Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hỏi và đáp về giáo dục

Nếu có các trang thẻ học (flashcard), bạn có thể giúp học sinh tìm câu trả lời phù hợp hơn cho các câu hỏi học tập bằng cách thêm dữ liệu có cấu trúc Quiz vào các trang thẻ học đó. Việc thêm dữ liệu có cấu trúc giúp nội dung của bạn đủ điều kiện xuất hiện trong băng chuyền Hỏi và đáp về giáo dục trong kết quả của Google Tìm kiếm, Trợ lý Google và kết quả của Google Ống kính.

Ví dụ về kết quả nhiều định dạng Hỏi và đáp về giáo dục

Các loại trang sau đây đủ điều kiện xuất hiện trên băng chuyền Hỏi và đáp về giáo dục:

 • Trang thẻ học: Trang chứa thẻ học thường có câu hỏi ở một mặt và đáp án ở mặt còn lại. Để đánh dấu các trang có thẻ học, hãy tiếp tục đọc hướng dẫn này để tìm hiểu cách thêm mã schema Hỏi và đáp về giáo dục.
 • Trang Hỏi và đáp đơn: Trang chỉ chứa một câu hỏi và theo sau là các câu trả lời do người dùng gửi. Để đánh dấu các trang Hỏi và đáp đơn, hãy thêm mã đánh dấu QAPage.

Phạm vi cung cấp tính năng

Băng chuyền Hỏi và đáp về giáo dục có sẵn bằng tiếng Anh tại tất cả khu vực có hỗ trợ Google Tìm kiếm. Tính năng này chỉ hoạt động khi bạn tìm kiếm các chủ đề liên quan đến giáo dục trên máy tính và thiết bị di động. Ví dụ: hãy thử tìm kiếm các cụm từ như "the measure of three angles of a quadrilateral are 80 90 and 103 degrees" hoặc "the ratio of surface energy to surface area is".

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về một trang thẻ học dùng dữ liệu có cấu trúc Hỏi đáp và đáp về giáo dục.


<html>
 <head>
  <title>Cell Transport</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "about": {
    "@type": "Thing",
    "name": "Cell Transport"
   },
   "educationalAlignment": [
    {
     "@type": "AlignmentObject",
     "alignmentType": "educationalSubject",
     "targetName": "Biology"
    }
   ],
   "hasPart": [
    {
     "@context": "https://schema.org/",
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Flashcard",
     "text": "This is some fact about receptor molecules.",
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "receptor molecules"
     }
    },
    {
     "@context": "https://schema.org/",
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Flashcard",
     "text": "This is some fact about the cell membrane.",
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "cell membrane"
     }
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
</html>

Nguyên tắc

Để trang của bạn đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng về nội dung Hỏi và đáp về giáo dục, bạn phải tuân theo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc về kỹ thuật

 • Đưa dữ liệu có cấu trúc vào trang chi tiết có nhiều thông tin nhất. Đừng thêm dữ liệu có cấu trúc vào những trang không có câu hỏi.
 • Tất cả câu hỏi đều phải sử dụng giá trị Flashcard cho thuộc tính eduQuestionType. Trang chứa các loại câu hỏi khác không đủ điều kiện xuất hiện trên băng chuyền Hỏi và đáp về giáo dục. Đối với trang có loại câu hỏi khác, hãy cân nhắc dùng Bài tập thực hành.
 • Đảm bảo rằng chế độ cài đặt tải trên máy chủ lưu trữ của bạn cho phép thu thập dữ liệu thường xuyên.
 • Người dùng phải nhìn thấy ngay các câu hỏi trên trang web của bạn, tức là bạn không chỉ lưu những câu hỏi đó trong một tệp dữ liệu hoặc PDF.
 • Nếu trang của bạn chỉ có một câu hỏi kèm theo một số câu trả lời do người dùng gửi, hãy chuyển sang sử dụng mã đánh dấu QAPage.

Nguyên tắc về nội dung

Chúng tôi tạo ra các nguyên tắc cho nội dung Hỏi và đáp về giáo dục để đảm bảo rằng người dùng được tiếp cận những tài nguyên học tập phù hợp. Nếu phát hiện nội dung vi phạm những nguyên tắc này, chúng tôi sẽ có biện pháp thích hợp, có thể bao gồm cả việc áp dụng biện pháp thủ công và không hiện nội dung của bạn trong kết quả nhiều định dạng Hỏi và đáp về giáo dục trên Google.

 • Trang Hỏi và đáp về giáo dục phải tuân thủ chính những nguyên tắc nội dung áp dụng cho trang Hỏi và đáp.
 • Trang của bạn phải chứa các câu hỏi và câu trả lời liên quan đến giáo dục. Phải có ít nhất một câu hỏi và câu trả lời tương ứng trên trang của bạn, đồng thời câu trả lời đó phải liên quan và giải đáp được câu hỏi của người dùng.
 • Bạn chịu trách nhiệm về độ chính xác và chất lượng của các trang Hỏi và đáp về giáo dục thông qua tính năng này. Nếu quy trình đánh giá giáo dục và chất lượng cho thấy bạn có một lượng nội dung không chính xác, thì tất cả hoặc một số trang Hỏi và đáp có thể sẽ không đủ điều kiện áp dụng tính năng này cho đến khi bạn giải quyết xong vấn đề.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải cung cấp các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể sử dụng các thuộc tính nên có để bổ sung thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Bài kiểm tra

Quiz là một tập hợp thẻ học (một hoặc nhiều) thường về cùng một khái niệm hoặc chủ đề.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Bài kiểm tra trên schema.org.

Thuộc tính bắt buộc
hasPart

Question

Thông tin lồng về câu hỏi cụ thể trên thẻ học cho bài kiểm tra. Sử dụng một thuộc tính hasPart để đại diện cho một thẻ học duy nhất.

Để cung cấp nhiều thẻ học, hãy dùng thuộc tính này nhiều lần.


{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question"
 }
}
Thuộc tính nên có
about

Name

Thông tin lồng về khái niệm nền tảng được đưa ra trong Quiz.


{
 "@type": "Quiz",
 "about": {
  "@type": "Name"
 }
}
about.name

Text

Thông tin lồng về khái niệm nền tảng được đưa ra trong Quiz. Bạn có thể nhập nhiều mục cho thuộc tính này.


{
 "@type": "Quiz",
 "about": {
  "@type": "Name",
  "name": "Cell transport"
 }
}
educationalAlignment

AlignmentObject

Thuộc tính điều chỉnh bài kiểm tra theo một khung tiêu chuẩn giáo dục có uy tín. Bạn có thể dùng thuộc tính này nhiều lần để điều chỉnh bài kiểm tra theo một phạm vi/lĩnh vực học tập và khối lớp mục tiêu hoặc tiêu chuẩn giáo dục cụ thể.


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": []
}
educationalAlignment.alignmentType

Text

Loại thuộc tính điều chỉnh tài nguyên học tập theo cấp độ trong khung tiêu chuẩn cho bài kiểm tra. Google Tìm kiếm sử dụng tiêu chuẩn LRMI.

Hãy lặp lại alignmentType để chỉ định cả lĩnh vực học tập và khối lớp mục tiêu/tiêu chuẩn giáo dục.

 • Để chỉ định phạm vi hoặc lĩnh vực học tập của bài kiểm tra, hãy đặt thuộc tính alignmentType thành giá trị educationalSubject.
 • Để chỉ định khối lớp mục tiêu hoặc tiêu chuẩn giáo dục của bài kiểm tra, hãy đặt thuộc tính alignmentType thành giá trị educationalLevel.

Sau đây là cách chỉ định cả hai thuộc tính educationalSubjecteducationalLevel.


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": [
   {
    "@type": "AlignmentObject",
    "alignmentType": "educationalSubject",
    "targetName": "Biology"
   },
   {
    "@type": "AlignmentObject",
    "alignmentType": "educationalLevel",
    "targetName": "Fifth grade"
   }

 ]
}
educationalAlignment.targetName

Text

Tên của một cấp độ trong một khung tiêu chuẩn giáo dục uy tín. Ví dụ: "Lớp 7: Cấu trúc tế bào".


{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": [
   {
    "@type": "AlignmentObject",
    "targetName": "Grade 7: Cell Structure"
   }
 ]
}

Câu hỏi

Mỗi câu hỏi tương ứng với một thẻ học, được lồng trong thuộc tính hasPart của Quiz. Xin lưu ý rằng các yêu cầu này của Question khác với Yêu cầu đối với câu hỏi trong QAPage.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Question (Câu hỏi) trên schema.org.

Thuộc tính bắt buộc
acceptedAnswer

Answer

Toàn văn câu trả lời cho thẻ học. Mỗi loại Question chỉ được có một thuộc tính acceptedAnswer.


{
 "@type": "Question",
 "acceptedAnswer": {
  "@type": "Answer",
  "text": "cell membranes"
 }
}
eduQuestionType

Text

Loại câu hỏi. Bạn phải sử dụng giá trị cố định này: Flashcard.


{
 "@type": "Question",
 "eduQuestionType": "Flashcard”
}
text

Text

Toàn văn câu hỏi trong thẻ học.


{
 "@type": "Question",
 "text": "A protein on the surface of HIV can attach to proteins on the surface of healthy human cells. What are the attachment sites on the surface of the cells known as?"
}

Chúng tôi có thể tự động hiện nội dung của bạn trong băng chuyền Hỏi đáp giáo dục. Để chọn không xuất hiện trong băng chuyền Hỏi và đáp về giáo dục, hãy điền vào biểu mẫu này.