Nhóm trang web có liên quan

Nhóm trang web có liên quan (RWS) là một cách để một công ty khai báo mối quan hệ giữa các trang web, để các trình duyệt cho phép bên thứ ba truy cập có giới hạn vào cookie cho các mục đích cụ thể.

Nhiều tổ chức có các trang web liên quan với nhiều tên miền, chẳng hạn như brandx.comfly-brandx.com, hoặc miền dành cho các quốc gia khác nhau (như example.com, example.rs, example.co.uk, v.v.).

Sơ đồ cho thấy brandx.com, Flight-brandx.com và drive-brandx.com là một nhóm và example.com, example.rs, example.co.uk là một nhóm khác.

Hãy tưởng tượng một công ty giúp bạn đặt kỳ nghỉ. Công ty này có hai trang web liên quan: fly-brandx.comdrive-brandx.com để tách riêng chuyến bay và thuê ô tô. Trong quá trình đặt vé cho một chuyến đi, bạn có thể chuyển đổi giữa các trang web này để chọn những lựa chọn tương ứng và mong muốn giỏ hàng sẽ ghi nhớ lựa chọn của bạn trên những trang web đó.

Các trang web có liên quan như thế này thường dựa vào cookie để duy trì trạng thái đăng nhập hoặc hiển thị nội dung được cá nhân hoá cho bạn.

Khi Chrome hướng tới việc chặn cookie của bên thứ ba nhằm cải thiện quyền riêng tư trên web, cần có các cơ chế mới để những trải nghiệm này có hiệu quả.

Nhóm trang web có liên quan là một cách để một công ty khai báo mối quan hệ giữa các trang web để các trình duyệt cho phép bên thứ ba truy cập có giới hạn vào cookie của bên thứ ba cho các mục đích cụ thể. Chrome sẽ sử dụng các mối quan hệ đã khai báo này để quyết định thời điểm cho phép hoặc từ chối một trang web truy cập vào cookie khi ở trong bối cảnh của bên thứ ba.

Nhìn chung, Bộ trang web có liên quan là một tập hợp các miền mà trong đó chỉ có một "đặt chính" và có thể có nhiều "thành viên nhóm".

Tác giả trang web cần gửi miền của họ cho một tập hợp. Thành phần của tập hợp có thể bao gồm nhiều loại miền với các tập hợp con dựa trên trường hợp sử dụng.

Bộ trang web có liên quan rất phù hợp với các trường hợp mà tổ chức cần một dạng danh tính chung trên các trang web cấp cao nhất khác nhau. Danh tính chung trong trường hợp này có nghĩa là bất kỳ điều gì, từ giải pháp đăng nhập một lần đầy đủ cho đến việc chỉ cần một lựa chọn ưu tiên dùng chung giữa các trang web.

Một tổ chức có thể có các miền cấp cao nhất khác nhau cho:

  • Miền có thương hiệu: fly-brandx.com, drive-brandx.com
  • Miền ứng dụng: calendar-brandx.com, mail-brandx.com
  • Các miền theo quốc gia để cho phép bản địa hoá: brandx.co.uk, brandx.rs
  • Miền dịch vụ mà người dùng không bao giờ tương tác trực tiếp nhưng cung cấp dịch vụ trên các trang web của cùng một tổ chức: brandx-assets.com
  • Các miền hộp cát mà người dùng không bao giờ tương tác trực tiếp, nhưng tồn tại vì lý do bảo mật: brandx-usercontent.com

Tìm hiểu thêm