Hãy tìm hiểu cách thử nghiệm những quy trình công việc phổ biến có thể phụ thuộc vào cookie của bên thứ ba và quyết định xem nên di chuyển sang những giải pháp thay thế nào giúp bảo đảm quyền riêng tư.
Tìm giải pháp được đề xuất cho các tình huống đăng nhập có thể chịu ảnh hưởng của các quy định hạn chế về việc sử dụng cookie của bên thứ ba.
Kiểm thử những hành trình có liên quan đến hoạt động nhúng phụ thuộc vào cookie của bên thứ ba và tìm hiểu cách lựa chọn một trong các giải pháp thay thế giúp bảo đảm quyền riêng tư.