Dizine Ekleme API'si Hataları

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Bu dokümanda, Google API'lerin döndürdüğü bazı hata kodları ve mesajlar tanımlanmaktadır. Daha net belirtmek gerekirse burada listelenen hatalar, Google API'leri için genel (ya da varsayılan) alandadır. Birçok API de kendi alanını tanımlar, bu da genel alanda olmayan, API'ye özgü hataları ifade eder. Bu hatalar için domain mülkünün JSON yanıtındaki değeri, youtube.parameter gibi API'ye özgü bir değer olacaktır.

Bu sayfa, hataları RFC 7231'de tanımlandığı gibi HTTP durum kodlarıyla listeler.

Aşağıdaki örnek JSON yanıtı, genel hatanın nasıl iletildiğini göstermektedir:

{
 "error": {
 "errors": [
  {
  "domain": "global",
  "reason": "invalidParameter",
  "message": "Invalid string value: 'asdf'. Allowed values: [mostpopular]",
  "locationType": "parameter",
  "location": "chart"
  }
 ],
 "code": 400,
 "message": "Invalid string value: 'asdf'. Allowed values: [mostpopular]"
 }
}

Hata

 1. MOVED_PERMANENTLY (301)
 2. SEE_OTHER (303)
 3. NOT_MODIFIED (304)
 4. TEMPORARY_REDIRECT (307)
 5. BAD_REQUEST (400)
 6. UNAUTHORIZED (401)
 7. PAYMENT_REQUIRED (402)
 8. FORBIDDEN (403)
 9. NOT_FOUND (404)
 10. METHOD_NOT_ALLOWED (405)
 11. CONFLICT (409)
 12. GONE (410)
 13. PRECONDITION_FAILED (412)
 14. REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE (413)
 15. REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE (416)
 16. EXPECTATION_FAILED (417)
 17. PRECONDITION_REQUIRED (428)
 18. TOO_MANY_REQUESTS (429)
 19. INTERNAL_SERVER_ERROR (500)
 20. NOT_IMPLEMENTED (501)
 21. SERVICE_UNAVAILABLE (503)

MOVED_PERMANENTLY (301)

Hata kodu Açıklama
movedPermanently Bu isteğin ve aynı işlemle ilgili gelecekteki isteklerin, bu isteğin gönderildiği URL'ye değil, bu yanıtın Location başlığında belirtilen URL'ye gönderilmesi gerekir.

SEE_OTHER (303)

Hata kodu Açıklama
seeOther İsteğiniz başarıyla işlendi. Yanıtınızı almak için, Location başlığında belirtilen URL'ye bir GET isteği gönderin.
mediaDownloadRedirect İsteğiniz başarıyla işlendi. Yanıtınızı almak için, Location başlığında belirtilen URL'ye bir GET isteği gönderin.

NOT_MODIFIED (304)

Hata kodu Açıklama
notModified If-None-Match başlığı için belirlenen koşul yerine getirilmedi. Bu yanıt, istenen dokümanda değişiklik yapılmadığını ve önbelleğe alınmış bir yanıtın alınması gerektiğini gösterir. If-None-Match HTTP isteği başlığının değerini kontrol edin.

TEMPORARY_REDIRECT (307)

Hata kodu Açıklama
temporaryRedirect İsteğinizin işleme koyulması için isteğinizi bu yanıtın Location başlığında belirtilen URL'ye tekrar gönderin.

BAD_REQUEST (400)

Hata kodu Açıklama
badRequest API isteği geçersiz veya yanlış biçimlendirilmiş. Bu nedenle API sunucusu isteği anlayamadı.
badBinaryDomainRequest İkili alan adı isteği geçersiz.
badContent İstek verilerinin içerik türü veya çok parçalı bir isteğin bir bölümünün içerik türü desteklenmiyor.
badLockedDomainRequest Kilitli alan adı isteği geçersiz.
corsRequestWithXOrigin CORS isteği, kötü bir CORS isteğinin göstergesi olan XD3 X-Origin başlığı içeriyor.
endpointConstraintMismatch İstek, belirtilen API ile eşleşmediğinden başarısız oldu. URL yolunun değerini kontrol edin ve doğru olduğundan emin olun.
invalid İstek geçersiz bir değer içerdiğinden başarısız oldu. Söz konusu değer bir parametre değeri, başlık değeri veya mülk değeri olabilir.
invalidAltValue alt parametre değeri, bilinmeyen bir çıktı biçimi belirtiyor.
invalidHeader İstek geçersiz bir başlık içerdiğinden başarısız oldu.
invalidParameter İstek, geçersiz bir parametre veya parametre değeri içerdiğinden başarısız oldu. İsteğiniz için hangi parametrelerin geçerli olduğunu belirlemek üzere API dokümanlarını inceleyin.
invalidQuery İstek geçersiz. İstek için hangi parametrelerin desteklendiğini belirlemek ve isteğin geçersiz parametre kombinasyonu ya da geçersiz parametre değeri içerip içermediğini görmek üzere API dokümanlarına bakın. q istek parametresinin değerini kontrol edin.
keyExpired İstekte sağlanan API anahtarının süresi dolduğu için API sunucusu, istekte bulunan uygulamanın kota sınırını kontrol edemiyor. Daha fazla bilgi edinmek veya yeni anahtar almak için Google Developers Console'a bakın.
keyInvalid İstekte sağlanan API anahtarı geçersiz olduğu için API sunucusu, istekte bulunan uygulamanın kota sınırını kontrol edemiyor. API anahtarınızı bulmak veya yeni anahtar almak için Google Developers Console'u kullanın.
lockedDomainCreationFailure OAuth jetonu, sorgu dizesinde alınmış. Bu API, JSON veya XML dışındaki yanıt biçimlerinde bu duruma izin vermez. OAuth jetonunu mümkünse Yetkilendirme başlığında göndermeyi deneyin.
notDownload Yalnızca medya indirme istekleri /download/* URL yollarına gönderilebilir. İsteği /download ön eki olmadan aynı yola tekrar gönderin.
notUpload İstek bir yükleme isteği olmadığından ve yalnızca yükleme istekleri /upload/* URI'lerine gönderilebildiğinden başarısız oldu. İsteği /upload öneki olmadan aynı yola tekrar göndermeyi deneyin.
parseError API sunucusu, isteğin gövde metnini ayrıştıramaz.
required API isteğinde gerekli bilgiler eksik. Gerekli bilgi bir parametre veya kaynak mülkü olabilir.
tooManyParts Çok parçalı istek, çok fazla parça içerdiği için başarısız oldu.
unknownApi İsteğin çağrıda bulunduğu API tanınmıyor.
unsupportedMediaProtocol İstemci desteklenmeyen bir medya protokolü kullanıyor.
unsupportedOutputFormat alt parametre değeri, bu hizmette desteklenmeyen bir çıktı biçimini belirtiyor. alt istek parametresinin değerini kontrol edin.
wrongUrlForUpload İstek bir yükleme isteği, ancak doğru URI'ye gönderilmediğinden başarısız oldu. Yükleme istekleri, /upload/* ön ekini içeren URI'lere gönderilmelidir. İsteği /upload ön eki ile aynı yola tekrar göndermeyi deneyin.

UNAUTHORIZED (401)

Hata kodu Açıklama
unauthorized Kullanıcı istekte bulunmaya yetkili değil.
authError İstek için sağlanan yetkilendirme kimlik bilgileri geçersiz. Authorization HTTP isteği başlığının değerini kontrol edin.
expired Oturumun süresi doldu. Authorization HTTP isteği başlığının değerini kontrol edin.
lockedDomainExpired İstek, eskiden geçerli olan kilitli bir alan adının süresi dolduğu için başarısız oldu.
required Kullanıcının bu API isteğinde bulunabilmesi için giriş yapmış olması gerekir. AuthorizationAuthorization HTTP isteği başlığının değerini kontrol edin.

PAYMENT_REQUIRED (402)

Hata kodu Açıklama
dailyLimitExceeded402 Geliştiricinin belirlediği günlük bütçe sınırına ulaşıldı.
quotaExceeded402 İstenen işlem, kotanın izin verdiğinden daha fazla kaynak gerektiriyor. İşlemi tamamlamak için ödeme yapmanız gerekiyor.
user402 İstenen işlem, kimliği doğrulanmış kullanıcının bir şekilde ödeme yapmasını gerektiriyor.

FORBIDDEN (403)

Hata kodu Açıklama
forbidden İstenen işlem yasaktır ve tamamlanamaz.
accessNotConfigured Projeniz bu API’ye erişecek şekilde yapılandırılmamış. Lütfen Google Developers Console'u kullanarak projeniz için API'yi etkinleştirin.
accessNotConfigured Proje kötüye kullanım nedeniyle engellendi. http://support.google.com/code/go/developer_compliance adresine bakın.
accessNotConfigured Proje silinmek üzere işaretlendi.
accountDeleted İsteğin yetkilendirme kimlik bilgileriyle ilişkili kullanıcı hesabı silindi. Authorization HTTP isteği başlığının değerini kontrol edin.
accountDisabled İsteğin yetkilendirme kimlik bilgileriyle ilişkili kullanıcı hesabı devre dışı bırakıldı. Authorization HTTP isteği başlığının değerini kontrol edin.
accountUnverified İstekte bulunan kullanıcının e-posta adresi doğrulanmadı. Authorization HTTP isteği başlığının değerini kontrol edin.
concurrentLimitExceeded Eşzamanlı kullanım sınırına ulaşıldığından istek başarısız oldu.
dailyLimitExceeded API için günlük kota sınırına ulaşıldı.
dailyLimitExceeded Günlük kota sınırına ulaşıldı ve proje kötüye kullanım nedeniyle engellendi. Sorunun çözülmesine yardımcı olmak için Google API'leri uygunluk destek formuna bakın.
dailyLimitExceededUnreg Kimliği doğrulanmamış API kullanımı için günlük sınıra ulaşıldığından istek başarısız oldu. API'nin sürekli kullanılabilmesi için Google Developers Console üzerinden kaydolunması gerekir.
downloadServiceForbidden API bir indirme hizmetini desteklemiyor.
insufficientAudience İstek bu kitle için tamamlanamıyor.
insufficientAuthorizedParty İstek bu uygulama için tamamlanamıyor.
insufficientPermissions Kimliği doğrulanmış kullanıcının bu isteği yerine getirmek için yeterli izni yok.
limitExceeded Erişim veya ücret kısıtlamaları nedeniyle istek tamamlanamıyor.
lockedDomainForbidden Bu API, kilitli alan adlarını desteklemiyor.
quotaExceeded İstenen işlem, kotanın izin verdiğinden daha fazla kaynak gerektiriyor.
rateLimitExceeded Belirli bir zaman diliminde çok fazla istek gönderildi.
rateLimitExceededUnreg Bir ücret sınırı aşıldı ve API'ye çağrıda bulunmaya devam edebilmek için uygulamanızı kaydetmeniz gerekiyor. Lütfen Google Developers Console'u kullanarak kaydolun.
responseTooLarge İstenen kaynak döndürülemeyecek kadar büyük.
servingLimitExceeded API için belirtilen genel ücret sınırına zaten ulaşıldı.
sslRequired Bu işlemi gerçekleştirmek için SSL gereklidir.
unknownAuth API sunucusu, istek için kullanılan yetkilendirme düzenini tanımıyor. AuthorizationHTTP isteği başlığının değerini kontrol edin.
userRateLimitExceeded Kullanıcı başına ücret sınırına ulaşıldığından istek başarısız oldu.
userRateLimitExceededUnreg Kullanıcı başına ücret sınırına ulaşıldığı ve istemci geliştiricisi istekte tanımlanmadığı için istek başarısız oldu. Lütfen Google Developer Console'u (https://console.developers.google.com) kullanarak uygulamanız için bir proje oluşturun.
variableTermExpiredDailyExceeded Değişken terim kotasının süresi dolduğundan ve günlük sınıra ulaşıldığından istek başarısız oldu.
variableTermLimitExceeded Değişken terim kota sınırına ulaşıldığından istek başarısız oldu.

NOT_FOUND (404)

Hata kodu Açıklama
notFound İstekle ilgili bir kaynak bulunamadığından, istenen işlem başarısız oldu.
notFound İstekle ilgili bir kaynak bulunamadı. Bu API'yi son iki hafta içinde kullanmadıysanız lütfen App Engine uygulamasını yeniden dağıtın ve ona tekrar çağrıda bulunmayı deneyin.
unsupportedProtocol İstekte kullanılan protokol desteklenmiyor.

METHOD_NOT_ALLOWED (405)

Hata kodu Açıklama
httpMethodNotAllowed İstekle ilişkili HTTP yöntemi desteklenmiyor.

CONFLICT (409)

Hata kodu Açıklama
conflict İstenen işlem mevcut öğelerden biriyle çakışacağı için API isteği tamamlanamıyor. Örneğin, kopya öğeler genellikle daha belirli hatalarla tanımlansa da kopya öğe oluşturmaya çalışan bir istek, çakışmaya neden olur.
duplicate İstenen işlem zaten mevcut olan bir kaynağı oluşturmaya çalıştığı için başarısız oldu.

GONE (410)

Hata kodu Açıklama
deleted İstekle ilgili kaynak silindiğinden istek başarısız oldu.

PRECONDITION_FAILED (412)

Hata kodu Açıklama
conditionNotMet İsteğin If-Match veya If-None-Match HTTP isteği başlığında belirlenen koşul yerine getirilmedi. Ayrıntılar için HTTP spesifikasyonunun ETag bölümüne bakın. If-Match HTTP isteği başlığının değerini kontrol edin.

REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE (413)

Hata kodu Açıklama
backendRequestTooLarge İstek çok büyük.
batchSizeTooLarge Toplu istek çok fazla öğe içeriyor.
uploadTooLarge İstekte gönderilen veriler çok büyük olduğundan istek başarısız oldu.

REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE (416)

Hata kodu Açıklama
requestedRangeNotSatisfiable İstek, yerine getirilemeyen bir aralık belirtti.

EXPECTATION_FAILED (417)

Hata kodu Açıklama
expectationFailed İstemcinin beklentilerinden biri, sunucu tarafından karşılanamıyor.

PRECONDITION_REQUIRED (428)

Hata kodu Açıklama
preconditionRequired İstek, sağlanmayan bir ön koşul gerektiriyor. Bu isteğin başarılı olabilmesi için istekle birlikte bir If-Match veya If-None-Match başlığı sağlamanız gerekir.

TOO_MANY_REQUESTS (429)

Hata kodu Açıklama
rateLimitExceeded Belirli bir zaman diliminde çok fazla istek gönderildi.

INTERNAL_SERVER_ERROR (500)

Hata kodu Açıklama
internalError Dahili bir hata nedeniyle istek başarısız oldu.

NOT_IMPLEMENTED (501)

Hata kodu Açıklama
notImplemented İstenen işlem gerçekleştirilmedi.
unsupportedMethod İstek, bilinmeyen bir yöntem veya işlem uygulamaya çalıştığı için başarısız oldu.

SERVICE_UNAVAILABLE (503)

Hata kodu Açıklama
backendError Bir arka uç hatası oluştu.
backendNotConnected Bağlantı hatası nedeniyle istek başarısız oldu.
notReady API sunucusu istek kabul etmeye hazır değil.

Dizine Ekleme API'sine özgü hatalar

Aşağıdaki durumların hepsinde istek reddedilmiştir ve Google, URL'yi taramaz. Bu durum, temel hata mesajları için de geçerlidir.

BAD_REQUEST (400)

Hata mesajı Açıklama
Missing attribute. 'url' attribute is required. Kullanıcı, isteğinde URL'yi belirlemedi.
Invalid attribute. 'url' is not in standard URL format Kullanıcı, URL'ye benzemeyen bir URL (örneğin, "abcd") belirledi
Unknown type. 'type' attribute is required and must be 'URL_REMOVED' or 'URL_UPDATED'. Kullanıcı, bildirim türünü belirlemedi.
Invalid value at 'url_notification.type' (TYPE_ENUM) Kullanıcı, bildirim türü olarak URL_REMOVED veya URL_UPDATED dışında bir şey belirledi.

FORBIDDEN (403)

Hata mesajı Açıklama
Permission denied. Failed to verify the URL ownership. Kullanıcı, Sahiplik Doğrulama işlemini tamamlamadı veya kendisine ait olmayan bir URL'yi güncellemeye çalışıyor.

TOO_MANY_REQUESTS (429)

Hata mesajı Açıklama
Insufficient tokens for quota 'indexing.googleapis.com/default_requests' Kullanıcı kendisine ayrılan Dizine Ekleme API'si kotasını aşıyor.