวบรวมอาชีพโดยผู้ว่าจ้าง

ตัวอย่าง JSON-LD ต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของ OccupationAggregationByEmployer แบบซับซ้อนขึ้นที่มีข้อมูลเงินเดือนโดยประมาณ

<html>
 <head>
  <title>App/Web App Developer</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.googleapis.com/",
   "@type": "OccupationAggregationByEmployer",
   "name": "App/Web App Developer",
   "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
   },
   "description": "Develops information systems by designing, developing, and installing software solutions.",
   "estimatedSalary": [
    {
     "@type": "MonetaryAmountDistribution",
     "name": "base",
     "currency": "USD",
     "duration": "P1Y",
     "percentile10": "100000.5",
     "percentile25": "115000",
     "median": "120000.28",
     "percentile75": "130000",
     "percentile90": "150000"
    },
    {
     "@type": "MonetaryAmountDistribution",
     "name": "bonus",
     "currency": "USD",
     "duration": "P1Y",
     "percentile10": "10000",
     "percentile25": "20000",
     "median": "25000",
     "percentile75": "27000",
     "percentile90": "60000"
    }
   ],
   "occupationLocation": [
    {
     "@type": "State",
     "name": "Oregon"
    },
    {
     "@type": "State",
     "name": "Washington"
    },
    {
     "@type": "State",
     "name": "California"
    }
   ],
   "hiringOrganization": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Google LLC"
   },
   "sampleSize":1000,
   "industry": "Technology",
   "jobBenefits": "6 weeks paid vacation every year",
   "yearsExperienceMin": 3,
   "yearsExperienceMax": 7
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพและหลักเกณฑ์ทางเทคนิคทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง นอกจากนี้ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง Occupation ยังจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ด้วย

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • ข้อมูลที่มีโครงสร้าง Occupation เป็นข้อมูลแบบสแตนด์อโลน ซึ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ ที่มีโครงสร้างที่คุณให้ไว้กับ Google
 • เพิ่ม Occupation หรือ OccupationAggregationByEmployer เพียงรายการเดียวไปยังหน้าเว็บ อย่าเพิ่มประเภทคำจำกัดความเหล่านี้มากกว่า 1 รายการต่อหน้า
 • ตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีโครงสร้างของคุณสอดคล้องกับข้อมูลที่คุณแสดงในหน้า โปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้
  • คุณแสดงเพียงเงินเดือนที่เป็นค่ามัธยฐานในหน้าเว็บให้แก่ผู้ใช้ และข้อมูลที่มีโครงสร้างก็มีเพียงค่าเหล่านั้น
  • คุณปัดรายได้รายปีให้เป็นหลัก 5,000 ที่ใกล้ที่สุดในหน้าเว็บ และคุณก็ใส่ยอดเดียวกันนี้ในข้อมูลที่มีโครงสร้าง
 • ระบุพร็อพเพอร์ตี้เพียงครั้งเดียวในคำจำกัดความ เว้นว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • สำหรับอาชีพที่มีลักษณะที่แตกต่างกันโดยอิงตามสถานที่ (เช่น ช่วงเงินเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ อาจต่างจากเงินเดือนในแถบมิดเวสต์) ให้สร้างหน้าเว็บแยกกัน โดยแต่ละหน้ามีคำจำกัดความ Occupation ของตนเองซึ่งระบุ occupationLocation ที่แตกต่างกัน
 • อย่าเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างเงินเดือนโดยประมาณลงในหน้ารายการตำแหน่งงาน (หน้าที่แสดงรายการอาชีพ)
 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหน้า ให้อัปเดตแผนผังไซต์ทุกๆ วัน

หลักเกณฑ์เนื้อหา

 • รวมชื่ออาชีพที่คล้ายๆ กันไว้ด้วยกันเมื่องานทั้งหมดมีช่วงเงินเดือนและรายละเอียดที่คล้ายๆ กัน ชื่ออาชีพต้องมีความเฉพาะเจาะจง แต่ไม่เจาะจงเกินจนทำให้เกิดความสับสน โดยมีตัวอย่างดังนี้
  • อย่าใช้ชื่อที่กว้างเกินไป

   ไม่แนะนำ: "นักจิตวิทยาประจำคลินิก ที่ปรึกษาสุขภาพจิต และนักจิตวิทยาในโรงเรียน"

   แนะนำ: "ที่ปรึกษาในโรงเรียน" "นักจิตวิทยาประจำคลินิก" "นักบำบัดประจำคลินิก" "จิตแพทย์"

  • อย่าใช้ชื่อที่เจาะจงเกินไป

   ไม่แนะนำ: "พยาบาลดูแลที่บ้านที่มีใบอนุญาต" และ "พยาบาลที่มีใบอนุญาต (RN)" และ "RN - พยาบาลที่มีใบอนุญาต - ดูแลที่บ้าน - พยาบาลนอกสถานที่"

   แนะนำ: "พยาบาลที่มีใบอนุญาต"

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ส่วนนี้จะอธิบายประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนโดยประมาณ

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

Occupation

ประเภท Occupation จะกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น เงินเดือนโดยประมาณ ทักษะที่จำเป็น และหน้าที่รับผิดชอบ ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Occupation ได้ที่ schema.org/Occupation

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
estimatedSalary

อาร์เรย์ของ MonetaryAmountDistribution

เงินเดือนโดยประมาณสำหรับอาชีพนี้ใน occupationLocation ที่เจาะจง ระบุช่วงเงินเดือนหรือเงินเดือนโดยประมาณโดยอิงตามอันดับเปอร์เซ็นต์ไทล์

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของช่วงเงินเดือนโดยประมาณ


"estimatedSalary": [{
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "name": "base",
 "currency": "USD",
 "duration": "P1Y",
 "minValue": "100000", // Inherited from QuantitativeValue
 "maxValue": "150000", // Inherited from QuantitativeValue
 "median": "124900" // Inherited from QuantitativeValueDistribution
}]

หากต้องการระบุเงินเดือนพื้นฐาน โบนัส และค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ ให้กำหนดเงินเดือนหลายรายการในอาร์เรย์ estimatedSalary โดยคุณต้องระบุเงินเดือนพื้นฐาน ค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องระบุ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่มีโบนัส


"estimatedSalary": [
 {
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "base",
  "currency": "USD",
  "duration": "P1Y",
  "minValue": "100000",
  "maxValue": "150000",
  "median": "124900"
 }, {
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "bonus",
  "currency": "USD",
  "duration": "P1Y",
  "minValue": "0",
  "maxValue": "34500",
  "median": "4450"
 }
]
estimatedSalary.duration

Duration

ระยะเวลาที่ใช้ในการรับเงินเดือนโดยประมาณในรูปแบบวันที่ ISO 8601 ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับเงินเดือนโดยประมาณในช่วง 1 ปี ให้ใช้ P1Y สำหรับ duration

estimatedSalary.name

Text

ประเภทของค่า โดยคุณต้องระบุเงินเดือนพื้นฐาน ค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องระบุ เช่น "ขั้นพื้นฐาน" "โบนัส" "ค่าคอมมิชชัน"

name

Text

ชื่อของอาชีพ พร็อพเพอร์ตี้นี้ใช้ข้อความที่ไม่มีโครงสร้างได้ เช่น "วิศวกรซอฟต์แวร์"

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • พร็อพเพอร์ตี้นี้ต้องใส่เฉพาะชื่ออาชีพ
 • อย่าใส่รหัสงาน ที่อยู่ วันที่ เงินเดือน หรือชื่อบริษัทในพร็อพเพอร์ตี้ name

  ไม่แนะนำ: สมัครเลย ตำแหน่งงานไอที พูดภาษาฝรั่งเศสได้ในบูคาเรสต์

  แนะนำ: ผู้เชี่ยวชาญตลาด พูดภาษาฝรั่งเศสได้

 • ระบุชื่อตำแหน่งที่กระชับและเข้าใจง่าย
 • อย่าใช้สัญลักษณ์พิเศษมากเกินไป เช่น ! และ * การใช้สัญลักษณ์พิเศษมากเกินไปอาจทำให้ระบบคิดว่ามาร์กอัปของคุณเป็นมาร์กอัปแบบมีโครงสร้างที่เป็นสแปม ใช้ตัวเลขและอักขระอย่างเช่น / และ - ได้

  ไม่แนะนำ: *** รับสมัครงานที่โกดังตอนนี้!! ทำงานใกล้รถไฟฟ้า!! ***

  แนะนำ: พนักงานรับส่งของประจำโกดัง

occupationLocation

อาร์เรย์ของ City, State หรือ Country

สถานที่ที่ใช้กับคำอธิบายอาชีพ กำหนดสถานที่ในระดับเมือง รัฐ หรือประเทศในพร็อพเพอร์ตี้ Name รายการใดรายการหนึ่ง หากมีการระบุสถานที่เดียว

ตัวอย่างแบบละเอียด (แนะนำ)


"occupationLocation": {
 "@type": "City", // Maximum level of granularity (recommended)
 "name": "Mountain View, CA, US" // City, State, and Country inputted on same property
}

ตัวอย่างแบบละเอียดน้อยลง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแบบละเอียดน้อยลง 2 แบบซึ่งระบบยังยอมรับได้


"occupationLocation": {
 "@type": "State",
 "name": "CA, US"
}

"occupationLocation": {
 "@type": "Country",
 "name": "US"
}

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • สถานที่ต้องไม่เจาะจงเกินกว่าระดับเมือง
 • พร็อพเพอร์ตี้ State จะยอมรับชื่อภูมิภาคหากประเทศของคุณไม่มีการระบุรัฐ
 • ค่าของ occupationLocation คือสถานที่ที่เป็นที่ทำงานของอาชีพนี้ ไม่ใช่ที่ที่สร้างรายการเงินเดือนโดยประมาณ
 • หากประเภท Occupation เดียวนั้นมีสถานที่หลายแห่ง ให้ระบุสถานที่ในอาร์เรย์ occupationLocation ตามตัวอย่างต่อไปนี้
  
  "occupationLocation": [
   {
    "@type": "City",
    "name": "Portland, Oregon, US" // Salary specified for multiple locations
   }, {
    "@type": "City",
    "name": "Seattle, Washington, US"
    }
  ]
 • ข้อมูลอย่างเช่น ช่วงเงินเดือน วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และคุณสมบัติสำหรับอาชีพมักแตกต่างกันไปตามสถานที่ เพื่อระบุแต่ละรายการ ให้กำหนดหน้าต่างๆ โดยให้แต่ละหน้ามีคำจำกัดความ Occupation ของตนและมี occupationLocation ที่แตกต่างกัน
พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
description

Text

คำอธิบายของอาชีพ

description ต้องเป็นการนำเสนอตำแหน่งงานที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงหน้าที่รับผิดชอบในงาน คุณสมบัติ ทักษะ เวลาทำงาน วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • ใส่ description ไว้ในหน้ารายละเอียดทุกหน้าที่ผู้ใช้อาจเข้าชม ไม่ใช่เฉพาะหน้าระดับบนสุด
 • description ต้องระบุอาชีพที่ไม่ซ้ำและใส่คำอธิบายที่เจาะจงเกี่ยวกับอาชีพดังกล่าว

  ไม่แนะนำ: "โครงการฝึกงาน - โครงการฝึกงานเป็นการฝึกอบรมการทำงานสำหรับงานในออฟฟิศและงานเฉพาะทาง"

  แนะนำ: "พนักงานฝึกงานตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูล - โครงการฝึกงานที่ทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นผู้ดึงข้อมูลเชิงลึกออกมาจากข้อมูลดิบเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน"

 • description ต้องไม่เหมือนกับ name
 • อย่ารวมองค์กรที่ว่าจ้างไว้ใน description แต่ให้ระบุองค์กรใน hiringOrganization
estimatedSalary.currency

Text

ค่ารหัสสกุลเงินแบบตัวอักษร 3 ตัวในรูปแบบ ISO 4217 เช่น "USD" หรือ "CAD"

estimatedSalary.median

Number

ค่ามัธยฐาน (หรือ "ค่ากลาง") เช่น ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

estimatedSalary.percentile10

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 ตัวอย่างเช่น 10% ของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

estimatedSalary.percentile25

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ตัวอย่างเช่น 25% ของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

estimatedSalary.percentile75

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ตัวอย่างเช่น 75% ของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

estimatedSalary.percentile90

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ตัวอย่างเช่น 90% ของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

mainEntityOfPage

WebPage

สิ่งหลักที่อธิบายในหน้าเว็บ

mainEntityOfPage.lastReviewed

Date

วันที่มีการสร้างข้อมูลเงินเดือนโดยประมาณในรูปแบบ ISO 8601 เช่น


"mainEntityOfPage": {
 "@type": "WebPage",
 "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
}

OccupationAggregationByEmployer

OccupationAggregationByEmployer ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานซึ่งผู้ว่าจ้างจัดกลุ่มไว้ เช่น คุณจะระบุอุตสาหกรรมและองค์กรที่ว่าจ้างสำหรับกลุ่มอาชีพได้เมื่อผู้ว่าจ้างรวมอาชีพเหล่านี้ไว้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
estimatedSalary

อาร์เรย์ของ MonetaryAmountDistribution

เงินเดือนโดยประมาณสำหรับอาชีพนี้ใน occupationLocation ที่เจาะจง ระบุช่วงเงินเดือนหรือเงินเดือนโดยประมาณโดยอิงตามอันดับเปอร์เซ็นต์ไทล์

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของช่วงเงินเดือนโดยประมาณ


"estimatedSalary": [{
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "name": "base",
 "currency": "USD",
 "duration": "P1Y",
 "minValue": "100000", // Inherited from QuantitativeValue
 "maxValue": "150000", // Inherited from QuantitativeValue
 "median": "124900" // Inherited from QuantitativeValueDistribution
}]

หากต้องการระบุเงินเดือนพื้นฐาน โบนัส และค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ ให้กำหนดเงินเดือนหลายรายการในอาร์เรย์ estimatedSalary โดยคุณต้องระบุเงินเดือนพื้นฐาน แต่เลือกได้ว่าจะระบุค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ หรือไม่

ตัวอย่างแบบมีโบนัส


"estimatedSalary": [
 {
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "base",
  "currency": "USD",
  "duration": "P1Y",
  "minValue": "100000",
  "maxValue": "150000",
  "median": "124900"
 }, {
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "bonus",
  "currency": "USD",
  "duration": "P1Y",
  "minValue": "0",
  "maxValue": "34500",
  "median": "4450"
 }
]
estimatedSalary.duration

Duration

ระยะเวลาที่ใช้ในการรับเงินเดือนโดยประมาณในรูปแบบวันที่ ISO 8601 ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับเงินเดือนโดยประมาณในช่วง 1 ปี ให้ใช้ P1Y สำหรับ duration

estimatedSalary.name

Text

ประเภทของค่า โดยคุณต้องระบุเงินเดือนพื้นฐาน ค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องระบุ เช่น "ขั้นพื้นฐาน" "โบนัส" "ค่าคอมมิชชัน"

hiringOrganization

Organization

องค์กรที่เปิดรับสมัครตำแหน่งของอาชีพนี้ ตั้งค่า @context เป็น "https://schema.org/" hiringOrganization ต้องเป็นชื่อบริษัท (เช่น "Starbucks, Inc") และไม่ใช่ชื่อสาขาที่รับสมัคร (เช่น "Starbucks สาขาถนนสุขุมวิท") เช่น


"hiringOrganization": {
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Organization",
 "name": "Google LLC"
}
name

Text

ชื่อของอาชีพ พร็อพเพอร์ตี้นี้ใช้ข้อความที่ไม่มีโครงสร้างได้ เช่น "วิศวกรซอฟต์แวร์"

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • พร็อพเพอร์ตี้นี้ต้องใส่เฉพาะชื่ออาชีพ
 • อย่าใส่รหัสงาน ที่อยู่ วันที่ เงินเดือน หรือชื่อบริษัทในพร็อพเพอร์ตี้ name

  ไม่แนะนำ: สมัครเลย ตำแหน่งงานไอที พูดภาษาฝรั่งเศสได้ในบูคาเรสต์

  แนะนำ: ผู้เชี่ยวชาญตลาด พูดภาษาฝรั่งเศสได้

 • ระบุชื่อตำแหน่งที่กระชับและเข้าใจง่าย
 • อย่าใช้สัญลักษณ์พิเศษมากเกินไป เช่น ! และ * การใช้สัญลักษณ์พิเศษมากเกินไปอาจทำให้ระบบคิดว่ามาร์กอัปของคุณเป็นมาร์กอัปแบบมีโครงสร้างที่เป็นสแปม ใช้ตัวเลขและอักขระอย่างเช่น "/" และ "-" ได้

  ไม่แนะนำ: *** รับสมัครงานที่โกดังตอนนี้!! ทำงานใกล้รถไฟฟ้า!! ***

  แนะนำ: พนักงานรับส่งของประจำโกดัง

occupationLocation

อาร์เรย์ของ City, State หรือ Country

สถานที่ที่ใช้กับคำอธิบายอาชีพ กำหนดสถานที่ในระดับเมือง รัฐ หรือประเทศในพร็อพเพอร์ตี้ Name รายการใดรายการหนึ่ง หากมีการระบุสถานที่เดียว

ตัวอย่างแบบละเอียด (แนะนำ)


"occupationLocation": {
 "@type": "City", // Maximum level of granularity (recommended)
 "name": "Mountain View, CA, US" // City, State, and Country inputted on same property
}

ตัวอย่างแบบละเอียดน้อยลง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแบบละเอียดน้อยลง 2 แบบซึ่งระบบยังยอมรับได้


"occupationLocation": {
 "@type": "State",
 "name": "CA, US"
}

"occupationLocation": {
 "@type": "Country",
 "name": "US"
}

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • สถานที่ต้องไม่เจาะจงเกินกว่าระดับเมือง
 • พร็อพเพอร์ตี้ State จะยอมรับชื่อภูมิภาคหากประเทศของคุณไม่มีการระบุรัฐ
 • ค่าของ occupationLocation คือสถานที่ที่เป็นที่ทำงานของอาชีพนี้ ไม่ใช่ที่ที่สร้างรายการเงินเดือนโดยประมาณ
 • หากประเภท Occupation เดียวนั้นมีสถานที่หลายแห่ง ให้ระบุสถานที่ในอาร์เรย์ occupationLocation ตามตัวอย่างต่อไปนี้
  
  "occupationLocation": [
   {
    "@type": "City",
    "name": "Portland, Oregon, US" // Salary specified for multiple locations
   }, {
    "@type": "City",
    "name": "Seattle, Washington, US"
    }
  ]
 • ข้อมูลอย่างเช่น ช่วงเงินเดือน วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และคุณสมบัติสำหรับอาชีพมักแตกต่างกันไปตามสถานที่ เพื่อระบุแต่ละรายการ ให้กำหนดหน้าต่างๆ โดยให้แต่ละหน้ามีคำจำกัดความ Occupation ของตนและมี occupationLocation ที่แตกต่างกัน
พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
description

Text

คำอธิบายของอาชีพ

description ต้องเป็นการนำเสนอตำแหน่งงานที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงหน้าที่รับผิดชอบในงาน คุณสมบัติ ทักษะ เวลาทำงาน วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • ใส่ description ไว้ในหน้ารายละเอียดทุกหน้าที่ผู้ใช้อาจเข้าชม ไม่ใช่เฉพาะหน้าระดับบนสุด
 • description ต้องระบุอาชีพที่ไม่ซ้ำและใส่คำอธิบายที่เจาะจงเกี่ยวกับอาชีพดังกล่าว

  ไม่แนะนำ: "โครงการฝึกงาน - โครงการฝึกงานเป็นการฝึกอบรมการทำงานสำหรับงานในออฟฟิศและงานเฉพาะทาง"

  แนะนำ: "พนักงานฝึกงานตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูล - โครงการฝึกงานที่ทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นผู้ดึงข้อมูลเชิงลึกออกมาจากข้อมูลดิบเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน"

 • description ต้องไม่เหมือนกับ name
 • อย่ารวมองค์กรที่ว่าจ้างไว้ใน description แต่ให้ระบุองค์กรใน hiringOrganization
estimatedSalary.currency

Text

ค่ารหัสสกุลเงินแบบตัวอักษร 3 ตัวในรูปแบบ ISO 4217 เช่น "USD" หรือ "CAD"

estimatedSalary.median

Number

ค่ามัธยฐาน (หรือ "ค่ากลาง") เช่น ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

estimatedSalary.percentile10

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 ตัวอย่างเช่น 10% ของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

estimatedSalary.percentile25

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ตัวอย่างเช่น 25% ของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

estimatedSalary.percentile75

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ตัวอย่างเช่น 75% ของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

estimatedSalary.percentile90

Number

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ตัวอย่างเช่น 90% ของเงินเดือนทั่วไปสำหรับอาชีพนี้เท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

industry

Text

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

jobBenefits

Text

คําอธิบายสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้

mainEntityOfPage

WebPage

สิ่งหลักที่อธิบายในหน้าเว็บ

mainEntityOfPage.lastReviewed

Date

วันที่มีการสร้างข้อมูลเงินเดือนโดยประมาณในรูปแบบ ISO 8601 เช่น


"mainEntityOfPage": {
 "@type": "WebPage",
 "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
}
sampleSize

Number

จำนวนจุดข้อมูลที่ส่งผลต่อข้อมูลเงินเดือนที่รวบรวม เช่น


"sampleSize": 42
yearsExperienceMax

Number

จำนวนปีของประสบการณ์สูงสุดที่อาชีพนี้ยอมรับ เช่น ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาจระบุจำนวนปีของประสบการณ์สูงสุดไว้ที่ 5 ปี ตามที่แสดงอยู่ในตัวอย่างด้านล่างนี้


"yearsExperienceMax": 5
yearsExperienceMin

Number

จำนวนปีของประสบการณ์ขั้นต่ำที่อาชีพนี้กำหนดไว้ เช่น ตำแหน่งระดับอาวุโสอาจต้องมีจำนวนปีของประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ตามที่แสดงอยู่ในตัวอย่างด้านล่างนี้


"yearsExperienceMin": 10

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้