Method: people.deleteContact

Xoá người liên hệ. Mọi dữ liệu không liên hệ sẽ không bị xoá.

Bạn phải gửi yêu cầu thay đổi cho cùng một người dùng theo tuần tự để tránh tăng độ trễ và lỗi.

Yêu cầu HTTP

DELETE https://people.googleapis.com/v1/{resourceName=people/*}:deleteContact

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
resourceName

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của người liên hệ cần xoá.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.