Förbättra Publisher Ads Audits for Lighthouse. Berätta vad du tycker i vår enkät.

Undvika flaskhalsar vid förfrågningar

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Översikt

Detta är en kontroll av om det finns förfrågningar som körs under lång tid och blockerar den första annonsbegäran. Sådana förfrågningar initierades och fick även ett svar innan den första annonsbegäran gjordes. Med färre och kortare blockerande förfrågningar av det här slaget minskar latensen vid den första annonsbegäran, vilket gör att annonsinläsningen går snabbare.

Rekommendationer

Vid den här granskningen visas de fem vanligaste blockerande förfrågningarna (efter kostnad). Målet här är att ta bort eller snabba på dessa förfrågningar så att annonsinläsningen går snabbare. Här följer några tips på hur du kan göra detta:

  • undvik onödiga förfrågningar
  • skjut upp mindre viktiga förfrågningar tills annonserna har lästs in
  • skicka förfrågningarna parallellt snarare än efter varandra
  • förbättra svarstiderna genom att optimera backend-tjänsterna med hjälp av HTTP/2 osv.

Mer information

De fem vanligaste förfrågningarna visas vid den här granskningen, efter kostnad. Kostnaden för en begäran beräknas så här:

request duration + (request self-time * 3)

… där ”request self-time” eller begärans egentid är lika med varaktigheten minus den tidsåtgång som beror på andra blockerande förfrågningar. Endast förfrågningar med en längre egentid än 250 ms eller längre varaktighet än 1 sekund räknas.