Method: people.batchDeleteContacts

Xoá một loạt địa chỉ liên hệ. Mọi dữ liệu không liên hệ sẽ không bị xoá.

Bạn phải gửi yêu cầu thay đổi cho cùng một người dùng theo tuần tự để tránh tăng độ trễ và lỗi.

Yêu cầu HTTP

POST https://people.googleapis.com/v1/people:batchDeleteContacts

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "resourceNames": [
    string
  ]
}
Trường
resourceNames[]

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của người liên hệ cần xoá. Lặp lại được. Cho phép tối đa 500 tên tài nguyên trong một yêu cầu.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.