สคีมา RoomInfo

sdm.structures.traits.RoomInfo

ลักษณะนี้เป็นของห้องใดๆ สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้อง

ช่อง

ฟิลด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล
customName ชื่อห้องที่กำหนดเอง

ตรงกับชื่อในแอป Google Home

string
ตัวอย่าง: "ห้องนอนใหญ่"

ตัวอย่างคำขอและการตอบกลับ GET

ส่งคำขอ

GET /enterprises/project-id/structures/structure-id/rooms/room-id

คำตอบ

{
  "name" : "enterprises/project-id/structures/structure-id/rooms/room-id",
  "traits" : {
    "sdm.structures.traits.RoomInfo" : {
      "customName" : "Master Bedroom"
    }
  }
}

คำสั่ง

ไม่มีคำสั่งที่พร้อมใช้งานสำหรับลักษณะนี้

ข้อผิดพลาด

ดูรายการรหัสข้อผิดพลาด API ทั้งหมดได้ที่ข้อมูลอ้างอิงรหัสข้อผิดพลาดของ API