Method: hashLists.list

แสดงรายการแฮช

ใน API เวอร์ชัน 5 Google จะไม่นำรายการแฮชที่เคยส่งคืนมาด้วยวิธีนี้ออก วิธีนี้จะช่วยให้ไคลเอ็นต์ข้ามการใช้วิธีการนี้และทำฮาร์ดโค้ดรายการแฮชทั้งหมดที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

ซึ่งเป็นเมธอดรายการมาตรฐานที่กำหนดโดย https://google.aip.dev/132 และเมธอด HTTP คือ GET

คำขอ HTTP

GET https://safebrowsing.googleapis.com/v5alpha1/hashLists

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
pageSize

integer

จำนวนรายการแฮชสูงสุดที่จะแสดงได้ บริการอาจแสดงผลน้อยกว่าค่านี้ หากไม่ระบุ เซิร์ฟเวอร์จะเลือกขนาดหน้า ซึ่งอาจมากกว่าจำนวนรายการแฮชเพื่อจะได้ไม่ต้องใส่เลขหน้า

pageToken

string

โทเค็นของหน้าเว็บที่ได้รับจากการโทร hashLists.list ครั้งก่อน ระบุข้อมูลนี้เพื่อเรียกหน้าถัดไป

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

คำตอบที่มีข้อมูลเมตาเกี่ยวกับรายการแฮช

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
  "hashLists": [
    {
      object (HashList)
    }
  ],
  "nextPageToken": string
}
ช่อง
hashLists[]

object (HashList)

รายการแฮชจะอยู่ในลำดับที่กำหนดเอง ระบบจะรวมเฉพาะข้อมูลเมตาเกี่ยวกับรายการแฮชเท่านั้น แต่จะไม่รวมเนื้อหา

nextPageToken

string

โทเค็นที่ส่งเป็น pageToken เพื่อเรียกดูหน้าถัดไปได้ หากเว้นช่องนี้ไว้ ก็จะไม่เห็นหน้าต่อๆ ไป