Xóa hình ảnh được lưu trữ trên trang web của bạn khỏi kết quả tìm kiếm

Để xoá nhanh, hãy dùng Công cụ xoá để xoá hình ảnh lưu trữ trên trang web của bạn khỏi kết quả tìm kiếm trên Google chỉ sau vài giờ.

Xoá hình ảnh không khẩn cấp

Để không cho hình ảnh trên trang web của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trên Google, hãy thêm một tệp robots.txt chứa lệnh chặn hình ảnh đó vào thư mục gốc của máy chủ. Mặc dù cách này sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian hơn để xoá một hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm so với cách sử dụng Công cụ xoá, nhưng lại cho phép bạn linh hoạt hơn và có nhiều quyền kiểm soát hơn khi dùng ký tự đại diện hoặc chặn đường dẫn con. Cách này còn áp dụng được cho mọi công cụ tìm kiếm, trong khi Công cụ xoá URL chỉ áp dụng cho Google.

Ví dụ: Nếu bạn muốn Google không hiển thị hình ảnh dogs.jpg có trên trang web của bạn tại www.yoursite.com/images/dogs.jpg, hãy thêm thông tin sau vào tệp robots.txt:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /images/dogs.jpg

Vào lần thu thập dữ liệu tiếp theo trên trang web của bạn, Google sẽ thấy lệnh này và xóa hình ảnh của bạn khỏi kết quả tìm kiếm.

Để xóa tất cả hình ảnh trên trang web của bạn khỏi chỉ mục của chúng tôi, hãy đặt tệp robots.txt sau vào thư mục gốc trên máy chủ của bạn:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /

Ngoài ra, các mẫu disallow có thể chứa "*" để khớp với chuỗi ký tự bất kỳ và các mẫu có thể kết thúc bằng "$" để thể hiện tên đã kết thúc. Để xóa mọi tệp thuộc một loại tệp cụ thể (ví dụ: giữ lại hình ảnh .jpg nhưng không giữ lại hình ảnh .gif), bạn nên dùng mục sau trong tệp robots.txt:

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /*.gif$

Khi bạn chỉ định Googlebot-Image làm User-agent, hình ảnh sẽ bị loại trừ khỏi Google Hình ảnh. Nếu bạn muốn loại trừ hình ảnh khỏi tất cả kết quả tìm kiếm trên Google (bao gồm cả Google Web Search và Google Hình ảnh), hãy chỉ định tác nhân người dùng Googlebot.

Làm thế nào để xóa hình ảnh khỏi những tài sản tôi không sở hữu?

Xem Tài liệu trợ giúp của Google Tìm kiếm về cách xóa hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm.