Zasób REST: eventticketobject

Zasób: EventTicketObject

Zapis JSON

{
   "kind": string,
   "classReference": {
    object (EventTicketClass)
   },
   "seatInfo": {
    object (EventSeat)
   },
   "reservationInfo": {
    object (EventReservationInfo)
   },
   "ticketHolderName": string,
   "ticketNumber": string,
   "ticketType": {
    object (LocalizedString)
   },
   "faceValue": {
    object (Money)
   },
   "groupingInfo": {
    object (GroupingInfo)
   },
   "linkedOfferIds": [
    string
   ],
   "id": string,
   "classId": string,
   "version": string,
   "state": enum (State),
   "barcode": {
    object (Barcode)
   },
   "messages": [
    {
     object (Message)
    }
   ],
   "validTimeInterval": {
    object (TimeInterval)
   },
   "locations": [
    {
     object (LatLongPoint)
    }
   ],
   "hasUsers": boolean,
   "smartTapRedemptionValue": string,
   "hasLinkedDevice": boolean,
   "disableExpirationNotification": boolean,
   "infoModuleData": {
    object (InfoModuleData)
   },
   "imageModulesData": [
    {
     object (ImageModuleData)
    }
   ],
   "textModulesData": [
    {
     object (TextModuleData)
    }
   ],
   "linksModuleData": {
    object (LinksModuleData)
   },
   "appLinkData": {
    object (AppLinkData)
   }
  }
Pola
kind
(deprecated)

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "walletobjects#eventTicketObject".

classReference

EventTicketClassobject ()

Kopia dziedziczonych pól klasy nadrzędnej. Te pola są pobierane podczas żądania GET.

seatInfo

EventSeatobject ()

Szczegóły miejsca dla tego biletu.

reservationInfo

EventReservationInfoobject ()

Szczegóły rezerwacji tego biletu. Powinny być podane na wszystkich biletach zakupionych w ramach danego zamówienia.

ticketHolderName

string

Nazwisko posiadacza biletu, jeśli bilet jest przypisany do konkretnej osoby. Na przykład „Jan Kowalski” lub „Anna Kowalska”.

ticketNumber

string

Numer biletu. Może to być unikalny identyfikator wśród wszystkich biletów w systemie wydawcy, wszystkich biletów na wydarzenie (np. XYZ1234512345) lub wszystkich biletów w danym zamówieniu (1, 2, 3 itd.).

ticketType

LocalizedStringobject ()

Rodzaj biletu, na przykład „Dorosły”, „Dziecko”, „VIP” lub „Standardowy”.

faceValue

Moneyobject ()

Wartość nominalna biletu odpowiadająca wydrukowi na fizycznej wersji biletu.

groupingInfo

GroupingInfoobject ()

Informacje o grupowaniu biletów na wydarzenia.

linkedOfferIds[]

string

Lista obiektów oferty specjalnej połączonych z tym biletem na wydarzenie. Obiekty oferty specjalnej muszą już istnieć.

Identyfikatory obiektów powinny mieć format ID wydawcy.identyfikator, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie.

id

string

Wymagane. Unikalny identyfikator obiektu. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich obiektów wydawcy. Ta wartość powinna mieć format ID wydawcy.identyfikator, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie. Unikalny identyfikator powinien zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znaki „.”, „_” lub „-”.

classId

string

Wymagane. Klasa powiązana z tym obiektem. Klasa musi być tego samego typu co ten obiekt, musi już istnieć i musi być zatwierdzona.

Identyfikatory klas powinny mieć format ID wydawcy.identyfikator, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie.

version
(deprecated)

string (int64 format)

Wycofano

state

Stateenum ()

Wymagane. Stan obiektu. To pole służy do określania sposobu wyświetlania obiektu w aplikacji. Na przykład obiekt inactive nie jest już wyświetlany w aplikacji Google Pay.

barcode

Barcodeobject ()

Typ i wartość kodu kreskowego.

messages[]

Messageobject ()

Tablica komunikatów wyświetlanych w aplikacji. Wszyscy użytkownicy tego obiektu będą otrzymywać powiązane z nim komunikaty. Maksymalna liczba tych pól to 10.

validTimeInterval

TimeIntervalobject ()

Okres, przez jaki ten obiekt będzie active i będzie można go używać. Po upływie tego czasu stan obiektu zostanie zmieniony na expired.

locations[]

LatLongPointobject ()

Lista lokalizacji, w których można użyć obiektu. Platforma wykorzystuje te informacje do aktywowania zlokalizowanych geograficznie powiadomień dla użytkowników. Pamiętaj, że lokalizacje w obiekcie zastępują lokalizacje w klasie, które z kolei zastępują lokalizacje w identyfikatorze Miejsc Google.

hasUsers

boolean

Wskazuje, czy obiekt ma użytkowników. To pole jest ustawiane przez platformę.

smartTapRedemptionValue

string

Dostępne tylko dla partnerów obsługujących technologię smart tap. W razie wątpliwości skontaktuj się z działem pomocy.

hasLinkedDevice

boolean

Wskazuje, czy ten obiekt jest aktualnie połączony z jednym urządzeniem. To pole jest ustawiane przez platformę, gdy użytkownik zapisuje obiekt, łącząc go ze swoim urządzeniem. Przeznaczone do użytku przez wybranych partnerów. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z działem pomocy.

disableExpirationNotification

boolean

Wskazuje, czy powiadomienia powinny być jawnie pomijane. Jeśli to pole jest ustawione na wartość true, niezależnie od pola messages powiadomienia o utracie ważności kierowane do użytkownika będą pomijane. Domyślnie to pole jest ustawione na false.

Obecnie można je ustawiać tylko dla ofert specjalnych.

infoModuleData

InfoModuleDataobject ()

Wycofano. W zamian używaj textModulesData.

imageModulesData[]

ImageModuleDataobject ()

Dane modułu obrazu. Maksymalna liczba wyświetlanych pól wynosi 1 z poziomu obiektu i 1 dla poziomu obiektu klasy.

textModulesData[]

TextModuleDataobject ()

Dane modułu tekstowego. Jeśli dane modułu tekstowego są określone również w klasie, będą wyświetlane jedne i drugie. Maksymalna liczba wyświetlanych pól wynosi 10 z obiektu i 10 z klasy.

EventSeat

Zapis JSON

{
   "kind": string,
   "seat": {
    object (LocalizedString)
   },
   "row": {
    object (LocalizedString)
   },
   "section": {
    object (LocalizedString)
   },
   "gate": {
    object (LocalizedString)
   }
  }
Pola
kind
(deprecated)

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "walletobjects#eventSeat".

seat

LocalizedStringobject ()

Numer miejsca, na przykład „1”, „2”, „3” lub inny identyfikator miejsca siedzącego.

To pole jest lokalizowane, więc możesz tłumaczyć słowa lub używać różnych alfabetów dla znaków w ramach identyfikatora.

row

LocalizedStringobject ()

Rząd, w którym znajduje się miejsce siedzące, na przykład „1”, „E”, „BB” lub „A5”.

To pole jest lokalizowane, więc możesz tłumaczyć słowa lub używać różnych alfabetów dla znaków w ramach identyfikatora.

section

LocalizedStringobject ()

Sekcja, w której znajduje się miejsce siedzące, na przykład „121”.

To pole jest lokalizowane, więc możesz tłumaczyć słowa lub używać różnych alfabetów dla znaków w ramach identyfikatora.

gate

LocalizedStringobject ()

Bramka, przez którą posiadacz biletu powinien wejść, aby dostać się na swoje miejsce, na przykład „A” lub „Bramka zachodnia”.

To pole jest lokalizowane, więc możesz tłumaczyć słowa lub używać różnych alfabetów dla znaków w ramach identyfikatora.

EventReservationInfo

Zapis JSON

{
   "kind": string,
   "confirmationCode": string
  }
Pola
kind
(deprecated)

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "walletobjects#eventReservationInfo".

confirmationCode

string

Kod potwierdzający rezerwację biletu na wydarzenie. Może również przybrać formę „numeru zamówienia”, „numeru potwierdzenia”, „numeru rezerwacji” lub inną równoważną formę.

GroupingInfo

NEXT_ID: 2

Zapis JSON

{
   "sortIndex": integer
  }
Pola
sortIndex

integer

Opcjonalny indeks do sortowania kart, gdy są one zgrupowane z innymi kartami. Karty o niższym indeksie sortowania są wyświetlane przed kartami o wyższym indeksie sortowania. Jeśli wartość nie jest określona, przyjmuje się wartość równą INT_MAX. W przypadku dwóch kart o tym samym indeksie sortowania działanie sortowania jest niezdefiniowane.

Metody

addmessage

Dodaje komunikat do obiektu biletu na wydarzenie, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.

get

Zwraca obiekt biletu na wydarzenie o podanym identyfikatorze obiektu.

insert

Wstawia obiekt biletu na wydarzenie o podanym identyfikatorze i właściwościach.

list

Zwraca listę wszystkich obiektów biletu na wydarzenie dla podanego identyfikatora wydawcy.

modifylinkedofferobjects

Modyfikuje obiekty połączonej oferty dla biletu na wydarzenie o podanym identyfikatorze.

patch

Aktualizuje obiekt biletu na wydarzenie, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.

update

Aktualizuje obiekt biletu na wydarzenie, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.