Pakiet google.walletobjects.v1.jwt

Indeks

JwtService

Insert

rpc Insert(JwtInsertRequest) returns (JwtInsertResponse)

Wstawia zasoby do tokena JWT.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer

JwtInsertRequest

Pola
resource

JwtResource

Treść żądania.

JwtInsertResponse

Pola
save_uri

string

Identyfikator URI, który po otwarciu umożliwia użytkownikowi końcowemu zapisanie obiektów podanych w tokenie JWT na jego koncie Google.

resources

Resources

Dane, które odpowiadają identyfikatorom podanych klas i obiektów w JWT.resources, będą obejmować tylko tablice z zawartością (tj. jeśli token JWT zawiera tylko eventTicketObjects, to tylko to pole będzie podane w zasobach).

JwtResource

Pola
jwt

string

Ciąg znaków reprezentujący token JWT w formacie opisanym tutaj: https://developers.google.com/pay/passes/reference/s2w-reference#google-pay-api-for-passes-jwt

Zasoby

Pola
event_ticket_classes[]

EventTicketClass

event_ticket_objects[]

EventTicketObject

flight_classes[]

FlightClass

flight_objects[]

FlightObject

gift_card_classes[]

GiftCardClass

gift_card_objects[]

GiftCardObject

loyalty_classes[]

LoyaltyClass

loyalty_objects[]

LoyaltyObject

offer_classes[]

OfferClass

offer_objects[]

OfferObject

transit_classes[]

TransitClass

transit_objects[]

TransitObject