Tổng quan về các toán tử tìm kiếm của Google

Google Tìm kiếm hỗ trợ một số toán tử tìm kiếm mà bạn có thể sử dụng để tinh chỉnh hoặc nhắm mục tiêu cho nội dung tìm kiếm. Những toán tử tìm kiếm sau đây cũng có thể giúp ích cho việc gỡ lỗi trên trang web của bạn.

Ví dụ: toán tử tìm kiếm site: có thể giúp bạn theo dõi bình luận không liên quan trên trang web của mình và toán tử tìm kiếm hình ảnh imagesize: có thể giúp bạn tìm thấy các hình ảnh kích thước nhỏ trên trang web của mình.

Toán tử tìm kiếm
site:

Tìm kết quả tìm kiếm từ một miền, URL hoặc tiền tố URL cụ thể. Ví dụ:


site:https://www.google.com/
cache:

Tìm phiên bản trang lưu trong bộ nhớ đệm Ví dụ:


cache:https://www.google.com/
related:

Tìm các trang có liên quan đến một URL cụ thể. Ví dụ:


related:https://www.google.com/

Google xác định mức độ liên quan của URL bằng cách so sánh nhiều yếu tố, chẳng hạn như các mục được đề cập trên trang và danh mục chung của trang.

src:

Tìm các trang tham chiếu đến một URL hình ảnh cụ thể. Ví dụ:


src:https://www.example.com/images/peanut-butter.png
imagesize:

Tìm các trang chứa hình ảnh có kích thước cụ thể. Ví dụ:


imagesize:1200x800