Metoda: offerclass.patch

Aktualizuje klasę oferty specjalnej, do której odwołuje się podany identyfikator klasy. Ta metoda obsługuje semantykę poprawki.

Żądanie HTTP

PATCH https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/offerClass/{resourceId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
resourceId

string

Unikalny identyfikator klasy. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich klas wydawcy. Ta wartość powinna mieć format issuer ID.identifier, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie. Unikalny identyfikator powinien zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znaki „.”, „_” lub „-”.

Treść żądania

Treść żądania zawiera instancję OfferClass.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała instancję OfferClass.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer