Thiết lập môi trường phát triển cho Android

Làm theo hướng dẫn trên trang này để thiết lập Hộp cát về quyền riêng tư trên SDK Android trong Android Studio.

Trong Android Studio, hãy cài đặt SDK như sau:

 1. Cài đặt bản dựng mới nhất của Canary hoặc Bản dựng ổn định của Android Studio.
 2. Trong Android Studio, hãy chuyển đến mục Công cụ > Trình quản lý SDK.
 3. Trong thẻ SDK Platforms (Nền tảng SDK), hãy chọn Android 13.0, Extension Level 5 (Android 13.0, Tiện ích cấp 5). Phiên bản này bao gồm API cấp 33 và các API AdServices.
 4. Chỉ bản dùng thử cho nhà phát triển: Trong thẻ SDK Platforms (Nền tảng SDK), hãy chọn Android UpsideDownCakePrivacySandbox Preview (Bản xem trước Android UpsideDownCakePrivacySandbox).
 5. Trong thẻ SDK Tools (Bộ công cụ SDK), hãy chọn Android SDK Build-Tools 33 (Bộ công cụ xây dựng SDK Android 33) trở lên.
 6. Nhấp vào OK để cài đặt SDK đó.

Khai báo các cấp độ API chính xác

Khai báo các cấp độ API chính xác cho ứng dụng theo yêu cầu.

Beta

Để sử dụng các API của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android trong tiện ích SDK AdServices mới nhất, hãy khai báo cấp độ API biên dịch và cấp độ tiện ích SDK của ứng dụng như sau:

android {
  compileSdk = 33
  compileSdkExtension = 5
  // etc...
}

Bản dùng thử cho nhà phát triển

Để sử dụng các API của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, hãy khai báo cấp độ API biên dịch và cấp độ API mục tiêu của ứng dụng như sau, dựa trên phiên bản Trình bổ trợ Android cho Gradle (AGP)

AGP 7.0.0 trở lên:

compileSdkPreview "UpsideDownCakePrivacySandbox"
targetSdkPreview "UpsideDownCakePrivacySandbox"

AGP 4.2.0 trở xuống:

compileSdkVersion "android-UpsideDownCakePrivacySandbox"
targetSdkVersion "android-UpsideDownCakePrivacySandbox"

Tải Hộp cát về quyền riêng tư lên Android trên một thiết bị được hỗ trợ

Sau khi hoàn thành các bước thiết lập trước đó, bạn có thể thử nghiệm Hộp cát về quyền riêng tư trên Android. Xem bài viết Định cấu hình hình ảnh thiết bị hoặc trình mô phỏng để biết thêm thông tin.