Safe Browsing API

เปิดให้แอปพลิเคชันไคลเอ็นต์ตรวจสอบทรัพยากรบนเว็บ (ส่วนใหญ่เป็น URL) กับรายการทรัพยากรบนเว็บที่ไม่ปลอดภัยที่ Google สร้างขึ้น Safe Browsing API มีไว้เพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น หากคุณต้องการใช้ API ในการตรวจหา URL ที่เป็นอันตรายเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ซึ่งหมายถึง "เพื่อจุดประสงค์ในการขายหรือสร้างรายได้" โปรดดู Web Risk API

บริการ: Safebrowsing.googleapis.com

จำเป็นต้องมีชื่อบริการ safebrowsing.googleapis.com เพื่อสร้างสตับไคลเอ็นต์ RPC

google.security.safebrowsing.v4.SafeBrowsing

วิธีการ
FetchThreatListUpdates ดึงข้อมูลการอัปเดตรายการภัยคุกคามล่าสุด
FindFullHashes ค้นหาแฮชแบบเต็มที่ตรงกับคำนำหน้าแฮชที่ขอ
FindThreatMatches ค้นหารายการภัยคุกคามที่ตรงกับรายการ Google Safe Browsing
ListThreatLists แสดงรายการภัยคุกคามของ Google Safe Browsing ที่ดาวน์โหลดได้

google.security.safebrowsing.v5.SafeBrowsing

วิธีการ
SearchHashes ค้นหาแฮชแบบเต็มที่ตรงกับคำนำหน้าที่ระบุ

google.security.safebrowsing.v5alpha1.SafeBrowsing

วิธีการ
BatchGetHashLists รับรายการแฮชหลายรายการพร้อมกัน
GetHashList รับเนื้อหาล่าสุดของรายการแฮช
ListHashLists แสดงรายการแฮช
SearchHashes ค้นหาแฮชแบบเต็มที่ตรงกับคำนำหน้าที่ระบุ