LƯU Ý: Trang web này không được dùng nữa. Sau ngày 31 tháng 1 năm 2023, trang web sẽ ngừng hoạt động và lưu lượng truy cập sẽ được chuyển hướng đến trang web mới tại https://protobuf.dev. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ chỉ cập nhật trang cho protobuf.dev.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
message Person {
 optional string name = 1;
 optional int32 id = 2;
 optional string email = 3;
}


Vùng đệm giao thức là cơ chế không phân biệt về ngôn ngữ và nền tảng, có thể mở rộng của Google để chuyển đổi tuần tự các dữ liệu có cấu trúc, nghĩa là XML, nhưng nhỏ hơn, nhanh hơn và đơn giản hơn. Bạn xác định cách mình muốn dữ liệu có cấu trúc được cấu trúc một lần, sau đó bạn có thể sử dụng mã nguồn được tạo đặc biệt để dễ dàng ghi và đọc dữ liệu có cấu trúc của mình đến và đi từ nhiều luồng dữ liệu và sử dụng nhiều ngôn ngữ.
Person john = Person.newBuilder()
  .setId(1234)
  .setName("John Doe")
  .setEmail("jdoe@example.com")
  .build();
output = new FileOutputStream(args[0]);
john.writeTo(output);
Vùng đệm giao thức hiện hỗ trợ mã được tạo trong Java, Python, Objective-C và C++. Với phiên bản ngôn ngữ proto3 mới của chúng tôi, bạn cũng có thể làm việc với Kotlin, Dart, Go, Ruby và C# cùng với nhiều ngôn ngữ khác trong tương lai.
Person john;
fstream input(argv[1],
  ios::in | ios::binary);
john.ParseFromIstream(&input);
id = john.id();
name = john.name();
email = john.email();
 1. Tải xuống và cài đặt trình biên dịch vùng đệm giao thức.
 2. Đọc phần tổng quan.
 3. Hãy thử xem hướng dẫn dành cho ngôn ngữ bạn đã chọn.